Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Bauknecht GTA 135 OPTIMA Gebrauchsanweisung Seite 16

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

Opmerking: de circulatie van het koelgas kan een zacht geluid
maken, ook nadat de compressor stopgezet is. Dit is geheel
normaal.
3. Het groene controlelampje (waar voorzien) brandt niet en
het product functioneert niet.
• Is de stroom uitgevallen?
• Zit de stekker goed in het stopcontact?
• Is de voedingskabel niet beschadigd?
4. Het groene controlelampje (waar voorzien) brandt niet en
het product functioneert.
• Het groene controlelampje is stuk. Neem contact op met de
Klantenservice voor de vervanging hiervan.
5. De compressor werkt onafgebroken.
• Heeft u misschien warm voedsel in de vriezer gezet?
• Is de deur van de vriezer langdurig open geweest?
• Staat het apparaat in een te warme ruimte of in de buurt van
een warmtebron?
• Staat de thermostaat op de correcte stand?
• Heeft u ongewild de knop voor de snelvriesfunctie ingedrukt
(waar voorzien)?
6. Te veel ijsvorming op de bovenranden.
• Zijn de doppen van het afvoerkanaal voor het dooiwater correct
geplaatst?
• Is de deur van het apparaat goed dicht?
• Is de afdichting van de deur van het apparaat beschadigd of
vervormd? (Zie hoofdstuk "Installatie")
• Zijn de vier beschermdelen verwijderd? (Zie hoofdstuk
"Installatie")
7. Er vormt zich condens aan de buitenkant van de vriezer.
• Condensvorming is normaal onder bepaalde klimatologische
omstandigheden (luchtvochtigheid hoger dan 85%) of als het
apparaat geïnstalleerd is in vochtige en slecht geventileerde
ruimtes. Dit heeft echter geen negatieve invloed op de prestaties
van de vriezer.
8. De ijslaag op de binnenwanden van de vriezer is niet
overal even dik.
• Dit is normaal.
MILIEUTIPS
1. Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het
recyclingssymbool
. Voor de verwerking moeten de plaatselijke
voorschriften worden nageleefd. Het verpakkingsmateriaal (plastic
zakken, stukken polystyreen enz.) moet buiten het bereik van
kinderen worden gehouden, omdat het een bron van gevaar kan
vormen.
2. Afdanken van het apparaat
Het product is vervaardigd van materiaal dat kan worden
gerecycled. Dit apparaat is in overeenstemming verklaard met de
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:
1.Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen.
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het ongemak
is verholpen. Is dit niet het geval, schakel het apparaat dan
opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur.
3. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de
Klantenservice.
GEBRUIKSAANWIJZING
Europese Richtlijn 2002/96/CE, Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit
product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u
mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke
gezondheid te voorkomen.
Het symbool
op het product of op de bijbehorende
documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval
mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden
afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en
elektronische apparaten.
Maak het apparaat op het moment dat het wordt afgedankt
onbruikbaar door de voedingskabel door te snijden en de deuren
en schappen te verwijderen, zodat kinderen niet gemakkelijk in het
apparaat kunnen kruipen.
Volg bij het afdanken van het apparaat de plaatselijke voorschriften
voor afvalverwerking. Lever het apparaat in bij een erkend
verzamelpunt; laat het apparaat zelfs niet voor enkele dagen
onbewaakt achter, omdat het een bron van gevaar voor kinderen is.
Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en
recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen
met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de
winkel waar u het product heeft aangeschaft.
Gegevens:
Dit apparaat bevat geen CFK. Het koelcircuit bevat R134a (HFC) of
R600a (HC), zie serienummerplaatje in het apparaat. Voor
apparaten met isobutaan (R600a): isobutaan is een natuurlijk gas dat
geen schadelijke invloed heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar
is. Het is daarom noodzakelijk om te controleren of de leidingen
van het koelcircuit niet beschadigd zijn.
Dit product kan een gefluorideerd broeikasgas bevatten dat onder
het Protocol van Kyoto valt; het koelgas zit in een hermetisch
verzegeld systeem. Koelgas: R134a heeft een globaal
verwarmingsvermogen (GWP) van 1300.
Conformiteitsverklaring
• Dit apparaat is bestemd voor het bewaren van
voedingsmiddelen en is vervaardigd in overeenstemming met de
Verordening (EG) nr. 1935/2004.
• Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt
gebracht in overeenstemming met:
- de veiligheidsvereisten van de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
(die in plaats komt van de Richtlijn 73/23/EEG en latere
wijzigingen daarop);
- de veiligheidsvereisten van de "EMC"-richtlijn 2004/108/CE.
• De elektrische veiligheid is alleen gewaarborgd wanneer het op
de juiste wijze op een efficiënte werkende installatie is
aangesloten, die volgens de wettelijke voorschriften is geaard.
Vermeld de volgende gegevens:
• de aard van de storing,
• het model,
• het servicenummer (nummer achter het woord SERVICE
op het typeplaatje op de achterkant van het apparaat)
• il proprio indirizzo completo,
• uw telefoonnummer.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis