Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Технически Данни - EINHELL Power-X-Change 18 V Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Power-X-Change 18 V:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
и акумулаторните уреди само в сухо
състояние и при околна температура от
10-40 °C.
5. Не съхранявайте акумулатора на места,
които могат да достигнат температура
над 40° C, по-специално в паркирано на
слънце МПС.
6. Пазете акумулаторите от прегряване!
Претоварване, презареждане или
слънчево облъчване водят до прегряване
и до повреждане на клетката. В никакъв
случай не зареждайте и не работете
с акумулатори, които са прегрели –
незабавно ги сменете.
7. Складиране на акумулатори, зарядни
устройства и акумулаторни уреди.
Съхранявайте зарядното устройство и
Вашия акумулаторен уред само в сухи
помещения с околна температура от
10-40 °C. Литиево-йонният акумулатор
съхранявайте на студено и сухо място при
10-20 °C. Пазете от влажността на въздуха
и директното слънчево облъчване!
Съхранявайте акумулаторите само в
заредено състояние (заредени най-малко
на 40 %).
8. Предотвратявайте замръзването на
литиево-йонния акумулатор. Акумулатори,
които са били съхранявани по-дълго от 60
минути под 0 °C следва да се отстранят по
екологосъобразен начин.
9. Предпазливост при боравенето
с акумулатори по отношение на
електростатичното зареждане:
електростатичните изпразвания водят
до повреди на защитната електроника
и акумулаторните клетки! За целта
избягвайте електростатичното зареждане
и никога не докосвайте полюсите на
акумулатора!
Акумулатори и акумулаторно задвижвани
електрически уреди съдържат застрашаващи
околната среда материали. Не изхвърляйте
акумулаторните уреди при битовите отпадъци.
Anl_Power_X_Change_SPK5.indb 21
Anl_Power_X_Change_SPK5.indb 21
BG
След дефект или износване на уредите,
изваждайте акумулатора и го изпращайте
в иСК ООД / iSC GmbH, ул. Eschenstraße 6
в Германия D-94405 Landau или в случай,
че не може да се отдели, то изпращайте
целия акумулаторен уред. Само там от
страна на производителя се гарантира
екологосъобразното отстраняване съобразно
с техническите изисквания.
При изпращането или екологосъобразното
отстраняване на акумулатори респективно
акумулаторни уреди обърнете внимание
на това, че те са опаковани отделно
в пластмасова торбичка с цел да се
избегнат къси съединения или пожар!
Този уред не е предназначен за това, да
бъде използван от лица (включително деца)
с ограничени физически, сензорни или
умствени способности или поради липса
на опит и/или познания, освен ако не са
надзиравани от компетентно за тяхната
безопасност лице или получават от него
инструкции, как трябва да се използва уреда.
Децата трябва да бъдат надзиравани, за да се
гарантира, че не си играят с уреда.
Съхранявайте добре указанията за
техника на безопасност.
2. Технически данни
Напрежение акумулатор: ........................... 18 V
Напрежение на клетките:.......................... 3,6 V
Брой клетки (1,5 Ah): ....................................... 5
Брой клетки (3,0 Ah): ..................................2 x 5
Капацитет на акумулатора: ............... 1,5/3,0 Ah
- 21 -
03.12.12 14:58
03.12.12 14:58

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

45.113.4045.113.41

Inhaltsverzeichnis