Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 432303 Bedienungsanleitung Seite 4

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

O
G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Led-schijnwerper, 19 W
Bestelnr. 432303
Beoogd gebruik
De led-schijnwerper dient voor de verlichting buitenshuis. De led-schijnwerper kan met behulp van de voor-
gemonteerde beugel bijv. op de bodem of aan een wand worden vastgeschroefd.
Volg de veiligheidsaanwijzingen te allen tijde op!
Elke andere toepassing dan hierboven beschreven kan leiden tot beschadiging van dit product. Voorts be-
staat hierbij kans op gevaren, bijvoorbeeld kortsluiting, brand of een elektrische schok. Het samengestelde
product dient niet aangepast resp. omgebouwd te worden!
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende bedrijfsnamen en
productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Omvang van de levering
• Led-schijnwerper
• Gebruiksaanwijzing
Verklaring van pictogrammen, opschriften
Het bliksempictogram geeft aan dat er gevaar voor uw gezondheid kan bestaan, bijvoorbeeld
door een elektrische schok.
Dit pictogram wijst op bijzondere gevaren bij hanteren, gebruiken of bedienen.
Het „hand"-pictogram staat voor speciale tips en bedieningsaanwijzingen.
De LED-schijnwerper kan niet gedimd worden.
Houd een minimale afstand aan tussen de lichtuitgangsopening en bestraalde opper-
1m
vlakken (bijv. licht ontvlambare voorwerpen zoals gordijnen). De toepasselijke, geldende
minimumafstand staat op de LED-schijnwerper vermeld (in het voorbeeld links bedraagt
de minimale afstand 0,5 m).
Defect veiligheidsglas moet direct worden vervangen; het product mag met defect
veiligheidsglas niet worden gebruikt.
IP65
Het product is geschikt voor het gebruik buitenshuis.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing!
Veiligheidsaanwijzingen
Lees eerst de volledige gebruiksaanwijzing door; deze bevat belangrijke informatie over
de juiste manier van monteren en het gebruik.
Bij schade, veroorzaakt door het niet raadplegen en opvolgen van deze gebruiksaanwij-
zing, vervalt elk recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade aanvaarden wij geen
enkele aansprakelijkheid!
Wij zijn niet verantwoordelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt
door ondeskundig gebruik of door het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen! In
dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie!
• Om veiligheids- en vergunningsredenen (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of verande-
ren van het apparaat niet toegestaan.
• Het product is geen speelgoed, houd het uit de buurt van kinderen! U loopt de kans op een
levensgevaarlijke elektrische schok!
• Gebruik het product uitsluitend onder netspanning (zie hoofdstuk „Technische gegevens")
Probeer het product nooit onder een andere spanning te gebruiken, hierdoor wordt het onher-
stelbaar beschadigd.
• Het product is in beschermingsklasse I ingedeeld, het beschikt over een geaarde IP44-net-
stekker.
Buitenshuis is het toepassen van een daarvoor bestemde contactdoos, welke met de IP44
moet overeenkomen, absoluut vereist.
Wanneer verlengsnoeren worden gebruikt, moeten deze eveneens geschikt zijn voor gebruik
buitenshuis. Let er absoluut op, dat de contactdoos nooit in of onder water komt te liggen, bijv.
in plassen of op een plek waar zich bij regen of overstromingen water kan ophopen.
• Het product komt overeen met IP65, het mag zowel binnens- als buitenshuis worden
gemonteerd en gebruikt. Monteer het product in ieder geval nooit op of in voertuigen.
Het product mag nooit in of onder water worden gebruikt, daardoor wordt het onherstelbaar
beschadigd. Bovendien bestaat er levensgevaar door een elektrische schok!
• Het product mag niet in door hoog water bedreigde gebieden worden gemonteerd en gebruikt.
Hetzelfde geldt voor gebieden (bijv. laagtes), waarin zich regenwater kan verzamelen.
• Gebruik het product niet in ruimtes of onder ongunstige weersomstandigheden, waar brand-
bare gassen, dampen of stofdeeltjes aanwezig zijn of aanwezig kunnen zijn! Er bestaat explo-
siegevaar!
• Bevestig geen voorwerpen (bijv. decoratiemateriaal) aan het product; er bestaat brandgevaar!
• Let op, led-licht: Kijk niet in de led-lichtstraal! Kijk niet direct en ook niet met optische instru-
menten!
www.conrad.com
Versie 04/14
Monteren en aansluiten
• Via de bevestigingsbeugel kan de led-schijnwerper bijv. op een betonnen sokkel of op een andere stabiele
ondergrond worden vastgemaakt. Gebruik voor de ondergrond geschikte schroeven en pluggen.
Zorg er bij het boren resp. het vastschroeven voor, geen kabels of leidingen te beschadigen.
• Stel de led-schijnwerper naar wens in (bijv. voor de verlichting van onderdelen van een gebouw).
Houd een minimumafstand tussen de lichtuitgangsopening van de led-schijnwerper en bestraalde gebie-
den aan. De respectievelijke minimumafstand is op de led-schijnwerper aangegeven.
• Verbind de IP44-netstekker met een IP44-contactdoos. Schakel eventueel de voedingsspanning in, de
led-schijnwerper gaat dan branden.
Service en onderhoud
• De led-schijnwerper is voor u onderhoudsvrij. De ingebouwde led-lichtbron is heel duurzaam en kan niet
worden vervangen.
• Voordat de led-schijnwerper gereinigd wordt, dient deze van de voedingsspanning losgekoppeld te wor-
den (trek de stekker uit het stopcontact). Laat de led-schijnwerper vervolgens volledig afkoelen.
• Veeg de buitenkant van de led-schijnwerper slechts met een schone, zachte, droge doek schoon. Gebruik
in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen of chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kun-
nen aantasten (verkleuringen) of de werking kunnen beïnvloeden.
Om sterker vuil te verwijderen kunt u de doek met water vochtig maken.
Druk niet te hard op de behuizing, er kunnen anders krassen ontstaan. Richt nooit de straal van een
tuinslang of hogedrukreiniger op de led-schijnwerper!
Verwijdering
Technische gegevens
Bedrijfsspanning .................220 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen .......max. 19 W
Veiligheidsklasse ................I
Beschermingsgraad ............IP65
Montageplaats ....................Binnen-/buitenshuis
Aansluitkabel ...................... H05RN, dwarsdoorsnede 3 x 1 mm², lengte ca. 2 m, met IP44 geaarde contact-
Lichtbronnen .......................18 led's (elk 1 W), niet vervangbaar
Led-type ..............................koudwit
Kleurtemperatuur ................6500 K
Lichtstroom .........................1100 lm
Afmetingen .........................180 x 165 x 100 mm (h x b x d)
Gewicht ...............................ca. 1260 g
• Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, sterke trillingen of zware mechanische
belastingen.
• Stel - als aannemelijk is dat veilig gebruik niet langer mogelijk is - het product buiten bedrijf en
borg het tegen onbedoeld gebruik. Laat een vakman vervolgens het product inspecteren.
Ga ervan uit dat veilig gebruik niet langer mogelijk is, als:
- het product zichtbare beschadigingen vertoont
- het product niet of niet naar behoren werkt (flakkerend licht, komt rook uit resp. ruikt ver-
brand, hoorbare knettergeluiden, verkleuringen van het product of aangrenzende opper-
vlakken)
- het product onder ongunstige omstandigheden werd opgeslagen
- het product aan zware transportbelastingen onderhevig is geweest
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren, dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed
zijn.
• In commerciële inrichtingen moeten de voorschriften ter voorkoming van ongevallen van de
brancheverenigingen voor elektrotechnische installaties en bedrijfsmiddelen worden nage-
leefd!
• Mocht u vragen hebben die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, neem dan
contact met ons of een andere vakman op.
Raadpleeg het hoofdstuk „Veiligheidsaanwijzingen"!
Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur conform de geldende wettelijke bepalin-
gen.
doos-stekker
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2014 by Conrad Electronic SE.
V2_0414_01/IB

Werbung

loading