Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken
Sharp KH-6I19FT00-EU Bedienungsanleitung

Sharp KH-6I19FT00-EU Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für KH-6I19FT00-EU:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 72
Home Appliances
Cooking
Hob
KH-6I19FT00-EU
For Life

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Sharp KH-6I19FT00-EU

 • Seite 1 Home Appliances Cooking KH-6I19FT00-EU For Life...
 • Seite 2 a Direttive, Decisioni e Regolamenti europei e ai requisiti elencati negli standard di riferimento. GR-Δήλωση συμμόρφωσης Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις εφαρμόσιμες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις GB-Declaration of conformity και Κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις που We declare that our products meet the applicable περιέχονται...
 • Seite 3 spomenutim standardima. referencia tartalmaknál. SR-Izjava o usklađenosti SL-Izjava o skladnosti Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primenljive evropske direktive, odluke i Zagotavljamo, da so naši izdelki skladni z propise, kao i zahteve navedene u naznačenim ustreznimi evropskimi direktivami, sklepi in standardima. predpisi ter zahtevami, ki so navedene v referenčnih standardih.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  CONTENTS: Safety instructions Appliance description. Cooking surface and control panel of heaters Operation of the appliance Switching the appliance on and off Switching the cooking-zones on and off Smart Pause Residual heat indicator. Safety switch off function Child Lock Timer function Buzzer Boost Function Hints and tips...
 • Seite 5: Safety Warnings

  SAFETY WARNINGS maintenance shall not be done by children READ THESE INSTRUCTIONS CA- REFULLY AND COMPLETELY BEFO- without supervision. RE USING YOUR APPLIANCE, AND • WARNING: The app- KEEP THEM IN A CONVENIENT PLA- CE FOR REFERENCE WHEN NECES- liance and its acces- SARY.
 • Seite 6 • Do not use harsh ab- avoid the possibility of rasive cleaners electric shock. sharp metal scrapers • For induction hobs, to clean the oven door metallic objects such glass and other sur- as knives, forks, spo- face since they can...
 • Seite 7: Installation Warnings

  signed only for cooking food and is and disposed of immediately. intended for indoor domestic hou- • Protect your appliance against sehold use only and should not be atmospheric effects. Do not expo- used for any other purpose or in se it to effects such as sun, rain, any other application, such as for snow etc.
 • Seite 8: During Cleaning And Maintenance

  position when it is not being used. • During cleaning and main- tenance • Always turn the appliance off befo- re operations such as cleaning or maintenance. You can do it after removing the plug for the applian- ce off or turning the main switches off.
 • Seite 9: Description Of The Hob

  DESCRIPTION OF THE HOB Dear Customer, Please read the instructions in this user guide before using the hob and keep them for future reference. Cooking Surface for 4 heaters: Induction heating element Control panel Note: The appearance of your hob maybe different than the model shown above due to its configuration.
 • Seite 10 Control Panel for 4 heaters: 1- Increase heat setting/timer 8- Smart Pause 2- Heater display 9- Decrease heat setting/timer 3- Upper left heater selection 10- Lower left heater selection 4- Timer display 11- Timer 5- Upper right heater selection 12- Lower right heater selection 6- Key lock 13- Boost 7- Key lock indicator...
 • Seite 11: Operation Of The Appliance

  OPERATION OF THE the increase heat setting key decrease the heat setting key APPLIANCE . The element is now ready to cook Use the induction cooking zones with on. For quickest boil times, select the suitable cookware. desired cooking level and then press the P key to activate the Boost function.
 • Seite 12: Safety Switch Off Function

  The hob will remain in a locked condition until it gets unlocked, even if Safety switch off function: the control has been switched on and Every cooking zone will be switched off. off after a defined maximum operation time if the heat setting is not modified. Every change in the cooking zone puts To deactivate the child lock, first switch the maximum operation time back to the hob on.
 • Seite 13: Buzzer

  operated if the cooking zones are cooking zone the timer has been switched off. The timer display displays activated. "00" with a blinking dot. Press the timer setting key 10 seconds after the last operation, increase the time or press the timer display changes to the timer decrease the time.
 • Seite 14: Keep Warm Function

  setting on this cooking zone. If the Boost Function is active, a "P" is displayed on the corresponding display. Activating the booster can exceed the maximum power and the integrated power management will be activated. heater selection key three times. When The necessary power reduction the frying function is active, the related is shown by the blinking of the...
 • Seite 15: Hints And Tips

  HINTS AND TIPS times. When the chocolate melting function is active, the Cookware related display shows 'c'. · Use thick, flat, smooth bottomed cookware, that has the same diameter as the element. This will help reduce cooking times. · Cookware made of steel, enamelled steel, cast iron and stainless steel (if appropriately labelled by the manufacturer) will give you the best results.
 • Seite 16: Energy Saving

  · Induction cooking zones adapt · Do not use abrasive pads, corrosive automatically to the size of the cleaners, aerosol cleaners or sharp cookware bottom up to a certain objects to clean the surfaces of the limit. However, the magnetic part of hob.
 • Seite 17: Fitting The Hob Into A Worktop

  least 65cm above the hob. · Extractor fans must be fitted in accordance with the manufacturer's instructions. · The wall in contact with the rear of the hob must be made of flameproof material. · The power cable length should not exceed 2 metres. CUT OUT DIMENSION C1 (mm) C2 (mm) Fitting the hob into a work NEIGHBOUR HOOD WALLS MIN A (mm) MIN B (mm)
 • Seite 18 W (mm) D (mm) H (mm) PRODUCT DIMENSION · Apply one-sided self-adhesive sealing tape supplied all the way round the lower glass edge of the cooking sur- face along the outer edge of the glass ceramic panel. Do not stretch it. CUTOUT DIMENSION C1 (mm) C2 (mm)
 • Seite 19: Making An Electrical Connection

  · Screw the 4 worktop mounting brac- with the provisions of current regulati- kets on the side walls of the product. ons and is in good working order. The fused switch is easily accessible once the hob has been installed. If there is no dedicated hob circuit and fused switch, they must be installed by a qualified electrician before the hob is...
 • Seite 20: Error Codes

  ERROR CODES If there is an error, error code will be showed at heater displays. E1 : The cooling Fan is disabled, call an authorized service agent. E3 : The power supply voltage is over the rated values, turn the hob off by touching ,wait until “H”...
 • Seite 21 PËRMBAJTJA: Udhëzime sigurie Përshkrimi i pajisjes Sipërfaqe gatimi dhe paneli i kontrollit të vatrave Përdorimi i pajisjes Ndezja dhe fikja e pajisjes Ndezja dhe fikja e vatrave të gatimit Pushimi Smart Treguesi i nxehtësisë së mbetur Siguria e funksionit të fikjes Bllokuesi për fëmijët Funksioni i kohëmatësit Sinjalizues Funksioni Boost Udhëzime dhe këshilla Instalimi i pajisjes Siguria gjatë...
 • Seite 22 PARALAJMËRIMET E SIGURISË me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk LEXONI KUJDES PLOTËSISHT KËTO UDHËZIME PARA duhet të bëhet nga PËRDORIMIT TË PAJISJES TUAJ fëmijët pa mbikëqyrje. DHE RUAJENI ATË NË NJË VEND TË PËRSHTATSHËM PËR REFERENCË • KUJDES: Pajisja dhe KUR TË JETË E NEVOJSHME. pjesët e saj të...
 • Seite 23 rit: mos ruani artikuj në • Pajisja është sipërfaqet e gatimit. ndërtuar për tu vënë në punë me anë të një • KUJDES: Nëse ore me zile të jash- sipërfaqja është pla- tme apo me anë të një saritur, fikeni pajis- sistemi të veçantë- jen për të...
 • Seite 24 • Para instalimit, sigurohuni që të shkaktohet nga vendosja e ga- buar dhe instalimi nga persona të kushtet lokale të shpërndarjes (natyra e gazit dhe presioni i gazit paautorizuar. ose tensionit të energjisë elektri- • Kur ju shpaketoni pajisjen, sigu- ke dhe frekuenca) dhe kërkesat e rohuni që...
 • Seite 25 fikni sobën. • Gjithmonë vendosni tiganin në qendër të zonës së gatimit dhe ktheni dorezat në një pozicion të si- gurt ë në mënyrë që ato nuk mund të rrëzohen apo të përthyhen. • Në qoftë se ju nuk do të përdorni pajisjen për një...
 • Seite 26 PËRSHKRIMI I PLLAKËS I nderuar klient, Ju lutemi lexoni udhëzimet në këtë manual përdorimi para se të përdorni furrën dhe ruajeni si referencë për të ardhmen. Sipërfaqe gatimi për 4 vatra: Rezistencë nxehëse e induksionit Paneli i kontrollit Shënim: Pamja vizuale e pllakës tuaj ndoshta është ndryshe nga modeli i treguar më sipër për shkak të konfigurimit të saj.
 • Seite 27 Panel kontrolli për 4 vatra : 1- Rrisni regjistrimin e ngrohjes/kohëmatës 8- Pushimi Smart Treguesi i vatrës 9- Ulni regjistrimin e ngrohjes/kohëmatës 3- Selektimi i vatrës majtas lart 10- Selektimi i vatrës majtas poshtë Treguesi i kohëmatësit 11- Kohëmatës 5- Selektimi i vatrës djathas lart 12- Selektimi i vatrës djathtas poshtë...
 • Seite 28: Përdorimi I Pajisjes

  PËRDORIMI I PAJISJES nxehtësisë në rritje ose butonin regjistrimit të n x e h t ë s i s ë Përdorni zonat e gatimit me induksion në zbritje . Rezistenca tani është gati me enë gatimi të përshtatshme. për të gatuar mbi të Për kohë më të shpejtë...
 • Seite 29 Çdo zonë gatimi do të fiket pas mbyllur derisa ajo të zhbllokohet, edhe një kohe funksionimi maksimale të në qoftë se kontrolli ka qenë i fikur dhe përcaktuar nëse regjistrimi i ngrohjes i ndezur. nuk është modifikuar. Çdo ndryshim në zonën e gatimit e shtyn pas kohën Për të çaktivizuar bllokuesin për maksimale të funksionimit me vlerën fëmijët, së pari aktivizoni pllakën. fillestare të kufizimit të kohës operative.
 • Seite 30 mund të aktivizohet nëse zonat një zonë gatimi. Rreth kohëmatësit e gatimit janë të fikura. Ekrani janë vendosur katër LED. Këto i kohëmatësit tregon "00" me një pikë tregojnë se për cilën zonë gatimi është pulsuese. aktivizuar kohëmatësi. Prekni çelësin e regjistrimit të kohëmatësit për të rritur kohën 10 sekonda pas aktivizimit të...
 • Seite 31 Funksioni Boost mund të aktivizohet nëse moduli i induksionit pranon vendosjen në këtë zonë gatimi Nëse funksioni Boost është aktiv , në ekranin përkatës do të shfaqet një "P". Duke aktivizuar Boost mund të tejkalohet fuqia maksimale dhe do të aktivizohet funksioni i tiganisjes është...
 • Seite 32 UDHËZIME DHE KËSHILLA Enët e gatimit • Përdorni enë gatimi me bazament të sheshtë, të trashë që janë të të njëjtit diametër si vatra. Kjo do të ndihmojë në reduktimin e kohës së gatimit. · Enët prej çeliku, çeliku të emaluar, gize dhe çeliku inoks (nëse emërtohet Ekrani i vatrës djathtas para tregon në...
 • Seite 33 Kursim Energjie Këshilla për pastrim · Zonat e gatimit me induksion · Mos përdorni peceta gërryese, përshtaten automatikisht me pastrues gërryes, pastrues aerosol madhësinë e fundit të enëve të gatimit ose objekte të mprehta për të pastruar deri në një kufi të caktuar. Megjithatë sipërfaqet e vatrës. pjesa magnetike e fundit të...
 • Seite 34 Siguria gjatë instalimit · Çdo sipërfaqe e varur duhet të jetë të paktën 65 cm mbi sobë. · Ventilatorët e zgjatur duhet të montohen në përputhje me udhëzimet e prodhuesit. · Muri në kontakt me pjesën e pasme të vatrës duhet të jetë bërë nga materiale rezistente ndaj zjarrit.
 • Seite 35 W (mm) D (mm) H (mm) PRODUCT DIMENSION Aplikoni shiritin e njëanshëm vetë- ngjitës përgjatë gjithë cepit të ulët të sipërfaqes së gatimit përgjatë cepit të jashtëm të panelit të xhamit qeramik. Mos e tërhiqni për ta zgjatur. CUTOUT DIMENSION C1 (mm) C2 (mm) NEIGHBOUR HOOD WALLS...
 • Seite 36 Vidhos 4 kapset fiksuese të platformës Kutia e siguresës duhet të jetë së punës në muret anësore të produktit lehtësisht të arritshme pasi vatra të jetë instaluar. Nëse nuk ka qark të dedikuar për pllakën dhe çelës sigurese, ato duhet të instalohen nga një elektricist i kualifi- kuar përpara se të lidhet vatra. Një...
 • Seite 37 KODI I GABIMIT Nëse ka ndonjë defekt, kodi i defektit do të shfaqet në ekranet e vatrave. E1 Ventilatori ftohës është jo aktiv, kontaktoni agjentët e autorizuar për servisim. E3 Rryma e furnizuar është mbi vlerat e specifikuara, fikni vatrën duke prekur ,prisni derisa “H” të zhduket për të Për pllakat qeramike të...
 • Seite 38 СЪДЪРЖАНИЕ: Инструкции за безопасност Описание Работна повърхност и панел за управление на нагревателите Работа с уреда Включване и изключване на уреда Включване и изключване на зоните за готвене Смарт пауза Индикатор за остатъчна топлина. Функция за изключване с цел безопасност Заключване против деца Функция таймер Звукова сигнализация Функция усилване Съвети и препоръки Монтаж на уреда Безопасност при монтаж Вграждане на уреда в кухненски плот Електрическо свързване Схема за електрическо свързване BG - 35...
 • Seite 39: Предупреждения За Безопасност

  опасностите, които ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ е възможно да въз- ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА, никнат. Децата не ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ трябва да си играят ИНСТРУКЦИИ ДОКРАЙ. ПАЗЕТЕ ГИ с уреда. Почистване- НА УДОБНО МЯСТО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. то и поддръжката не бива да се осъщест- НАРЪЧНИКЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН вяват от деца без ро- ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МОДЕЛ. ВЪЗ- дителски надзор.
 • Seite 40 Вместо това изклю- • При плотове с капак чете уреда и покрий- - всяко разливане на те огъня, например течност върху капака с капак или противо- трябва да бъде от- пожарно одеяло. странено, преди да бъде отворен. Също • ВНИМАНИЕ: Опас- така, преди затваря- ност от пожар: не не на капака е необ- оставяйте предмети ходимо повърхност- върху плота. та на плота да бъде • ВНИМАНИЕ: В слу- оставена да изстине.
 • Seite 41 ответствие с всички приложими приклещен. В случай че захран- ващият кабел бъде повреден, местни и международни стан- той трябва да бъде заменен от дарти и разпоредби. производителя, негов сервиз • Действията по поддръжка и ре- или от лице с подобна квалифи- монт трябва да бъдат изпъл- кация, с цел предотвратяване нявани единствено от квали- на евентуална опасност. фицирани техници. Монтаж и поправка на уреда, извършени...
 • Seite 42 върхност на плота може да се чете уреда от електрическата мрежа или изключете главните повиши. Ето защо, под него превключватели. трябва да бъде монтиран борд. • По време на употреба • При почистване на панела за управление не сваляйте кон- • Не поставяйте леснозапали- тролните прибори. ми или експлозивни материали • ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕФЕК- в близост до уреда, докато е...
 • Seite 43 ОПИСАНИЕ Уважаеми потребители, прочетете настоящото ръководство на потребителя преди да започнете да използвате плота и ги запазете за бъдещи справки. Работна повърхност за нагревател 4: Индукционен нагряващ елемент Панел за управление Забележка: Външният вид на Вашия плот може да се различава от конфигурацията на модела, показан на изображението по-горе. BG - 40...
 • Seite 44 Панел за управление на плот с 4 нагревателя: 1- Увеличаване на температурата/ 8- Смарт пауза таймера 9- Намаляване на температурата/ 2- Дисплей на нагревател таймера 3- Избор на горен ляв нагревател 10- Избор на долен ляв нагревател 4- Дисплей на таймера 11- Таймер 5- Избор на горен десен нагревател 12- Избор на долен десен нагревател 6- Заключване на бутоните 13- Усилване 7- Индикатор за заключване на 14- Вкл./Изкл. бутоните BG - 41...
 • Seite 45: Работа С Уреда

  РАБОТА С УРЕДА пературата . Елементът е готов за работа. За най-бързо загряване на Използвайте подходящи съдове вър- течност изберете желаната топлинна ху индукционните зони за готвене. стойност, след което натиснете бутон P за активиране на функцията за то- При включване в електрическата мре- плинно усилване. жа всички дисплеи светват за момент. След изгасването им плотът се нами- Изключване на зоните за ра в режим на готовност за работа. готвене: Изберете елемента, който желаете Плотът се управлява от електронни да изключите с помощта на съответ- сензори, които функционират чрез ния бутон за температурна настрой- докосване. Всяко активиране на сен- ка зор е последвано от звуков сигнал. Намалете температурата до "0", като използвате бутон . (Едновремен- Включване на уреда: но докосване на и връща...
 • Seite 46: Функция Таймер

  Функция за изключване с цел докато не бъде отключен, дори и ако па- безопасност: нелът за управление бъде рестартиран. Всяка от зоните за готвене се из- ключва, в случай че температурната За деактивиране на заключването настройка не бъде променена до из- против деца включете плота. До- тичане на предварително зададеното коснете едновременно бутоните максимално време за работа. Всяка за увеличаване и намаляване промяна в съответната зона за готве- на температурата , след което не връща ограничителното максимал- докоснете отново бутона за намаля- но времетраене на готвене до първо- ване на температурата . Симво- началната му стойност. Максималното лът "L" ще изчезне и уредът ще бъде времетраене на готвене зависи от готов за експлоатация. Заключване на бутоните избраната температурна стойност. Тази функция служи за блокиране на Изчакайте, докато символът ‘F’ бутоните и поставяне на устройство- изчезне при всички зони, след което то в режим на безопасност по време включете и продължете да използва- на работа. По време на действието те плота с докосване на му променянето на настройки и ре- жими чрез докосване на сензорния панел, като например увеличаване Температурна Изключване с...
 • Seite 47 на таймера. Диапазонът за задаване следващия таймер, който изтича (в на настройката е между 0 и 99 мину- случай че е програмирана повече от една зона за готвене). ти. Ако в следващите 10 секунди не бъде извършено никакво действие, таймерът за минутно напомняне ще След изтичане на зададеното вре- бъде активиран, а премигващата метраене прозвучава сигнал, върху точка ще изчезне. След активиране- дисплея на таймера се изписва "00" то на таймера, времето започва да без премигване, а LED индикаторът бъде отброявано в зависимост от на програмираната зона за готвене зададената настройка. започва да премигва. Съответната зона се изключва, а ако е нагореще- При неговото изтичане прозвучава на върху дисплея се изписва "H". аудио сигнал и дисплеят на таймера започва да премигва. Аудио сигна- Звуковият сигнал и премигващият лът се изключва автоматично след LED индикатор се изключват авто- 30 секунди или при докосване на матично след 30 секунди или при някой от бутоните. докосване на някой от бутоните. Звукова сигнализация: Таймерът за минутно напомняне може да бъде променен или изключен по При включен плот следните действия всяко време чрез докосване на бутона се обозначават със звуков сигнал: за увеличаване и/или намаляване Стандартно активиране на бутон - на неговата стойност. Изключва- къс звуков сигнал.
 • Seite 48 мигване на дисплея на съответната зона за готвене. То продължава 3 секунди и позволява промени в настройките преди активиране на намаляването на мощността. Функция варене** Служи за довеждане температурата не температурата на храната около на течността до точка на врене и 50°C. За да я активирате, докоснете нейното поддържане близо до тази бутона за избор на нагревател че- точка. За активиране на функция тири пъти. Когато това бъде изпъл- варене докоснете бутона за избор нено, върху съответния дисплей се на нагревател два пъти. При акти- изписва 'u'. вирана функция върху съответния дисплей се изписва 'b'. След като водата заври, плотът издава аудио сигнал и преминава към температу- ра за къкрене. Дисплеят на задния десен нагрева- тел показва активността на функция- та за поддържане на храната топла. Функция за разтопяване на Дисплеят на задния десен нагрева- шоколад тел показва активността на функци- Когато тази функция бъде активи- ята варене. рана, топящият се шоколад или други подобни храни автоматично се Функция пържене поддържат на температура, близка Функция за пържене при около до 40°C. 160°C. За активиране докоснете За да я активирате, докоснете буто- бутона за избор на нагревател три...
 • Seite 49: Икономия На Енергия

  Дисплеят на предния десен нагре- теля). вател показва активността на функ- · Съдове с дъно от емайлирана цията. стомана, алуминий или бакър могат **Функционалността и времетраене- да оставят следи от метал върху то могат да варират в зависимост от плота. Ако не ги премахнете веднага, количеството храна и качеството на след известно време те стават много тигана. Най-добри резултати се постигат при трудни за почистване. Почиствайте 1,5 литра вода и 0,5 литра масло. плота след всяка употреба. · Съдовете, върху чиито дъно може Смарт пауза да бъде залепен магнит са подходя- Активирането на тази функция нама- щи за индукция. лява мощността на всички включени нагреватели. · Те трябва да бъдат разположени При деактивиране на функцията централно върху зоната за готвене. смарт пауза нагревателите автома- По-долу са показани правилно и тично се връщат към предишния си неправилно поставени съдове. режим на работа. В случай че функцията не бъде · Възможно е при използване на деактивирана, плотът ще се изключи някои тигани да чуете определени автоматично след 30 минути. шумове. Това се дължи на техния За активиране на смарт пауза до- дизайн и не се отразява върху рабо- коснете ( ). Мощността на всички...
 • Seite 50 · Поставяйте съда върху зоната за предмети. готвене преди да включите уреда. · За да премахнете загоряла храна Ако той бъде включен без поставен предварително я накиснете с влажна върху него съд, зоните за готвене кърпа и подходящ препарат. няма да функционират и това ще · За почистване на храна или остатъ- бъде показано върху дисплея на ци можете да използвате стъргалка. панела за управление. Лепкавите храни трябва да бъдат · Поставяйте капак, за да намалите почиствани незабавно, преди стък- времетраенето на готвене. лото да е изстинало. · Когато течността заври, намалявай- · Докато използвате стъргалката, те температурната настройка. внимавайте да не издраскате сили- · Ограничете количеството течност коновото покритие върху краищата или мазнина, за да намалите време- на стъклото. траенето на готвене. · Стъргалката съдържа бръснач. · Изберете подходяща температурна Поради тази причина, е необходимо настройка за отделните приложения да я пазите далеч от деца. на уреда. · Почиствайте плота, докато е Примери достатъчно топъл с помощта на специален препарат за почистване Данните, показани в таблицата по-до- на стъклокерамични повърхности. лу служат само за информация. Изплакнете и подсушете с чиста...
 • Seite 51 · Аспираторите трябва да бъдат по- ставени в съответствие с указанията на производителя. · Необходимо е стената зад плота да бъде от огнеустойчив материал. · Дължината на захранващия кабел не бива да надвишава 2 метра. Вграждане на уреда в кухнен- ски плот · Уредът може да бъде поставен CUT OUT DIMENSION C1 (mm) C2 (mm) в кухненски плот с устойчивост на топлина до 90ºC и повече. · Направете отвор с размери, пока- NEIGHBOUR HOOD WALLS MIN A (mm) MIN B (mm) зани на изображението по-долу и на WOOD / следващата страница. CONCRETE OR CERAMIC TILED · Индукционният плот може да бъде вграден в кухненски плотове с дебе- лина между 25 и 40 мм. W (mm) D (mm) H (mm) PRODUCT DIMENSION BG - 48...
 • Seite 52 W (mm) D (mm) H (mm) PRODUCT DIMENSION Залепете предоставената лента за уплътнение около цялата дължи- на на долната страна на плота, по продължението на външния ръб на стъклокерамичния панел. Не разтя- гайте лентата. CUTOUT DIMENSION C1 (mm) C2 (mm) NEIGHBOUR HOOD WALLS MIN A (mm) MIN B (mm) WOOD / CONCRETE OR CERAMIC TILED BG - 49...
 • Seite 53: Електрическо Свързване

  Завийте четирите монтажни конзоли и превключвател с предпазител за в страните на продукта. плота, такива трябва да бъдат мон- тирани от квалифициран електротех- ник преди уредът да бъде свързан. За консумиращия уред (главното табло за предпазители) трябва да бъде свързан подходящ и одобрен кабел, който да бъде защитен от собствен 50 амперов предпазител или микро електрически прекъсвач (MCB). Електротехникът трябва да монтира многополюсен превключва- тел с предпазител, който изключва активния и неутралните проводници, оставяйки минимално разстояние в контакта от 3,0 мм. Превключвателят с предпазител трябва да бъде поставен на стената върху и встрани от работната повърх- ност на плота, не и непосредствено над него, в съответствие разпоредби- те на IEE. Свържете превключвателя с предпазител към разклонителна кутия, която трябва да бъде поставе- на в стената на около 61 см над пода и зад плота. След това можете да Монтажна конзола свържете захранващия кабел. Свър- жете единия край към разклонител- Електрическо свързване ната кутия, а другия към електриче- Преди да свържете уреда към елек- ските клеми, разположени на задната трическата мрежа, проверете дали: страна на плота. Свалете капака, Входящото напрежение е еднакво с покриващ електрическите клеми и посоченото върху табелката от зад- монтирайте проводника, спазвайки...
 • Seite 54 отново плота, като докоснете след което продължете използва- нето на уреда. При повторна поява на същия код за грешка, изключете уреда от захранването, след което го включете чрез докосване на и продължете да работите с него. Ако кодът за грешка все още не е изчез- нал, се свържете с упълномощени Проводникът за индукционния плот сервизни представители. трябва да бъде H05VV-F 3X2,5 мм² E5: Вътрешната температура на / 60227 IEC 53 ••. Можете да видите плота е твърде висока. Изключе- схемата за свързване на дъното на уреда. те уреда чрез докосване на и изчакайте, докато нагревателите изстинат. КОДОВЕ ЗА ГРЕШКА E6: Грешка при предаването на При възникване на грешка, върху командите от панела за управление дисплеите на нагревателите се из- към нагревателите. Свържете се с писва код за грешка. упълномощени E1: Охлаждащият вентилатор не сервизни представители. функционира. Повикайте упълномо- E7: Температурният сензор на на- щени сервизни представители. гревателя не функционира. Свър- E3: Подаваното захранване над- жете се с упълномощени сервизни вишава номиналните стойности. представители. Изключете плота чрез докосване на...
 • Seite 55 OBSAH: Bezpečnostní pokyny Popis spotřebiče Varná plocha a ovládací panel plotýnek Provoz spotřebiče Zapnutí a vypnutí spotřebiče Zapnutí a vypnutí varných zón spotřebiče Chytrá pauza Kontrolka zbytkového tepla. Funkce bezpečnostního vypnutí Dětský zámek Funkce časovače Alarm Funkce Posílení Rady a tipy Instalace spotřebiče Bezpečnost instalace Připevnění plotýnky na pracovní desku Provedení elektrického zapojení Nákres elektrického zapojení CZ - 52...
 • Seite 56: Bezpečnostní Upozornění

  bez dohledu dospělé BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ osoby. TYTO POKYNY PŘEČTĚTE • VAROVÁNÍ: Spotřebič PEČLIVĚ JEŠTĚ NEŽ ZAČNETE a dostupné části se při SPOTŘEBIČ POUŽÍVAT A UCHOVEJTE JE NA PRAKTICKÉM MÍSTĚ, KDE JE používání zahřívají. V PŘÍPADĚ POTŘEBY NALEZNETE. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných TENTO NÁVOD K POUŽITÍ JE prvků. Děti do 8 let PŘIPRAVEN PRO VÍCE NEŽ JE- DEN MODEL. VÁŠ SPOTŘEBIČ...
 • Seite 57 předešli možnosti úrazu abrazivní čisticí elektrickým proudem. prostředky nebo ostré kovové stěrky • V případě indukčních čištění skla dvířek tro- plotýnek nesmíte uby, protože mohou na horkých povrch poškrábat povrch, což pokládat kovové může vést k poničení předměty, např. skla nebo poškození nože, vidličky, lžíce povrchu. a pokličky, neboť by se mohly rozehřát. • K čištění spotřebiče nepoužívejte parní...
 • Seite 58 k vytápění místnosti. • Materiály v okolí spotřebiče (skříň) musí dokázat vydržet • K zajištění vaší bezpečnosti je teplotu minimálně 100°C. třeba přijmout veškerá možná Teplota spodního povrchu plotýnky bezpečnostní opatření. Vzhledem se může během provozu zvýšit. k tomu, že se sklo může rozbít, Proto je třeba pod produkt nains- musíte dávat během čištění pozor, talovat desku.
 • Seite 59 nesnímejte ovladače. • ABYSTE ZACHOVALI EFEK- TIVITU A BEZPEČNOST VAŠEHO SPOTŘEBIČE, DOPORUČUJEME, ABYSTE VŽDY POUŽILI ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ ČÁSTI A V PŘÍPADĚ POTŘEBY KONTAKTOVALI POUZE NAŠE AUTORIZOVANÉ SERVIY. CZ - 56...
 • Seite 60 POPIS DESKY Vážený zákazníku, Než varnou desku použijete, přečtěte si pokyny v tomto návodu k použití. Ten uchovejte k budoucímu použití. Varná plocha pro 4 plotýnek Indukční topný prvek Ovládací panel Poznámka: Vzhled vaší varné desky může být jiný než výše zobrazený mode, a to s ohledem na její konfiguraci. CS - 57...
 • Seite 61 Ovládací panel pro 4 plotýnky: 1 - Nastavení zvýšení ohřevu/časovač 8 - Pozastavení 2 - Displej plotýnky 9 - Nastavení snížení ohřevu/časovač 3 - Volba plotýnky vlevo nahoře 10 - Volba plotýnky vlevo dole 4 - Displej časovače 11 - Časovač 5 - Volba plotýnky vpravo nahoře 12 - Volba plotýnky vpravo dole 6 - Zámek tlačítek 13 - Posílení 7 - Kontrolka zámku tlačítek 14 - Zap./Vyp. CZ - 58...
 • Seite 62: Obsluha Spotřebiče

  nejrychlejších časů vaření, vyberte OBSLUHA SPOTŘEBIČE požadovanou úroveň vaření a pro indukčních varných zónách aktivaci funkce posílení stiskněte používejte vhodné nádobí. tlačítko P. Po zapojení napájení se všechny Vypnutí varných zón: displeje na chvíli rozsvítí. Když zhasnou, Vyberte plotýnku, kterou chcete plotýnka je v pohotovostním režimu a je vypnout a stiskněte příslušné tlačítko připravená ke spuštění. nastavení teploty Pomocí tlačítka přepněte Plotýnka ovládá pomocí teplotu na ''0''. (K přepnutí teploty na elektronických senzorů, které se "0" také použijte tlačítko ovládají...
 • Seite 63: Funkce Bezpečnostního Vypnutí

  Funkce bezpečnostního Chcete-li dětský zámek deaktivovat, vypnutí: nejprve jednu plotýnku zapněte. Současně stiskněte tlačítko nastavení Není-li nastavení tepla upraveno, zvýšení ohřevu a tlačítko každá varná zóna se po uplynutí nastavení snížení ohřevu a potom nastaveného maximálního provozního znovu použijte tlačítko nastavení času vypne. Každá změna ve varné snížení teploty zóně přepne maximální provozní čas na původní hodnotu provozního času. . "L" z displeje zmizí a plotýnka se Maximální provozní čas závisí na vypne. zvolené teplotě. Zámek tlačítek Funkce zámku tlačítek slouží Počkejte dokud ze všech zón nezmizí k blokování a nastavení spotřebiče do "F" a varnou desku zapněte stisknutím úsporného režimu. Po jeho aktivaci a pokračujte v používání. nelze provádět úpravy, např. nastavení tepla a další. Jediné, co lze udělat, je Nastavení Vypnutí vypnutí spotřebiče. ohřevu bezpečnostního spínače Funkce zámku je aktivní, dojde-li ke 1 - 2 6 hodin stisknutí tlačítka Zámek tlačítek 3 - 4...
 • Seite 64: Alarm

  Zvukový signál a blikání časovače s nastavením. LED se automaticky zastaví po Když odpočet skončí, ozve se zvukový uplynutí 30 sekund a/nebo po stisknutí signál a displej časovače zabliká. libovolného tlačítka. Zvukový signál se automaticky vypne po uplynutí 30 sekund a/nebo po stisknutí libovolného tlačítka. Alarm: Zatímco je plotýnka spuštěná, zvukový signál označí následující události: Minutku lze kdykoli změnit nebo vypnout - pomocí tlačítka a/nebo Normální aktivace tlačítka - krátký tlačítka . Minutku také vypne zvukový signál vypnutí plotýnky pomocí Dlouhé stisknutí tlačítka (10 sekund) - dlouhý, přerušovaný zvukový signál. Časovač varné oblasti: (1...999 min.): Funkce Posílení: Po zapnutí plotýnek lze pro každou Je třeba vybrat varnou zónu, úroveň varnou zónu naprogramovat nezávislý vaření nastavit na "požadovanou časovač. úroveň vaření" a ještě jednou stisknout tlačítko P (Posílení). Vyberte varnou zónu, potom vyberte Funkci Posílení lze aktivovat pokud nastavení teploty a nakonec aktivujte indukční modul přijímá nastavení na nastavení časovače...
 • Seite 65 Aktivace posílení dokáže zvýšit maximální výkon, aktivuje se integrovaná správa výkonu. Nezbytná redukce výkonu se zobrazí blikáním displeje odpovídající varné zóny. Blikání je aktivní po dobu 3 sekund a umožňuje další úpravy V přední pravé části displeje je nastavení, a to ještě před snížením vyznačena funkce smažení výkonu. Funkce ohřevu** Funkce varu** Tato funkce automaticky zajistí ohřev Tato funkce přivede vodu k varu jídla při teplotě 50°C . Chcete-li tuto a udržuje teplotu v blízkosti bodu varu. funkci aktivovat, čtyřikrát stiskněte Chcete-li aktivovat funkci varu, dvakrát tlačítko volby plotýnky. Když je funkce stiskněte tlačítko volby ohřevu. Když ohřevu aktivní, na odpovídajícím je funkce varu aktivní, na displeji se displeji se zobrazí "u". zobrazí "b". Poté, co voda dosáhne bodu varu, plotýnka na znamení toho, že se var dokončil, a dále pokračuje v jemném varu, zapípá. Funkce ohřevu je znázorněná na plotýnce vpravo vzadu. Funkce přípravy čokolády Funkce varu je znázorněná na plotýnce vpravo vzadu.
 • Seite 66: Rady A Tipy

  RADY A TIPY Nádobí · Použijte nádobí se silným, plochým a hladkým dnem, které má stejný průměr jako plotýnka. Díky tomu se čas vaření zkrátí. · Nejlepších výsledků dosáhnete při Funkce přípravy čokolády je použití nádobí vyrobeného z oceli, znázorněná na plotýnce vpravo smaltované oceli, litiny a nerezové vepředu. oceli (řádně označeného výrobcem). **Výkon a čas se může lišit v závislosti · Nádobí vyrobené ze smaltované oceli na množství potravin a kvalitě nádobí. nebo s hliníkovým nebo měděným Nejlepších výsledků dosáhnete při dnem může zanechat na plotýnce použití 1,5 litru vody a 0,5 litru oleje. kovové usazeniny. V takovém případě je jejich odstranění náročné. Plotýnku po každém použití důkladně vyčistěte. Chytrá pauza Když je aktivována funkce Chytrá · Nádobí je vhodné k použití na indukci pauza (Smart Pause), sníží se výkon pokud se na dně nádobí udrží magnet. všech plotýnek, které byly zapnuty. · Nádobí musí být umístěno uprostřed Pokud tuto funkci deaktivujete, varné zóny. Není-li umístěno správně, plotýnky se automaticky vrátí na spotřebič na to upozorní.
 • Seite 67: Instalace Spotřebiče

  Energeticky úsporné Tipy k čištění · Indukční varné zóny se do určitého · K čištění povrchů varné desky limitu automaticky přizpůsobí velikosti nepoužívejte abrazivní houbičky, nádobí. Nicméně, magnetická část korozivní čističe, aerosolové čističe dna nádobí musí mít minimální průměr nebo ostré předměty. odpovídající velikosti varné zóny. · Chcete-li odstranit připálené · Nádobí dejte na varnou zónu ještě potraviny, k čištění použijte navlhčenou před jejím zapnutím. Je-li zapnuta před houbičku. umístěním nádobí, nespustí se. · K čištění zbytků potravin můžete · Abyste zkrátili dobu vaření, použijte použít škrabku. Lepivé potraviny je víko. třeba očistit okamžitě jakmile se rozlijí, ještě než sklo vychladne. · Když se začne kapalina vařit, snižte nastavení teploty. · Dejte pozor, abyste při použití škrabky neponičili silikonové těsnění · Minimalizujte množství kapaliny nebo na okrajích varné desky. tuku a zkraťte tak dobu vaření. · Ve škrabce je žiletka, proto musí být · Vyberte správné nastavení teploty. uchována mimo dosah dětí. Příklady: · Zatímco je plotýnka horká, použijte Údaje uvedené v následující tabulce na ni speciální čisticí přípravek na jsou pouze informativní. keramické varné desky. Otřete a osušte čistou látkovou nebo papírovou utěrkou. Nastavení...
 • Seite 68 minimálně 65 cm nad varnou deskou. · Digestoř musí být namontována v souladu s pokyny výrobce. · Stěna v kontaktu se zadní částí varné desky musí být z nehořlavého materiálu. · Délka napájecího kabelu nesmí překročit 2 metry. Připevnění varné desky na CUT OUT DIMENSION C1 (mm) C2 (mm) pracovní desku · Varnou desku lze zasunout NEIGHBOUR HOOD WALLS MIN A (mm) MIN B (mm) do jakékoli pracovní desky za WOOD / CONCRETE OR CERAMIC předpokladu, že ta je odolná teplotě TILED minimálně 90ºC.
 • Seite 69 W (mm) D (mm) H (mm) PRODUCT DIMENSION Okolo spodního okraje spotřebiče, podél vnější hrany skleněného keramického panelu použijte jednostrannou lepicí těsnicí pásku. Nenatahujte ji. CUTOUT DIMENSION C1 (mm) C2 (mm) NEIGHBOUR HOOD WALLS MIN A (mm) MIN B (mm) WOOD / CONCRETE OR CERAMIC TILED CZ - 66...
 • Seite 70: Provedení Elektrického Zapojení

  Na boční stěny produktu našroubujte Spínač s pojistkou musí být po instala- ci varné desky snadno dostupný. 4 montážní vzpěry. Není-li k dispozici žádný okruh a spínač s pojistkou, je třeba, aby je zkušený elektrikář nainstalovat ještě před zapojením varné desky. Schválený vhodný kabel musí být za- pojen ze skříňového rozvaděče (hlavní pojistkové skříně) a musí být chráněn vlastní 50 amp pojistkou nebo mikro jističem okruhu (MCB). Elektrikář musí za- pojit sloupový spínač, který odpojuje obě linky (živé) a neutrální konduktory meze- rou mezi kontakty minimálně 3,0 mm. Spínač s pojistkami musí být namontován na kuchyňskou zeď, nad pracovní plochu, stranou od varné desky, ne nad ni, v souladu se směrnicemi IEE. Spínač s pojist- kami zapojte do spínače, který musí být namontovaný na stěnu ve výšce zhruba 61 cm (24 palců) nad úrovní podlahy a za varnou deskou. Potom lze zapojit napájecí kabel varné desky. Montážní vzpěra pracovní plochy Jeden konec zapojte do dělicí skříně, druhý do síťového zdroje, který se...
 • Seite 71: Chybové Kódy

  se zobrazí stejná chyba znovu, kontak- tujte zástupce autorizovaného servisu. E5 : Vnitřní teplota varné desky je příliš vysoká, desku vypněte stisknutím a nechte ji vychladnout. E6 : Chyba komunikace mezi dotykovým ovládáním a varnou ploc- hou, V případě sklokeramické desky musí kontaktujte zástupce autorizovaného být kabel H05VV-F 3X2,5 mm² 60227 servisu. IEC 53 ••. Nákres zapojení naleznete E7 : Senzor teploty cívky je vypnutý, ve spodní části spotřebiče. kontaktujte zástupce autorizovaného servisu. E8: Senzor teploty chladicího prvku je vypnutý, kontaktujte zástupce CHYBOVÉ KÓDY autorizovaného servisu. Pokud došlo k chybě, na displejích se E9 : Chyba kalibrace, kontaktujte zobrazí chybový kód.
 • Seite 72 INHALT Sicherheitsvorkehrungen Beschreibung des Geräts Kochoberfläche und Bedienfeld eines Kochfelds Bedienung des Geräts Ein- und Ausschalten des Geräts Ein- und Ausschalten der Kochplatten Intelligente Pause Restwärme-Anzeige Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Timer-Funktion Piepton Boost-Funktion Tipps und Tricks Installation des Geräts Anlagensicherheit Montage des Kochfelds in eine Arbeitsplatte Herstellen einer elektrischen Verbindung Elektrischer Anschluss DE - 69...
 • Seite 73: Sicherheitshinweise

  SICHERHEITSHINWEISE dem Gerät spielen. Die Reinigung und War- LESEN SIE SICH DIESE ANLEITUNG VOLLSTÄNDIG UND SORGFÄLTIG tung sollte von Kindern VOR DER VERWENDUNG IHRES nicht ohne Aufsicht GERÄTS DURCH UND BEWAHREN ausgeführt werden. SIE SIE FÜR SPÄTER AN EINEM LE- ICHT ERREICHBAREN ORT AUF.
 • Seite 74: Nutzung Des Kochfelds Den Kontrolls

  Kochflächen ab. die Bedienung mit einer externen Zeitschaltuhr • ACHTUNG! Wenn die oder getrennten Fern- Oberfläche gerissen ist, bedienung vorgesehen. schalten Sie das Gerät aus, um einen Stromsc- • Verwenden Sie kei- hlag zu vermeiden. ne Scheuermittel oder scharfe Metallscha- • Metallische Objek- ber, um die Glastür des te wie Messer, Ga- Backofens und andere bel, Löffel und Deckel...
 • Seite 75: Einbauhinweise

  Gasdruck oder elektrische Span- • Wenn Sie das Gerät auspac- ken, achten Sie bitte auf möglic- nung und Frequenz) und das die Voraussetzungen mit dem Gerät he Transportschäden. Wenn ein kompatibel sind. Die Vorausset- Schaden vorliegt, dürfen Sie das zungen für dieses Gerät sind auf Gerät nicht verwenden und Sie müssen sich mit dem autorisierten dem Etikett genannt.
 • Seite 76: Während Der Reinigung Und Wartung

  Backofen aus. • Stellen Töpfe und Pfannen immer auf die Mitte der Kochzone und dre- hen die Griffe in eine sichere Po- sition, damit sie nicht angestoßen und gefangen werden können. • Wenn Sie den Backofen für längere Zeit nicht benutzen, tren- nen Sie ihn vom Netz.
 • Seite 77: Beschreibung Der Kochfläche

  BESCHREIBUNG DER KOCHFLÄCHE Sehr verehrte/r Kunde/in, Bitte lesen Sie die Instruktionen in dieser Anleitung vor der Nutzung der Kochfläche und heben Sie diese für die Zukunft auf. Kochoberfläche für 4 Kochzonen: Induktionsheizelement Steuertafel Hinweis: Wegen seiner Ausstattung kann Ihre Kochfläche im Aussehen von dem oben gezeigten Modell abweichen. DE - 74...
 • Seite 78 Steuertafel für 4-Zonen-Kochfeld 1- Erhöhung der Hitzeeinstellung / Timer 8- Intelligente Pause (Smart Pause) 2- Heizanzeige 9- Verringerung der Hitzeeinstellung / Timer 3- Auswahl für obere linke Kochzone 10- Auswahl für unsere linke Kochzone 4- Timer-Anzeige 11- Timer 5- Auswahl für obere rechte Kochzone 12- Auswahl für unsere rechte Kochzone 6- Tastatursperre 13- Boost...
 • Seite 79: Benutzung Des Geräts

  BENUTZUNG DES Wählen Sie die Temperatur durch Auswahl der Hitze-erhöhen Taste GERÄTS oder Hitze-verringern Taste Benutzen Sie das Induktionskochfeld Das Element ist nun bereit zum Kochen. mit geeignetem Kochgeschirr. Für die schnellsten Kochzeiten wählen Sie die gewünschte Kochstufe und aktivieren Sie durch Drücken der Taste Nachdem Netzspannung anliegt, leuchten P die Boost-Funktion.
 • Seite 80: Sicherheitsabschaltung

  Sicherheitsabschaltung: aus und ein geschaltet wird. Jede Kochzone wird nach einer Zur Deaktivierung der Kindersicherung definierten maximalen Zeit ohne schalten Sie zunächst das Kochfeld Anpassung der Hitzeeinstellung ein. Drücken Sie simultan den automatisch abgeschaltet. Jede vorderen Knopf zum Erhöhen der Hitze Änderung der Kochzone setzt diese und den zum Verringeren der Zeit auf die maximale Betriebsdauer Hitze...
 • Seite 81: Piepton

  fand, ist der Minuten-Timer aktiviert Die programmierte Kochzone wird und der blinkende Punkt erlischt. Nach ausgeschaltet und ein „H“ wird dem Setzen des Timers läuft dieser angezeigt, wenn die Kochzone heiß ist. entsprechend der Einstellung herunter. Der Signalton und das blinken der Nachdem die Zeit abgelaufen ist, ertönt Timer-LED werden automatisch nach ein Signalton und der Timer-Bildschirm...
 • Seite 82: Warmhaltefunktion

  nicht reduziert wurde. Kochfunktion** Diese Funktion bringt Wasser zum Kochen und hält es nahe dem Siedepunkt. Zur Aktivierung der Kochfunktion, berühren Sie Der Bildschirm der Kochzone vorne die Ofen-Auswahltaste zwei Mal. rechts zeigt die Bratfunktion an. Wenn die Kochfunktion aktiv ist, zeigt der relevante Bildschirm ein „B“...
 • Seite 83: Tipps Und Tricks

  TIPPS UND TRICKS Kochgeschirr · Nutzen Sie dickes, flaches, ebenflächiges Kochgeschirr mit dem selben Durchmesser wie die Kochzone. Dies verringert die Kochzeiten. · Kochgeschirr aus Stahl, emailliertem Stahl, Gusseisen und Edelstahl (wenn Der Bildschirm der Kochzone vorne vom Hersteller entsprechend markiert), rechts zeigt die Schokoladenschmelz- liefert die besten Kochergebnisse. Funktion an.
 • Seite 84: Energiesparen

  Energiesparen Reinigungshinweise · Verwenden Sie zur Reinigung · Induktionszonen passen sich in der Oberfläche des Kochfelds gewissen Grenzen automatisch an die keine Scheuerschwämme, ätzende Größe des Kochgeschirrs an. Dennoch Reinigungsmittel, Reinigungssprays muss der magnetische Teil des oder scharfe Gegenstände. Kochgeschirr-Bodens einen gewissen Durchmesser haben, welcher von der ·...
 • Seite 85: Anlagensicherheit

  Anlagensicherheit · Jegliche überhängende Oberfläche sollte mindestens 65 cm über dem Kochfeld sein. · Dunstabzugshauben müssen entsprechend der Herstellerinstruktionen installiert sein. · Die Hinterwand in Kontakt mit dem Kochfeld muss aus flammenfestem Material sein. CUT OUT DIMENSION C1 (mm) C2 (mm) · Die Länge des Netzkabels sollte 2 Meter nicht überschreiten.
 • Seite 86 W (mm) D (mm) H (mm) PRODUCT DIMENSION Bringen Sie das mitgelieferte selbsthaf- tende Dichtband um die untere Glas- kante der Kochoberfläche längs der Außenkante der Glaskeramikfläche an. Dehnen Sie es nicht. CUTOUT DIMENSION C1 (mm) C2 (mm) NEIGHBOUR HOOD WALLS MIN A (mm) MIN B (mm) WOOD / CONCRETE OR CERAMIC TILED...
 • Seite 87: Herstellen Einer Elektrischen Verbindung

  · Schrauben Sie die 4 Arbeits- Der Sicherungsschalter muss nach plattenmontageklammern auf dem Einbau der Kochfläche leicht erre- die Seitenwände des Produkts. ichbar sein. Wenn es für die Kochfläche keinen ei- genen Stromkreislauf und Sicherungs- schalter gibt, müssen diese vor dem Anschluss der Kochfläche von einem Elektriker installiert werden. Ein genehmigtes geeignetes Kabel muss von der Endverbrauchereinheit (Hauptsicherungskasten), durch seine eigene 50A-Sicherung oder einen Lei- tungsschutzschalter (MCB) geschützt,...
 • Seite 88: Fehlermeldungen

  Drücken von aus und wieder an und setzen Sie die Benutzung fort. Tritt der gleiche Fehler erneut auf, rufen Sie den autorisierten Kundendienst.. E5: Die Temperatur innerhalb des Kochfelds ist zu hoch. Schalten Sie das Kochfeld durch Drücken von aus und lassen Sie die Heizelemente Das Kabel für das Induktionskochfeld herunterkühlen.
 • Seite 89 INDHOLD: Sikkerhedsinstruktioner Beskrivelse af apparatet. Tilberedningsoverflade og varmelegemernes kontrolpanel Betjening af apparatet Tænd og sluk for apparatet Tænd og sluk for kogezonerne Smart Pause Restvarmeindikator Sikkerheds-slukkefunktion Børnesikring Timer-funktion Summer Boost-funktion Råd og tips Installation af apparatet Installationssikkerhed Montering af kogepladen i bordpladen Udfør tilslutning af el. Elektrisk tilslutningsdiagram DK - 86...
 • Seite 90: Sikkerhedsadvarsler

  SIKKERHEDSADVARSLER ikke udføres af børn uden opsyn. LÆS DISSE INSTRUKTIONER OMHY- GGELIGT OG FULDSTÆNDIGT FØR • ADVARSEL: Appara- ANVENDELSE AF APPARATET OG tet og dets tilgængelige LÆG DEM DEREFTER PÅ ET PRAK- TISK STED SOM REFERENCE, HVIS dele bliver varme un- DET BLIVER NØDVENDIGT.
 • Seite 91 en for elektrisk stød. krabere til rengøring af ovnlågens glas og • På induktionskogepla- andre overflader. Det der må du ikke anbrin- kan ridse overfladen, metalgenstande, hvilket kan resultere såsom knive, gafler, i brud på glasset eller skeer og låg på ko- beskadigelse af overf- gezonerne, da de kan laden.
 • Seite 92: Under Brugen

  i kommerciel sammenhæng eller eller sne etc. som rumopvarmning. • Materialerne, der omgiver appara- • Alle mulige sikkerhedsforans- tet (kabinettet) skal kunne modstå taltninger er taget for at sikre din en temperatur på mindst 100 °C. sikkerhed. Du skal være forsigtig Temperaturen på...
 • Seite 93 Ved rengøring og vedlige- holdelse • Sluk altid for apparatet før arbejde med rengøring eller vedligeholdel- se. Du kan udføre arbejderne efter at apparatets stik er fjernet fra stik- kontakten eller hovedafbryderen er slået fra. • Fjern ikke betjeningsknapperne, når kontrolpanelet rengøres. • FOR AT OPRETHOLDE EFFEK- TIVITETEN OG SIKKERHEDEN AF APPARATET ANBEFALER VI...
 • Seite 94 BESKRIVELSE AF KOGEPLADEN Kære kunde, Læs venligst instruktionerne i denne brugervejledning, før du bruger kogepladen, og opbevar den til senere reference. Kogeoverflade til 4 varmelegemer: Induktionsvarmelegeme Kontrolpanel Bemærk: Udseendet af din kogeplade er måske anderledes end modellen vist ovenfor på grund af dens konfiguration. DK - 91...
 • Seite 95 Kontrolpanel til 4 varmelegemer: 1- Forøg varmetrinnet/timeren 8- Smart pause 2- Varmelegemedisplay 9- Reducer varmetrin/timer 3- Valg af øverste venstre varmelegeme 10- Valg af nederste venstre varmelegeme 4- Timer-display 11- Timer 12- Valg af nederste højre varmelegeme 5- Valg af øverste højre varmelegeme 6- Tastaturlås 13- Boost 7- Indikator for tastaturlås...
 • Seite 96: Brug Af Apparatet

  BRUG AF APPARATET Sænk varmetrinstasten Kogezonen er nu klar til at lave mad på. Brug induktionskogezonerne Vælg det ønskede varmetrin, og tryk egnet kogegrej. derefter på P-tasten for at aktivere boost-funktionen, for derved hurtigst at Når netspændingen er slået til, vil alle bringe grydens indhold i kog.
 • Seite 97: Børnesikring

  Sikkerheds-slukfunktionen: For at afbryde børnesikringen skal du først tænde kogepladen. Du skal Alle kogezoner vil slukkes efter samtidigt trykke på den forreste et fastsat længste driftstid, his Forøg varmetrinstast og Sænk varmetrinnene ikke ændres. Alle varmetrinstast og derefter trykke ændringer af kogezoner forlænger på...
 • Seite 98: Summer

  ned i henhold til indstillingen. kogezonen er varm. Når tiden er gået, lyder et signal, og Lydsignalet og den blinkende minuturets display blinker. Lydsignalet lysdiode vil standse automatisk efter standser automatisk efter 30 sekunder 30 sekunder, og/eller ved et tryk på en og/eller ved tryk på...
 • Seite 99: Chokolade Smelte-Funktion

  Kogefunktion** Det forreste højre varmelegeme- display angiver stegefunktionen Denne funktion giver kogende vand, som holdes nær kogepunktet. Der skal Hold varm-funktionen** trykkes på varmelegemevalgtasten to gange for at aktivere kogefunktionen. Denne funktion sørger for, at retten Når kogefunktionen er aktiv, vil det automatisk holdes varm ved ca.
 • Seite 100: Råd Og Tips

  RÅD OG TIPS Det forreste højre varmelegeme- display angiver Chokolade smelte- Kogegrej funktionen. · Brug tykt, fladt og glatbundet **Disse er aktive, og tiden kan variere køkkengrej, som har samme diameter afhængigt af mængden af mad og som varmelegemet. Dette vil reducere grydens kvalitet. 1,5 liter tilberedningstiderne.
 • Seite 101: Installation Af Apparatet

  Energibesparelse Tips om rengøring · Induktionskogezoner tilpasser sig · Brug ikke slibende svampe, ætsende automatisk tilpasse sig til størrelsen rengøringsmidler, spraydåser eller af køkkengrejets bund op til en vis skarpe genstande til rengøring af grænse. Den magnetiske del af kogepladen. køkkengrejets bund skal dog have ·...
 • Seite 102: Installationssikkerhed

  Installationssikkerhed · Alle overflader oven over kogepladen skal være mindst 65 cm over kogepladen. · Emhætte skal være opsat i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. · Væggen, som er i kontakt med bagsiden af kogepladen, skal være af brandsikkert materiale. CUT OUT DIMENSION C1 (mm) C2 (mm) ·...
 • Seite 103 W (mm) D (mm) H (mm) PRODUCT DIMENSION · Påfør den ensidige selvklæbende forseglingstape hele vejen rundt om underkanten af kogefladen og langs den ydre kant af det glaskeramiske panel Stræk ikke tapen. CUTOUT DIMENSION C1 (mm) C2 (mm) NEIGHBOUR HOOD WALLS MIN A (mm) MIN B (mm) WOOD / CONCRETE OR CERAMIC...
 • Seite 104: Udfør Tilslutning Af El

  Hvis der ikke er en dedikeret komfurs- Skru de 4 bordmonteringsbeslag fast tikkontakt med sikring, skal en sådan på kogepladens sidevægge. installeres af en kvalificeret elektriker, før kogepladen tilsluttes. Et godkendt kabel skal tilsluttes fra forbrugerkontakten (sikringstavlen) og være beskyttet af sin egen 50 A sikring eller strømafbryder (MCB).
 • Seite 105 E5: Kogepladens temperaur indven- digt er for høj. Sluk for kogepladen ved at trykke på Lad varmelegemerne køle af. E6: Kommunikationsfejl mellem touch- kontrolenheden og varmelegeme. Kontakt et autoriseret servicecenter. E7: Spoletemperatursensoren er inak- Kablet til induktionskogepladen skal tiveret. Kontakt et autoriseret service- være H05VV-F 3X2,5 mm²...
 • Seite 106 ÍNDICE: Instrucciones de seguridad Descripción del electrodoméstico Superficie de cocción y panel de control de los fogones Funcionamiento del electrodoméstico Encendido y apagado del electrodoméstico Encendido y apagado de las zonas de cocción Pausa inteligente Indicador de calor residual Función de apagado de seguridad Bloqueo para niños Función de temporizador Señal acústica Función de aceleración Consejos y recomendaciones Instalación del electrodoméstico Seguridad de la instalación Montaje de la placa en una encimera Realización de una conexión eléctrica Diagrama de conexiones eléctricas ES - 103...
 • Seite 107: Advertencias De Seguridad

  ADVERTENCIAS DE conlleva. Los niños SEGURIDAD no deben jugar con el LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATEN- electrodoméstico. La TAMENTE Y EN SU TOTALIDAD ANTES limpieza y el mante- DE USAR EL ELECTRODOMÉSTICO. nimiento por parte del GUÁRDELAS EN UN LUGAR ADE- CUADO PARA CONSULTARLAS EN usuario no deben ser CASO NECESARIO.
 • Seite 108 a continuación, cubra • En el caso de las la llama, por ejemp- placas que incluyen lo, con una tapadera una tapa, debe limpi- o una manta ignífuga. ar los derrames de la tapa antes de abrirla. • ADVERTENCIA: Pe- Además, debe dejar ligro de incendio: no que la superficie de la coloque objetos enci- placa se enfríe antes...
 • Seite 109 eléctrico no se quede atrapado estándares y normas locales e in- durante la instalación. Si el cable ternacionales aplicables. eléctrico resulta dañado, deberá • Los trabajos de mantenimien- ser cambiado por el fabricante, su to y reparación deben ser lleva- agente del servicio técnico u otras dos a cabo exclusivamente por personas con cualificaciones simi- técnicos autorizados.
 • Seite 110 Durante la limpieza y el man- La temperatura de la superficie in- tenimiento ferior de la placa puede aumentar cuando la placa está en marcha. • Siempre debe apagar Por lo tanto, se debe instalar una electrodoméstico antes de realizar tabla debajo del producto. operaciones de limpieza o man- • Durante el uso tenimiento.
 • Seite 111: Descripción De La Placa

  DESCRIPCIÓN DE LA PLACA Estimado cliente: Lea las instrucciones de esta guía de uso antes de utilizar la placa y guárdela para poder consultarla en el futuro. Superficie de cocción para 4 fogones: Elemento de calor de inducción Panel de control Nota: El aspecto de la placa puede ser distinto al del modelo mostrado debido a su configuración. ES - 108...
 • Seite 112 Panel de control para 4 fogones: 1 - Ajuste/temporizador de aumento de calor 8 - Pausa inteligente 2 - Indicador de fogón 9 - Ajuste/temporizador de reducción de calor 3 - Selección del fogón superior izquierdo 10 - Selección del fogón inferior izquierdo 4 - Indicador del temporizador 11 - Temporizador 5 - Selección del fogón superior derecho 12 - Selección del fogón inferior derecho 6 - Bloqueo de teclas 13 - Aceleración 7 - Indicador de bloqueo de teclas 14 - Encendido/Apagado ES - 109...
 • Seite 113 FUNCIONAMIENTO DEL Seleccione la temperatura con la tecla de aumento de calor o la tecla de ELECTRODOMÉSTICO reducción de calor Utilice las zonas de cocción de elemento estará listo para cocinar. Para inducción con recipientes adecuados. que la ebullición resulte más rápida, seleccione el nivel de cocción deseado y luego toque la tecla P para activar la Una vez conectada la electricidad, función de aceleración.
 • Seite 114: Bloqueo Para Niños

  Función de apagado de seguridad: se desbloquee, aunque el control se Cada zona de cocción se apagará encienda y apague. una vez transcurrido un tiempo de funcionamiento máximo definido si Para desactivar el bloqueo para niños, no se modifica el ajuste de calor. primero debe encender la placa. Pulse Cada vez que se modifica la zona de al mismo tiempo la tecla de aumento cocción, el tiempo de funcionamiento de calor delantera y la tecla de máximo vuelve al valor inicial del...
 • Seite 115: Señal Acústica

  Cuando transcurren 10 segundos el tiempo o toque para reducir después de la última operación, el el tiempo. El intervalo de ajuste se indicador del temporizador cambia al encuentra entre 0 y 99 minutos. temporizador que se vaya a poner en Si no se utiliza en 10 segundos, el marcha a continuación (en caso de temporizador del minutero quedará...
 • Seite 116 “P” en el indicador correspondiente. La activación de la aceleración puede superar la potencia máxima y se activará el control de potencia integrado. La reducción de potencia necesaria se visualiza con el parpadeo del indicador de la zona de cocción correspondiente. El parpadeo se mantiene durante El indicador del fogón delantero 3 segundos y permite otras adaptaciones derecho muestra la función de freír. de los ajustes antes de reducir la potencia. Función de mantenimiento del calor** Función de hervir** Esta función permite que el plato se...
 • Seite 117 Esto servirá para reducir las horas de cocción. Los recipientes hechos de acero, acero esmaltado, hierro fundido y acero inoxidable (si han sido etiquetados correctamente por el fabricante) le proporcionarán los mejores resultados. El fogón delantero derecho muestra la Los recipientes hechos de acero función de chocolate fundido. esmaltado o con bases de aluminio **Estas funciones y el tiempo varían o cobre pueden provocar que queden...
 • Seite 118: Consejos De Limpieza

  Ahorro de energía Consejos de limpieza Las zonas de cocción de inducción se No utilice estropajos abrasivos, adaptan automáticamente al tamaño limpiadores corrosivos, limpiadores en de la base del recipiente hasta un límite aerosol u objetos afilados para limpiar determinado. Sin embargo, la parte la superficie de la placa. magnética de la base del recipiente debe Para eliminar alimentos quemados, tener un diámetro mínimo, con arreglo al mójelos con un trapo húmedo tamaño de la zona de cocción. y lavavajillas líquido. Coloque el recipiente en la zona Puede utilizar un rascador para de cocción antes de encenderla. Si...
 • Seite 119 Seguridad de la instalación Toda superficie que se encuentre por encima de la placa debe quedar a una distancia mínima de 65 cm por encima. Los ventiladores del extractor deben instalarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La pared que está en contacto con la parte trasera de la placa debe estar hecha de material ignífugo. CUT OUT DIMENSION C1 (mm) C2 (mm)
 • Seite 120 W (mm) D (mm) H (mm) PRODUCT DIMENSION Coloque la cinta adhesiva de sellado de una cara alrededor de todo el borde infe- rior de vidrio de la superficie de cocción, a lo largo del borde exterior del panel de vitrocerámica. No debe estirarla. CUTOUT DIMENSION C1 (mm) C2 (mm) NEIGHBOUR HOOD WALLS MIN A (mm)
 • Seite 121 Atornille las 4 abrazaderas de montaje se encuentra en buen estado. de la encimera en las paredes latera- Se puede acceder fácilmente al inter- les del producto. ruptor de fusibles una vez instalada la placa. Si no hay un circuito y un interruptor de fusibles exclusivos para la placa, un electricista cualificado deberá instalar- los antes de conectar la placa.
 • Seite 122: Códigos De Error

  el mismo error, avise a los técnicos autorizados. E5: La temperatura interna de la placa es demasiado alta; apague la placa tocando y deje que se enfríen los fogones. E6: Error de comunicación entre el control táctil y el fogón; avise a los En lo que respecta a la placa de técnicos autorizados. inducción, el cable debe ser de E7: El sensor de temperatura de la tipo H05VV-F 3x2,5 mm²/60227 bobina se ha desactivado;...
 • Seite 123 CONTEÚDOS: Instruções de Segurança Descrição do eletrodoméstico. Superfície de cozedura e painel de controle das superfícies de cozedura Funcionamento do eletrodoméstico Ligar e desligar o eletrodoméstico Ligar e desligar as zonas de cozedura Pausa inteligente Indicador de calor resi- dual. Função de desligar seguro Bloqueio de crianças Função de temporizador Alarme Função de impulso Dicas e sugestões...
 • Seite 124: Avisos De Segurança

  AVISOS DE SEGURANÇA devem brincar com o eletrodoméstico. A LEIA ESTAS INSTRUÇÕES COM CUI- DADO E NO TOTAL ANTES DE USAR limpeza e a manuten- O SEU ELETRODOMÉSTICO, E MAN- ção do utilizador não TENHA-AS NUM LOCAL CONVE- devem ser feitas por NIENTE PARA CONSULTAR QUANDO NECESSÁRIO.
 • Seite 125 chamas, por ex., com devem ser removidos uma tampa ou uma desta antes de a abrir. manta de incêndios. Para além disso, a su- perfície da placa deve • AVISO: Perigo arrefecer antes de fe- fogo: não armazene char a tampa. itens nas superfícies para cozinhar.
 • Seite 126 de alimentação estiver danifica- drões e regulamentos locais e in- do, deve ser substituído pelo pro- ternacionais aplicáveis. dutor, pela assistência técnica ou • Os trabalhos de manutenção e re- pessoal igualmente qualificado, paração devem ser feitos apenas de modo a evitar riscos. por técnicos de serviço autoriza- dos.
 • Seite 127: Durante A Utilização

  ligar a tomada principal. tabuleiro por baixo do produto. • Durante a utilização • Não remova os manípulos de con- trole para limpar o painel de con- • Não coloque materiais inflamáveis trole. ou combustíveis sobre ou perto do • PARA MANTER A EFICÁCIA E eletrodoméstico quando este esti- SEGURANÇA DO SEU ELE- ver em funcionamento. TRODOMÉSTICO, RECOMEN- • Não deixe o fogão enquanto es- DAMOS QUE USE SEMPRE...
 • Seite 128: Descrição Da Placa

  DESCRIÇÃO DA PLACA Caro Cliente, Por favor, leia as instruções deste guia do utilizador antes de usar a placa e guarde-o para referência futura. Superfície de cozedura para 4 superfícies de cozedura: Elemento aquecedor de indução Painel de controlo Nota: O aspeto da sua placa pode diferir do modelo apresentado em cima, devi- do à sua configuração.
 • Seite 129 Painel de controlo para 4 superfícies de cozedura: 1-Aumento das definições de calor/ 8-Pausa inteligente temporizador 9-Redução das definições de calor/ 2-Mostrador da superfície de coze- temporizador dura 10-Seleção da superfície de cozedu- ra inferior esquerda 3-Seleção da superfície de cozedura superior esquerda 11-Temporizador 4-Mostrador do temporizador 12-Seleção da superfície de cozedu- 5-Seleção da superfície de cozedura ra inferior direita superior direita 13-Impulso 6-Bloqueio de teclas 14-Ligar/desligar 7-Indicador de bloqueio de teclas...
 • Seite 130: Indicador De Calor Residual

  FUNCIONAMENTO DO ou o botão de diminuição de calor ELETRODOMÉSTICO . Agora o elemento está pronto para co- zinhar. Para um tempo de fervura mais Use as zonas de cozedura de indução rápido, selecione o nível de cozedura de- com panelas adequadas. sejado e em seguida carregue no botão P para ativar a função de impulso.
 • Seite 131: Bloqueio De Teclas

  ra colocam o tempo máximo de funcio- do aumento de calor e no botão namento no valor inicial de limitação de definição de diminuição de calor do tempo de funcionamento. O tempo e em seguida volte a carregar no botão máximo de funcionamento depende do de definição de diminuição de calor nível de temperatura selecionado.
 • Seite 132: Função De Impulso

  e o ponto a piscar desaparecerá. De- seguida (no caso de ter sido programa- pois do tempo estar definido, entrará da mais do que uma zona de cozedura). em contagem decrescente de acordo com a definição. Quando o temporizador chegar ao fim, ouvir-se-á um sinal sonoro e o mostrador Quando o tempo terminar, ouvir-se apresentará...
 • Seite 133: Função De Manter Quente

  zona de cozedura correspondente piscar. Ficará a piscar durante 3 seg. e permitirá mais adaptações às defini- ções antes da redução da potência. Função de ferver** Esta função permite ferver água e ra dianteira da direita indica a função mantê-la perto do ponto de fervura. Para de fritar ativar a função de ferver, toque no botão Função de manter quente**...
 • Seite 134: Dicas E Sugestões

  DICAS E SUGESTÕES Panelas · Use panelas com um fundo espesso, liso e nivelado que tenham o mesmo diâmetro que o elemento. Isto ajudará a reduzir os tempos de cozedura. · Panelas feitas de aço, aço esmalta- do, ferro fundido e aço inoxidável (se O mostrador da superfície de cozedu- devidamente identificadas pelo produ- ra dianteira direita indica a função de...
 • Seite 135: Instalação Do Eletrodoméstico

  Poupança de energia Dicas de limpeza · As zonas de cozedura de indução · Não use esfregões abrasivos, produ- adaptam-se automaticamente ao tos de limpeza corrosivos, produtos de tamanho do fundo das panelas até um limpeza em aerossol, nem objetos afia- determinado limite. No entanto, a parte dos para limpar a superfície da placa.
 • Seite 136: Segurança Na Instalação

  Segurança na instalação · Qualquer superfície suspensa deve es- tar a pelo menos 65cm acima da placa. · As ventoinhas exaustoras devem estar encaixadas de acordo com as instruções do produtor. · A parede em contacto com a parte de trás da placa deve ser de um material à...
 • Seite 137 W (mm) D (mm) H (mm) PRODUCT DIMENSION - Aplique a fita de vedação autoadesi- va unilateral fornecida a toda a volta da extremidade inferior da superfície de cozinhar, ao longo da extremidade exterior do painel de vitrocerâmica. Não estique. CUTOUT DIMENSION C1 (mm) C2 (mm) NEIGHBOUR HOOD WALLS MIN A (mm) MIN B (mm) WOOD / CONCRETE OR CERAMIC...
 • Seite 138: Fazer Uma Ligação Elétrica

  - Aparafuse as 4 braçadeiras de corrente e que está em bom estado de montagem da bancada nas paredes funcionamento. laterais do produto. O fusível de transição deve ser de fácil acesso depois da placa ter sido instalada. Se não houver um circuito dedicado à placa, nem um fusível de transição, estes devem ser instalados por um eletricista qualificado antes de se ligar a placa.
 • Seite 139: Códigos De Erro

  placa da tomada, ligue a placa carre- gando em continue a usá-la. Se o mesmo erro se verificar, contacte a assistência técnica autorizada. E5: A temperatura do interior da placa é excessivamente alta. Desligue a placa carregando em deixe as superfícies de cozedura arrefecer. Para a placa de indução, o cabo deve E6: Erro de comunicação entre o con- ser H05VV-F 3X2,5 mm²...
 • Seite 140 Visit our website: www.sharphomeappliances.com Or contact us: Service & Support...

Diese Anleitung auch für:

Kh-6i27cs00-eu

Inhaltsverzeichnis