Herunterladen Diese Seite drucken

Canon 716-M Gebrauchsanweisung Seite 22

Tonerrobot

Werbung

GB DISPOSAL OF THE PACKAGING
Dispose of the packaging material in an appropriate manner. All
materials used are environmentally friendly and can be disposed
of like normal household waste. If your municipality collects
separated waste, throw plastic and cardboard wrapping parts into
the relevant containers intended for this purpose.
DE VERPACKUNGENTSORGUNG
Das Verpackungsmaterial liquidieren Sie entsprechender Weise.
Alle gebrauchte Materialien sind umweltfreundlich und man kann
sie auf den Ablagerungsort wie der andere Kommunalabfall
geben. Falls in Ihrem Wohnort die Abtrennung unterschiedlicher
verwertbarer Materialien stattfindet, stellen Sie Kunststoffe
und Kartonteile ins Sammelkontainer, die für diese Materialien
geeignet sind.
CZ LIKVIDACE OBALŮ
Obalový materiál zlikvidujte vhodným způsobem. Všechny použité
materiály jsou ekologické a mohou být uloženy na skládku jako běžný
komunální odpad. Jestliže je v místě Vašeho bydliště prováděn sběr
separovaného odpadu, uložte plasty a lepenkové díly obalů do
sběrných kontejnerů, které jsou pro tyto materiály určeny.
SK LIKVIDÁCIA OBALOV
Obalový materiál zlikvidujte vhodným zpôsobom. Všetky použité
materiály sú ekologické a môžu byť uložené na skládku ako bežný
komunální odpad. Pokiaľ je v mieste Vašeho bydliska prevádzaný
zber separovaného odpadu, uložte plasty a lepenkové diely obalov
do zberných kontajnerov, ktoré sú pre tieto materiály určené.
GB STORAGE CONDITIONS
The TONER ROBOT must be stored in a dry place at room temperature.
Toner powder tends to bake and clod if stored over 30 °C.
DE LAGERBEDINGUNGEN
TONER ROBOT lagern Sie auf einem trockenen Ort bei der Raumtemperatur.
Der Tonerpulver ist zum Sintern und Krümmelstruktur bei der Lagerung
über 30 °C anfällig.
CZ SKLADOVACÍ PODMÍNKY
TONER ROBOT skladujte na suchém místě při pokojové teplotě. Tonerový
prášek je náchylný ke spékání a hrudkovatění při skladování nad 30 °C.
SK SKLADOVACIE PODMIENKY
TONER ROBOT skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote. Tonerový
prášok je náchylný k spekaniu a hrudkovateniu pri skladovaní nad 30 °C.

Werbung

loading