Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

EINHELL Power-X-Change 18 V Originalbetriebsanleitung Seite 19

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Power-X-Change 18 V:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
1. Общи указания по техника на
безопасност за литиево-йонни
батерии
Предупреждение!
Прочетете всички указания за
безопасност и инструкции. Пропуските при
спазването на указанията за безопасност и
инструкциите могат да имат като последица
електрически удар, пожар и/или тежки
наранявания. Съхранете за в бъдеще
всички указания за безопасност и
инструкции.
Използване и обслужване на
акумулаторни инструменти
a) Заредете акумулаторите само в
зарядни устройства, препоръчани
от производителя. За зарядното
устройство, предназначено за определен
вид акумулатори, съществува опасност
от пожар, ако се използва с други
акумулатори.
b) Използвайте в електрическите
инструменти само предвидените за
целта акумулатори. Употребата на
други акумулатори може да доведе до
наранявания и опасност от пожар.
c) Неизползваните акумулатори дръжте
далеч от канцеларски кламери,
монети, ключове, гвоздеи, винтове и
други малки метални предмети, които
могат да предизвикат, съединяване на
контактите на късо. Късо съединение
между акумулаторните контакти може да
има в резултат изгаряния или пожар.
d) При неправилно приложение от
акумулатора може да изтече течност.
Избягвайте контакт с течността.
При случаен контакт изплакнете
с вода. Ако влезе течност в очите,
допълнително потърсете лекарска
помощ. Течност, изтичаща от
акумулатора, може да доведе до дразнене
на кожата или изгаряния.
Специални инструкции по техника на
безопасност
Всички опаковки акумулаторни батерии
окомплектоваме най-акуратно, за да Ви
предоставим акумулаторни батерии с
максимална енергийна плътност, трайност
и сигурност. Акумулаторните клетки имат
многостепенни защитни приспособления.
Anl_Power_X_Change_SPK5.indb 19
Anl_Power_X_Change_SPK5.indb 19
BG
Всяка отделна клетка първо се форматира
и се записват електрическите й
характеристики. След това тези данни се
използват, за да се групират опаковки с
възможно най-добри акумулаторни батерии.
Въпреки всички предварителни предпазни
мерки при обслужването на акумулатори
винаги е необходима предпазливост. За
безопасна работа е наложително да се
спазват следните точки.
Безопасна работа се гарантира само
с неповредени клетки! Неправилното
боравене води до повреди на клетките.
Внимание! Анализите потвърждават, че
грубото неправилно използване и неправилна
поддръжка са основна причина за повреди в
мощните акумулаторни батерии.
Указания за акумулатора
1. Акумулаторът на акумулаторния уред
при доставянето не е зареден. Затова
преди първото пускане в експлоатация
акумулаторът трябва да се зареди.
2. С цел оптимална акумулаторна мощност
избягвайте дълбоките цикли на
изпразване! Зареждайте често Вашия
акумулатор.
3. Съхранявайте Вашия акумулатор на
студено, най-добре при температура от
15 °C, и най-малкото зареден на 40 %.
4. Литиево-йонните акумулатори подлежат
на естествено стареене. Най-късно когато
мощността на акумулатора съответства
на само малко повече от 80 % от новото
състояние, акумулаторът следва да се
смени! Отслабнали клетки в остарял
акумулатор вече не са в състояние да
отговорят на високите изисквания за
мощност и следователно представляват
риск за безопасността.
5. Не хвърляйте употребени акумулатори в
открит огън. Опасност от експлозия!
6. Не запалвайте или излагайте на изгаряне
акумулатора.
7. Не изпразвайте дълбоко
акумулаторите!
Дълбокото изпразване поврежда
клетките на акумулатора. Най-честата
причина за дълбокото изпразване
на акумулатора е продължителното
складиране респ. неизползване на
частично изпразнени акумулатори.
Приключете процеса на работа, щом като
мощността забележимо намалява или се
- 19 -
03.12.12 14:58
03.12.12 14:58

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

45.113.4045.113.41

Inhaltsverzeichnis