Herunterladen Diese Seite drucken
Sony DVP-F11 Kurzreferenz
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für DVP-F11:

Werbung

Huomautuksia levyjen käyttämisestä
• Joidenkin uusien levyjen ulkoreunassa voi olla niiden valmistusprosessista peräisin olevaa liimaa.
Tällaisen levyn asettaminen soittimeen väkisin saattaa johtaa levyn juuttumiseen. Pyyhi levyn reunaa
kuulakärki- tai lyijykynän varrella, niin että liima leviää reunaan tasaisesti pursuamatta ulospäin. Kun
pyyhit levyn reunaa, varo koskettamasta levyn toistettavaa puolta. Aseta sitten levy soittimeen.
• Joidenkin uusien levyjen ulkoreunassa tai keskiössä voi olla levyjen valmistusprosessista peräisin olevia
valujäämiä. Jos levyssä on tällaisia jäämiä, poista ne kuulakärki- tai lyijykynän varrella hiomalla. Jos et saa
jäämiä poistettua, levyt eivät ehkä lataudu soittimeen oikein, tai levyn soittopuolelle tarttuvat palaset
voivat aiheuttaa ääneen katkoja.
• Tässä CD-soittimessa voi soittaa 8 senttimetrin levyjä ilman erityistä sovitinta. Jos soittimessa käytetään
sovitinta, soitin voi vioittua. Älä siis käytä sovitinta soittaessasi 8 senttimetrin CD-levyjä.
• Poista levy soittimesta ennen kuin siirrät soitinta. Muutoin levy voi vahingoittua.
Skivhantering
• På vissa nya skivor kan det finnas kvar limrester från tillverkningsprocessen längs ytterkanten. Om du
tvingar in en sådan skiva i spelaren kan den fastna. Stryk längs kanten på skivan med en penna eller
liknande så att limmet fördelas jämnt. Se bara till att du inte kommer åt skivans uppspelningssida med
fingrarna. Sedan kan du sätta in skivan i spelaren.
• På vissa nya skivor kan det finnas kvar en gjutsöm längs ytterkanten eller i centrumhålet. Om du ser att
kanten inte är slät kan du gnida bort kantskägget med hjälp av en penna, annars riskerar du att skivan
inte matas in i spelaren på rätt sätt och dessutom kan plastfragment lossna och lägga sig på
uppspelningssidan av skivan med ljudbortfall som resultat.
• Det krävs ingen adapter för att spela upp 8 cm CD-skivor på den här spelaren. Spelaren kan skadas om
du använder singeladapter. Använd alltså aldrig adaptrar när du spelar 8 cm CD-skivor.
• Innan du flyttar spelaren bör du plocka ut alla skivorna ur den, annars finns det risk för att skivorna
skadas.
Merknad om å bruke plater
• På enkelte nye plater kan det være lim fra produksjonsprosessen på ytterkanten av platen. Hvis du bruker
makt for å få slike plater inn i spilleren, kan platen sitte fast. Tørk av kanten på platen med siden av en
penn eller blyant, slik at limet spres jevnt langs kanten og ikke klumper seg. Pass på at du ikke får lim på
avspillingssiden av platen når du tørker av kanten. Sett deretter platen inn i spilleren.
• På enkelte nye plater kan det være ujevnheter fra produksjonen på ytterkanten eller i hullet midt i platen.
Hvis det finnes slike ujevnheter, må du passe på å fjerne dem ved å gni med siden av en penn eller blyant.
Hvis slike ujevnheter ikke blir fjernet, kan det være at platene ikke kan legges ordentlig på plass i
spilleren eller at plast som kleber til avspillingssiden av platen kan føre til forstyrrelser i lyden.
• Det er ikke nødvendig med adapter for å spille 8-cm CD-er i denne spilleren. Hvis en enkel adapter blir
brukt, kan dette føre til skade på utstyret. Bruk derfor aldri adapter ved avspilling av 8 cm CD-er.
• Ta ut eventuelle plater før du flytter spilleren. Hvis ikke, kan platen bli ødelagt.
ディスクを使うときのご注意
新しいディスクの中には、ディスクの縁から接着剤がはみ出しているものがあります。このようなディスクを
プレーヤーに入れようとしても、ディスク挿入口で詰まることがあります。プレーヤーに入れる前に、ペンや
鉛筆の側面でディスクの縁を軽くこすり、はみ出した接着剤を伸ばしてください。このとき、ディスクの再生
面を触らないように注意してください。接着剤のべとつきが少なくなったら、プレーヤーにディスクを入れて
ください。
新しいディスクの中には、ディスクの縁がギザギザしているものがあります。このような場合は、ペンや鉛筆
の側面でディクスの縁をこすり、ギザギザをなくしてください。縁にギザギザがあるディスクを使うと、プ
レーヤーに正しく挿入されないことや、プラスチックの破片がディスクの再生面に付着し、音とびの原因とな
ることがあります。
本機では、
8cmCD
をアダプターを使わずに再生できます。
8cmCD
にシングルアダプターをつけてディスクを再生すると、故障の原因となることがあります。
プレーヤーの位置を変えるときは、ディスクを取り出してください。ディスクを挿入したままで位置を変える
と、ディスクを傷めることがあります。
Notes on using discs
• With some new discs, glue from the manufacturing process may be present on the outer edge. Forcing
such discs into the player may cause the disc to get stuck. Wipe the edge of the disc with the side of a pen
or pencil so that the glue is spread evenly along the edge and does not ball up. Be sure not to touch the
playback side of the disc when wiping the edge. Then insert the disc into the player.
• With some new discs, burrs from manufacturing may remain on the outer edge or inside the center hole.
If such burrs are present, be sure to remove them by rubbing with the side of a pen or pencil. If burrs are
not removed, discs may not load properly into the player, or fragments of plastic adhering to the playback
side of the disc may cause skipping in the sound.
• No adapter is required in order to play 8-cm (3-inch) CDs on this player. If a single adapter is used,
damage to the unit may result; therefore, never use an adapter when playing 8-cm (3-inch) CDs.
• When you move the player, take out any discs. If you don't, the disc may be damaged.
Remarques sur l'utilisation des disques
• Il arrive que certains disques neufs présentent au niveau du bord extérieur des traces de colle résultant du
processus de fabrication. Si vous introduisez de tels disques dans le lecteur en forçant, vous risquez que
les disques restent coincés. Frottez le bord du disque avec le côté d'un bic ou d'un crayon de manière à
répandre la colle uniformément sur le bord et à ce qu'elle ne forme pas de boule. Faites attention à ne pas
toucher la face de lecture lorsque vous passez sur le bord. Introduisez ensuite le disque dans le lecteur.
• Il arrive que certains disques neufs présentent au niveau du bord extérieur ou intérieur des barbes
résultant du processus de fabrication. Si vous constatez la présence de telles barbes, éliminez-les en
frottant le bord du disque à l'aide d'un stylo. Si vous n'éliminez pas ces barbes, il se peut que vous ne
puissiez pas charger ces disques correctement dans le lecteur ou que des fragments de plastique adhérant
à la face de lecture des disques provoquent des pertes de son.
• Vous n'avez pas besoin d'adaptateur pour pouvoir reproduire des CD de 8 cm sur ce lecteur. Comme
l'utilisation d'un adaptateur pour single risque d'endommager l'appareil, n'utilisez jamais d'adaptateur
pour reproduire des CD de 8 cm.
• Avant de déplacer le lecteur, retirez-en les disques qu'il contient. Vous risquez sinon d'endommager les
disques.
Sony Corporation ©1999
Printed in Japan
DVP-F11
3-059-235-02(1)

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Sony DVP-F11

  • Seite 1 CD de 8 cm. • Avant de déplacer le lecteur, retirez-en les disques qu’il contient. Vous risquez sinon d’endommager les disques. Sony Corporation ©1999 3-059-235-02(1) Printed in Japan...
  • Seite 2 Hinweise zum Gebrauch von CDs/DVDs Notas sobre el empleo de discos • Bei einigen neuen CDs/DVDs kann es vorkommen, daß Klebstoffrückstände vom Herstellungsverfahren • En algunos discos nuevos, es posible que haya pegamento del proceso de fabricación en el borde exterior. am äußeren Rand vorhanden sind.