Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

EINHELL Power-X-Change 18 V Originalbetriebsanleitung Seite 7

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Power-X-Change 18 V:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
zostały mocno uderzone, także, jeśli obu-
dowa akumulatora wygląda na uszkodzoną.
Cele akumulatora w jej wnętrzu mogą być
poważnie uszkodzone. Przestrzegać infor-
macji dotyczących utylizacji.
10. W przypadku przeciążenia i przegrzania ze
względów bezpieczeństwa odłączyć zintegro-
wane wyłączanie ochronne urządzenia. Uwa-
ga! Nie używać już włącznika/wyłącznika,
jeśli wyłączanie ochronne odłączyło
urządzenie. To może prowadzić do uszkodze-
nia akumulatora.
11. Stosować tylko oryginalne akumulatory.
Użycie innych akumulatorów może prowadzić
do zranień, eksplozji i powstania pożaru.
Wskazówki do ładowarki i przebieg
ładowania
1. Zwrócić uwagę na podane dane na tabli-
czce znamionowej ładowarki. Ładowarkę
podłączać tylko do takiego napięcia, jakie
podane jest na tabliczce znamionowej.
2. Chronić ładowarkę i przewód przed uszkod-
zeniami i ostrymi krawędziami. Niezwłocznie
zlecić elektrykowi wymianę uszkodzonego
kabla.
3. Chronić ładowarkę, akumulator i urządzenie
przed dziećmi.
4. Nie używać uszkodzonych ładowarek.
5. Nie używać załączonej ładowarki do
ładowania innych urządzeń akumulatorowych.
6. W przypadku silnego obciążania akumulator
nagrzewa się. Przed rozpoczęciem ładowania
pozostawić akumulator do schłodzenia się do
temperatury pokojowej.
7. Nie ładować nadmiernie akumula-
torów! Zwracać uwagę na maksymalne
czasy ładowania. Podane czasy ładowania
obowiązują tylko dla akumulatorów
rozładowanych. Wielokrotne wkładanie
naładowanego lub częściowo naładowanego
akumulatora prowadzi do nadmiernego
naładowania oraz do uszkodzenia cel. Nie
pozostawiać akumulatorów w ładowarce
przez kilka dni.
8. Nigdy nie używać i nie ładować akumu-
latorów, co, do których nie ma pewności,
czy ostatnie ładowanie nie miało miejsca
ponad 12 miesięcy temu. Istnieje wysokie
prawdopodobieństwo, że akumulatory są
już niebezpiecznie uszkodzone (całkowite
rozładowanie).
9. Ładowanie w temperaturze poniżej 10°C pro-
wadzi do chemicznego uszkodzenia cel oraz
może wywołać pożar.
Anl_Power_X_Change_SPK5.indb 7
Anl_Power_X_Change_SPK5.indb 7
PL
10. Nie używać akumulatorów, które nagrzały
się podczas ładowania, ponieważ ich cele są
niebezpiecznie uszkodzone.
11. Nie używać już akumulatorów, które podczas
ładowania wybrzuszyły lub zdeformowały się
lub takich, które wykazują nienormalne symp-
tomy (rozgazowanie, trzeszczenie, strzelanie,
...)
12. Nie rozładowywać całkowicie akumulatora
(zalecane maksymalne rozładowanie 80%).
Całkowite rozładowanie prowadzi do przedw-
czesnego starzenia się cel akumulatora.
13. Nigdy nie ładować akumulatorów bez nad-
zoru!
Ochrona przed oddziaływaniem na
środowisko.
1. Zawsze nosić odpowiednią odzież roboczą.
Nosić okulary ochronne.
2. Chronić urządzenie i ładowarkę przed
deszczem i wilgocią. Wilgoć i deszcz mogą
prowadzić do niebezpiecznych uszkodzeń
cel.
3. Ładowarka i urządzenie nie może być
używane w obszarze oddziaływania oparów i
cieczy łatwopalnych.
4. Ładowarka i urządzenia akumulatorowe
mogą być używane tylko suche i w tempera-
turze otoczenia od 10 – 40°C.
5. Nie przechowywać akumulatora w miejscach,
gdzie temperatura może osiągnąć ponad
40°C, w szczególności nie przechowywać w
zaparkowanych pojazdach.
6. Chronić akumulatory przed przegrza-
niem! Przeciążenie, nadmierne naładowanie
lub promieniowanie słoneczne prowadzą
do przegrzania i do uszkodzenia cel. Nie
ładować lub nie pracować z akumulatorami,
które zostały przegrzane – niezwłocznie je
zastąpić.
7. Przechowywanie akumulatorów,
ładowarek i urządzeń akumulatorowych.
Przechowywać ładowarki i urządzenia aku-
mulatorowe tylko w pomieszczeniach su-
chych, w temperaturze otoczenia od 10-40°C.
Akumulatory litowo-jonowe przechowywać
w chłodnym miejscu w temperaturze 10-
20°C. Chronić je przed wilgotnym powietr-
zem i bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych. Przechowywać wyłącznie
naładowane akumulatory (przynajmniej 40%).
8. Chronić akumulatory litowo-jonowe przed
zamrożeniem. Akumulatory, które były
przechowywane w temperaturze poniżej 0°C
dłużej niż 60 min. należy oddać do utylizacji.
- 7 -
03.12.12 14:58
03.12.12 14:58

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

45.113.4045.113.41

Inhaltsverzeichnis