Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Montageaanwijzing - Electrolux B4105-5-M Montageanweisung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
6
l

Montageaanwijzing

Montage-aanwijzing voor de inbouw
1
Let op! Verwijder het briefje met de montage-aanwijzing van het apparaat.
1
Let op! Voordat u met het inbouwen begint alle beweegbare delen, zoals de accessoires,
uit de oven verwijderen. Daarna eerst de ovendeur verwijderen. Het apparaat in een
hoek van 90° in de inbouwruimte schuiven. Oven vastschroeven aan het inbouwmeubel
zodat hij niet om kan vallen. Ovendeur weer op zijn plaats zetten.
1
Let op: De montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mogen alleen door een
geautoriseerd vakman worden uitgevoerd.
Volg deze aanwijzing a.u.b. op omdat anders, bij eventuele schade, de garantie niet van
toepassing zal zijn.
1
Veiligheidsinstructies voor de installateur
• In het elektrische deel van de installatie is een inrichting voorzien, die het mogelijk
maakt om het apparaat met een contactopeningsafstand van ten minste 3 mm meer-
polig van het net te scheiden.
Daarvoor geschikt scheidingsmechanismen zijn bijv. beveiligingsschakelaar, zekeringen
(schroefzekeringen kunnen uit de houder worden gedraaid), aardlekschakelaar en be-
veiligingen.
• De aanraakbeveiliging dient door de inbouw gegarandeerd te zijn.
• De standveiligheid van de inbouwkast moet aan de norm DIN 68930 voldoen.
• Inbouwovens en inbouwkookplaten dienen van speciale plaatsingssystemen voorzien
te worden. Om veiligheidsredenen mogen deze alleen met ander apparatuur van de-
zelfde fabrikant worden gecombineerd.
Het gebruik van isolatiestrips is bij ovens en fornuizen met pyrolyxe niet toegestaan, als
de uitsparing is voorzien van een achterwand en een afgesloten schap.
Met een minstens 20 mm ingekort legbord en een sokkelbeluchting van dezelfde doors-
nede is inbouw echter toch mogelijk.
k
Monteringsvejledning
Montering-Indbygningsanvisninger
1
Advarsel! Montering-Fjern oplysningssedlen fra apparatet.
1
Advarsel! Fjern alle bevægelige dele samt tilbehør fra ovnen, inden indbygningen påbe-
gyndes. Løft først derefter ovndøren af hængslerne. Skub apparatet ind i hullet i en vin-
kel på 90 °. Skru bageovnen fast på elementerne, så den er tippesikret. Anbring
ovndøren på hængslerne.
1
Bemærk: Montering og tilslutning af det nye apparat må kun foretages af en autorise-
ret fagmand.
Denne anvisning skal overholdes, idet garantien ellers ikke dækker eventuelle skader.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis