Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAH 1300 B2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

DEMOLITION HAMMER PAH 1300 B2
MŁOT WYBURZENIOWY
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
IAN 339398_1910
ABBRUCHHAMMER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Kapitel

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAH 1300 B2

 • Seite 1 DEMOLITION HAMMER PAH 1300 B2 MŁOT WYBURZENIOWY ABBRUCHHAMMER Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Originalbetriebsanleitung IAN 339398_1910...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Strona DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ............9 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ......10 │ PAH 1300 B2    1...
 • Seite 5: Wstęp

  Instrukcja obsługi stanowi część niniejszego produktu. Zawiera ona ważne informacje na temat Zakres dostawy bezpieczeństwa, użytkowania i usuwania. 1 młot wyburzeniowy PAH 1300 B2 Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy 1 dodatkowy uchwyt (wstępnie zmontowany) zapoznać się ze wszystkimi informacjami doty- czącymi obsługi i bezpieczeństwa.
 • Seite 6: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  W czasie użytkowania elektronarzędzia je pod obciążeniem). zwrócić uwagę na to, aby w pobliżu nie przebywały dzieci ani żadne inne osoby. W przypadku odwrócenia uwagi od pracy możesz stracić kontrolę nad urządzeniem. │ PAH 1300 B2    3 ■...
 • Seite 7: Bezpieczeństwo Elektryczne

  Należy nosić odpowiednią odzież. Nie za- kładać luźnych ubrań ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymać z dala od rucho- mych części urządzenia. Ruchome części urządzenia mogą chwycić luźną, odstającą odzież, biżuterię lub długie włosy. │ ■ 4    PAH 1300 B2...
 • Seite 8: Użytkowanie I Obsługa Elektronarzędzia

  Dbać o to, aby narzędzia skrawające były ostre i czyste. Zadbane narzędzia skrawające z ostrymi ostrzami rzadziej się blokują i pozwa- lają się lepiej prowadzić. │ PAH 1300 B2    5 ■...
 • Seite 9: Montaż

  Wyłączanie pracy chwilowej promieniowy. ♦ Zwolnij włącznik/wyłącznik Włączenie trybu ciągłego ♦ Naciśnij włącznik / wyłącznik i zablokuj go w stanie wciśniętym przyciskiem blokady Wyłączenie trybu ciągłego ♦ Naciśnij włącznik/wyłącznik i zwolnij go. │ ■ 6    PAH 1300 B2...
 • Seite 10: Konserwacja I Czyszczenie

  Materiały opakowaniowe są oznaczo- ne skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–98: kompozyty. Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta. │ PAH 1300 B2    7 ■...
 • Seite 11: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  Okres gwarancji nie ma zastosowania w następujących przypadkach ■ normalne zużycie pojemności baterii ■ komercyjne wykorzystanie produktu ■ uszkodzenie lub modyfikacja produktu przez klienta ■ nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i konserwacji, błędy w obsłudze ■ szkody spowodowane zjawiskami naturalnymi │ ■ 8    PAH 1300 B2...
 • Seite 12: Serwis

  filmów o produktach oraz oprogramowanie instalacyjne. Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com), gdzie możesz otworzyć instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) 123456. │ PAH 1300 B2    9 ■...
 • Seite 13: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 60745-2-6:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Oznaczenie typu maszyny: Młot wyburzeniowy PAH 1300 B2 Rok produkcji: 01 – 2020 Numer seryjny: IAN 339398_1910 Bochum, 17.01.2020 Semi Uguzlu - Kierownik ds. zarządzania jakością - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urządzenia.
 • Seite 14 Original-Konformitätserklärung ........20 DE │ AT │ CH │ PAH 1300 B2    11...
 • Seite 15: Einleitung

  Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an (Wechselstrom) Dritte mit aus. Schlagzahl 3800 min Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schlagenergie 15 Joule Der Abbruchhammer PAH 1300 B2 ist geeignet Aufnahme SDS MAX zum Meißeln in Beton, Gestein und Verputz. Schutzklasse II / Jede andere Verwendung oder Veränderung des (Doppelisolierung) Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß...
 • Seite 16: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren. zyklus zu berücksichtigen (beispielweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug ab- geschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft). DE │ AT │ CH │ PAH 1300 B2    13 ■...
 • Seite 17: Elektrische Sicherheit

  Teilen erfasst werden. g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzu- schließen und richtig zu verwenden. Die Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern. │ DE │ AT │ CH ■ 14    PAH 1300 B2...
 • Seite 18: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorge- sehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen. DE │ AT │ CH │ PAH 1300 B2    15 ■...
 • Seite 19: Montage

  Spiel. ♦ Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter stellen Sie ihn im gedrückten Zustand mit dem Feststellschalter fest. Dauerbetrieb ausschalten ♦ Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter lassen Sie ihn wieder los. │ DE │ AT │ CH ■ 16    PAH 1300 B2...
 • Seite 20: Wartung Und Reinigung

  Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe. Möglichkeiten zur Entsorgung des aus- gedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. DE │ AT │ CH │ PAH 1300 B2    17 ■...
 • Seite 21: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Abnutzung der Akkukapazität ■ gewerblichen Gebrauch des Produktes ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs- vorschriften, Bedienungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse │ DE │ AT │ CH ■ 18    PAH 1300 B2...
 • Seite 22: Service

  Produktvideos und Installationssoft- DEUTSCHLAND ware herunterladen. www.kompernass.com Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen. DE │ AT │ CH │ PAH 1300 B2    19 ■...
 • Seite 23: Original-Konformitätserklärung

  EN 60745-2-6:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Abbruchhammer PAH 1300 B2 Herstellungsjahr: 01 – 2020 Seriennummer: IAN 339398_1910 Bochum, 17.01.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 24 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji · Stand der Informationen: 02 / 2020 · Ident.-No.: PAH1300B2-012020-1 IAN 339398_1910...