Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken
ELRO FS201011 Bedienungsanleitung

ELRO FS201011 Bedienungsanleitung

Werbung

FS201011
USERS MANUAL
SMOKE DETECTOR
Home is not a place, it's a feeling
EN
Page
04
NL
Pagina 14
DE
Seite
24
FR
page
34
FS201011_MN_V2

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für ELRO FS201011

 • Seite 1 Page Pagina 14 Seite page USERS MANUAL SMOKE DETECTOR Home is not a place, it’s a feeling FS201011 FS201011_MN_V2...
 • Seite 4: Product Specifications

  Introduction Thank you for purchasing our smoke detector. The photoelectric technology makes the smoke detector more sensitive to detecting slow smoldering fires, i.e. thick, black smoke with a little heat, which can smolder for hours before bursting into flame. Take a few minutes to read the owner's manual and familiarize yourself and your household members with the operation of the smoke detector.
 • Seite 5: Important Safety Information

  Important safety information Use only the test button to test the smoke alarm function. Test the smoke detector weekly to ensure proper operation. This smoke detector is designed for use in a single-family home only. Do not install in non-residential buildings. This smoke detector is not a replacement for a complete alarm system.
 • Seite 6: Status Overview

  Status overview Standby state: The red LED flashes once every 40 seconds to indicate that the smoke detector is operating properly. Alarm and test status: When the test button is pressed or when the smoke detector detects combustion particles and goes into alarm (constant pulsing sound), the red LED flashes once every second.
 • Seite 7: Pause Function

  Test Immediately after activation, testing is necessary. Test the unit to ensure proper operation by pressing the test button for at least 5 seconds, which will cause the alarm to sound if the electronic circuitry, horn and battery are working properly. If there is no alarm, the battery is defective or there is some other malfunction.
 • Seite 8 WARNING: Before turning on the "Pause Function", identify the source of the smoke and make sure the condition is safe. DANGER: If the smoke detector continuously pulses alarms and not because of a test, then the unit is sensing smoke, THE SOUND OF THE ALARM REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION AND ACTION.
 • Seite 9: Do Not Install Smoke Alarms In The Following Places

  Do not install smoke alarms in the following places • Near appliances or areas where normal combustion occurs on a regular basis think of the kitchen, near an oven, kettle. • In areas with high humidity, such as bathrooms or areas near dishwashers or washing machines.
 • Seite 10: Maintenance And Cleaning

  Installation steps (See page 3) Remove the mounting plate and then the mounting plug, using a screwdriver if necessary. Place the mounting plate in the desired location and mark the installation holes on the wall with a pencil. Drill two holes with a diameter of 5mm. Insert the two plastic plugs into the holes.
 • Seite 11: What To Do In Case Of Fire

  Practice Fire Safety If the detector sounds an alarm and you have not pressed the test button, it warns of a dangerous situation and your immediate response is required. Prepare for such events by developing escape plans with all family members/household members and practicing them regularly.
 • Seite 12: Safety And Compliance

  Do not paint or cover the device. Only use this device as intended by the manufacturer, otherwise the warranty will void. • Refer to local legislation for smoke detectors. • Download the Declaration of Performance (DoP) at www.elro.eu/dop.
 • Seite 13: Service And Contact

  By affixing the CE marking on a product, the 1116 manufacturer declares that the product complies DoP: FS201011-01 with all legal requirements for CE marking and can FS201011 be sold throughout the EEA. Fire Safety EN 14604:2005 + AC:2008...
 • Seite 14: Productspecificaties

  Inleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van onze rookmelder. Door de foto-elektrische technologie is de rookmelder gevoeliger voor het detecteren van trage smeulbranden, d.w.z. dikke, zwarte rook met een beetje warmte, die urenlang kunnen smeulen voordat ze in vlammen uitbarsten. Neem een paar minuten de tijd om de gebruikershandleiding te lezen en uzelf en uw huisgenoten vertrouwd te maken met de werking van de rookmelder.
 • Seite 15: Belangrijke Veiligheidsinformatie

  Belangrijke veiligheidsinformatie Gebruik enkel de testknop om de rookmelderfunctie te testen. Test de rookmelder wekelijks om zeker te zijn van een goede werking. Deze rookmelder is uitsluitend ontworpen voor gebruik in een eengezinswoning. Niet installeren in niet-residentiële gebouwen. Deze rookmelder is geen vervanging voor een compleet alarmsysteem.
 • Seite 16: Status Overzicht

  Status overzicht Stand-by status: De rode LED knippert eenmaal per 40 seconden om aan te geven dat de rookmelder naar behoren werkt. Alarm- en teststatus: Als de testknop wordt ingedrukt of wanneer de rookmelder verbrandingsdeeltjes detecteert en in alarm gaat (constant pulserend geluid), knippert de rode LED eenmaal per seconde.
 • Seite 17: Pauzefunctie

  Test Direct na activering is testen noodzakelijk. Test de eenheid om zeker te zijn van een goede werking door de testknop gedurende minstens 5 seconden in te drukken, waardoor het alarm zal afgaan als het elektronische circuit, de claxon en de batterij goed werken.
 • Seite 18 WAARSCHUWING: Alvorens de "Pauzefunctie" in te schakelen, dient u de bron van de rook te identificeren en er zeker van te zijn dat de situatie veilig is. GEVAAR: Als de rookmelder voortdurend pulserende alarmen geeft en niet vanwege een test, dan is het apparaat rook aan het waarnemen, HET GELUID VAN HET ALARM VERZOEKT UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT EN ACTIE.
 • Seite 19 Installeer geen rookmelders op de volgende plaatsen • In de buurt van apparaten of ruimtes waar regelmatig normale verbranding plaatsvindt denk aan de keuken, in de buurt van een oven, waterkoker. • In ruimtes met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers of ruimtes in de buurt van vaatwassers of wasmachines.
 • Seite 20: Onderhoud En Reiniging

  Installatiestappen (Zie pagina 3) Verwijder de montageplaat en vervolgens de montageplug, gebruik hiervoor indien nodig een schroevendraaier. Plaats de montageplaat op de gewenste locatie en markeer de installatiegaten op de muur met een potlood. Boor twee gaten met een diameter van 5mm. Stop de twee plastic pluggen in de gaten.
 • Seite 21 Praktijk Brandveiligheid Als de detector alarm slaat en u de testknop niet hebt ingedrukt, waarschuwt hij voor een gevaarlijke situatie en is uw onmiddellijke reactie noodzakelijk. Bereid u voor op dergelijke gebeurtenissen door met alle gezinsleden/huisgenoten vluchtplannen te ontwikkelen en deze regelmatig te oefenen. Stel iedereen bloot aan het geluid van een rookalarm en leg uit wat het geluid betekent.
 • Seite 22: Problemen Oplossen

  Open het apparaat niet en probeer het niet zelf te repareren. Schilder of bedek het apparaat niet. Gebruik dit apparaat alleen zoals bedoeld door de fabrikant, anders vervalt de garantie. • Raadpleeg de plaatselijke wetgeving voor rookmelders. • Download de prestatieverklaring (DoP) op www.elro.eu/dop...
 • Seite 23: Service En Contact

  Door de CE-markering op een product aan te brengen, 1116 verklaart de fabrikant dat het product aan alle wettelijke DoP: FS201011-01 vereisten voor CE-markering voldoet en in de hele EER FS201011 Fire Safety EN 14604:2005 + AC:2008 kan worden verkocht.
 • Seite 24: Einleitung

  Einleitung Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Rauchmelder entschieden haben. Das Gerät ist ein fotoelektrischer Rauchmelder. Dank der fotoelektrischen Technologie ist er empfindlicher für die Erkennung langsamer Schwelbrände, bei denen es sich in der Regel um dichten, schwarzen Rauch zusammen mit ein wenig Hitze handelt und die stundenlang schwelen können, bevor sie in Flammen aufgehen.
 • Seite 25: Wichtige Sicherheitsinformationen

  Wichtige Sicherheitsinformationen Verwenden Sie nur die Testtaste, um die Funktion des Rauchmelders zu prüfen. Testen Sie den Rauchmelder wöchentlich, um den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen. Dieser Rauchmelder ist nur für den Einsatz in einem Einfamilienhaus vorgesehen. Er darf nicht in Nicht-Wohngebäuden installiert werden. Dieser Rauchmelder ist kein Ersatz für ein komplettes Alarmsystem.
 • Seite 26: Status-Übersicht

  Status-Übersicht Standby-Status: Die rote LED blinkt einmal alle 40 Sekunden und zeigt damit an, dass der Rauchwarnmelder ordnungsgemäß funktioniert. Alarm- und Teststatus: Wenn die Testtaste gedrückt wird oder wenn der Rauchwarnmelder Verbrennungspartikel wahrnimmt und einen Alarm auslöst (konstanter, gepulster Ton), blinkt die rote LED einmal pro Sekunde.
 • Seite 27: Stummschalten

  ausgelöst wird, ist die Batterie defekt oder es liegt ein anderer Fehler vor. Lesen Sie den Abschnitt "Fehlersuche", um eine Lösung zu finden. Verwenden Sie KEINE offene Flamme, um Ihren Alarm zu testen, Sie könnten den Alarm beschädigen oder brennbare Materialien entzünden und einen Brand auslösen. ACHTUNG: Aufgrund der Lautstärke des Alarms (85 Dezibel) sollten Sie beim Testen immer eine Armlänge vom Gerät entfernt stehen.
 • Seite 28: Einstöckige Wohnung

  ACHTUNG: Bevor Sie den Stummschaltmodus aktivieren, müssen Sie die Rauchquelle ermitteln und sich vergewissern, dass der Zustand sicher ist. GEFAHR: Wenn der Melder ständig pulsierende Alarme auslöst und nicht aufgrund eines Tests, nimmt das Gerät Rauch wahr, DAS GERÄUSCH DES ALARMS ERFORDERT IHRE SOFORTIGE AUFMERKSAMKEIT UND AKTION.
 • Seite 29: Installieren Sie Keine Rauchmelder An Den Folgenden Orten

  Installieren Sie keine Rauchmelder an den folgenden Orten • In der Nähe von Geräten oder Bereichen, in denen regelmäßig Verbrennungen stattfinden (Küchen, in der Nähe von Öfen, Warmwasserbereitern), verwenden Sie spezielle Rauchmelder für diese Bereiche. • In Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie Badezimmern oder Bereichen in der Nähe von Geschirrspülern oder Waschmaschinen.
 • Seite 30: Wartung Und Reinigung

  Sie einen Rauchmelder an einer schrägen, spitzen oder kathedralen Decke zwischen 500 mm und 1500 mm vom höchsten Punkt der Decke entfernt. Montageschritte (Sehe Seite 3) Entfernen Sie die Montageplatte und dann den Montagestopfen, ggf. mit einem Schraubendreher. Platzieren Sie die Montageplatte an der gewünschten Stelle und markieren Sie die Montagelöcher mit einem Bleistift an der Wand.
 • Seite 31: Üben Sie Sich In Brandsicherheit

  Üben Sie sich in Brandsicherheit Wenn der Melder ständig pulsierende Alarme auslöst und Sie die Prüftaste nicht gedrückt haben, warnt er vor einer gefährlichen Situation, auf die Sie sofort reagieren müssen. Bereiten Sie sich auf solche Ereignisse vor, indem Sie mit allen Haushaltsmitgliedern Fluchtpläne erstellen und diese regelmäßig üben.
 • Seite 32: Störungsbeseitigung

  HINWEIS: Diese Leitlinien werden Ihnen im Falle eines Brandes helfen. Um jedoch die Wahrscheinlichkeit einer sicheren Flucht zu erhöhen, sollten Sie sich an die Brandschutzregeln halten und gefährliche Situationen vermeiden. Störungsbeseitigung ➢ Der Rauchmelder gibt beim Testen keinen Ton von sich. •...
 • Seite 33: Service Und Kontakt

  Ressourcen um! Mit der Anbringung der CE-Kennzeichnung auf einem 1116 Produkt erklärt der Hersteller, dass das Produkt alle DoP: FS201011-01 gesetzlichen Anforderungen für die CE-Kennzeichnung FS201011 Fire Safety EN 14604:2005 + AC:2008 erfüllt und im gesamten EWR verkauft werden kann.
 • Seite 34: Spécifications Du Produit

  Introduction Nous vous remercions d'avoir acheté notre détecteur de fumée. La technologie photoélectrique rend le détecteur de fumée plus sensible à la détection des feux à combustion lente, c'est-à-dire une fumée épaisse et noire avec un peu de chaleur, qui peut couver pendant des heures avant de s'enflammer.
 • Seite 35 Informations importantes sur la sécurité Utilisez uniquement le bouton de test pour tester le fonctionnement du détecteur de fumée. Testez le détecteur de fumée chaque semaine pour vous assurer de son bon fonctionnement. Ce détecteur de fumée est conçu pour être utilisé dans une maison unifamiliale uniquement.
 • Seite 36 Aperçu de l'état État de veille : Le voyant rouge clignote une fois toutes les 40 secondes pour indiquer que le détecteur de fumée fonctionne correctement. État d'alarme et de test : Lorsque vous appuyez sur le bouton de test ou lorsque le détecteur de fumée détecte des particules de combustion et se met en alarme (son pulsé...
 • Seite 37: Fonction Pause

  Test Immédiatement après l'activation, il est nécessaire de procéder à un test. Testez l'appareil pour vous assurer de son bon fonctionnement en appuyant sur le bouton de test pendant au moins 5 secondes, ce qui fera retentir l'alarme si le circuit électronique, l'avertisseur et la pile fonctionnent correctement.
 • Seite 38 particules combustibles de la cuisine. Ainsi, la fonction pause est extrêmement utile lorsque l'alarme est activée par des fumées de cuisson. AVERTISSEMENT : Avant d'activer la "Fonction Pause", identifiez la source de la fumée et assurez-vous que la situation est sans danger. DANGER : Si le détecteur de fumée émet continuellement des impulsions d'alarme et non pas en raison d'un test, alors l'appareil détecte de la fumée, LE BRUIT DE L'ALARME EXIGE VOTRE ATTENTION ET VOTRE ACTION IMMÉDIATE.
 • Seite 39 chaque extrémité. Installez un détecteur de fumée en haut d'un escalier allant du premier au deuxième étage. N'installez pas de détecteurs de fumée dans les endroits suivants • Près des appareils ou des zones où une combustion normale se produit régulièrement ;...
 • Seite 40: Entretien Et Nettoyage

  • Si la longueur de la pièce ou du hall (palier/cage d'escalier) est supérieure à 9 m, installez plusieurs détecteurs dans le hall. • Les détecteurs de fumée dans les pièces dont le plafond est incliné de plus de 1 m à...
 • Seite 41: Que Faire En Cas D'incendie

  Pratique de la sécurité incendie Si le détecteur émet une alarme et que vous n'avez pas appuyé sur le bouton de test, il signale une situation dangereuse et votre réaction immédiate est requise. Préparez- vous à de tels événements en élaborant des plans d'évacuation avec tous les membres de la famille/du ménage et en les pratiquant régulièrement.
 • Seite 42: Sécurité Et Conformité

  N'ouvrez pas l'appareil et ne tentez pas de le réparer vous-même. Ne pas peindre ou recouvrir l'appareil. Utilisez cet appareil uniquement comme prévu par le fabricant, sinon la garantie sera annulée. • Consultez la législation locale relative aux détecteurs de fumée. • Téléchargez la déclaration de performance (DoP) à l'adresse www.elro.eu/dop...
 • Seite 43 Vous ne parvenez pas à résoudre votre question en utilisant le site Web ? Laissez une question via la page du produit ou envoyez un e-mail à info@elro.eu. Nous vous aiderons dans les plus brefs délais. Pour connaître les conditions de garantie applicables à...

Inhaltsverzeichnis