Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 60
KH-6I31BS00-EU
Cooking
AL
Manual i Përdorimit
BG
AИнструкции за Употреба
CZ
HNávod k Obsluze
DE
FBedienungsanleitung
DK
Handleiding
ES
Manual de uso
User manual
EN
Home Appliances

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Sharp KH-6I31BS00-EU

 • Seite 1 Home Appliances KH-6I31BS00-EU Cooking Manual i Përdorimit AИнструкции за Употреба HNávod k Obsluze FBedienungsanleitung Handleiding Manual de uso User manual...
 • Seite 2 a Direttive, Decisioni e Regolamenti europei e ai requisiti elencati negli standard di riferimento. GR-Δήλωση συμμόρφωσης Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις εφαρμόσιμες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις GB-Declaration of conformity και Κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις που We declare that our products meet the applicable περιέχονται...
 • Seite 3 spomenutim standardima. referencia tartalmaknál. SR-Izjava o usklađenosti SL-Izjava o skladnosti Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primenljive evropske direktive, odluke i Zagotavljamo, da so naši izdelki skladni z propise, kao i zahteve navedene u naznačenim ustreznimi evropskimi direktivami, sklepi in standardima. predpisi ter zahtevami, ki so navedene v referenčnih standardih.
 • Seite 4 être traité comme des déchets ménagers. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du maté- riel électrique et électronique. En vous confor- mant à une procédure d’enlèvement correcte du produit, vous aiderez à prévenir tout effet nuisible à...
 • Seite 5 παραδίδεται στο αρμόδιο σημείο συλλογής για de resíduos deste produto. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξο- produto, contacte as suas autoridades locais, πλισμού. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη του προϊόντος αυτού, συντελείτε στην πρόληψη centro de reciclagem ou a loja onde comprou o produto.
 • Seite 6 který by jinak mohl vzniknout při nesprávné kasseras korrekt, hjälper du till att förhindra po- likvidaci tohoto výrobku. Pro bližší informace tentiella negativa konsekvenser för miljön och ohledně recyklace tohoto výrobku kontaktujte människors hälsa, som annars kunde orsakas prosím místní úřady, službu likvidace domov- av olämplig avfallshantering av denna produkt.
 • Seite 7 za preuzimanje zarad recikliranja električne i elektronske opreme. Starajući se da ovaj UK: Цей символ, нанесений на виріб або proizvod bude pravilno uklonjen, pomoćićete його упаковку, означає, що виріб не можна da se spreče potencijalne negativne posledice викидати разом із побутовим сміттям. На- za okruženje i ljudsko zdravlje, što može da u томість...
 • Seite 8 AL: Simboli mbi produkt ose mbi paketimin e predat centrelor de colectare adecvate de reci- clare a echipamentelor electrice şi electronice. tij tregon se ky produkt nuk mund të trajtohet Asigurând eliminarea corectă a acestui produs, si mbeturinë shtëpiake. Në vend të kësaj ajutaţi la prevenirea posibilelor consecinţe ne- ai do të...
 • Seite 9 Lai saņemtu papildinformāciju par izstrādāju- ma pārstrādi, sazinieties ar vietējo pārvaldi, pārstrādes centru vai tirdzniecības vietu, kurā iegādājāties izstrādājumu. PL: Ten symbol umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno usuwać razem ze zwykłymi odpadkami z gospodarstw domowych. Zamiast tego należy go przekazać...
 • Seite 10 PËRMBAJTJA: Udhëzime sigurie Përshkrimi i pajisjes Sipërfaqe gatimi dhe paneli i kontrollit të vatrave Funksionimi i pajisjes Fikja dhe ndezja e pajisjes Fikja dhe ndezja e zonave të gatimit Pushimi Smart Treguesi i nxehtësisë së mbetur0 Siguria e funksionit të fikjes Bllokuesi për fëmijët Funksioni i kohëmatësit Sinjalizues...
 • Seite 11 PARALAJMËRIMET E SI- nuk duhet të luajnë GURISË me pajisjen. Pastrimi LEXONI ME KUJDES DHE PLOTËSI- dhe mirëmbajtja nuk SHT KËTO UDHËZIME PARA PËRDO- duhet të bëhet nga fë- RIMIT TË PAJISJES TUAJ mijët pa mbikëqyrje. RUAJENI ATË NË NJË VEND TË PËR- SHTATSHËM PËR REFERENCË...
 • Seite 12 • KUJDES: Rreziku i duhet të lihet të ftohet zjarrit: mos ruani arti- para mbylljes së ka- kuj në sipërfaqet e ga- pakut. timit. • Pajisja është • KUJDES: Nëse sipër- ndërtuar për tu vënë faqja është plasaritur, në punë me anë të një fikeni pajisjen për të...
 • Seite 13 dhe puna riparuese që kryhet nga • Pajisja duhet të instalohet nga një teknik i autorizuar dhe të vihet në teknikë të paautorizuar mund t'ju rrezikojë. Ndryshimi apo modifiki- përdorim. Prodhuesi nuk është mi i specifikave të pajisjes është përgjegjës për çdo dëm që mund në...
 • Seite 14 mos derdh ujë mbi të flakët që janë shkaktuar nga vaji. Mbuloni tiganin ose fritezën me kapakun e vet në mënyrë që të mbyten flakët që janë shkaktuar në këtë rast dhe fikni sobën. • Gjithmonë vendosni tiganin në qendër të zonës së gatimit dhe ktheni dorezat në...
 • Seite 15 PËRSHKRIMI I PLLAKËS I nderuar klient, Ju lutemi lexoni me kujdes udhëzuesin për përdorim para se të përdorni sobën dhe ruajeni atë për të ardhmen si referencë. Sipërfaqe gatimi për 3 vatra: Element ngrohjeje me induksion Paneli i kontrollit Shënim: Pamja vizuale e pllakës tuaj ndoshta është ndryshe nga modeli i treguar më...
 • Seite 16 Panel kontrolli për 3 vatra : 1-Treguesi i vatrës 7- Selektimi i vatrës majtas poshtë 2- Selektimi i vatrës majtas sipër 8- Butonat me rrëshqitje 3-Treguesi i kohëmatësit 9- Selektimi i vatrës djathtas poshtë 4- Kohëmatësi 10- Boost 5- Treguesi i bllokuesit tëçelësit 11- Ndezur/Fikur 6- Pushimi Smart AL - 7...
 • Seite 17: Përdorimi I Pajisjes

  Elementi është tani gati për të gatuar. PËRDORIMI I PAJISJES Për kohë më të shpejtë zierjeje, zgjidh- Përdorni zonat e gatimit me induksion ni nivelin e dëshiruar të gatimit dhe më me enë gatimi të përshtatshme. pas prekni butonin P për të aktivizuar funksionin Boost.
 • Seite 18 Siguria e funksionit të fikjes: i ndezur. Çdo zonë gatimi do të fiket pas një Për të çaktivizuar bllokuesin për kohe funksionimi maksimale të përcak- fëmijët, së pari aktivizoni pllakën. tuar nëse regjistrimi i ngrohjes nuk ësh- Njëkohësisht shtypni butonin me rrë- të modifikuar. Çdo ndryshim në zonën shqitje majtas dhe djathtas dhe pastaj e gatimit e shtyn pas kohën maksimale vini prapë...
 • Seite 19 ekrani i kohëmatësit ndryshon tek për të rritur/ ulur kohën. Gama e rregullimit është mes 0 kohëmatësi që përfundon në vijim (në dhe 99 minuta. Nëse nuk ka asnjë vep- rast të programimit për më shumë se rim brenda 10 sekondave, kohëmatësi 1 zonë...
 • Seite 20 kalohet fuqia maksimale dhe do të rreth 160 ° C. Për të aktivizuar funksi- aktivizohet menaxhimi i integruar i onin e tiganisjes prekni çelësin selek- energjisë. tues të vatrës tri herë. Kur funksioni i tiganisjes është aktiv, ekrani i lidhur me Reduktimi i nevojshëm i fuqisë...
 • Seite 21 UDHËZIME DHE KËSHILLA ** Kjo performancë dhe koha mund të ndryshojnë sipas sasisë së ushqimit Enët e gatimit dhe cilësisë së tiganit. 1,5 litër ujë dhe · Përdorni enë gatimi me bazament të 0,5 litër vaj japin performancën më të sheshtë, të...
 • Seite 22 Kursim Energjie Këshilla për pastrim · Zonat e gatimit me induksion përshta- · Mos përdorni peceta gërryese, ten automatikisht me madhësinë e fun- pastrues gërryes, pastrues aerosol dit të enëve të gatimit deri në një kufi ose objekte të mprehta për të pastruar të...
 • Seite 23 Siguria gjatë instalimit · Çdo sipërfaqe e varur duhet të jetë të paktën 65 cm mbi sobë.. · Ventilatorët e zgjatur duhet të mon- tohen në përputhje me udhëzimet e prodhuesit. · Muri në kontakt me pjesën e pasme të vatrës duhet të jetë bërë nga materi- ale rezistente ndaj zjarrit.
 • Seite 24 W (mm) D (mm) H (mm) PRODUCT DIMENSION Aplikoni shiritin e njëanshëm vetë-n- gjitës përgjatë gjithë cepit të ulët të sipërfaqes së gatimit përgjatë cepit të jashtëm të panelit të xhamit qeramik. Mos e tërhiqni për ta zgjatur. Vidhos 4 kapset fiksuese të platformës së...
 • Seite 25 të arritshme pasi vatra të jetë instaluar. Nëse nuk ka qark të dedikuar për pl- lakën dhe çelës sigurese, ato duhet të instalohen nga një elektricist i kualifiku- ar përpara se të lidhet vatra. Një kabllo i miratuar i përshtatshëm duhet të...
 • Seite 26 KODI I DEFEKTIT të pajisjes tuaj. Nëse ka ndonjë defekt, kodi i defektit do të shfaqet në ekranet e vatrave. E1 Ventilatori ftohës është jo aktiv, kontakto agjentët e shërbimit të auto- rizuar. E3 Kabllo furnizuese është e ulët L3 L2 L1 L3 L2 L1 se vlerat e specifikuara, fikni sobën duke prekur...
 • Seite 27 СЪДЪРЖАНИЕ: Инструкции за безопасност Описание Работна повърхност и панел за управление на нагревателите Работа с уреда Включване и изключване на уреда Включване и изключване на зоните за готвене Смарт пауза Индикатор за остатъчна топлина Функция за изключване с цел безопасност Заключване...
 • Seite 28: Предупреждения За Безопасност

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА е възможно да въз- БЕЗОПАСНОСТ никнат. Децата не ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА, ПРО- трябва да си играят ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУК- с уреда. Почистване- ЦИИ ДОКРАЙ. ПАЗЕТЕ ГИ НА УДОБНО то и поддръжката не МЯСТО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. бива...
 • Seite 29 те огъня, например трябва да бъде от- с капак или противо- странено, преди да пожарно одеяло. бъде отворен. Също така, преди затваря- • ВНИМАНИЕ: Опасност не на капака е необ- от пожар: не оставяйте ходимо повърхност- предмети върху плота. та на плота да бъде •...
 • Seite 30 от неупълномощено лице могат • Уредът трябва да бъде монти- да застрашат здравето Ви. Из- ран и въведен в експлоатация менението или модифицирането от квалифициран техник. Произ- на спецификациите на уреда по водителят не поема отговорност какъвто и да е начин е опасно. за...
 • Seite 31 ри е възможно да възникне пла- НА НУЖДА ДА СЕ СВЪРЗВАТЕ ЕДИНСТВЕНО С НАШИ УПЪЛ- мък. Никога не се опитвайте да гасите възпламенена мазнина НОМОЩЕНИ СЕРВИЗНИ ПРЕД- с вода. Покрийте тенджерите и СТАВИТЕЛИ. тиганите с капак, за да задуши- те пламъка и изключете уреда. •...
 • Seite 32 ОПИСАНИЕ Уважаеми потребители, прочетете настоящото ръководство на потребителя преди да започнете да използвате плота и го запазете за бъдещи справки. Работна повърхност за 3 нагревателя: Индукционен нагряващ елемент Панел за управление Забележка: Външният вид на Вашия плот може да се различава от конфигурацията...
 • Seite 33 Панел за управление на плот с 3 нагревателя: 1- Дисплей на нагревател 7- Избор на долен ляв нагревател 2- Избор на горен ляв нагревател 8- Плъзгащи се бутони 3- Дисплей на таймера 9- Избор на долен десен нагревател 4- Таймер 10- Усилване...
 • Seite 34: Работа С Уреда

  най-бързо загряване на течност из- РАБОТА С УРЕДА берете желаната топлинна стойност, Използвайте подходящи съдове вър- след което натиснете бутон P за ак- ху индукционните зони за готвене. тивиране на функцията за топлинно усилване. При включване в електрическата мре- жа всички дисплеи светват за момент. Изключване...
 • Seite 35: Функция Таймер

  ключва, в случай че температурната панелът за управление бъде вклю- настройка не бъде променена до чен и изключен. изтичане на предварително зададе- За деактивиране на заключването ното максимално време за работа. против деца включете плота. На- Всяка промяна в съответната зона тиснете...
 • Seite 36 зони за готвене. Дисплеят на таймера функция за изключване на зоните за показва "00" с премигваща точка. готвене. Около таймера са разполо- жени 4 LED индикатора, служещи за обозначаване на зоните за готвене, Използвайте плъзгащите се бутони на за които има активиран таймер. таймера...
 • Seite 37 Функцията за топлинно усилване Функция пържене може да бъде активирана ако индук- ционния модул приеме настройката Функция за пържене при около 160°C. на зоната за готвене. Когато това За активиране натиснете стане, върху съответния дисплей се бутона за избор на нагревател три изписва...
 • Seite 38 СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ дисплей се изписва 'c'. Съдове за готвене **Функционалността и времетраенето · Използвайте съдове за готвене с могат да варират в зависимост от ко- дебело, плоско и гладко дъно, имащи личеството храна и качеството на ти- еднакъв диаметър с елемента. По този гана.
 • Seite 39: Икономия На Енергия

  Икономия на енергия Съвети за почистване · Индукционните зони за готвене · При почистване на повърхността на се приспособяват автоматично към плота не използвайте абразивна кух- размера на дъното на съда до оп- ненска тел, разяждащи препарати за по- ределени граници. Магнитната част чистване, аерозоли...
 • Seite 40 Безопасност при монтаж · Най-близката повърхност над уре- да трябва да отстои на поне 65 см. · Аспираторите трябва да бъдат по- ставени в съответствие с указанията на производителя. · Необходимо е стената зад плота да бъде от огнеустойчив материал. ·...
 • Seite 41 W (mm) D (mm) H (mm) PRODUCT DIMENSION Залепете предоставената лента за уплътнение около цялата дължи- на на долната страна на плота, по продължението на външния ръб на стъклокерамичния панел. Не разтя- гайте лентата. Завийте четирите монтажни конзо- ли в страните на продукта. CUTOUT DIMENSION C1 (mm) C2 (mm)
 • Seite 42: Електрическо Свързване

  При отсъствие на отделна верига и превключвател с предпазител за плота, такива трябва да бъдат мон- тирани от квалифициран електротех- ник преди уредът да бъде свързан. За консумиращия уред (главното табло за предпазители) трябва да бъде свър- зан подходящ и одобрен кабел, който да...
 • Seite 43 трябва да бъде H05VV-F 3X мм² / нал, се свържете с упълномощен сервизен представител. 60227 IEC 53 ••. Можете да видите схе- E5: Вътрешната температура на пло- мата за свързване на дъното на уреда. та е твърде висока. Изключете уреда чрез...
 • Seite 44: Inhaltsverzeichnis

  OBSAH: Bezpečnostní pokyny Popis spotřebiče Varná plocha a ovládací panel plotýnek Obsluha spotřebiče Zapnutí a vypnutí spotřebiče Zapnutí a vypnutí varných zón Chytrá pauza Ukazatel zbytkového tepla: Funkce bezpečnostního vypnutí Dětský zámek Funkce časovače Alarm Funkce Posílení Speciální funkce vaření Rady a tipy Instalace spotřebiče Bezpečnost instalace...
 • Seite 45: Bezpečnostní Upozornění

  BEZPEČNOSTNÍ UPOZOR- být prováděny dětmi NĚNÍ bez dohledu dospělé TYTO POKYNY SI PŘEČTĚTE PEČLI- osoby. VĚ JEŠTĚ NEŽ ZAČNETE SPOTŘE- • VAROVÁNÍ: Spotře- BIČ POUŽÍVAT A UCHOVEJTE JE NA PRAKTICKÉM MÍSTĚ, KDE JE V PŘÍ- bič a dostupné části PADĚ POTŘEBY NALEZNETE. se při používání...
 • Seite 46 • VAROVÁNÍ: Je-li samostatného dálko- povrch nalomený, vého ovládání. spotřebič vypněte a • Nepoužívejte drsné předejděte tak mož- abrazivní čisticí pro- nosti úrazu elektric- středky nebo ostré kým proudem. kovové stěrky na čiš- • V případě indukčních tění skla dvířek trou- plotýnek nesmíte na protože mohou...
 • Seite 47 jinému účelu nebo v jiném prostře- • Svůj spotřebič chraňte před atmo- sférickými vlivy. Nevystavujte ho dí, například k nedomácímu pou- žití nebo v komerčním prostředí slunci, dešti, sněhu, atd. nebo k vytápění místnosti. • Materiály okolí spotřebi- • K zajištění vaší bezpečnosti je tře- če (skříň) musí...
 • Seite 48 pnutí hlavního vypínače. • Při čištění ovládacího panelu nes- nímejte ovladače. • ABYSTE ZACHOVALI EFEKTIVITU A BEZPEČNOST VA- ŠEHO SPOTŘEBIČE, DOPORU- ČUJEME, ABYSTE VŽDY POUŽILI ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ ČÁSTI A V PŘÍPADĚ POTŘEBY KONTAK- TOVALI POUZE NAŠE AUTORI- ZOVANÉ SERVISY. CZ - 5...
 • Seite 49 POPIS DESKY Vážený zákazníku, Než varnou desku použijete, přečtěte si pokyny v tomto návodu k použití. Ten uchovejte k budoucímu použití. Varná plocha pro 3 plotýnky: Indukční topný prvek Ovládací panel Poznámka: Vzhled vaší varné desky může být jiný než výše zobrazený model, a to s ohledem na její...
 • Seite 50 Ovládací panel pro 3 plotýnky: 1 - Displej plotýnky 7 - Volba plotýnky vlevo dole 2 - Volba plotýnky vlevo nahoře 8 - Posuvná tlačítka 3 - Displej časovače 9 - Volba plotýnky vpravo dole 4- Časovač 10 - Posílení 5- Kontrolka zámku tlačítek 11- Zap./Vyp.
 • Seite 51: Obsluha Spotřebiče

  žadovanou úroveň vaření a pro aktivaci OBSLUHA SPOTŘEBIČE funkce posílení stiskněte tlačítko P. Na indukčních varných zónách použí- vejte vhodné nádobí. Vypnutí varných zón: Vyberte plotýnku, kterou chcete Po zapnutí napájení se na chvíli rozsví- vypnout a stiskněte příslušné tlačítko tí...
 • Seite 52: Dětský Zámek

  Počkejte dokud ze všech zón nezmizí Funkce zámku se aktivuje v případě, "F" a varnou desku zapněte stisknutím že dojde ke stisknutí tlačítka Zámek a pokračujte v používání. tlačítek po dobu minimálně 2 sekund. Aktivace se potvrdí zvuko- vým signálem. Po úspěšném dokon- Nastavení...
 • Seite 53: Alarm

  Časovač varné oblasti: (1 až Funkce Posílení: 99 minut): Je třeba vybrat varnou zónu, úroveň Po zapnutí plotýnek lze pro každou vaření nastavit na "požadovanou varnou zónu naprogramovat nezávislý úroveň vaření" a ještě jednou stisknout časovač. tlačítko P (Posílení). Funkci posílení lze aktivovat pokud indukční...
 • Seite 54: Funkce Udržování Teploty

  Funkce přípravy čokolády Tato funkce umožňuje rozpouštění čokolády nebo podobných potravin při teplotě 40°C. Chcete-li funkci přípravy čokolády aktivovat, pětkrát stiskněte tlačítko výběru plotýnky. Když je funkce přípravy čokolády aktivní, na odpovída- jícím displeji se zobrazí "c". Funkce smažení Tato funkce zajistí při smažení na oleji **Výkon a čas se může lišit v závislosti na množství...
 • Seite 55: Rady A Tipy

  RADY A TIPY Energeticky úsporné Nádobí · Indukční varné zóny se do určitého limitu automaticky přizpůsobí velikosti · Použijte nádobí se silným, plochým a nádobí. Nicméně, magnetická část hladkým dnem, které má stejný průměr dna nádobí musí mít minimální průměr jako plotýnka.
 • Seite 56: Instalace Spotřebiče

  Bezpečnost instalace · Jakýkoli přečnívající povrch musí být minimálně 65 cm nad varnou deskou. Tipy k čištění · Digestoř musí být namontována v · K čištění povrchů varné desky nepo- souladu s pokyny výrobce. užívejte abrazivní houbičky, korozivní čističe, aerosolové čističe nebo ostré ·...
 • Seite 57 W (mm) D (mm) H (mm) PRODUCT DIMENSION CUTOUT DIMENSION C1 (mm) C2 (mm) NEIGHBOUR HOOD WALLS MIN A (mm) MIN B (mm) WOOD / CONCRETE OR CERAMIC TILED CUTOUT DIMENSION C1 (mm) C2 (mm) NEIGHBOUR HOOD WALLS MIN A (mm) MIN B (mm) WOOD / CONCRETE OR CERAMIC...
 • Seite 58: Provedení Elektrického Zapojení

  Okolo spodního okraje spotřebiče, Provedení elektrického zapojení podél vnější hrany skleněného kera- mického panelu použijte jednostrannou lepicí těsnicí pásku. Nenatahujte ji. Před provedením zapojení zkontrolujte, zda: Na boční stěny produktu našroubujte Síťové napětí je stejné jako to, které je 4 montážní vzpěry. uvedené...
 • Seite 59: Chybové Kódy

  CHYBOVÉ KÓDY šený elektrikář nainstalovat ještě před zapojením varné desky. Pokud došlo k chybě, na displejích se Schválený vhodný kabel musí být zobrazí chybový kód. zapojen ze skříňového rozvaděče (hlavní E1 : Chladicí ventilátor je vypnutý, pojistkové skříně) a musí být chráněn kontaktujte zástupce autorizovaného vlastní...
 • Seite 60 INHALT Sicherheitshinweise Gerätebeschreibung Kochoberfläche und Bedienfeld eines Kochfelds BENUTZUNG DES GERÄTS Ab- und Anschalten des Geräts: Ab- und Anschalten der Kochfelder: Intelligente Pause (Smart Pause) Resthitze-Anzeige. Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Timer-Funktion Piepton Boost-Funktion Spezielle Kochfunktion Tipps und Tricks Installation des Geräts Anlagensicherheit Montage des Kochfelds in eine Arbeitsplatte Herstellen einer elektrischen Verbindung Elektrischer Anschluss...
 • Seite 61: Sicherheitshinweise

  SICHERHEITSHINWEISE damit verbundenen Gefahren kennen. LESEN SIE SICH DIESE ANLEITUNG VOLLSTÄNDIG UND SORGFÄLTIG Kinder dürfen nicht VOR DER VERWENDUNG IHRES GE- mit dem Gerät spie- RÄTS DURCH UND BEWAHREN SIE len. Reinigung SIE FÜR SPÄTER AN EINEM LEICHT ERREICHBAREN ORT AUF. Wartung soll- te von Kindern nicht...
 • Seite 62 me ab, z.B. mit einem sind, sollten Sie Ver- Topfdeckel oder einer schmutzungen vor der Löschdecke. Öffnung des Deckels entfernen. Bevor Sie • ACHTUNG! Brandge- den Deckel wieder fahr: Legen Sie keine schließen, müssen Gegenstände auf den Sie die Kochfläche Kochflächen ab.
 • Seite 63: Einbauhinweise

  Netzkabel muss vom Hersteller, tigen nationalen und internationa- einem Kundendienst oder ähnlich len Normen und Vorschriften her- gestellt. qualifiziertem Fachpersonal aus- getauscht werden. • Wartungs- und Reparaturarbei- ten dürfen nur von zugelassenen Einbauhinweise Servicetechnikern durchgeführt • Benutzen Sie den Backofen erst, werden.
 • Seite 64: Während Der Reinigung Und Wartung

  stecken des Geräts oder dem Aus- eingebaut sein. schalten des Netzschalters tun. • Während der Verwendung • Wenn Sie das Bedienfeld reini- • Stellen Sie keine brennbaren oder gen, bitte entfernen Sie nicht die flammbaren Stoffe in oder neben Bedienknöpfe. das Gerät, wenn es in Betrieb ist. •...
 • Seite 65: Beschreibung Der Kochfläche

  BESCHREIBUNG DER KOCHFLÄCHE Sehr verehrte/r Kunde/in, Bitte lesen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung vor der Nutzung der Kochfläche und heben Sie diese für die Zukunft auf. Kochoberfläche für 3 Kochzonen: Induktionsheizelement Steuertafel Hinweis: Aufgrund ihrer Ausstattung kann Ihre Kochfläche im Aussehen von dem oben gezeigten Modell abweichen.
 • Seite 66 Steuertafel für 3 Kochfelder 1- Heizanzeige 7- Auswahl für unsere linke Kochzone 2- Auswahl für obere linke Kochzone 8- Schiebetasten 3- Timer-Anzeige 9- Auswahl für unsere rechte Kochzone 4-Timer 10- Boost 5- Sicherungsanzeige 11- Ein/Aus 6- Intelligente Pause (Smart Pause) DE - 7...
 • Seite 67: Benutzung Des Geräts

  feld durch Berühren der Schiebetaste BENUTZUNG DES GERÄTS auswählen. Das Ele- Benutzen Sie das Induktionskochfeld ment ist jetzt bereit zum Kochen. Für mit geeignetem Kochgeschirr. die schnellsten Kochzeiten wählen Sie die gewünschte Kochstufe und aktivie- ren Sie die Boost-Funktion durch Drü- Sobald die Energieversorgung einge- cken der P-Taste .
 • Seite 68: Sicherheitsabschaltung

  Sicherheitsabschaltung: und eingeschaltet wird. Jede Kochzone wird nach einer defi- Zur Deaktivierung der Kindersicherung nierten maximalen Zeit ohne Anpas- schalten Sie zunächst das Kochfeld ein. sung der Hitzeeinstellung automatisch Drücken Sie gleichzeitig die linke und abgeschaltet. Jede Änderung der rechte Seite der Schiebetaste und da- Kochzone setzt diese Zeit auf die nach wiederum die linke Seite der Tas- maximale Betriebsdauer zurück.
 • Seite 69: Piepton

  dem für 10 Sekunden keine Änderung Wenn der Timer abläuft, ertönt ein statt fand, ist der Minuten-Timer aktiviert Signalton und der Bildschirm zeigt sta- und der blinkende Punkt erlischt. Nach tisch „00“. Die entsprechende LED des dem Setzen des Timers läuft dieser Kochzonen-Timers blinkt.
 • Seite 70: Spezielle Kochfunktion

  Bratfunktion Die notwendige Leistungsvermin- derung wird durch Blinken des ent- Diese Funktion erhitzt das Bratfett auf sprechenden Kochzonen-Displays etwa 160 °C. Zum Aktivieren der Brat- angezeigt. Das Blinken ist 3 Sekunden funktion berühren Sie lang aktiv und erlaubt keine weiteren die Ofen-Auswahltaste dreimal.
 • Seite 71: Tipps Und Tricks

  TIPPS UND TRICKS **Die Zubereitungszeiten können vari- ieren, je nach Menge des Essens und Kochgeschirr Pfannenqualität. 1,5 Liter Wasser und · Nutzen Sie dickes und flaches 0,5 Liter Öl ergeben die beste Koch- Kochgeschirr mit einem glatten Boden, leistung mit diesen Funktionen. dass denselben Durchmesser wie die Kochzone besitzt.
 • Seite 72: Energiesparen

  Energiesparen Reinigungshinweise · Induktionszonen passen sich in · Verwenden Sie zur Reinigung der gewissen Grenzen automatisch an die Oberfläche des Kochfelds keine Größe des Kochgeschirrs an. Den- Scheuerschwämme, ätzende Reini- noch muss der magnetische Teil des gungsmittel, Reinigungssprays oder Kochgeschirr-Bodens einen gewissen scharfe Gegenstände.
 • Seite 73: Montage Des Kochfelds In Eine Arbeitsplatte

  sollte mindestens 65 cm über dem Kochfeld sein. · Dunstabzugshauben müssen ent- sprechend der Herstellerinstruktionen installiert sein. · Die Hinterwand in Kontakt mit dem Kochfeld muss aus flammenfestem Material sein. · Die Länge des Netzkabels sollte 2 Meter nicht überschreiten. CUTOUT DIMENSION C1 (mm) C2 (mm)
 • Seite 74 W (mm) D (mm) H (mm) PRODUCT DIMENSION Bringen Sie das mitgelieferte selbst- haftende Dichtungsband um die untere Glaskante der Kochoberfläche längs der Außenkante der Glaskeramikfläche an. Dehnen Sie es nicht. · Schrauben Sie die 4 Arbeitsplatten- montageklammern auf die Seitenwän- de des Produkts.
 • Seite 75: Herstellen Einer Elektrischen Verbindung

  Der Sicherungsschalter muss nach dem Einbau der Kochfläche leicht erreichbar sein. Wenn es für die Kochfläche keinen ei- genen Stromkreislauf und Sicherungs- schalter gibt, müssen diese vor dem Anschluss der Kochfläche von einem Elektriker installiert werden. Ein genehmigtes geeignetes Kabel muss von der Endverbrauchereinheit (Haupt- sicherungskasten), durch seine eigene 50A-Sicherung oder einen Leitungsschutz-...
 • Seite 76: Fehlermeldungen

  E5: Die Temperatur innerhalb des Das Kabel für das Induktionskochfeld Kochfelds ist zu hoch. Schalten Sie muss vom Typ H05VV-F 3X4 mm² das Kochfeld durch Drücken von / 60227 IEC 53 sein. Auf dem Boden aus und lassen Sie die Heizelemente Ihres Geräts finden Sie den entspre- herunterkühlen.
 • Seite 77 INDHOLD: Sikkerhedsanvisninger Beskrivelse af apparatet Tilberedningsoverflade og varmelegemernes kontrolpanel Brug af apparatet Sådan tændes og slukkes apparatet Sådan tændes og slukkes kogezonerne Smart pause Restvarmeindikator. Sikkerheds-slukkefunktion Børnesikring Timer-funktion Summer Boost-funktion Specialtilberedningsfunktion Råd og tips Installation af apparatet Installationssikkerhed Montering af kogepladen i bordpladen Udfør tilslutning af el.
 • Seite 78: Sikkerhedsadvarsler

  SIKKERHEDSADVARSLER ikke udføres af børn uden opsyn. LÆS DISSE INSTRUKTIONER OM- HYGGELIGT OG FULDSTÆNDIGT • ADVARSEL: Appara- FØR ANVENDELSE AF APPARATET tet og dets tilgænge- OG LÆG DEM DEREFTER PÅ ET PRAKTISK STED SOM REFERENCE, lige dele bliver varme HVIS DET BLIVER NØDVENDIGT. under brug.
 • Seite 79 tet for at undgå risiko- slibende rengørings- en for elektrisk stød. midler eller skarpe metalskrabere til ren- • På induktionskoge- gøring af ovnlågens plader må du ikke glas og andre over- anbringe metalgen- flader. Det kan ridse stande, såsom knive, overfladen, hvilket gafler, skeer og låg på...
 • Seite 80 sammenhæng, som f. eks. an- riske effekter. Udsæt det ikke for påvirkninger fra sol, regn eller sne vendelse uden for hjemmet eller i kommerciel sammenhæng eller etc. som rumopvarmning. • Materialerne, der omgiver appara- • Alle mulige sikkerhedsforanstalt- tet (kabinettet) skal kunne modstå en temperatur på...
 • Seite 81: For At Opretholde Effektiviteten Og Sikkerhe- Den Af Apparatet Anbefaler

  med rengøring eller vedligeholdel- se. Du kan udføre arbejderne efter at apparatets stik er fjernet fra stik- kontakten eller hovedafbryderen er slået fra. • Fjern ikke betjeningsknapperne, når kontrolpanelet rengøres. • FOR AT OPRETHOLDE EFFEKTIVITETEN OG SIKKERHE- DEN AF APPARATET ANBEFALER VI ALTID AT BRUGE ORIGINALE RESERVEDELE OG ALTID AT TIL- KALDE VORES AUTORISEREDE...
 • Seite 82 BESKRIVELSE AF KOGEPLADEN Kære kunde, Læs venligst instruktionerne i denne brugervejledning, før du bruger kogepladen, og opbevar den til senere reference. Kogeoverflade til 3 varmelegemer: Induktionsvarmelegeme Kontrolpanel Bemærk: Udseendet af din kogeplade er måske anderledes end modellen vist ovenfor på grund af dens konfiguration. DK - 6...
 • Seite 83 Kontrolpanel til 3 varmelegemer: 1- Varmelegemedisplay 7- Valg af nederste venstre varme- legeme 2- Valg af øverste venstre varmele- geme 8- Skydeknapper 3- Timer-display 9- Valg af nederste højre varmelege- 4- Timer 10- Boost 5- Tastaturlåseindikator 11- Tænd/Sluk 6- Smart Pause DK - 7-...
 • Seite 84: Brug Af Apparatet

  valgte varmelegeme ved at røre ved BRUG AF APPARATET skydeknapperne Ele- Brug induktionskogezonerne med eg- mentet er nu klart til at tilberede mad net kogegrej. på. Vælg det ønskede varmetrin, og tryk derefter på P-tasten for at aktivere boost-funktionen for at opnå den hurtig- Når apparatet tændes, vil alle display- ste tilberedningstid.
 • Seite 85: Børnesikring

  Sikkerheds-slukfunktionen: tidigt, og tryk derefter på den venstre skydeknap igen. "L" vil forsvinde fra Alle kogezoner vil slukkes efter et fast- displayene, og kogepladen vil blive sat længste driftstid, his varmetrinnene slukket. ikke ændres. Alle ændringer af koge- zoner sætter den maksimale driftstid Tastaturlås tilbage til den oprindelige værdi for driftstidens begrænsning.
 • Seite 86: Summer

  Summer: standser automatisk efter 30 sekunder og/eller ved tryk på en af tasterne. Når kogepladen er i brug, bliver føl- gende aktiviteter signalleret vha. en summer: Minuturet kan ændres eller afbrydes når som helst ved hjælp af timerens Normalt tryk på en tast vil sende et kort skydeknapper Når lydsignal.
 • Seite 87 kogning og stegning samtidigt. automatisk holdes varm ved ca. 50 °C. For at aktivere Hold varm-funktio- nen, skal der trykkes på varmelege- Kogefunktion** mevalgtasten fire gange. Når Hold Denne funktion giver kogende vand, varm-funktionen er aktiv, viser det som holdes nær kogepunktet. Der skal tilsvarende display et 'u'.
 • Seite 88: Råd Og Tips

  RÅD OG TIPS tilbage til det tidligere niveau. Hvis Smart pause ikke bliver slået fra, Kogegrej vil kogepladen slukkes efter 30 minut- · Brug tykt, fladt og glatbundet køk- ter. kengrej, som har samme diameter Tryk på ( ) for at aktivere Smart pau- som varmelegemet.
 • Seite 89: Installation Af Apparatet

  Energibesparelse Tips om rengøring · Induktionskogezoner tilpasser sig · Brug ikke slibende svampe, ætsen- automatisk tilpasse sig til størrelsen af de rengøringsmidler, spraydåser eller køkkengrejets bund op til en vis græn- skarpe genstande til rengøring af se. Den magnetiske del af køkkengre- kogepladen.
 • Seite 90: Installationssikkerhed

  Installationssikkerhed · Alle overflader oven over kogepladen skal være mindst 65 cm over kogepladen. · Emhætte skal være opsat i overens- stemmelse med fabrikantens anvisnin- ger. · Væggen, som er i kontakt med bagsiden af kogepladen, skal være af brandsikkert materiale. ·...
 • Seite 91 W (mm) D (mm) H (mm) PRODUCT DIMENSION · Påfør den ensidige selvklæbende forseglingstape hele vejen rundt om underkanten af kogefladen og langs den ydre kant af det glaskeramiske panel Stræk ikke tapen. Skru de 4 bordmonteringsbeslag fast på kogepladens sidevægge. CUTOUT DIMENSION C1 (mm) C2 (mm)
 • Seite 92: Udfør Tilslutning Af El

  før kogepladen tilsluttes. Et godkendt kabel skal tilsluttes fra forbrugerkontakten (sikringstavlen) og være beskyttet af sin egen 50 A sikring eller strømafbryder (MCB). Elektrike- ren skal levere en stikkontakt med alle ben i, som skal have sin egen sikring. Stikkontakten skal afbryde både fasen og nullen med en indbyrdes afstand på...
 • Seite 93 touch-kontrolenhed og varmelegeme. Kontakt et autoriseret servicecenter. E7: Spoletemperatursensoren er inaktiveret. Kontakt et autoriseret ser- vicecenter. E8: Sensoren for køleventilatoren L3 L2 L1 L3 L2 L1 er inaktiveret. Kontakt et autoriseret servicecenter. E9: Kalibreringsfejl. Kontakt et autori- seret servicecenter. FEJLKODER Hvis der opstår en fejl, vil det blive vist på...
 • Seite 94 ÍNDICE: Instrucciones de seguridad Descripción del electrodoméstico Superficie de cocción y panel de control de los fogones Funcionamiento del electrodoméstico Apagado del electrodoméstico Apagado de las zonas de cocción Pausa inteligente Indicador de calor residual. Función de apagado de seguridad Bloqueo para niños Función de temporizador Señal acústica...
 • Seite 95: Advertencias De Seguridad

  que conlleva. Los ni- ADVERTENCIAS DE SEGU- RIDAD ños no deben jugar LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATEN- con el electrodomés- TAMENTE Y EN SU TOTALIDAD AN- tico. La limpieza y el TES DE USAR EL ELECTRODOMÉS- mantenimiento TICO. GUÁRDELAS EN UN LUGAR ADECUADO PARA CONSULTARLAS parte del usuario no EN CASO NECESARIO.
 • Seite 96 electrodoméstico y, a detector de sartenes. continuación, cubra • En el caso de las pla- la llama, por ejemplo, cas que incluyen una con una tapadera o tapa, debe limpiar los una manta ignífuga. derrames de la tapa • ADVERTENCIA: Pe- antes de abrirla.
 • Seite 97 ternacionales aplicables. biado por el fabricante, su agente del servicio técnico u otras perso- • Los trabajos de mantenimiento y nas con cualificaciones similares reparación deben ser llevados a para evitar peligros. cabo exclusivamente por técni- cos autorizados. Los trabajos de Advertencias relativas a la ins- instalación y reparación llevados talación...
 • Seite 98 Por lo tanto, se debe instalar una tenimiento. Puede hacerlo des- enchufando el electrodoméstico o tabla debajo del producto. apagando los interruptores princi- • Durante el uso pales. • No coloque materiales inflama- • No extraiga los botones de control bles o combustibles sobre el elec- para limpiar el panel de control.
 • Seite 99: Descripción De La Placa

  DESCRIPCIÓN DE LA PLACA Estimado cliente: Lea las instrucciones de esta guía de uso antes de utilizar la placa y guárdela para poder consultarla en el futuro. Superficie de cocción para 3 fogones: Elemento de calor de inducción Panel de control Nota: El aspecto de la placa puede ser distinto al del modelo mostrado debido a su configuración.
 • Seite 100 Panel de control para 3 fogones: 1 - Indicador de fogón 7 - Selección del fogón inferior izqu- ierdo 2 - Selección del fogón superior izquierdo 8 - Botones deslizantes 3 - Indicador del temporizador 9 - Selección del fogón inferior de- recho 4 - Temporizador 10 - Aceleración...
 • Seite 101: Indicador De Calor Residual

  FUNCIONAMIENTO DEL En el fogón seleccionado puede ajus- tar el nivel de calor tocando los botones ELECTRODOMÉSTICO deslizantes El elemento Utilice las zonas de cocción de induc- estará listo para cocinar. Para que la ción con recipientes adecuados. ebullición resulte más rápida, seleccio- ne el nivel de cocción deseado y luego toque la tecla P para activar la función Tras activar la alimentación, todos los...
 • Seite 102: Bloqueo Para Niños

  Función de apagado de seguri- La placa seguirá bloqueada hasta que dad: se desbloquee, aunque el control se encienda y apague. Cada zona de cocción se apagará una vez transcurrido un tiempo de funcio- Para desactivar el bloqueo para niños, namiento máximo definido si no se primero debe encender la placa.
 • Seite 103: Señal Acústica

  Utilice los botones deslizantes del tempo- cuál es la zona de cocción que tiene rizador para aumentar activado el temporizador. o reducir el tiempo. El intervalo de ajuste se encuentra entre 0 y 99 minutos. Si Cuando transcurren 10 segundos no se utiliza en 10 segundos, el tempo- después de la última operación, el rizador del minutero quedará...
 • Seite 104 La función de aceleración se puede Función de freír activar si el módulo de inducción acep- ta la programación de esta zona de Esta función permite freír el aceite cocción. Si la función de aceleración a una temperatura aproximada de está activa, aparecerá una “P” en el 160 °C.
 • Seite 105 CONSEJOS Y RECOMENDACIONES chocolate fundido, toque cinco veces la tecla de selección de fogón. Cuando Recipientes de cocción la función de chocolate fundido está Utilice recipientes de cocción con la activa, el indicador correspondiente base gruesa y lisa, que tengan el mismo muestra el símbolo “c”.
 • Seite 106: Consejos De Limpieza

  Ahorro de energía Consejos de limpieza No utilice estropajos abrasivos, lim- Las zonas de cocción de inducción se piadores corrosivos, limpiadores en adaptan automáticamente al tamaño aerosol u objetos afilados para limpiar de la base del recipiente hasta un límite la superficie de la placa. determinado.
 • Seite 107 encima de la placa debe quedar a una distancia mínima de 65 cm por encima. Los ventiladores del extractor deben instalarse de acuerdo con las instruc- ciones del fabricante. La pared que está en contacto con la parte trasera de la placa debe estar hecha de material ignífugo.
 • Seite 108 W (mm) D (mm) H (mm) PRODUCT DIMENSION Coloque la cinta adhesiva de sellado de una cara alrededor de todo el borde infe- rior de vidrio de la superficie de cocción, a lo largo del borde exterior del panel de vitrocerámica.
 • Seite 109 siciones de la normativa vigente y que se encuentra en buen estado. Se puede acceder fácilmente al interrup- tor de fusibles una vez instalada la placa. Si no hay un circuito y un interruptor de fusibles exclusivos para la placa, un electricista cualificado deberá...
 • Seite 110: Códigos De Error

  E5: La temperatura interna de la placa En lo que respecta a la placa de inducción, el cable debe ser de tipo es demasiado alta; apague la placa H05VV-F 3x4 mm²/60227 IEC 53. •• tocando y deje que se enfríen los En la parte inferior del electrodoméstico fogones.
 • Seite 111 CONTENTS: Safety instructions Appliance description. Cooking surface and control panel of heaters Operation of the appliance Switching the appliance on and off Switching the cooking-zones on and off Smart Pause Residual heat indicator. Safety switch off function Child Lock Timer function Buzzer Boost Function Special cooking function...
 • Seite 112: Safety Warnings

  SAFETY WARNINGS maintenance shall not be done by children READ THESE INSTRUCTIONS CA- REFULLY AND COMPLETELY BEFO- without supervision. RE USING YOUR APPLIANCE, AND • WARNING: The app- KEEP THEM IN A CONVENIENT PLA- CE FOR REFERENCE WHEN NECES- liance and its acces- SARY.
 • Seite 113 • Do not use harsh ab- avoid the possibility of rasive cleaners electric shock. sharp metal scrapers • For induction hobs, to clean the oven door metallic objects such glass and other sur- as knives, forks, spo-...
 • Seite 114: Installation Warnings

  signed only for cooking food and is and disposed of immediately. intended for indoor domestic hou- • Protect your appliance against sehold use only and should not be atmospheric effects. Do not expo- used for any other purpose or in se it to effects such as sun, rain, any other application, such as for snow etc.
 • Seite 115: During Cleaning And Maintenance

  position when it is not being used. • During cleaning and main- tenance • Always turn the appliance off befo- re operations such as cleaning or maintenance. You can do it after removing the plug for the applian- ce off or turning the main switches off.
 • Seite 116: Description Of The Hob

  DESCRIPTION OF THE HOB Dear Customer, Please read the instructions in this user guide before using the hob and keep them for future reference. Cooking Surface for 3 heaters: Induction heating element Control panel Note: The appearance of your hob maybe different than the model shown above due to its configuration.
 • Seite 117 Control Panel for 3 heaters: 1- Heater display 7- Lower left heater selection 2- Upper left heater selection 8- Sliding Buttons 3- Timer display 9- Lower right heater selection 4- Timer 10- Boost 5- Key lock indicator 11- On/Off 6- Smart Pause EN- 8...
 • Seite 118: Operation Of The Appliance

  OPERATION OF THE the heat level by touching the Sliding Buttons The element is APPLIANCE now ready to cook on. For quickest boil Use the induction cooking zones with times, select the desired cooking level suitable cookware. and then press the P key to activate the Boost function.
 • Seite 119: Child Lock

  Every cooking zone will be switched the hob on. Simultaneously press the off after a defined maximum operation right and the left of the slider button time if the heat setting is not modified. and then press left of slider button Every change in the cooking zone puts again. The "L" will disappear in the display and the hob will be switched the maximum operation time back to the initial value of the operating time...
 • Seite 120: Buzzer

  is no operation in 10 seconds, the When the timer has run down, a minute minder timer will be set and signal sounds and the timer display the blinking dot will disappear. After shows "00" statically, the assigned the timer is set, the time runs down cooking zone timer LED blinks.
 • Seite 121: Special Cooking Function

  corresponding cooking zone display. heater selection key three times. When Blinking is active for 3 seconds and the frying function is active, the related allows further adaptations of the display shows an 'F'. The hob gives a settings before power reduction. beep signal after a while.
 • Seite 122: Hints And Tips

  HINTS AND TIPS according to amount of food quantity and pan quality.1.5 litre Cookware water and 0.5 litre oil give the best · Use thick, flat, smooth bottomed cooking performance with these cookware, that has the same diameter functions. as the element. This will help reduce cooking times.
 • Seite 123: Energy Saving

  · Induction cooking zones adapt · Do not use abrasive pads, corrosive automatically to the size of the cleaners, aerosol cleaners or sharp cookware bottom up to a certain objects to clean the surfaces of the limit. However, the magnetic part of hob.
 • Seite 124: Fitting The Hob Into A Worktop

  least 65cm above the hob. · Extractor fans must be fitted in accordance with the manufacturer's instructions. · The wall in contact with the rear of the hob must be made of flameproof material. · The power cable length should not exceed 2 metres. CUTOUT DIMENSION C1 (mm) C2 (mm) Fitting the hob into a work surface ·...
 • Seite 125: Making An Electrical Connection

  W (mm) D (mm) H (mm) PRODUCT DIMENSION · Apply one-sided self-adhesive sealing tape supplied all the way round the lower glass edge of the cooking sur- face along the outer edge of the glass ceramic panel. Do not stretch it. ·...
 • Seite 126: Error Codes

  connection connection, which complies be H05VV-F 3X4 mm² 60227 IEC 53 with the provisions of current regulati- ••. You will find the connection diagram ons and is in good working order. shown on the bottom of your appliance. The fused switch is easily accessible once the hob has been installed. If there is no dedicated hob circuit and fused switch, they must be installed by a qualified electrician before the hob is...
 • Seite 127 let the heaters cool down. E6 : Communication error between touch control and heater, call an aut- horized service agent. E7 : The coil temperature sensor is disabled, call an authorized service agent. E8: The cooler temperature sensor is disabled, call an authorized service agent.
 • Seite 128 Service & Support Visit Our Website sharphomeappliances.com...

Inhaltsverzeichnis