Renkforce UHF-2032 Bedienungsanleitung: Voorgeschreven Gebruik; Verklaring Van Symbolen

  • / 70 von 70
  • Inhaltverzeichnis
  • Lesezeichen

2. Voorgeschreven gebruik

De draadloze microfoonset is bestemd voor het omzetten van akoestische signalen (geluidsgolven) in elek-
trische signalen en voor het zenden van deze signalen binnen een radiografisch bereik.
Het audiouitgangssignaal met een laag niveau van de ontvanger mag uitsluitend op een geschikte audioin-
gang van audioapparatuur worden aangesloten.
De ontvanger is alleen goedgekeurd voor aansluiting op 230 V/50 Hz wisselspanning via de meegeleverde
netadapter. De zenders mogen uitsluitend via batterijen van stroom worden voorzien.
Het product mag uitsluitend in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in de open lucht. Contact met
vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden voorkomen.
Een andere toepassing dan hierboven beschreven, kan leiden tot beschadiging van het product. Daarnaast
bestaat het risico van bijv. kortsluiting, brand of elektrische schokken.
Aan het complete product mag niets worden veranderd resp. omgebouwd en de behuizing mag niet wor-
den geopend.
Neem bij het gebruik van dit product de in uw land geldende voorschriften voor draadloze apparatuur in
acht.
Volg alle veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing op.
3. Verklaring van symbolen
Een bliksemschicht in een driehoek waarschuwt voor onbeschermde spanningvoerende onder-
delen resp. componenten binnen in de behuizing of voor contactgevaarlijke aansluitpunten. Aan-
raking van deze onderdelen resp. aansluitpunten kan levensgevaarlijk zijn.
Leidingen die op dergelijke aansluitpunten worden aangesloten, mogen alleen door een vakman
worden aangesloten of er moeten leidingen worden gebruikt die volledig aansluitklaar zijn.
In het toestel bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker moeten worden onderhou-
den. Het toestel mag daarom nooit worden geopend.
Het symbool met een uitroepteken wijst de gebruiker erop, dat hij/zij voor de ingebruikneming van
het apparaat de gebruiksaanwijzing moet lezen en deze bij het gebruik in acht moet nemen.
Het symbool met de pijl wijst op speciale tips en bedieningsvoorschriften.
55

Kapitel

Fehlerbehebung

Diese Anleitung auch für: