Dell Latitude X300 Installationshandbuch

Akkuladegerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Dell™ Latitude™ X300 and Inspiron™ 300m
Battery Charger Setup Guide
Instalační příručka k nabíječce baterií
Installationsvejledning til batterioplader
Installatiegids voor de batterijoplader
Akkulaturin asennusopas
Guide de configuration du chargeur de batterie
Akkuladegerät Installationshandbuch
Οδηγός εγκατάστασης φορτιστή µπαταρίας
Akkumulátortöltõ - telepítési útmutató
Guida di configurazione del caricabatteria
Installasjonsveiledning for batterilader
Przewodnik po konfiguracji
ładowarki akumulatorów
Manual de configuração do
carregador de bateria
Руководство по установке
зарядного устройства
Inštalačná príručka k
nabíjačke batérie
Priročnik za namestitev
akumulatorskega polnilnika
Guía de configuración del
cargador de baterías
Installationshandbok för batteriladdare
Model X0350
w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Dell Latitude X300

  Inhaltszusammenfassung für Dell Latitude X300

 • Seite 1 Dell™ Latitude™ X300 and Inspiron™ 300m Battery Charger Setup Guide Instalační příručka k nabíječce baterií Installationsvejledning til batterioplader Installatiegids voor de batterijoplader Akkulaturin asennusopas Guide de configuration du chargeur de batterie Akkuladegerät Installationshandbuch Οδηγός εγκατάστασης φορτιστή µπαταρίας Akkumulátortöltõ - telepítési útmutató...
 • Seite 3 Dell™ Latitude™ X300 and Inspiron™ 300m Battery Charger Setup Guide Model X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 4 Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Computer Corporation is strictly forbidden. Trademarks used in this text: Dell, the DELL logo, Inspiron, Latitude, ExpressCharge, and TrueMobile are trademarks of Dell Computer Corporation. Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Contents CAUTION: Safety Instructions ....General ......Power .
 • Seite 6 Contents...
 • Seite 7: Caution: Safety Instructions

  Information Guide or the Owner’s Manual for your computer. • Use this battery charger only with the Dell battery modules for which it is intended. Use with other than the approved battery modules may increase the risk of fire or explosion.
 • Seite 8: Power

  Power • Use only the Dell-provided AC adapter approved for use with this battery charger. Use of another AC adapter may cause a fire or explosion. • Before you connect the battery charger to an electrical outlet, check the AC adapter voltage rating to ensure that the required voltage and frequency match the available power source.
 • Seite 9: Battery

  Battery • Use only Dell battery modules that are approved for use with your computer. Use of other types may increase the risk of fire or explosion. •...
 • Seite 10: When Using Your Battery Charger

  If your battery charger gets wet or is damaged, follow the procedures described in “Solving Problems” in the Dell Latitude X300 User’s Guide or the Dell Inspiron 300m Owner’s Manual. If, after following these procedures, you confirm that your battery charger is not operating properly, contact Dell (see “Contacting Dell”...
 • Seite 11: Finding Information For Your Computer

  • Technical specifications • How to contact Dell NOTE: This document is available as a PDF at support.dell.com. • How to set up my computer D e l l L a t i t u d e ™ S y s t e m I n f o r m a t i o n G u i d e •...
 • Seite 12 • Microsoft Windows License Label These labels are located on your computer. • Use the Service Tag to identify your computer when you use support.dell.com or contact technical support. • Enter the Express Service Code to direct your call when contacting technical support.
 • Seite 13 Find It Here (continued) • Latest drivers for my computer D e l l S u p p o r t W e b s i t e — support.dell.com • Answers to technical service and The Dell Support website provides several online tools, including: support questions •...
 • Seite 14: About Your Battery Charger

  About Your Battery Charger Top View battery charger light Side View AC adapter connector Bottom View battery-charger latch release (2) Batter y Char ger Setup Guide...
 • Seite 15: Checking The Battery Charge

  Checking the Battery Charge CAUTION: Before performing any of the procedures listed below, read and follow the safety instructions. You can check the battery charge before you remove the battery from the computer and attach it to the battery charger. You can also set power management options to alert you when the battery charge is low.
 • Seite 16: Removing The Battery From The Computer

  Power Options Properties window. For more information on low-battery alarms, see “Power Management” in your Dell Latitude X300 User’s Guide or the Dell Inspiron 300m Owner’s Manual. (See “Finding Information for Your Computer” on page 9 for further information about computer documentation.)
 • Seite 17 Ensure that the computer is turned off, suspended in a power management mode, or connected to an electrical outlet. If the computer is connected to a Dell™ media base (docked), undock it. See the documentation that came with your media base for instructions.
 • Seite 18: Attaching The Battery To The Battery Charger

  Attaching the Battery to the Battery Charger CAUTION: Before performing any of the procedures listed below, read and follow the safety instructions. Align the bottom of the battery with the bottom of the battery charger. Slide the battery into the battery charger connector until the battery tabs slide into the battery charger slots and click into place.
 • Seite 19: Removing The Battery From The Battery Charger

  If errors occur while charging, the battery charger light blinks amber. For information on resolving battery problems, see “Solving Problems” in the Dell Latitude X300 User’s Guide or the Dell Inspiron 300m Owner’s Manual. Removing the Battery From the Battery...
 • Seite 20: Storing A Battery

  Storing a Battery Remove any installed battery module when you store your computer for an extended period of time. A battery discharges during prolonged storage. After a long storage period, recharge the battery fully before you run the computer on battery power. Specifications Battery Charger Dimensions:...
 • Seite 21 AC Adapter Input voltage 90–264 VAC Input current (maximum) 1.7 A Input frequency 47–63 Hz Output current (maximum) 3.34 A (continuous) Output power 65 W Rated output voltage 19.5 VDC Dimensions: Height 27.94 mm (1.1 inches) Width 58.42 mm (2.3 inches) Depth 133.85 mm (5.25 inches) Weight (including DC cable)
 • Seite 22: Regulatory Notices

  If necessary, consult a Dell Technical Support representative or an experienced radio/television technician for additional suggestions. For additional regulatory information, see the Dell Latitude X300 and Inspiron 300m Media Base User’s Guide on the Drivers and Utilities CD that accompanied your computer.
 • Seite 23 Dell™ Latitude™ X300 a Inspiron™ 300m Instalační příručka k nabíječce baterií Model X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 24 © 2003 Dell Computer Corporation. Všechna práva vyhrazena. Jakákoli reprodukce bez písemného svolení společnosti Dell Computer Corporation je přísně zakázána. Ochranné známky použité v textu: Dell, logo DELL, Inspiron, Latitude, ExpressCharge a TrueMobile jsou ochranné známky společnosti Dell Computer Corporation.
 • Seite 25 Obsah POZOR: Bezpečnostní pokyny ....Obecné ......Napájení...
 • Seite 26 Obsah...
 • Seite 27: Pozor: Bezpečnostní Pokyny

  • Tuto nabíječku používejte pouze pro baterie Dell, pro které je určena. Používání s neschválenými typy m že zvýšit riziko požáru či výbuchu. • Nejste-li školeným servisním technikem, nepokoušejte se nabíječku baterií opravovat vlastními silami. Vždy postupujte d sledn podle pokyn pro instalaci.
 • Seite 28: Napájení

  Napájení • Používejte pouze adaptér dodávaný společností Dell, schválený pro použití s touto nabíječkou. Použití jiného adaptéru m že zp sobit požár nebo výbuch. • P ed p ipojením nabíječky do zásuvky zkontrolujte, zda nap tí a frekvence zdroje souhlasí...
 • Seite 29: Baterie

  Bezpečnostní pokyny (pokračování) Baterie • Používejte pouze baterie Dell schválené pro použití s daným počítačem. Používání jiných typ m že zvýšit riziko požáru či výbuchu. • Baterie nep enášejte v kapse, kabelce ani na jiném míst , kde by kovové p edm ty (nap íklad klíče nebo sponky) mohly zkratovat svorky baterie.
 • Seite 30: Práce S Nabíječkou Baterií

  Váš počítač používá lithium iontovou baterii a knoflíkovou baterii NiMH. Pokyny k vým n lithium iontové baterie v počítači naleznete v dokumentaci k počítači Dell v části v nované vým n baterií. Baterie NiMH má velmi dlouhou životnost a je velmi pravd podobné, že ji nikdy nebudete muset vym ovat.
 • Seite 31: Získání Informací O Počítači

  D e l l S o l u t i o n C e n t e r postup m Na pracovní ploše • Kopie faktury • Rozší ení záruky • Server Dell Support na pracovní ploše Windows (pouze ve Spojených státech) • Další dokumentace, nástroje, informace o ešení problém a odkazy na elektronickou podporu •...
 • Seite 32 • Licenční štítek Microsoft Windows Štítky jsou umíst ny na počítači. • Servisní kód slouží k identifikaci počítače na serveru support.dell.com nebo p i komunikaci s odd lením technické podpory. • P i volání odd lení technické podpory zadejte kód pro expresní...
 • Seite 33 • Odpov di na technické otázky k servisu a podpo e Webový server Dell | Support obsahuje n kolik online nástroj jako jsou: • Diskuse s jinými uživateli a technickou • ešení (Solutions) — Pokyny a tipy pro ešení problém , články...
 • Seite 34: Nabíječka Baterií

  Nabíječka baterií Pohled shora kontrolka nabíječky baterií Pohled ze strany konektor napájení Pohled zdola 2 západky nabíječky baterie I n sta la č n í p í ru č ka k nabí je č c e b a teri í...
 • Seite 35: Kontrola Nabití Baterie

  Kontrola nabití baterie POZOR: Před zahájením kteréhokoli z následujících postupů si přečtěte bezpečnostní pokyny a řiďte se jimi. Nabití baterie m žete zkontrolovat p ed vyjmutím baterie z počítače a vložením do nabíječky. M žete také nastavit možnosti pro úspory energie, aby vás systém upozor oval na vybíjení...
 • Seite 36: Vyjímání Baterie Z Počítače

  íručce o upozorn ní na vybíjení baterií naleznete v části „ ízení spot eby“ v k za ízení Dell Latitude X300 p íručce majitele za ízení Dell Inspiron 300m nebo v . (Další informace o dokumentaci k počítači naleznete v části „Získání informací o počítači“...
 • Seite 37 1 minutu. Po této dob se počítač vypne. Ujist te se, že je počítač vypnut, v úsporném režimu nebo p ipojen k elektrické zásuvce. Je-li počítač p ipojen k základn Dell™, odpojte ho. Pokyny naleznete v dokumentaci dodané se základnou.
 • Seite 38: Připojení Baterie K Nabíječce

  Připojení baterie k nabíječce POZOR: Před zahájením kteréhokoli z následujících postupů si přečtěte bezpečnostní pokyny a řiďte se jimi. Zarovnejte spodní část baterie se spodní částí nabíječky. Zasu te baterii do konektoru nabíječky výstupky baterie do p íslušných otvor a zaklapn te baterii. nabíječka baterií...
 • Seite 39: Vyjímání Baterie Z Nabíječky

  , kontrolka nabíječky oranžov bliká. uživatelské Informace o ešení problém s bateriemi naleznete v části „ ešení problém “ v p íručce k za ízení Dell Latitude X300 p íručce majitele za ízení Dell Inspiron 300m nebo v Vyjímání...
 • Seite 40: Skladování Baterií

  Skladování baterií P i dlouhodobém skladování počítače z n j vyjm te všechny nainstalované baterie. P i dlouhodobém skladování se baterie vybíjí. Po dlouhodobém skladování baterie pln nabijte. Teprve poté m žete počítač provozovat na energii z baterií. Specifikace Nabíječka baterií Rozm ry: Hloubka 35 mm...
 • Seite 41 Napájecí adaptér Vstupní nap tí 90-264 V st Vstupní proud (maximální) 1,7 A Vstupní frekvence 47-63 Hz Výstupní proud (maximální) 3,34 A (trvalý) Výstupní výkon 65 W Jmenovité výstupní nap tí 19,5 V ss Rozm ry: Výška 27,94 mm Ší ka 58,42 mm Hloubka 133,85 mm...
 • Seite 42: Právní Předpisy

  Zapojte počítač do jiné zásuvky, aby počítač a p ijímač byly p ipojeny k r zným okruh m. V p ípad pot eby se pora te s pracovníky technické podpory společnosti Dell nebo se zkušeným televizním či rozhlasovým technikem. uživatelské p íručce k za ízením Dell Další...
 • Seite 43 Dell™ Latitude™ X300 og Inspiron™ 300m Installationsvejledning til batterioplader Model X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 44 Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Computer Corporation fraskriver sig enhver tingslig rettighed, for så vidt angår varemærker og firmanavne, som ikke er deres egne.
 • Seite 45 Indhold ADVARSEL! Sikkerhedsinstruktioner ....Generelt ......Strøm .
 • Seite 46 Indhold...
 • Seite 47: Advarsel! Sikkerhedsinstruktioner

  ADVARSEL! Sikkerhedsinstruktioner Brug følgende sikkerhedsinstruktioner som hjælp til at sikre din egen sikkerhed og for at beskytte computeren og arbejdsmiljøet mod potentiel beskadigelse. Generelt • Disse sikkerhedsinstruktioner vedrører interaktionen imellem batteriopladeren, batteriet og vekselstrømsadapteren. Hvis du får brug for en fuldstændig liste over sikkerhedsoplysninger vedrørende din computer, kan du kigge i den tilhørende System Information Guide (Håndbog over systemoplysninger) eller i Owner’s Manual (Brugerhåndbog).
 • Seite 48: Strøm

  Brug ikke flydende rengøringsmidler eller aerosolrengøringsmidler, som kan indeholde brændbare stoffer. Strøm • Brug kun vekselstrømsadapteren fra Dell, der er godkendt til brug sammen med denne batterioplader. Hvis du bruger en anden vekselstrømsadapter, kan der være risiko for brand eller eksplosion. •...
 • Seite 49: Batteri

  ADVARSEL! Sikkerhedsinstruktioner (fortsat) • Hvis du bruger en stikdåse med jordben, skal du være forsigtig, når du sætter vekselstrømsadapterens netledning i stikdåsen. I forbindelse med visse stikdåser er det muligt at komme til at sætte stikket forkert i. Hvis du sætter stikket forkert i, kan det resultere i permanent beskadigelse af computeren, og der kan være risiko for elektrisk stød og/eller brand.
 • Seite 50: Ved Brug Af Batteriopladeren

  Hvis du efter at have fulgt disse retningslinjer må konstatere, at batteriopladeren ikke virker efter hensigten, skal du rette henvendelse til Dell (du finder de relevante kontaktoplysninger ved at kigge i enten Dell Latitude X300 User’s Guide (Brugerhåndbog) eller i Dell Inspiron 300m Owner’s Manual (Brugerhåndbog).
 • Seite 51: Sådan Finder Du Oplysninger Om Computeren

  • Fejlfinding og løsning af problemer • Afmontering og installation af dele • Tekniske specifikationer • Sådan kommer du i kontakt med Dell BEMÆRK! Dette dokument er tilgængeligt i pdf-format på support.dell.com. • Sådan konfigureres computeren H å n d b o g e n S y s t e m o p l y s n i n g e r t i l D e l l ™ L a t i t u d e •...
 • Seite 52 S e r v i c e n u m m e r o g M i c r o s o f t W i n d o w s - L i c e n s • Microsoft Windows-licensmærkat Disse mærkater findes på computeren. • Når du går ind på support.dell.com eller kontakter Dells tekniske support skal du bruge servicenummeret. • Ved henvendelse til den tekniske...
 • Seite 53 • Status for serviceopkald og oversigt W e b s t e d e t f o r D e l l P r e m i e r – premiersupport.dell.com over support Webstedet for Dell Premier Support er tilpasset kunder fra •...
 • Seite 54: Om Batteriopladeren

  Om batteriopladeren Overside batteriopladerlampe Side vekselstrømsadapterstik Underside batteriopladerens låsehåndtag (2) Installationsvejledning til batterioplader...
 • Seite 55: Kontrol Af Batterispænding

  Kontrol af batterispænding ADVARSEL! Før du påbegynder procedurerne angivet herover, bør du læse og følge sikkerhedsinstruktionerne. Du kan kontrollere, hvor meget strøm der er på batteriet, før du fjerner det fra computeren og tilslutter det til batteriopladeren. Du kan også indstille strømstyringsfunktionerne til at advare dig, når batteriet er ved at blive fladt.
 • Seite 56: Fjernelse Af Batteriet Fra Computeren

  Indstillinger for strømstyring, får du en advarsel i et pop op-vindue. Du kan finde yderligere oplysninger om alarmer ved lav batteriladning under “Power Management” (Strømstyring) i din Dell Latitude X300 User’s Guide (Brugerhåndbog) eller i Dell Inspiron 300m Owner’s Manual (Brugerhåndbog) (få yderligere oplysninger om dokumentationen til din computer under “Sådan finder du oplysninger om computeren”...
 • Seite 57 Kontroller, at computeren er slukket, afbrudt i strømstyringstilstand eller tilsluttet til en stikkontakt. Hvis computeren er sluttet til en Dell™ media base-enhed, skal du tage den ud af enheden. Se den dokumentation, der fulgte med media base-enheden, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
 • Seite 58: Tilslutning Af Batteriet Til Batteriopladeren

  Tilslutning af batteriet til batteriopladeren ADVARSEL! Før du påbegynder procedurerne angivet herover, bør du læse og følge sikkerhedsinstruktionerne. Læg batteriet og batteriopladeren ved siden af hinanden, så bunden flugter. Skub batteriet ind i batteriopladerstikket, indtil tapperne på batteriet er skubbet ind i hullerne på...
 • Seite 59: Fjernelse Af Batteriet Fra Batteriopladeren

  Hvis der opstår fejl under opladningen, blinker batteriopladerlampen gult. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du løser eventuelle problemer med batteriet i afsnittet om problemløsning i Dell Latitude X300 User’s Guide (Brugerhåndbog) eller i Dell Inspiron 300m (Brugerhåndbog). Fjernelse af batteriet fra batteriopladeren ADVARSEL! Før du påbegynder procedurerne angivet herover, bør du læse...
 • Seite 60: Opbevaring Af Batteri

  Opbevaring af batteri Fjern det installerede batterimodul, når du opbevarer computeren uden at bruge den i længere perioder. Batterier aflades, når de opbevares i længere tid. Genoplad batteriet helt, før du kører computeren på batterier, når batteriet har været opbevaret længe. Specifikationer Batterioplader Dimensioner:...
 • Seite 61 Vekselstrømsadapter Indgangsspænding 90-264 VAC Indgangsstrøm (maksimum) 1,7 A Indgangsfrekvens 47-63 Hz Udgangsstrøm (maksimum) 3,34 A (vedvarende) Udgangseffekt 65 W Nominel udgangsspænding 19,5 VDC Dimensioner: Højde 27,94 mm Bredde 58,42 mm Dybde 133,85 mm Vægt (med jævnstrømskabel) 0,4 kg Temperaturområde: Drift 0 til 35 °C Opbevaring -40 til 65 °C...
 • Seite 62: Lovgivningsmæssige Meddelelser

  Kontakt eventuelt en medarbejder fra Dells afdeling for teknisk support eller en erfaren radio/tv-tekniker, hvis du vil have yderligere løsningsforslag. Du kan finde yderligere oplysninger om lovmæssige regler i Dell Latitude X300 and Inspiron 300m Media Base User’s Guide (Brugerhåndbogen til media base-enheden til Dell Latitude X300 og Inspiron 300m), som du finder under Drivers and Utilities (Drev og værktøjer)
 • Seite 63: Begrænset Garanti Og Regler For Returnering

  Begrænset garanti og regler for returnering Dell Computer Corporation, i det følgende kaldet Dell, producerer dets hardwareprodukter med dele og komponenter, der er nye eller svarer til nye, i overensstemmelse med almindelig sædvane for branchen. Du kan finde yderligere oplysninger om Dells begrænsede garanti på...
 • Seite 64 Installationsvejledning til batterioplader...
 • Seite 65 Dell™ Latitude™ X300 en Inspiron™ 300m Installatiegids voor de batterijoplader Model X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 66 Andere handelsmerken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden gebruikt, dienen ter aanduiding van de rechthebbenden met betrekking tot de merken en namen of ter aanduiding van hun producten. Dell Computer Corporation claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere handelsmerken of handelsnamen dan haar eigen handelsmerken en handelsnamen.
 • Seite 67 Inhoud WAARSCHUWING: Veiligheidsinstructies ... . Algemeen ......Voeding .
 • Seite 68 In ho ud...
 • Seite 69: Waarschuwing: Veiligheidsinstructies

  • Gebruik deze batterijoplader alleen met de Dell-batterij waarvoor deze is bedoeld. Als u de oplader met een ander apparaat dan de goedgekeurde batterijen gebruikt, kan dit brand of een ontploffing veroorzaken.
 • Seite 70: Voeding

  Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of middelen in een spuitbus. Deze schoonmaakmiddelen kunnen ontvlambare stoffen bevatten. Voeding • Gebruik alleen de door Dell meegeleverde AC-adapter die is goedgekeurd voor gebruik met deze batterijoplader. Als u een andere netadapter gebruikt, kan dit brand of een explosie veroorzaken. •...
 • Seite 71: Batterij

  (vervolg) Batterij • Gebruik alleen Dell-batterijen die zijn goedgekeurd voor gebruik met uw computer. Als u een ander type gebruikt, kan dit brand of een ontploffing veroorzaken. • Bewaar de batterij van de computer niet in uw broekzak of jaszak, portemonnee of ergens anders waar zich metalen voorwerpen zoals autosleutels of paperclips bevinden.
 • Seite 72: Bij Gebruik Van De Batterijoplader

  Als de batterijoplader nat wordt of beschadigd raakt, moet u de procedures volgen die worden beschreven in het gedeelte “Problemen oplossen” in de Gebruikershandleiding Dell Latitude X300 of de Handleiding voor de eigenaar Dell Inspiron 300m. Als u, nadat u deze procedures hebt gevolgd, vaststelt dat uw batterijoplader niet correct functioneert, kunt u contact opnemen met Dell (zie “Contact Dell”...
 • Seite 73: Informatie Opzoeken Over Uw Computer

  D e l l S o l u t i o n C e n t e r procedurele informatie vinden Op het Windows-bureaublad • Een kopie van mijn factuur opvragen • Mijn garantie uitbreiden • Dell Support openen via mijn Windows-bureaublad (alleen in de Verenigde Staten) • Aanvullende documentatie, hulpprogramma’s, informatie...
 • Seite 74 • Microsoft Windows-licentielabel Deze labels bevinden zich op de computer. • Maak gebruik van het servicelabel om de computer te identificeren wanneer u support.dell.com gebruikt of contact opneemt met de technische ondersteuning. • Voer de Express Service Code in om uw telefoontje naar de technische ondersteuning aan de juiste persoon te richten.
 • Seite 75 Waar bent u naar op zoek? • De meest recente stuurprogramma’s D e l l - w e b s i t e v o o r o n d e r s t e u n i n g — support.dell.com voor de computer De Dell Support-website biedt verschillende on line hulpprogramma’s,...
 • Seite 76: Over De Batterijoplader

  Over de batterijoplader Bovenkant lampje van batterijoplader Zijkant connector voor netadapter Onderkant ontgrendelingsschuifje batterijoplader (2) Installatiegids voor de batterijoplader...
 • Seite 77: De Lading Van De Batterij Controleren

  De lading van de batterij controleren WAARSCHUWING: Voordat u een van de onderstaande handelingen uitvoert, moet u de veiligheidsinstructies lezen en opvolgen. Voordat u de batterij uit de computer verwijdert en aansluit op de batterijoplader, kunt u de lading van de batterij controleren. U kunt ook energiebeheeropties instellen zodat u wordt gewaarschuwd als de batterij bijna leeg is.
 • Seite 78 Eigenschappen voor Energiebeheer. Raadpleeg “Energiebeheer” in de Gebruikershandleiding Dell Latitude X300 of de Handleiding voor de gebruiker Dell Inspiron 300m voor meer informatie over waarschuwingen dat de batterij bijna leeg is. (Zie “Informatie opzoeken over uw computer”...
 • Seite 79: De Batterij Uit De Computer Verwijderen

  Zorg dat de computer is uitgeschakeld, in een energiebeheermodus staat of is losgekoppeld van de netspanning. Als de computer is aangesloten op een media-apparaat van Dell™, koppelt u de computer los. Raadpleeg de documentatie bij het media-apparaat voor instructies over het loskoppelen.
 • Seite 80: De Batterij Aansluiten Op De Batterijoplader

  De batterij aansluiten op de batterijoplader WAARSCHUWING: Voordat u een van de onderstaande handelingen uitvoert, moet u de veiligheidsinstructies lezen en opvolgen. Breng de onderzijde van de batterij op één lijn met de onderzijde van de batterijoplader. Schuif de batterij in de batterijoplader tot de batterijlipjes in de slots van de batterijoplader schuiven en vastklikken.
 • Seite 81: De Batterij Uit De Batterijoplader Verwijderen

  Raadpleeg “Problemen oplossen” in de Gebruikershandleiding Dell Latitude X300 of de Handleiding voor de gebruiker Dell Inspiron 300m voor informatie over het oplossen van problemen met batterijen. De batterij uit de batterijoplader verwijderen WAARSCHUWING: Voordat u een van de onderstaande handelingen uitvoert, moet u de veiligheidsinstructies lezen en opvolgen.
 • Seite 82: Een Batterij Bewaren

  Een batterij bewaren Als u de computer langere tijd opslaat, moet u de batterij uit de computer verwijderen. Gedurende langere opslag wordt een batterij ontladen. Als de batterij langere tijd is opgeslagen, moet de batterij volledig opnieuw worden opgeladen voordat u de computer op batterijen kunt laten werken.
 • Seite 83 AC-adapter Ingangsspanning 90 -264 VAC Ingangsstroom (maximum) 1,7 A Ingangsfrequentie 47-63 Hz Uitgangsstroom (maximum) 3,34 A (continu) Uitgangsvermogen 65 W Nominale uitgangsspanning 19,5 VDC Afmetingen: Hoogte 27,94 mm Breedte 58,42 mm Diepte 133,85 mm Gewicht (met DC-kabel) 0,4 kg Temperatuurbereik: In bedrijf 0°...
 • Seite 84: Internationale Kennisgevingen

  Raadpleeg zo nodig een medewerker van de technische ondersteuningsafdeling van Dell of een ervaren radio- of televisiereparateur voor aanvullend advies. Zie de Gebruikershandleiding Dell Latitude X300 en Inspiron 300m Media Base op de cd Drivers and Utilities (Stuur- en hulpprogramma’s) die bij de computer is geleverd voor aanvullende informatie over wet- en regelgeving.
 • Seite 85: Beperkte Garantie En Retourbeleid

  Dell Computer Corporation (“Dell”) maakt hardware-producten van onderdelen die nieuw of zo goed als nieuw zijn, overeenkomstig gangbare industrienormen. Voor informatie over de beperkte garantie van Dell op uw computer raadpleegt u de Systeeminformatiehandleiding of de Handleiding voor de eigenaar die bij de computer is geleverd.
 • Seite 86 Installatiegids voor de batterijoplader...
 • Seite 87 Dell™ Latitude™ X300 ja Inspiron™ 300m Akkulaturin asennusopas Malli X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 88 Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. © 2003 Dell Computer Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tekstin kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Computer Corporationin kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty. Tekstissä käytetyt tavaramerkit Dell, DELL-logo, Inspiron, Latitude, ExpressCharge ja TrueMobile ovat Dell Computer Corporationin tavaramerkkejä.
 • Seite 89 Sisällysluettelo VAROITUS: Turvallisuusohjeet ....Yleistä ......Tehonkulutus .
 • Seite 90 Sisällysluettelo...
 • Seite 91: Varoitus: Turvallisuusohjeet

  Nämä turvallisuusohjeet koskevat akun, akkulaturin ja virtalähteen yhteistoimintaa. Tietokoneesi Järjestelmätiedot-oppaassa tai Käyttöoppaassa on täydelliset turvallisuusohjeet. • Käytä akkulaturia vain sille tarkoitettujen Dell-akkumoduulien kanssa. Muiden akkumoduulien käytöstä voi seurata palo- tai räjähdysvaara. • Älä yritä huoltaa akkulaturia itse, jos et ole koulutettu huoltohenkilö. Noudata asennusohjeita huolellisesti.
 • Seite 92: Tehonkulutus

  VAROITUS: Turvallisuusohjeet (jatkuu) Tehonkulutus • Käytä ainoastaan Dellin virtalähdettä, joka on hyväksytty käytettäväksi tämän akkulaturin kanssa. Muuntyyppisten virtalähteiden käytöstä voi seurata palo- tai räjähdysvaara. • Ennen kuin kytket akkulaturin pistorasiaan, varmista, että virtalähteen jännite ja taajuus vastaavat käytettävissä olevaa verkkovirtaa. •...
 • Seite 93: Akku

  VAROITUS: Turvallisuusohjeet (jatkuu) Akku • Käytä ainoastaan tietokoneessasi käytettäväksi hyväksyttyjä Dellin akkumoduuleja. Muuntyyppisten akkujen käytöstä voi seurata palo- tai räjähdysvaara. • Älä kanna akkuja taskussa, käsilaukussa tai muussa sellaisessa paikassa, jossa metalliesineet (esimerkiksi auton avaimet tai paperiliittimet) voivat aiheuttaa oikosulun akun napojen välille. Oikosulusta aiheutuva virtapurkaus voi aiheuttaa hyvin korkeita lämpötiloja, jotka saattavat vahingoittaa akkua tai aiheuttaa palovammoja.
 • Seite 94: Kun Käytät Akkulaturia

  Kun vedät liittimen ulos, pidä se suorassa, jotta sen nastat eivät vääntyisi. Varmista myös ennen kaapelin kytkemistä, että liittimet ovat suorassa ja oikein päin. Jos akkulaturi kastuu tai vahingoittuu, noudata Dell Latitude X300 -käyttöoppaan tai • Dell Inspiron 300m -käyttöoppaan Ongelmien ratkaiseminen -osassa annettuja ohjeita.
 • Seite 95: Tietokoneeseen Liittyvien Tietojen Etsiminen

  D e l l S o l u t i o n C e n t e r käyttöohjeet Windowsin työpöydällä • kopion saaminen laskusta • takuun pidentäminen • Dell Support -palvelun käyttäminen Windowsin työpöydältä (vain Yhdysvallat) • muut oppaat, työkalut, vianmääritysohjeet ja linkit online- tukiresursseihin •...
 • Seite 96 M i c r o s o f t W i n d o w s - k ä y t t ö o i k e u s • Microsoft Windows Tarrat ovat tietokoneessa. -käyttöoikeustarra • Huoltomerkin avulla voit identifioida tietokoneesi, kun käytät support.dell.com-sivustoa tai otat yhteyttä tekniseen tukeen. • Voit syöttää pikapalvelukoodin ottaessasi yhteyttä tekniseen tukeen. Pikapalvelukoodi ei ole käytössä kaikissa maissa.
 • Seite 97 Etsittävä kohde: • tietokoneen uusimmat ohjaimet D e l l S u p p o r t - W e b - s i v u s t o – support.dell.com • vastauksia teknisiin huolto- Dell Support -Web-sivustossa on useita online-työkaluja, esimerkiksi...
 • Seite 98: Tietoja Akkulaturista

  Tietoja akkulaturista Päältä akkulaturin merkkivalo Sivulta virtalähdeliitin Alta akkulaturin vapautussalvat (2) Akkulaturin asennusopas...
 • Seite 99: Akun Varaustilan Tarkistaminen

  Akun varaustilan tarkistaminen VAROITUS: Ennen kuin teet tekstissä mainittuja toimenpiteitä, lue turvallisuusohjeet. Voit tarkistaa akun varaustilan ennen akun irrottamista tietokoneesta ja liittämistä akkulaturiin. Voit myös käyttää virranhallinta-asetuksia, jotta järjestelmä varoittaisi akun varauksen ollessa vähissä. ® ® Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän Akkumittari-ikkuna ja -kuvake, akun varaustilan mittari ja akun tyhjenemisvaroitus antavat tietoja akun varaustilasta.
 • Seite 100 Kuvaruutuun tulee varoitusikkuna, kun akun varaus laskee Power Options Properties (Ominaisuudet: Virranhallinta) -ikkunassa asetetun prosenttirajan alapuolelle. Lisätietoja akun tyhjenemisvaroituksista on Dell Latitude X300 -käyttöoppaan tai Dell Inspiron 300m -käyttöoppaan kohdassa Virranhallinta. (Lisätietoja tietokoneen ohjekirjoista on kohdassa ”Tietokoneeseen liittyvien tietojen etsiminen” sivulla 93.)
 • Seite 101: Akun Irrottaminen Tietokoneesta

  Akun irrottaminen tietokoneesta VAROITUS: Ennen kuin teet nämä toimenpiteet, irrota modeemi puhelinpistokkeesta ja lue turvallisuusohjeet sivulta sivu 89. VAROITUS: Ennen kuin teet tekstissä mainittuja toimenpiteitä, lue turvallisuusohjeet. LAITTEISTOVAROITUS: Tietokonetta ei voi irrottaa telakointiasemasta, kun se on valmiustilassa tai lepotilassa. Lisätietoja virranhallintatiloista on kohdassa ”Tietokoneeseen liittyvien tietojen etsiminen”...
 • Seite 102: Akun Kiinnittäminen Akkulaturiin

  Akun kiinnittäminen akkulaturiin VAROITUS: Ennen kuin teet tekstissä mainittuja toimenpiteitä, lue turvallisuusohjeet. Aseta akun ja akkulaturin pohja kohdakkain. Liu’uta akku akkulaturin liittimeen ja akun tapit akkulaturissa oleviin koloihin. akkulaturin salpa akkulaturi akun tappi (2) akkulaturin liitin akku akkulaturin kolo (2) Akun lataaminen VAROITUS: Ennen kuin teet tekstissä...
 • Seite 103: Akun Irrottaminen Akkulaturista

  Kun akku on täyteen ladattu, akkulaturin merkkivalo sammuu. Jos akun lataamisessa tapahtuu virhe, valo vilkkuu kellertävänä. Lisätietoja akun latausongelmien ratkaisemisesta on Dell Latitude X300 -käyttöoppaan tai Dell Inspiron 300m -käyttöoppaan ongelmanratkaisua käsittelevässä kohdassa. Akun irrottaminen akkulaturista VAROITUS: Ennen kuin teet tekstissä...
 • Seite 104: Akun Säilytys

  Akun säilytys Irrota akku, jos säilytät tietokonetta käyttämättömänä pitkän ajan. Akku purkautuu itsestään pitkän säilytyksen aikana. Lataa akku täyteen, ennen kuin käytät tietokonetta akkuvirralla pitkän säilytyksen jälkeen. Tekniset tiedot Akkulaturi Mitat: Pituus 35 mm Korkeus 15 mm Leveys 212 mm Paino (tyypillinen) 0,07 kg Tulojännite...
 • Seite 105 Virtalähde Tulojännite 90–264 VAC Tulovirta (enintään) 1,7 A Tulotaajuus 47–63 Hz Lähtövirta (enintään) 3,34 A (jatkuva) Lähtöteho 65 W Nimellinen lähtöjännite 19,5 VDC Mitat: Korkeus 27,94 mm Leveys 58,42 mm Pituus 133,85 mm Paino (sisältää DC-johdon) 0,4 kg Lämpötila-alue: Käyttö 0–35 °C Säilytys -40–65 °C...
 • Seite 106: Säädöksistä

  Ota tarvittaessa yhteyttä Dellin tekniseen tukeen tai radio- ja televisiotekniikkaan erikoistuneeseen henkilöön. Lisätietoja säädöksistä on Dell Latitude X300 and Inspiron 300m Media Base User’s Guide -oppaassa, joka sijaitsee tietokoneen mukana tulleella Ohjaimet ja apuohjelmat -levyllä. Rajoitettu takuu ja palautusoikeus Dell Computer Corporation (”Dell”) valmistaa laitteistotuotteensa osista ja...
 • Seite 107 Dell™ Latitude™ X300 et Inspiron™ 300m Guide de configuration du chargeur de batterie Modèle X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 108 D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou à leurs produits. Dell Computer Corporation dénie tout intérêt propriétaire aux marques et aux noms commerciaux autres que les siens.
 • Seite 109 Sommaire PRÉCAUTION : Consignes de sécurité ....Généralités ......Alimentation .
 • Seite 110 1 0 8 S o m m a i r e...
 • Seite 111: Précaution : Consignes De Sécurité

  Guide d'information sur le système ou le Guide du propriétaire de votre ordinateur. • Utilisez cette batterie uniquement avec les modules de batterie Dell pour lesquels elle est conçue. L'utilisation d'autres types de modules de batterie peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion.
 • Seite 112: Alimentation

  N'utilisez pas de liquide ni d'aérosol nettoyants, ceux-ci peuvent contenir des substances inflammables. Alimentation • Utilisez uniquement l'adaptateur CA/CC fourni par Dell et homologué pour ce chargeur de batterie. L'utilisation d'un autre adaptateur CA/CC peut provoquer un incendie ou une explosion. •...
 • Seite 113: Batterie

  PRÉCAUTION : Consignes de sécurité (suite) • Si vous utilisez une barrette d'alimentation multiprise, soyez prudent lorsque vous raccordez le câble d'alimentation de l'adaptateur CA/CC à la barrette d'alimentation. Certaines barrettes d'alimentation peuvent ne pas empêcher l'insertion d'une prise de façon incorrecte. L'insertion incorrecte de la prise de courant peut provoquer un dommage irréparable sur votre ordinateur ainsi qu'un risque de choc électrique et/ou d'incendie.
 • Seite 114: Lors De L'utilisation De Votre Chargeur De Batterie

  Dell. La batterie NiMH est une batterie longue durée et il est fort probable que vous n'ayez jamais besoin de la remplacer. Si vous êtes toutefois amené à la remplacer, adressez-vous à un technicien de maintenance autorisé, qui est le seul habilité...
 • Seite 115: Trouver Des Informations Relatives À Votre Ordinateur

  • Comment obtenir une copie de ma facture • Comment étendre ma garantie • Comment accéder au support de Dell sur mon bureau Windows (en anglais uniquement) • Suppléments de documentation, d'outils, d'informations sur la résolution de problèmes, et de liens vers des ressources de support en ligne •...
 • Seite 116 • Étiquette de licence Microsoft Windows • Utilisez le numéro de service pour identifier votre ordinateur lorsque vous utilisez support.dell.com ou contactez le support technique. • Entrez le code de service express pour diriger votre appel lorsque vous contactez le support technique.
 • Seite 117 Que recherchez-vous ? • Pilotes les plus récents pour mon S i t e W e b d u s u p p o r t D e l l — support.dell.com ordinateur Le site Web de support technique de Dell fournit plusieurs outils •...
 • Seite 118: À Propos De Votre Chargeur De Batterie

  À propos de votre chargeur de batterie Vue du dessus Voyant du chargeur de batterie Vue de côté Connecteur d'adaptateur CA/CC Vue du dessous Loquet de verrouillage du chargeur de la batterie (2) Guide de configur ation du char geur de batterie...
 • Seite 119: Vérification De La Charge De La Batterie

  Vérification de la charge de la batterie PRÉCAUTION : Avant d'effectuer l'une des procédures énumérées ci-après, lisez attentivement les consignes de sécurité. Vous pouvez vérifier le niveau de charge de votre batterie avant de la retirer de votre ordinateur et la raccorder au chargeur. Vous pouvez également définir des options de gestion de l'alimentation afin que l'ordinateur vous alerte lorsque le niveau de charge de la batterie est bas.
 • Seite 120: Retrait De La Batterie De Votre Ordinateur

  « Gestion de l'alimentation » dans votre Guide d'utilisation du Dell Latitude X300 ou du Manuel d'utilisation du Dell Inspiron 300m. (Consultez la section « Trouver des informations relatives à votre ordinateur » à la page 113 pour plus d'informations sur la documentation de l'ordinateur.)
 • Seite 121 Assurez-vous que l'ordinateur est éteint, en mode gestion de l'alimentation ou branché à une prise électrique. Si l'ordinateur est connecté (amarré) à un périphérique d'amarrage Dell™, déconnectez-le. Pour obtenir des instructions, consultez la documentation qui accompagne le périphérique d'amarrage.
 • Seite 122: Raccordement De La Batterie Au Chargeur De Batterie

  Raccordement de la batterie au chargeur de batterie PRÉCAUTION : Avant d'effectuer l'une des procédures énumérées ci-après, lisez attentivement les consignes de sécurité. Alignez le dessous de la batterie de sorte qu'il coïncide avec le dessous du chargeur de batterie. Faites glisser la batterie dans le connecteur du chargeur de batterie, puis faites glisser les languettes de la batterie dans les fentes du chargeur jusqu'à...
 • Seite 123: Retrait De La Batterie Du Chargeur De Batterie

  Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes liés à la batterie, consultez la section « Résolution des problèmes » du Guide d'utilisation du Dell Latitude X300 ou du Manuel d'utilisation du Dell Inspiron 300m.
 • Seite 124: Stockage D'une Batterie

  Stockage d'une batterie Enlevez tout module de batterie installé si vous stockez votre ordinateur pendant une période prolongée. Sinon, la batterie finira par se décharger. Après une longue période de stockage, rechargez complètement la batterie avant de l'utiliser. Caractéristiques Chargeur de batterie Dimensions : Profondeur 35 mm (1,4 pouce)
 • Seite 125 Adaptateur CA/CC Tension d'entrée 90–264 VAC Courant d'entrée (maximal) 1,7 A Fréquence d'entrée 47–63 Hz Courant de sortie (maximal) 3,34 A (en continu) Alimentation de sortie 65 W Tension de sortie nominale 19,5 VCC Dimensions : Hauteur 27,94 mm (1,1 pouce) Largeur 58,42 mm (2,3 pouces) Profondeur...
 • Seite 126: Réglementations

  Pour plus d'informations sur les réglementations, reportez-vous au guide Dell Latitude X300 and Inspiron 300m Media Base User's Guide (Dell Latitude X300 et Inspiron 300m - Guide d'utilisation du périphérique d'amarrage) sur le CD Drivers and Utilities (Pilotes et utilitaires) qui accompagne votre ordinateur.
 • Seite 127: Garantie Limitée Et Règle De Retour

  Garantie limitée et règle de retour Dell Computer Corporation (« Dell ») fabrique ses produits à partir de pièces et de composants neufs ou quasiment neufs conformément aux pratiques industrielles standard. Pour obtenir des informations sur la garantie limitée Dell pour votre ordinateur, consultez le Guide d'information sur le système ou le Manuel d'utilisation fournis avec votre ordinateur.
 • Seite 128 Guide de configur ation du char geur de batterie...
 • Seite 129 Dell™ Latitude™ X300 und Inspiron™ 300m Akkuladegerät Installationshandbuch Modell X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 130 Nachdrucke jeglicher Art ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Dell Computer Corporation sind strengstens untersagt. Marken in diesem Text: Dell, das DELL-Logo, Inspiron, Latitude, ExpressCharge und TrueMobile sind Marken der Dell Computer Corporation. Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der ent- sprechenden Hersteller und Firmen.
 • Seite 131 Inhalt WARNUNG: Sicherheitshinweise ....Allgemein ......Stromversorgung .
 • Seite 132 1 3 0 Inhalt...
 • Seite 133: Warnung: Sicherheitshinweise

  Die vollständigen Sicherheitshinweise finden Sie im Systeminformationshandbuch bzw. im Benutzerhandbuch des Computers. • Verwenden Sie dieses Akkuladegerät nur für die Akkumodule von Dell, für die es vorgesehen ist. Bei Verwendung mit anderen Akkus besteht Brand- oder Explosionsgefahr. • Wartungsarbeiten dürfen nur von entsprechend geschulten Servicetechnikern vorgenommen werden.
 • Seite 134: Stromversorgung

  Reinigungsmittel oder Sprühreiniger, die eventuell entflammbare Stoffe enthalten. Stromversorgung • Verwenden Sie nur den von Dell gelieferten Netzadapter, der für dieses Ladegerät zugelassen ist. Andernfalls besteht Brand- oder Explosionsgefahr. • Stellen Sie vor dem Anschluss des Akkuladegerätes an eine Steckdose sicher, dass die Betriebsspannung des Netzadapters mit der Nennspannung und Frequenz der verfügbaren...
 • Seite 135: Akku

  Kontakt der Steckerleiste eingesetzt ist. Akku • Verwenden Sie nur von Dell gelieferte Akkus, die für Ihren Computer zugelassen sind. Bei Verwendung anderer Akkus besteht Brand- oder Explosionsgefahr. • Transportieren Sie den Akku nicht in Ihrer Tasche, Aktentasche oder einem anderen Behälter, da dort befindliche Gegenstände aus Metall (beispielsweise Autoschlüssel oder Büroklam-...
 • Seite 136: Verwenden Des Akkuladegerätes

  Sie sicherstellen, dass der Stecker korrekt ausgerichtet ist und nicht verkantet aufgesetzt wird. • Falls das Akkuladegerät nass oder beschädigt wurde, führen Sie die im Dell Latitude X300 Benutzerhandbuch bzw. im Dell Inspiron 300m Benutzerhandbuch unter „Problemlösung“ beschriebenen Schritte durch. Wenn Sie nach Durchführung dieser Verfahren feststellen, dass das Akkuladegerät nicht einwandfrei arbeitet, wenden Sie sich an Dell (die entsprechenden...
 • Seite 137: Informationsquellen Für Ihren Computer

  Anleitungen Auf dem Windows-Desktop • Anleitung zum Anfordern einer Rechnungskopie • Anleitung zum Verlängern der Garantie • Anleitung zum Aufrufen von Dell Support auf dem Windows-Desktop (nur für USA) • Weitere Dokumentationen, Werkzeuge, Informationen zur Fehlerbeseitigung sowie Links zu Online-Support- Ressourcen •...
 • Seite 138 E t i k e t t • Microsoft Windows-Lizenzetikett Diese Etiketten sind am Computer angebracht. • Geben Sie die Service-Kennnummer auf der Website support.dell.com oder beim Anruf beim Technischen Support an, um den Computer zu identifizieren. • Geben Sie beim Anruf beim...
 • Seite 139 Whitepapers • Status der Serviceanrufe und D e l l P r e m i e r S u p p o r t - W e b s i t e – premiersupport.dell.com Support-Historie Die Dell Premier Support-Website ist für Firmen, staatliche Einrichtungen •...
 • Seite 140: Wissenswertes Über Das Akkuladegerät

  Wissenswertes über das Akkuladegerät Oberseite Akkuladegerätanzeige Seitenansicht Netzadapteranschluss Unterseite Freigabeklinken des Akkuladegerätes (2) Akkuladegerät – Installations handbuch...
 • Seite 141: Prüfen Des Akkuladezustands

  Prüfen des Akkuladezustands WARNUNG: Lesen Sie die Sicherheitshinweise gründlich, und befolgen Sie diese, wenn Sie die nachfolgenden Schritte durchführen. Sie können den Ladezustand des Akkus prüfen, bevor Sie ihn aus dem Computer nehmen und an das Akkuladegerät anschließen. Außerdem können Sie die Energieverwaltungs- optionen so konfigurieren, dass eine Warnmeldung ausgegeben wird, wenn der Ladezu- stand des Akkus niedrig ist.
 • Seite 142 Power Options Properties (Eigenschaften von Energieoptionen) festgelegt wird, erscheint ein Fenster mit einem entsprechenden Warnhinweis. Weitere Informationen zur Warnung „Akkuladung niedrig“ finden Sie unter „Energieverwaltung“ im Dell Latitude X300 Benutzerhandbuch bzw. im Dell Inspiron 300m Benutzerhandbuch. (Weitere Informationen zur Computerdokumentation finden Sie unter „Informationsquellen für Ihren Computer“...
 • Seite 143: Entfernen Des Akkus Aus Dem Computer

  Sicherstellen, dass der Computer ausgeschaltet ist, sich in einem Energieverwaltungs- modus befindet oder mit einer Netzsteckdose verbunden ist. Wenn der Computer an eine Dell™ Media Base angeschlossen ist, die Verbindung trennen. Weitere Anweisungen hierzu finden Sie in der Dokumentation zur Media Base.
 • Seite 144: Anschließen Des Akkus An Das Akkuladegerät

  Anschließen des Akkus an das Akkuladegerät WARNUNG: Lesen Sie die Sicherheitshinweise gründlich, und befolgen Sie diese, wenn Sie die nachfolgenden Schritte durchführen. Die Unterseite des Akkus an der Unterseite des Akkuladegerätes ausrichten. Den Akku am Anschluss des Akkuladegerätes aufsetzen und die Laschen des Akkus in die Schlitze des Ladegerätes schieben, bis der Akku einrastet.
 • Seite 145: Entnehmen Des Akkus Aus Dem Akkuladegerät

  Akkuladegerätanzeige. Wenn während des Ladevorgangs Fehler auftreten, blinkt die Akkuladegerätanzeige gelb. Weitere Informationen zum Lösen von Problemen mit dem Akku finden Sie unter „Problemlösung“ im Dell Latitude X300 Benutzerhandbuch bzw. im Dell Inspiron 300m Benutzerhandbuch. Entnehmen des Akkus aus dem Akkuladegerät WARNUNG: Lesen Sie die Sicherheitshinweise gründlich, und befolgen Sie diese,...
 • Seite 146: Aufbewahren Eines Akkus

  Aufbewahren eines Akkus Entfernen Sie installierte Akkus, wenn Sie den Computer für längere Zeit lagern möchten. Akkus entladen sich während einer längeren Lagerzeit. Nach einer längeren Lagerzeit sollten Sie die Akkus vollständig aufladen, bevor Sie mit dem Computer im Akkubetrieb arbeiten.
 • Seite 147: Betriebsbestimmungen

  Netzadapter Eingangsspannung 90–264 V Wechselspannung Eingangsstrom (maximal) 1,7 A Eingangsfrequenz 47–63 Hz Ausgangsstrom (maximal) 3,34 A Dauerstrom Ausgangsleistung 65 W Ausgangsnennspannung 19,5 V Gleichspannung Abmessungen: Höhe 27,94 mm Breite 58,42 mm Tiefe 133,85 mm Gewicht 0,4 kg (einschließlich Gleichstromkabel) Temperaturbereich: Während des Betriebs 0 °C bis 35 °C Bei Lagerung...
 • Seite 148: Eingeschränkte Garantie Und Rückgaberecht

  Wenden Sie sich gegebenenfalls an einen Mitarbeiter des technischen Supports von Dell oder an einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker. Weitere Hinweise zu den Betriebsbestimmungen finden Sie im Dell Latitude X300 und Inspiron 300m Media Base Benutzerhandbuch auf der Drivers and Utilities-CD, die zusammen mit dem Computer geliefert wird.
 • Seite 149 Dell™ Latitude™ X300 και Inspiron™ 300m Οδηγός εγκατάστασης φορτιστή µπαταρίας X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 150 ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: « ∆ » µ µ µ µ . ΠΡΟΣΟΧΗ: Το µήνυµα «ΠΡΟΣΟΧΗ» υποδηλώνει κίνδυνο βλάβης υλικού ή κίνδυνο τραυµατισµού ή θανάτου. ____________________ µ © 2003 Dell Computer Corporation. µ µ Dell Computer Corporation. Dell DELL µ µ µ µ...
 • Seite 151 Περιεχόµενα ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ......... . .
 • Seite 152 µ 1 5 0...
 • Seite 153: Προσοχη: Οδηγίες Ασφαλείας

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας Γενικά • µ µ µ µ µ • µ µ µ µ µ Dell µ µ µ • µ µ µ µ • µ µ µ µ µ µ µ • µ µ µ µ µ .
 • Seite 154 • , µ µ µ µ µ • µ µ , µ µ µ µ µ Τροφοδοσία • µ µ Dell µ AC µ • µ µ µ µ • µ µ µ • µ µ µ µ µ µ...
 • Seite 155 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ( συνέχεια ) • µ µ µ µ µ µ µ µ µ Μπαταρία • µ µ µ Dell µ µ µ • µ µ µ µ ) µ µ µ µ µ µ µ µ •...
 • Seite 156: Κατά Τη Χρήση Του Φορτιστή Μπαταρίας

  µ µ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: µ µ µ µ µ µ µ • µ µµ µ • µ Dell Latitude X300 User’s “Solving Problems” Guide Dell Inspiron 300m µ Dell Latitude X300 User’s Dell ( “Contacting Dell” Guide Dell Inspiron 300m µ...
 • Seite 157 Κατά τη χρήση του φορτιστή µπαταρίας Απόρριψη µπαταρίας µ µ µ -µ (NiMH). µ µ Dell. µ -µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ...
 • Seite 158: Εύρεση Πληροφοριώνσχετικά Με Τον Υπολογιστή Σας

  µµ µ Windows • µ • • Dell Support Windows (µ . . .) • µ µ µ Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο κ α τ ό χ ο υ D e l l ™ I n s p i r o n ™...
 • Seite 159 L a t i t u d e ™ • • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: µ µ support.dell.com. Α ρ χ ε ί ο Β ο ή θ ε ι α ς D e l l I n s p i r o n • µ µ ®...
 • Seite 160 Το π ο θ ε σ ί α D e l l S u p p o r t σ τ ο W e b • µµ µ — support.dell.com • web Dell Support µ • µ • — µ...
 • Seite 161 Το π ο θ ε σ ί α D e l l P r e m i e r S u p p o r t σ τ ο W e b • — premiersupport.dell.com • µ µ Dell Premier Support µ µ • µ µ...
 • Seite 162: Πληροφορίες Σχετικά Με Το Φορτιστή Μπαταρίας Που Χρησιµοποιείτε

  Πληροφορίες σχετικά µε το φορτιστή µπαταρίας που χρησιµοποιείτε Επάνω όψη µ Πλαϊνή όψη Κάτω όψη µ µ µ...
 • Seite 163: Έλεγχος Του Φορτιστή Μπαταρίας

  Έλεγχος του φορτιστή µπαταρίας ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που αναφέρονται παρακάτω, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας. µ µ µ µ ® ® µ Microsoft Windows µ µ µ µ µ µ Μετρητής ενέργειας µ Windows µ µ...
 • Seite 164 µ Προειδοποίηση χαµηλής φόρτισης µπαταρίας ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ Power Options Properties ( µ µ µ “Power Dell Latitude X300 User’s Guide Dell Management” Inspiron 300m µ µ “ µ ” 156.) µ...
 • Seite 165: Αφαίρεση Της Μπαταρίας Από Τον Υπολογιστή

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που αναφέρονται παρακάτω, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας. ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: ∆ µ µ “ µ ” 156. ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ Dell™, µ µ µ...
 • Seite 166 µ µ µ µ µ µ...
 • Seite 167: Σύνδεση Της Μπαταρίας Στο Φορτιστή Μπαταρίας

  Σύνδεση της µπαταρίας στο φορτιστή µπαταρίας ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που αναφέρονται παρακάτω, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας. µµ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ Φόρτιση της µπαταρίας ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που αναφέρονται...
 • Seite 168: Αφαίρεση Της Μπαταρίας Από Το Φορτιστή

  µ µ µ µ µ µ µ Dell Latitude X300 User’s Guide “Solving Problems” Dell Inspiron 300m Αφαίρεση της µπαταρίας από το φορτιστή ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που αναφέρονται παρακάτω, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας. ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: µ...
 • Seite 169: Αποθήκευση Μπαταρίας

  µ µ µ Αποθήκευση µπαταρίας µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ προδιαγραφές Φορτιστής µπαταρίας ∆ 35 mm (1,4 15 mm (0,6 212 mm (8,3 0,07 kg (0,15 14,8 VDC µ (µ 3,0 A µ µ 28-WHr 3,0 A µ...
 • Seite 170 Τροφοδοτικό AC 90–264 VAC µ (µ 1,7 A 47–63 Hz µ (µ 3,34 A ( 65 W µ 19,5 VDC ∆ 27,94 mm (1,1 58,42 mm (2,3 133,85 mm (5,25 ( µ µ µ 0,4 kg (0,9 µ 0° 35°C (32° 35,00°C) -40°...
 • Seite 171: Σηµειώσεις Κανονισµών

  µ µ µ µ µ µ µ µ , µ µ µ µ • µ • µ • µ • µ µ Dell µ µ Dell Latitude X300 and µ Inspiron 300m Media Base User’s Guide Drivers and Utilities µ...
 • Seite 172: Περιορισµένη Εγγύηση Και Πολιτική Επιστροφής

  Περιορισµένη εγγύηση και Πολιτική επιστροφής Dell Computer Corporation (“Dell”) µ µ µ µ µ Dell µ µ...
 • Seite 173 Dell™ Latitude™ X300 és Inspiron™ 300m Akkumulátortöltő - telepítési útmutató Modell: X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 174 A Dell Computer Corporation előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a dokumentumot bármiféle módon sokszorosítani. A szövegben használt védjegyek: A Dell, a DELL embléma, az Inspiron, a Latitude, az ExpressCharge és a TrueMobile a Dell Computer Corporation védjegyei. A dokumentumban egyéb védjegyek és védett nevek is szerepelhetnek, amelyek a védjegyet vagy nevet bejegyeztető...
 • Seite 175 Tartalom ÓVINTÉZKEDÉS: Biztonsági óvintézkedések ..Általános ......Tápellátás .
 • Seite 176 Tar tal o m 1 7 4...
 • Seite 177: Óvintézkedés: Biztonsági Óvintézkedések

  Felhasználói kézikönyvében a számítógép találja meg. • Ez az akkumulátortölt kizárólag a megfelel Dell akkumulátormodulokkal használható. Más típusú akkumulátorral használva t z- és robbanásveszélyt idézhet el . • Ne próbálja az akkumulátortölt t önállóan javítani, hacsak nem képzett szerviztechnikus. Mindig tartsa be a telepítési utasításokat.
 • Seite 178: Tápellátás

  összetev ket is tartalmazhatnak. Tápellátás • Ezzel az akkumulátortölt vel kizárólag a Dell saját váltakozó áramú átalakítóját használja. Más átalakító használatával tüzet vagy robbanást okozhat. • Miel tt csatlakoztatná az akkumulátortölt t a táphálózati aljzatba, gy z djön meg arról, hogy a váltakozó...
 • Seite 179: Akkumulátor

  és elektromos áramütést és/vagy tüzet is okozhat. Figyeljen arra, hogy a földel érintkez a megfelel helyre kerüljön. Akkumulátor • Ezzel a számítógéppel kizárólag az el írt Dell akkumulátorokat használja. Más típusú akkumulátor használatával t z- és robbanásveszélyt idézhet el . • Ne tartsa az akkumulátormodult a zsebében, a pénztárcájában vagy bármely olyan helyen, ahol fémtárgyakhoz (például kulcsokhoz vagy iratkapcsokhoz) érhet, mert azok...
 • Seite 180: Az Akkumulátortöltő Használata Során

  Amennyiben a m veletek végrehajtása után is úgy találja, hogy akkumulátortölt je nem m ködik megfelel en, akkor vegye fel a kapcsolatot Dell Latitude X300 Felhasználói a Dell céggel (a szükséges tudnivalókat megtalálja a kézikönyv Dell Inspiron 300m Felhasználói kézikönyv vagy a „Kapcsolatfelvétel a Dell-lel”...
 • Seite 181: Az Elhasznált Akkumulátorok Elhelyezése

  A számítógép egy lítium-ion akkumulátorral és egy nikkel-metál hidrid (NiMH) gombakkumulátorral üzemel. A számítógép lítium-ion akkumulátorának cseréjével kapcsolatos tudnivalókat a Dell számítógép dokumentációjának akkumulátorcserével foglalkozó fejezetében találja. A nikkel-metál hidrid akkumulátor egy hosszú élettartamú akkumulátor, amelyet valószín leg soha nem kell majd kicserélnie. Amennyiben mégis ki kell cserélni, azt csak egy képzett szerviztechnikus teheti meg.
 • Seite 182: Információforrások És Egyéb Segédanyagok

  D e l l S o l u t i o n C e n t e r információk elérése Windows munkaasztalon • A számla másolatának beszerzése • A garancia id tartamának meghosszabbítása • A Dell ügyfélszolgálat elérése a Windows munkaasztalon keresztül (csak USA) • Egyéb dokumentációk, eszközök, hibakeresési anyagok, illetve az online támogatási források hivatkozásai •...
 • Seite 183 (a gépet egyedien azonosító kódok) Ezek a címkék a számítógépen találhatók. • Microsoft Windows licenccímke • A Service Tag segítségével azonosíthatja a számítógépet a support.dell.com webhely használatakor, vagy amikor a technikai ügyfélszolgálattól kér segítséget. • Adja meg az Express Service Code-ot, ha a technikai ügyfélszolgálatot szeretné...
 • Seite 184 Itt találja meg (folytatás) • A legújabb illeszt programok D e l l S u p p o r t w e b h e l y — support.dell.com a számítógéphez A Dell Support webhely sokféle online eszközt kínál a felhasználók •...
 • Seite 185: Az Akkumulátortöltőről

  Az akkumulátortöltőről Felülnézet az akkumulátortölt jelz fénye Oldalnézet a váltakozó áramú átalakító csatlakozója Alulnézet az akkumulátortölt rekesz zárjának kioldója (2) Ak kumul átor t ö l t - tel epí t é s i ú t mutat ó...
 • Seite 186: Az Akkumulátor Töltésének Ellenőrzése

  Az akkumulátor töltésének ellenőrzése FIGYELEM: Az alábbi eljárás megkezdése előtt olvassa el és tartsa be a biztonsági előírásokat. Az akkumulátor számítógépb l történ eltávolítása és az akkumulátortölt höz csatlakoztatása el tt ellen rizheti az akkumulátor töltöttségi állapotát. Az energiagazdálkodási beállítások használatával beállítható, hogy a számítógép jelezze, amikor az akkumulátor töltése alacsonnyá...
 • Seite 187 A számítógép egy üzenetben jelzi, amikor az akkumulátor töltöttsége a Power Options Properties (Energiagazdálkodási lehet ségek tulajdonságai) ablakban megadott szint alá süllyed. Az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjére figyelmeztet jelzésr l további Dell Latitude X300 Felhasználói kézikönyv Dell Inspiron 300m tudnivalókat a vagy a Felhasználói kézikönyv...
 • Seite 188: Az Akkumulátor Eltávolítása A Számítógépből

  Az akkumulátor eltávolítása a számítógépből FIGYELEM: A következő lépések végrehajtása előtt húzza ki a modem csatlakozóját a fali aljzatból, és kövesse az 175. oldalon található biztonsági előírásokat. FIGYELEM: Az alábbi eljárás megkezdése előtt olvassa el és tartsa be a biztonsági előírásokat. FIGYELMEZTETÉS: A számítógép készenléti és hibernált üzemmódban nem választható...
 • Seite 189 az akkumulátor-rekesz zárjának kioldója (2) Ak kumul átor t ö l t - tel epí t é s i ú t mutat ó...
 • Seite 190: Az Akkumulátor Csatlakoztatása Az

  Az akkumulátor csatlakoztatása az akkumulátortöltőhöz FIGYELEM: Az alábbi eljárás megkezdése előtt olvassa el és tartsa be a biztonsági előírásokat. Igazítsa az akkumulátor és az akkumulátortölt alját egymáshoz. Csúsztassa az akkumulátort az akkumulátortölt csatlakozójára kattanásig, miközben az akkumulátor füleit az akkumulátortölt megfelel nyílásaiba illeszti. az akkumulátortölt zárja akkumulátortölt az akkumulátor füle (2)
 • Seite 191: Az Akkumulátor Feltöltése

  Dell Latitude X300 Az akkumulátor meghibásodásával kapcsolatban további tudnivalókat a Felhasználói kézikönyv Dell Inspiron 300m Felhasználói kézikönyv vagy a „Hibaelhárítás” cím fejezetében olvashat. Ak kumul átor t ö l t...
 • Seite 192: Az Akkumulátor Leválasztása Az Akkumulátortöltőről

  Az akkumulátor leválasztása az akkumulátortöltőről FIGYELEM: Az alábbi eljárás megkezdése előtt olvassa el és tartsa be a biztonsági előírásokat. FIGYELMEZTETÉS: Amikor kihúzza a váltakozó áramú átalakító csatlakozóját az akkumulátortölt b l, ne a kábelt fogja meg, hanem a kábel végén található csatlakozót, és határozott, de finom mozdulattal húzza azt ki a kábel sérülésének elkerülése érdekében.
 • Seite 193: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok Akkumulátortöltő Méretek: Mélység 35 mm Magasság 15 mm Szélesség 212 mm Tömeg (általában) 0,07 kg Bemeneti feszültség 14,8 V egyenfeszültség Tölt áram (maximális): 3,0 A a 28 Wh kapacitású akkumulátor esetén 3,0 A a 65 Wh kapacitású akkumulátor esetén Töltési id (hozzávet leges érték) kb.
 • Seite 194: Szabályozó Rendelkezések

  Váltakozó áramú átalakító Bemeneti feszültség 90 – 264 V váltakozó feszültség Bemeneti áramer sség (maximális) 1,7 A Bemeneti frekvencia 47 – 63 Hz Kimeneti áramer sség (maximális) 3,34 A (folyamatos) Kimeneti teljesítmény 65 W Névleges kimeneti feszültség 19,5 V egyenfeszültség Méretek: Magasság 27,94 mm...
 • Seite 195: Korlátozott Garancia És Visszavásárlási Feltételek

  Korlátozott garancia és visszavásárlási feltételek A Dell Computer Corporation („Dell”) cég a hardvertermékeit olyan alkatrészekb l és tartozékokból gyártja, amelyek vagy újak vagy pedig az ipari gyakorlat alapján újnak felelnek meg. A számítógépre vonatkozó korlátozott Dell garanciával kapcsolatos Rendszerinformációs kézikönyvben tudnivalókat a számítógéppel kapott...
 • Seite 196 Akkumul á tor t ö l t - tel ep í t é s i ú t mutat ó...
 • Seite 197 Guida dell’utente per Dell™ Latitude™ X300 e Inspiron™ 300m Guida di configurazione del caricabatteria Modello X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 198 Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi che ai prodotti stessi. Dell Computer Corporation nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi di fabbrica e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.
 • Seite 199 Sommario ATTENZIONE: Istruzioni di sicurezza ....Informazioni generali ..... Alimentazione .
 • Seite 200 1 9 8 S o m m a r i o...
 • Seite 201: Attenzione: Istruzioni Di Sicurezza

  Informazioni di sistema o il Manuale del proprietario. • Usare il caricabatteria esclusivamente con i moduli batteria Dell approvati per l’uso. L ’uso con altri moduli batteria non approvati potrebbe provocare incendi o esplosioni. •...
 • Seite 202: Alimentazione

  • Accertarsi che non vi siano oggetti appoggiati sopra il cavo di alimentazione dell’adattatore c.a. e che il cavo non sia di intralcio o possa essere calpestato. • Se si usa una multipresa, prestare particolare attenzione quando vi si collega il cavo di alimentazione dell’adattatore c.a.
 • Seite 203: Batteria

  ATTENZIONE: Istruzioni di sicurezza (cont.) Batteria • Usare esclusivamente gruppi batterie Dell approvati per l’uso con questo computer. L ’uso di altri tipi di batterie potrebbe provocare incendi o esplosioni. • Non trasportare il modulo batteria in tasca, in borsa o in altri tipi di contenitori dove potrebbero essere presenti oggetti metallici, ad esempio le chiavi dell’auto o graffette...
 • Seite 204: Uso Del Caricabatteria

  Dell (vedere la sezione “Come contattare Dell” della Guida dell’utente per Dell Latitude X300 o del Manuale del proprietario per Dell Inspiron 300m per ottenere i recapiti appropriati). Guida di configurazione del caricabatteria...
 • Seite 205: Smaltimento Della Batteria E Della Pila

  (NiMH). Per istruzioni su come sostituire la batteria agli ioni di litio, consultare la sezione dedicata alla sostituzione della batteria nella documentazione del computer Dell. La pila NiMH ha una durata estremamente lunga ed è possibile che non ne sia mai richiesta la sostituzione.
 • Seite 206: Ricerca Di Informazioni Relative Al Computer

  • Procedure per ottenere una copia della fattura • Procedure per estendere la durata della garanzia • Procedure per accedere al supporto tecnico di Dell dal desktop di Windows (limitatamente agli Stati Uniti) • Documentazione aggiuntiva, strumenti, informazioni sulla risoluzione di problemi e collegamenti alle risorse di supporto in linea •...
 • Seite 207 Fare clic sul pulsante Start, quindi scegliere Guida in linea e • Come riprodurre CD e DVD supporto tecnico. • Procedure per l’uso delle modalità di Fare clic su Guide dell’utente e di sistema, quindi fare clic su attesa e sospensione Guide dell’utente. • Procedure per la modifica della Fare clic su Inspiron Help (guida per Inspiron).
 • Seite 208 S i t o W e b d e l s u p p o r t o t e c n i c o d i D e l l : support.dell.com • Risposte a domande di supporto tecnico e di assistenza Il sito Web del supporto tecnico di Dell fornisce diversi strumenti in • Discussioni in linea con altri utenti ed linea quali: esperti del supporto tecnico •...
 • Seite 209 S i t o W e b D e l l P r e m i e r S u p p o r t : assistenza e cronologia dell’assistenza premiersupport.dell.com • Informazioni sui problemi tecnici più Il sito Web Dell Premier Support è una risorsa in linea espressamente frequenti del computer studiata per aziende, entità governative e istituzioni scolastiche. Il sito • Domande frequenti Web potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.
 • Seite 210: Informazioni Sul Caricabatteria

  Informazioni sul caricabatteria Vista superiore Indicatore del caricabatteria Vista laterale Connettore dell’adattatore c.a. Vista inferiore Fermi di chiusura del caricabatteria (2) Guida di configurazione del caricabatteria...
 • Seite 211: Controllo Del Livello Di Carica Della Batteria

  Controllo del livello di carica della batteria ATTENZIONE: prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza. È possibile controllare il livello di carica della batteria prima di rimuoverla dal computer e connetterla al caricabatteria. È inoltre possibile impostare le opzioni di risparmio energia in modo da ricevere un avviso quando il livello di carica della batteria è...
 • Seite 212 è inferiore a quella impostata nella finestra Proprietà - Opzioni risparmio energia. Per ulteriori informazioni sugli avvisi di livello di carica batterie basso, vedere “Risparmio energia” nella Guida dell’utente per Dell Latitude X300 o nel Manuale del proprietario per Dell Inspiron 300m. Per ulteriori informazioni sulla documentazione del computer, vedere “Ricerca di informazioni relative al computer”...
 • Seite 213: Rimozione Della Batteria Dal Computer

  Accertarsi che il computer sia spento, in una modalità di risparmio energia o collegato a una presa elettrica. Se il computer è collegato a (inserito in) una base per supporti esterni Dell™, è necessario disinserirlo. Per istruzioni, consultare la documentazione fornita con la periferica di alloggiamento.
 • Seite 214: Collegamento Della Batteria Al Caricabatteria

  Collegamento della batteria al caricabatteria ATTENZIONE: prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, seguire le istruzioni di sicurezza. Allineare la parte inferiore della batteria con la parte inferiore del caricabatteria. Inserire la batteria nel connettore del caricabatteria fino a quando le linguette della batteria scorrono nelle fessure del caricabatteria e scattano in posizione.
 • Seite 215: Carica Della Batteria

  è spento. In caso di problemi durante la carica, l’indicatore del caricabatteria diventa ambra lampeggiante. Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi per le batterie, vedere “Soluzione di problemi” nella Guida dell’utente per Dell Latitude X300 o nel Manuale del proprietario per Dell Inspiron 300m. G uida di configurazione del caricabatteria...
 • Seite 216: Rimozione Di Una Batteria Dal Caricabatteria

  AVVISO: quando si scollega l’adattatore c.a. dal caricabatteria, tirare facendo presa sul connettore del cavo dell’adattatore e non sul cavo stesso, con decisione, ma delicatamente, per non danneggiarlo. Scollegare l’adattatore c.a. dalla presa elettrica e dal caricabatteria.
 • Seite 217 Caricabatteria (cont.) Tempo di carica (approssimativo) 53 minuti circa per una batteria da 28 WHr (a computer spento) con ciclo di carica ExpressCharge™ 72 minuti circa per una batteria da 65 WHr con ciclo di carica ExpressCharge Intervallo della temperatura: Funzionamento Da 0°...
 • Seite 218: Avvisi Sulle Normative

  Dell o un tecnico radio/TV specializzato. Per ulteriori informazioni sugli avvisi delle normative, vedere la Guida dell’utente in linea della base per supporti esterni per Dell Latitude X300 e Inspiron 300m sul CD Drivers and Utilities fornito con il computer.
 • Seite 219 Dell™ Latitude™ X300 og Inspiron™ 300m Installasjonsveiledning for batterilader Modell X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 220 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. © 2003 Dell Computer Corporation. Med enerett. Reproduksjon i noen som helst form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Computer Corporation. Varemerker som forekommer i teksten: Dell, DELL-logoen og Inspiron, Latitude, ExpressCharge og TrueMobile er registrerte varemerker for Dell Computer Corporation.
 • Seite 221 Innhold ADVARSEL: Sikkerhetsopplysninger ....Generelt ......Strøm .
 • Seite 222 2 2 0 Innhold...
 • Seite 223: Advarsel: Sikkerhetsopplysninger

  Hvis du vil ha en fullstendig liste over sikkerhetsopplysninger for datamaskinen, se systeminformasjonsveiledningen eller brukermanualen for datamaskinen. • Bruk denne batteriladeren bare med Dell-batterimodulene den er laget for. Hvis du bruker en annen modul enn de som er godkjent, kan dette øke brann- og eksplosjonsfaren. •...
 • Seite 224: Strøm

  ADVARSEL: Sikkerhetsopplysninger (fortsatt) Strøm • Du må bare bruke den Dell-strømadapteren som er godkjent for bruk med denne batteriladeren. Bruk av andre vekselstrømadaptere kan føre til brann eller eksplosjon. • Før du kobler batteriladeren til et strømuttak, må du kontrollere at spenningsangivelsen på...
 • Seite 225: Batteri

  ADVARSEL: Sikkerhetsopplysninger (fortsatt) Batteri • Du må bare bruke Dell-batterimoduler som er godkjent for bruk med datamaskinen. Bruk av andre typer kan øke faren for brann eller eksplosjon. • Ikke bær batterimoduler i lommer, vesker eller andre beholdere der metallgjenstander (f.eks.
 • Seite 226: Når Du Bruker Batteriladeren

  • Hvis batteriladeren blir våt eller skadet, følger du fremgangsmåten som beskrives under "Problemløsing" i brukerveiledningen for Dell Latitude X300 eller brukermanualen for Dell Inspiron 300m. Hvis batteriladeren fortsatt ikke fungerer som den skal etter at du har fulgt disse fremgangsmåtene, kontakter du Dell (se "Kontakte Dell"...
 • Seite 227: Finne Informasjon For Datamaskinen

  • Hvordan du kan fjerne og koble til deler • Tekniske spesifikasjoner • Hvordan du kan kontakte Dell OBS! Dette dokumentet er tilgjengelig som PDF-fil på support.dell.com. • Hvordan du kan konfigurere S y s t e m i n f o r m a s j o n s v e i l e d n i n g f o r D e l l L a t i t u d e ™...
 • Seite 228 Disse etikettene finner du på datamaskinen. • Microsoft Windows-lisensetikett • Bruk servicemerket til å identifisere datamaskinen når du bruker support.dell.com eller kontakter teknisk støtte. • Oppgi koden for ekspresservice for å styre henvendelsen din når du kontakter teknisk støtte. Koden for ekspresservice er ikke tilgjengelig i alle land.
 • Seite 229 • De nyeste driverne for datamaskinen D e l l s w e b o m r å d e f o r k u n d e s t ø t t e – support.dell.com • Svar på spørsmål om teknisk service Dells webområde for kundestøtte gir deg flere elektroniske verktøy,...
 • Seite 230: Om Batteriladeren

  Om batteriladeren Sett ovenfra batteriladerlys Sett fra siden kontakt for vekselstrømadapter Sett fra undersiden låsutløsere for batterilader (2) Installasjonsveiledning for batterilader...
 • Seite 231: Kontrollere Batterinivået

  Kontrollere batterinivået ADVARSEL: Før du begynner å utføre noen av fremgangsmåtene nedenfor, må du lese og følge sikkerhetsopplysningene. Du kan kontrollere batterinivået før du fjerner batteriet fra datamaskinen og kobler det til batteriladeren. Du kan også angi strømstyringsalternativer for å bli varslet når batterinivået er lavt.
 • Seite 232: Fjerne Batteriet Fra Datamaskinen

  Power Options Properties (Egenskaper for strømalternativer). Hvis du vil ha mer informasjon om alarmene for lavt batterinivå, se "Power Management" (Strømstyring) i brukerveiledningen for Dell Latitude X300 eller brukermanualen for Dell Inspiron 300m. (Se "Finne informasjon for datamaskinen" på side 225 for å få ytterligere informasjon om datadokumentasjon.)
 • Seite 233 1 minutt til å fullføre byttingen. Datamaskinen slås av kort tid etter dette. Kontroller at datamaskinen er slått av, i strømstyringsmodus, eller koblet til en strømkontakt. Hvis datamaskinen er koblet til en Dell™-mediebase (forankret), løsner du forankringen. Se dokumentasjonen som fulgte med mediebasen, hvis du vil ha mer informasjon.
 • Seite 234: Koble Batteriet Til Batteriladeren

  Koble batteriet til batteriladeren ADVARSEL: Før du begynner å utføre noen av fremgangsmåtene nedenfor, må du lese og følge sikkerhetsopplysningene. Still nederste del på batteriet på samme nivå som nederste del på batteriladeren. Skyv batteriet inn i batteriladerkontakten og skyv batteritappene inn i sporene på...
 • Seite 235: Ta Batteriet Ut Av Batteriladeren

  Når batteriet er fulladet, er batteriladerlyset av. Hvis det oppstår feil under ladingen, blinker batteriladerlyset ravgult. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du løser batteriproblemer, se "Solving Problems" (Løse problemer) i brukerveiledningen for Dell Latitude X300 eller brukermanualen for Dell Inspiron 300m. Ta batteriet ut av batteriladeren ADVARSEL: Før du begynner å...
 • Seite 236: Oppbevare Et Batteri

  Oppbevare et batteri Ta eventuelle batterimoduler ut av datamaskinen når du ikke skal bruke den i en lengre periode. Et batteri lades ut når det står ubrukt lenge. Etter en lang pause bør du lade opp igjen batteriet helt før du bruker datamaskinen på batteristrøm. Spesifikasjoner Batterilader Mål:...
 • Seite 237 Vekselstrømadapter Inngangsspenning 90 til 264 V vekselstrøm Inngangsstrøm (maksimum) 1,7 A Inngangsfrekvens 47 til 63 Hz Utgangsstrøm (maksimum) 3,34 A (kontinuerlig) Utgangseffekt 65 W Utgangsmerkespenning 19,5 V likestrøm Mål: Høyde 27,94 mm Bredde 58,42 mm Dybde 133,85 mm Vekt (inkludert likestrømskabel) 0,4 kg Temperaturområde: Drift...
 • Seite 238: Spesielle Bestemmelser

  Ta, om nødvendig, kontakt med en representant for Dells kundestøtte eller en erfaren radio- /fjernsynstekniker for å få andre forslag. Hvis du vil lese flere spesielle bestemmelser, se brukerveiledningene for Dell Latitude X300 og Inspiron 300m-mediebase på CDen Drivers and Utilities (Drivere og verktøy) som fulgte med datamaskinen.
 • Seite 239: Begrenset Garanti Og Retningslinjer For Retur

  Begrenset garanti og retningslinjer for retur Dell Computer Corporation ("Dell") produserer maskinvareproduktene sine fra deler og komponenter som er nye eller tilsvarende nye i overensstemmelse med bransjens standardfremgangsmåter. Hvis du vil ha informasjon om Dells begrensede garanti for datamaskinen, se systeminformasjonsveiledningen eller brukermanualen som fulgte med datamaskinen.
 • Seite 240 Installasjonsveiledning for batterilader...
 • Seite 241 Dell™ Latitude™ X300 i Inspiron™ 300m Przewodnik po konfiguracji ładowarki akumulatorów Model X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 242 Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Computer Corporation nie rości sobie praw do jakichkolwiek znaków towarowych i nazw towarowych, których nie jest prawnym właścicielem.
 • Seite 243 Spis tre ci OSTRO NIE: Instrukcje dotyczéce bezpiecze stwa ..Ogólne ......Zasilanie .
 • Seite 244 2 4 2 Spi s t re ci...
 • Seite 245: Ostro Nie: Instrukcje Dotyczéce Bezpiecze Stwa

  Przewodnik z informacjami o systemie lub Podręcznik użytkownika komputera. • Ta ładowarka akumulatorów jest przeznaczona do użytku tylko ze wskazanymi modułami akumulatorowymi firmy Dell. Użycie modułów akumulatorowych innego typu może zwiększyć zagrożenie pożarem lub wybuchem. • Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy ładowarki akumulatorów, chyba że użytkownik jest przeszkolonym pracownikiem serwisu technicznego.
 • Seite 246: Zasilanie

  Nie należy używać środków czyszczących w płynie czy w aerozolu, które mogą zawierać substancje łatwopalne. Zasilanie • Należy używać tylko zasilacza firmy Dell, który został zatwierdzony do pracy z tą ładowarką akumulatorów. Użycie innego zasilacza może spowodować pożar lub wybuch. •...
 • Seite 247: Akumulator

  Należy się upewnić, że bolec uziemiający wtyczki jest włożony do odpowiedniego otworu uziemiającego listwy zasilania. Akumulator • Należy używać tylko modułów akumulatorowych firmy Dell zatwierdzonych do pracy z danym komputerem. Użycie akumulatorów innego typu może zwiększyć zagrożenie pożarem lub wybuchem. •...
 • Seite 248: Podczas Korzystania Z Ładowarki Akumulatorów

  Inspiron 300m. Jeżeli po wykonaniu tych procedur nieprawidłowe działanie ładowarki akumulatorów zostanie potwierdzone, należy skontaktować się z firmą Dell (informacje kontaktowe uzyskać można w sekcji „Kontakt z firmą Dell” w Przewodniku użytkownika komputera Dell Latitude X300 lub Podręczniku użytkownika komputera Dell Inspiron 300m.
 • Seite 249 Komputer wykorzystuje akumulator litowo-jonowy i akumulator niklowo-metalowodorkowy (NiMH). Instrukcje dotyczące wymiany akumulatora litowo-jonowego w komputerze znajdują się w sekcji dotyczącej wymiany akumulatora w dokumentacji komputera firmy Dell. Akumulator niklowo-metalowodorkowy jest akumulatorem o przedłużonej trwałości i jest bardzo możliwe, że nigdy nie będzie trzeba go wymieniać. Gdyby jednak zaszła taka potrzeba, procedura ta musi zostać...
 • Seite 250: Wyszukiwanie Informacji Na Temat Komputera

  Na pulpicie systemu Windows • Uzyskiwanie kopii faktury • Przedłużanie gwarancji • Uzyskiwanie dostępu do pomocy technicznej firmy Dell na pulpicie systemu Windows (tylko w USA) • Dodatkowa dokumentacja, narzędzia, porady dotyczące rozwiązywania problemów oraz łącza do zasobów pomocy technicznej online Po d r ê...
 • Seite 251 • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA: Ten dokument jest dostêpny w formacie PDF pod adresem support.euro.dell.com. D e l l I n s p i r o n — p l i k p o m o c y • Wskazówki dotyczące używania ®...
 • Seite 252 • Solutions — Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, • Dokumentacja do komputera porady, artykuły techniczne i kursy online • Community — Dyskusje online z innymi klientami firmy Dell • Upgrades — Informacje dotyczące uaktualnień podzespołów, na przykład pamięci, dysku twardego i systemu operacyjnego •...
 • Seite 253 • Status zlecenia serwisowego i historia — premiersupport.dell.com pomocy technicznej • Główne zagadnienia techniczne Witryna sieci Web Dell Premier Support jest dostosowana do klientów dotyczące komputera korporacyjnych, rządowych i edukacyjnych. Ta witryna może nie być • Często zadawane pytania dostępna we wszystkich regionach.
 • Seite 254: Informacje Na Temat Ładowarki Akumulatorów

  Informacje na temat ładowarki akumulatorów Widok z góry lampka ładowarki akumulatorów Widok z boku złécze zasilacza Widok z dołu zatrzask zwalniajécy ładowarkê akumulatorów (2) P r zewo d n i k p o kon fig u ra c j i ł a d owa rk i a ku mu l a t o r ó w...
 • Seite 255: Sprawdzanie Poziomu Naładowania Akumulatora

  Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora OSTRO NIE: Przed wykonaniem jakiejkolwiek z poni szych procedur przeczytaj instrukcje dotyczéce bezpiecze stwa i zastosuj siê do nich. Poziom naładowania akumulatora można sprawdzić przed jego wyjęciem z komputera i podłączeniem do ładowarki akumulatorów. Można również tak ustawić opcje zarządzania energią, aby użytkownik był...
 • Seite 256: Wyjmowanie Akumulatora Z Komputera

  Więcej informacji na temat alarmów dotyczących niskiego poziomu naładowania akumulatora znajduje się w Przewodniku użytkownika komputera Dell Latitude X300 lub Podręczniku użytkownika komputera Dell Inspiron 300m. (Aby uzyskać więcej informacji na temat dokumentacji komputera, przeczytaj „Wyszukiwanie informacji na temat komputera”...
 • Seite 257 Upewnij się, że komputer jest wyłączony, w stanie wstrzymania w trybie zarządzania energią lub podłączony do gniazda elektrycznego. Jeśli komputer jest podłączony do stacji bazowej Dell™ (zadokowany), należy go oddokować. Informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji stacji bazowej.
 • Seite 258: Podłéczanie Akumulatora Do Ładowarki Akumulatorów

  Podłéczanie akumulatora do ładowarki akumulatorów OSTRO NIE: Przed wykonaniem jakiejkolwiek z poni szych procedur przeczytaj instrukcje dotyczéce bezpiecze stwa i zastosuj siê do nich. Wyrównaj spód akumulatora ze spodem ładowarki akumulatorów. Wsuń akumulator do złącza ładowarki akumulatorów, a następnie wsuń wypustki akumulatora do gniazd w ładowarce akumulatorów aż...
 • Seite 259: Wyjmowanie Akumulatora Z Ładowarki Akumulatorów

  Jeśli podczas ładowania wystąpią błędy, lampka ładowarki akumulatorów miga na bursztynowo. Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z akumulatorami znajduje się w sekcji „Rozwiązywanie problemów” w Przewodniku użytkownika komputera Dell Latitude X300 lub Podręczniku użytkownika komputera Dell Inspiron 300m. Wyjmowanie akumulatora z ładowarki akumulatorów...
 • Seite 260: Przechowywanie Akumulatora

  Odłącz zasilacz z gniazda elektrycznego i z ładowarki akumulatorów. Przesuń i przytrzymaj zatrzask zwalniający ładowarki akumulatorów i wyciągnij akumulator ze złącza ładowarki. Przechowywanie akumulatora Przy przechowywaniu komputera przez dłuższy czas należy wyjąć z niego zainstalowany moduł akumulatorowy. Akumulator może ulec rozładowaniu, jeśli będzie przechowywany przez dłuższy czas.
 • Seite 261: Zgodno Ć Z Normami

  Zasilacz Napięcie wejściowe 90–264 V, prąd przemienny Prąd wejściowy (maksymalny) 1,7 A Częstotliwość wejściowa 47–63 Hz Prąd wyjściowy (maksymalny) 3,34 A (ciągły) Moc wyjściowa 65 W Nominalne napięcie wyjściowe 19,5 V, prąd stały Wymiary: Wysokość 27,94 mm (1,1 cala) Szerokość 58,42 mm (2,3 cala) Głębokość...
 • Seite 262: Ograniczona Gwarancja I Postêpowanie Ze Zwrotami

  Dell lub u doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego. Dodatkowe informacje na temat zgodności z normami znajdują się w Podręczniku użytkownika stacji bazowej do komputerów Dell Latitude X300 i Inspiron 300m na dysku CD Drivers and Utilities (Sterowniki i narzędzia) dostarczonego z komputerem.
 • Seite 263 Dell™ Latitude™ X300 e Inspiron™ 300m Manual de configuração do carregador de bateria Modelo X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 264 Podem ser utilizadas neste documento outras marcas comerciais ou nomes de marcas para referir as entidades que reivindicam a titularidade das marcas e dos nomes dos respectivos produtos. A Dell Computer Corporation exclui qualquer responsabilidade relativamente a marcas comerciais e nomes de marcas para além das que possui.
 • Seite 265 Sumário CUIDADO: Instruções de segurança ....Geral ......Alimentação .
 • Seite 266 2 6 4 Sumário...
 • Seite 267: Cuidado: Instruções De Segurança

  Manual de informações do sistema ou o Manual do utilizador do computador. • Utilize este carregador de bateria apenas com os módulos de bateria da Dell a que está destinado. A utilização com outros módulos de bateria não aprovados poderá aumentar o risco de incêndio ou explosão.
 • Seite 268: Alimentação

  Alimentação • Utilize apenas o adaptador CA fornecido pela Dell e aprovado para utilização com este carregador de bateria. A utilização de outro adaptador CA pode provocar um incêndio ou uma explosão.
 • Seite 269: Bateria

  Bateria • Utilize apenas módulos de bateria da Dell aprovados para utilização no computador. A utilização de outros tipos de baterias pode aumentar o risco de incêndio ou explosão. • Não transporte módulos de bateria no bolso, na mala ou noutros locais em que objectos metálicos (como as chaves de carro ou clipes) possam provocar um curto circuito nos...
 • Seite 270: Utilização Do Carregador De Bateria

  Dell (consulte a secção “Contactar a Dell” no Manual do utilizador do Dell Latitude X300 ou no Manual do utilizador do Dell Inspiron 300m para obter as informações de contacto apropriadas).
 • Seite 271: Encontrar Informações Relacionadas Com O Computador

  No ambiente de trabalho do Windows • Como obter uma cópia da factura • Como prorrogar a garantia • Como aceder ao suporte da Dell no ambiente de trabalho do Windows (só EUA) • Documentação adicional, ferramentas, informações de resolução de problemas e hiperligações...
 • Seite 272 Estas etiquetas encontram-se no computador. Windows • Utilize a Etiqueta de serviço para identificar o computador quando utiliza o Web site support.dell.com ou contacta o suporte técnico. • Introduza o Código de serviço expresso para encaminhar a chamada quando contactar o suporte técnico.
 • Seite 273 O que procura? • Controladores mais recentes para W e b s i t e d e s u p o r t e d a D e l l — support.dell.com o computador O Web site de suporte da Dell fornece várias ferramentas online, •...
 • Seite 274: Sobre O Carregador De Bateria

  Sobre o carregador de bateria Vista superior luz do carregador de bateria Vista lateral conector do adaptador CA Vista inferior fecho de libertação do carregador de bateria (2) Manual de configuração do car r egador de bateria...
 • Seite 275: Verificação Da Carga Da Bateria

  Verificação da carga da bateria CUIDADO: Antes de efectuar um dos procedimentos listados abaixo, leia e siga as instruções de segurança. É possível verificar a carga da bateria antes de retirar a bateria do computador e ligá-la ao carregador de bateria. Também é possível definir as opções de gestão de energia para o alertar da pouca carga da bateria.
 • Seite 276: Remoção Da Bateria Do Computador

  Propriedades de opções de energia. Para mais informações sobre alarmes de bateria fraca, consulte “Gestão de energia” no Manual do utilizador do Latitude X300 ou no Manual do utilizador do Dell Inspiron 300m. (Consulte “Encontrar informações relacionadas com o computador” na página 269 para mais informações sobre a documentação do computador.)
 • Seite 277 Certifique-se de que o computador está desligado, em suspensão num modo de gestão de energia ou ligado a uma tomada eléctrica. Se o computador estiver ligado a uma base de suportes de dados Dell™ (ancorado), desancore-o. Consulte a documentação fornecida com a base de suportes de dados para obter instruções.
 • Seite 278: Ligação Da Bateria Ao Carregador De Bateria

  Ligação da bateria ao carregador de bateria CUIDADO: Antes de efectuar um dos procedimentos listados abaixo, leia e siga as instruções de segurança. Alinhe a parte inferior da bateria com a parte inferior do carregador de bateria. Deslize a bateria para o conector do carregador de bateria até esta estar fixa nas ranhuras do carregador de bateria e pressione até...
 • Seite 279: Remoção Da Bateria Do Carregador De Bateria

  âmbar intermitente. Para obter informações sobre como resolver problemas de bateria, consulte a secção “Resolução de problemas” no Manual do utilizador do Dell Latitude X300 ou no Manual do utilizador do Dell Inspiron 300m. Remoção da bateria do carregador de bateria CUIDADO: Antes de efectuar um dos procedimentos listados abaixo, leia e siga as instruções de segurança.
 • Seite 280: Armazenamento De Baterias

  Armazenamento de baterias Quando guardar o computador por um período de tempo prolongado, retire todos os módulos de bateria instalados. As baterias descarregam durante o armazenamento prolongado. Após um longo período de armazenamento, recarregue completamente a bateria antes de utilizar o computador com energia da bateria. Especificações Carregador de bateria Dimensões:...
 • Seite 281 Adaptador CA Tensão de entrada 90-264 VAC Corrente de entrada (máximo) 1,7 A Frequência de entrada 47-63 Hz Corrente de saída (máximo) 3,34 A (contínua) Potência de saída 65 W Tensão de saída nominal 19,5 VDC Dimensões: Altura 27,94 mm (1,1 polegadas) Largura 58,42 mm (2,3 polegadas) Profundidade...
 • Seite 282: Avisos Regulamentares

  Para obter informações regulamentares adicionais, consulte o Manual do utilizador Dell Latitude X300 e Inspiron 300m Media Base no CD Controladores e utilitários fornecido com o computador. Manual de configuração do car r egador de bateria...
 • Seite 283: Garantia Limitada E Política De Devolução

  Garantia limitada e política de devolução A Dell Computer Corporation (“Dell”) fabrica os produtos de hardware a partir de peças e componentes novos ou equivalentes de acordo com as normas padrão da indústria. Para obter informações sobre a garantia limitada da Dell para o computador, consulte o Manual de informações do sistema ou o Manual do utilizador fornecido com o computador.
 • Seite 284 Manual de configuração do car r egador de bateria...
 • Seite 285 Dell™ Latitude™ X300 и Inspiron™ 300m Руководство по установке зарядного устройства Модель X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 286 Остальные товарные знаки и названия продуктов могут использоваться в этом руководстве для обозначения фирм, заявляющих права на товарные знаки и названия, или продуктов этих фирм. Корпорация Dell Computer Corporation не заявляет прав ни на какие товарные знаки и названия, кроме собственных.
 • Seite 287 Содержание ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. Инструкции по технике безопасности ......Общие положения ..... . Электропитание...
 • Seite 288 Соде р жа ни е 2 8 6...
 • Seite 289: Предупреждения. Инструкции По Технике Безопасности

  адаптера переменного тока. За более подробной информацией о безопасности компьютера обратитесь к Руководству по системе или к Руководству пользователя Используйте зарядное устройство только с теми батареями Dell, для которых оно • предназначено. Использование устройства с батареями других типов может привести...
 • Seite 290: Электропитание

  и аэрозольные очистители, которые могут содержать огнеопасные вещества. Электропитание Пользуйтесь только адаптером переменного тока, поставляемым для этого зарядного • устройства корпорацией Dell. Использование других адаптеров может привести к пожару или взрыву. Прежде чем подключать зарядное устройство к электросети, проверьте, •...
 • Seite 291: Аккумуляторная Батарея

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. Инструкции по технике безопасности (продолжение) Аккумуляторная батарея Пользуйтесь только аккумуляторными батареями Dell, которые одобрены для • применения с вашим компьютером. Использование батарей других типов может привести к пожару или взрыву. Не носите аккумуляторные батареи в кармане, сумке и других местах, где...
 • Seite 292: Использование Зарядного Устройства

  При попадании влаги в зарядное устройство и других неполадках используйте • процедуры, описанные в разделе "Устранение неисправностей" Руководства пользователя Dell Latitude X300 или Руководстве пользователя Dell Inspiron 300m. Если после выполнения указанных процедур выяснится, что зарядное устройство работает неправильно, обратитесь в корпорацию Dell (см. телефоны в разделе...
 • Seite 293: Утилизация Аккумуляторных Батарей

  металл-гидридную аккумуляторную батарею. Инструкции по замене ионно-литиевой аккумуляторной батареи см. в соответствующем разделе документации по компьютеру Dell. Круглые плоские никель-металл-гидридные аккумуляторные батареи – это батареи с длительным сроком службы, и вполне возможно, что вам вообще не придется их заменять. Но если необходимость замены аккумуляторной батареи все же возникнет, ее должен...
 • Seite 294: Поиск Информации О Компьютере

  информация На рабочем столе Windows • Получение копии счета • Продление срока гарантии • Доступ к службе технической поддержки Dell через рабочий стол Windows (только для США) • Дополнительные средства, документация, информация по устранению неисправностей и ссылки на центры поддержки...
 • Seite 295 сайте support.dell.com или при обращении в службу технической поддержки. •При обращении в службу технической поддержки введите код экспресс-обслуживания. Система обслуживания клиентов Dell через код экспресс-обслуживания может быть недоступна в некоторых странах. • При переустановке операционной системы используйте номер лицензионной метки Microsoft Windows.
 • Seite 296 Где искать ( продолжение ) • Самые новые драйверы для В е б - с а й т п о д д е р ж к и D e l l S u p p o r t – support.euro.dell.com компьютера...
 • Seite 297: Зарядное Устройство

  Зарядное устройство Вид сверху индикатор зарядного устройства Вид сбоку разъем адаптера переменного тока Вид снизу правая защелка зарядного устройства (2) Р ук о вод ст во п о уста но в к е з а ряд н о го ус т р о й с т ва...
 • Seite 298: Проверка Заряда Аккумуляторной Батареи

  Проверка заряда аккумуляторной батареи ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед выполнением какой-либо из процедур, приведенных ниже, ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности. Перед удалением батареи из компьютера и подключением ее к зарядному устройству можно проверить заряд батареи. Также можно установить параметры управления электропитанием, чтобы получать оповещение о снижении заряда батареи. Информацию...
 • Seite 299: Удаление Батареи Из Компьютера

  (Параметры электропитания), появляется окно предупреждения. Дополнительную информацию по предупреждению о разрядке батареи см. в разделе "Управление электропитанием" Руководства пользователя Dell Latitude X300 или Руководства пользователя Dell Inspiron 300m. (Дополнительную информацию о документации по компьютеру см. в разделе “Поиск информации о компьютере" на стр. 292.) Удаление...
 • Seite 300 1 Убедитесь, что компьютер отключен, находится в режиме управления электропитанием или подключен к электросети. 2 Если компьютер подключен к стыковочному устройству Dell™, отстыкуйте его. Инструкции можно найти в документации по таким устройствам. 3 Отодвиньте защелки батареи на нижней панели компьютера и вытащите батарею...
 • Seite 301: Подключение Батареи К Зарядному Устройству

  Подключение батареи к зарядному устройству ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед выполнением какой-либо из процедур, приведенных ниже, ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности. 1 Расположите батарею и зарядное устройство на одной ровной поверхности. 2 Вставьте батарею в разъем зарядного устройства, а выступы на батарее в гнезда на устройстве...
 • Seite 302: Удаление Батареи Из Зарядного Устройства

  процессе зарядки возникнут неполадки, индикатор зарядного устройства станет мигать желтым. Дополнительную информацию по проблемам с батареями см. в разделе "Устранение неисправностей" Руководства пользователя Dell Latitude X300 или Руководства пользователя Dell Inspiron 300m. Удаление батареи из зарядного устройства ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед выполнением какой-либо из процедур, приведенных...
 • Seite 303: Хранение Аккумуляторной Батареи

  1 Отсоедините адаптер переменного тока от зарядного устройства и электросети. 2 Отодвиньте защелку батареи и, удерживая ее, осторожно отсоедините батарею от разъема зарядного устройства. Хранение аккумуляторной батареи Если компьютер долго не будет использоваться, выньте батарею. При длительном хранении батарея разряжается. Поэтому по окончании этого срока следует полностью зарядить...
 • Seite 304: Законодательство И Стандарты

  Адаптер переменного тока Входное напряжение 90 – 264 В переменного тока Входной ток (максимальный) 1,7 A Входная частота 47 – 63 Гц Выходной ток (максимальный) 3,34 А (постоянный) Выходная мощность 65 Вт Номинальное напряжение 19,5 В постоянного тока Размеры: Высота 27,94 мм...
 • Seite 305: Ограниченная Гарантия И Правила Возврата

  Если необходимо, проконсультируйтесь у представителя службы технической поддержки корпорации Dell или у опытного радиотехника. Более подробную информацию см. в интерактивном Руководстве пользователя стыковочного устройства Dell Latitude X300 и Inspiron 300m на компакт-диске Драйверы и утилиты, поставляемом вместе с компьютером. Ограниченная гарантия и правила возврата...
 • Seite 306 Р у к о вод с т во п о уста н о в к е з а ря д н о го уст р о й с т ва...
 • Seite 307 Dell™ Latitude™ X300 a Inspiron™ 300m Inštalačná príručka k nabíjačke batérie Model: X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 308 Ostatné obchodné známky a obchodné názvy v tejto príručke sa môžu používat’ ako referencie na entity, ktoré si uplatňujú nárok na tieto známky a názvy, alebo ako referencie na ich produkty. Spoločnost’ Dell Computer Corporation sa zrieka akéhokoľvek nároku na vlastníctvo iných ako vlastných obchodných známok a obchodných názvov.
 • Seite 309 Obsah VÝSTRAHA: Bezpečnostné pokyny ... . . Všeobecné ......Napájanie .
 • Seite 310 Obsah 3 0 8...
 • Seite 311: Výstraha: Bezpečnostné Pokyny

  • Nabíjačku používajte iba s modulmi batérií od spoločnosti Dell. Pri použití iných ako schválených typov modulov batérií sa zvyšuje riziko vznietenia alebo explózie. • Nepokúšajte sa panel nabíjačku batérie opravovat’ sami, pokia nie ste vyškoleným servisným technikom.
 • Seite 312: Napájanie

  Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky, ktoré môžu obsahovat’ hor avé látky. Napájanie • Používajte iba adaptér dodávaný spoločnost’ou Dell, schválený pre tento typ nabíjačky batérie. Pri použití iného adaptéra hrozí riziko vznietenia alebo explózie. • Pred pripojením nabíjačky do elektrickej zásuvky skontrolujte hodnotu napätia adaptéra a skontrolujte, či sa požadované...
 • Seite 313: Batéria

  Bezpečnostné pokyny (pokračovanie) Batéria • Používajte iba moduly batérií spoločnosti Dell schválené pre váš typ počítača. Pri použití iných typov batérií sa zvyšuje riziko vznietenia alebo explózie. • Batériu nikdy nenoste vo vrecku, náprsnej taške ani na žiadnom inom mieste, kde by sa mohla dostat’...
 • Seite 314: Používanie Nabíjačky Batérie

  Likvidácia batérie Vo vašom počítači sa používajú lítium-iónové a nikel-metalhydridové (NiMH) gombíkové batérie. Inštrukcie na výmenu lítium-iónovej batérie v počítači nájdete v dokumentácii k počítaču Dell v časti o výmene batérie. Batéria NiMH má dlhú životnost’ a jej výmena pravdepodobne nebude potrebná.
 • Seite 315: Ako Získat' Informácie Týkajúce Sa Počítača

  D e l l S o l u t i o n C e n t e r informácie s vysvetlením postupov Na pracovnej ploche systému Windows • Kópia faktúry • Pred ženie záruky • Prístup k technickej podpore Dell Support pomocou pracovnej plochy systému Windows (iba v USA) • alšia dokumentácia, nástroje, informácie o riešení...
 • Seite 316 Code“ Tieto štítky sa nachádzajú na počítači. • Licenčný štítok Microsoft Windows • Servisné číslo (Service Tag) slúži na identifikáciu počítača v rámci lokality support.dell.com alebo počas komunikácie s oddelením technickej podpory. • Ak kontaktujete oddelenie technickej podpory, pomocou kódu expresnej služby (Express Service Code) presmerujete hovor.
 • Seite 317 W e b o v á l o k a l i t a t e c h n i c k e j p o d p o r y D e l l technickej podpory P r e m i e r S u p p o r t - premiersupport.dell.com • Najčastejšie technické problémy Webová...
 • Seite 318: Informácie O Nabíjačke Batérie

  Informácie o nabíjačke batérie Pohľad zvrchu kontrolka nabíjačky batérie Pohľad zboka konektor adaptéra Pohľad zospodu uvo ovacia západka nabíjačky batérie (2) Nab íjač ka b a t é rie - i n š ta la č n á pr í ru č ka...
 • Seite 319: Kontrola Nabitia Batérie

  Kontrola nabitia batérie VÝSTRAHA. Skôr ako začnete postupovat’ podľa nasledujúcich inštrukcií, prečítajte si bezpečnostné pokyny. Stav nabitia batérie môžete zistit’ ešte predtým, ako ju vyberiete z počítača a pripojíte k nabíjačke. Systém správy napájania vám umož uje nastavit’ prijímanie upozornení na vybitie batérie.
 • Seite 320: Vyberanie Batérie Z Počítača

  (Možnosti napájania - možnosti), objaví sa okno s upozornením. alšie informácie Používate skej o upozorneniach na vybitie batérie nájdete v časti Správa napájania v príručke k počítaču Dell Latitude X300 Používate skej príručke k počítaču Dell alebo v Inspiron 300m .
 • Seite 321 Počítač musí byt’ vypnutý, v režime správy napájania alebo zapojený do elektrickej zásuvky. Ak je počítač pripojený k panelu Media Base Dell™ (je v doku), vyberte ho. alšie inštrukcie nájdete v dokumentácii dodanej s panelom Media Base. Posu te uvo ovacie západky zásuvky na batériu v spodnej časti počítača a batériu vyberte.
 • Seite 322: Pripojenie Batérie K Nabíjačke

  Pripojenie batérie k nabíjačke VÝSTRAHA. Skôr ako začnete postupovat’ podľa nasledujúcich inštrukcií, prečítajte si bezpečnostné pokyny. Spodnú čast’ batérie zarovnajte so spodnou čast’ou nabíjačky. Batériu zasu te do konektora nabíjačky, kým kolíky batérie nezapadnú do otvorov nabíjačky a neozve sa kliknutie. západka nabíjačky nabíjačka kolík batérie (2)
 • Seite 323: Vyberanie Batérie Z Nabíjačky

  Ak počas nabíjania dôjde k poruche, kontrolka nabíjačky začne blikat’ žltým svetlom. Používate skej Informácie o riešení problémov s batériou nájdete v časti Riešenie problémov v príručke k počítaču Dell Latitude X300 Používate skej príručke k počítaču Dell alebo v Inspiron 300m Vyberanie batérie z nabíjačky...
 • Seite 324: Uskladnenie Batérie

  Uskladnenie batérie Ak počítač nepoužívate dlhšiu dobu, vyberte z neho všetky batérie. Ak sa batéria dlhšiu dobu nepoužíva, vybije sa. Ak chcete batériu po dlhšom čase znova použit’ v počítači, musíte ju úplne nabit’. Špecifikácia Nabíjačka batérie Rozmery: Hrúbka 35 mm (1,4 palca) Výška 15 mm (0,6 palca) Šírka...
 • Seite 325 Adaptér Vstupné napätie 90 - 264 V ~ Vstupný prúd (max.) 1,7 A Vstupná frekvencia 47 - 63 Hz Výstupný prúd (max.) 3,34 A (jednosmerný) Výstupný výkon 65 W Menovité výstupné napätie 19,5 V = Rozmery: Výška 27,94 mm (1,1 palca) Šírka 58,42 mm (2,3 palca) Hrúbka...
 • Seite 326: Regulačné Upozornenia

  Premiestnite počítač z dosahu prijímača. • Zapojte počítač do inej zásuvky, aby bol zapojený v inom obvode ako prijímač. alšiu pomoc získate od zástupcu technickej podpory spoločnosti Dell, prípadne od skúseného technika rádioprijímačov alebo televíznych prijímačov. Používate skej príručke k panelu Media Base pre alšie regulačné...
 • Seite 327 Dell™ Latitude™ X300 in Inspiron™ 300m Priročnik za namestitev akumulatorskega polnilnika Model X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 328 © 2003 Dell Computer Corporation. Vse pravice pridržane. Vsakršno reproduciranje brez pisnega dovoljenja družbe Dell Computer Corporation je strogo prepovedano. Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: Dell, logotip DELL, Inspiron, Latitude, ExpressCharge in TrueMobile so blagovne znamke družbe Dell Computer Corporation.
 • Seite 329 Kazalo PREVIDNO: varnostna navodila ....Splošno ......Napajanje .
 • Seite 330 Kazal o 3 2 8...
 • Seite 331: Previdno: Varnostna Navodila

  PREVIDNO: varnostna navodila Da bi si zagotovili osebno varnost ter se izognili morebitnim poškodbam računalnika in delovnega okolja, upoštevajte naslednja varnostna priporočila. Splošno • Ta varnostna navodila veljajo za skupno uporabo akumulatorskega polnilnika, akumulatorja Priročniku in napajalnika. Popoln seznam varnostnih informacij za računalnik je v z informacijami o sistemu Uporabniškem priročniku ali v...
 • Seite 332: Napajanje

  PREVIDNO: varnostna navodila (nadaljevanje) • Da bi se izognili morebitnemu električnemu udaru, ne priključujte ali izklapljajte kablov in ne izvajajte vzdrževalnih ali konfiguracijskih posegov na izdelku med nevihtami. Ne uporabljajte akumulatorskega polnilnika med nevihto, razen če ste izključili vse kable in se računalnik napaja iz akumulatorja.
 • Seite 333: Akumulator

  PREVIDNO: varnostna navodila (nadaljevanje) Akumulator • Uporabljajte samo Dellove akumulatorje, ki so odobreni za uporabo z vašim računalnikom. Uporaba drugih vrst akumulatorjev lahko povzroči požar ali eksplozijo. • Akumulatorskih modulov ne prenašajte v žepu, torbici ali posodi, kjer lahko kovinski deli (npr.
 • Seite 334: Uporaba Akumulatorskega Polnilnika

  Če po izvedbi opisanih postopkov akumulatorski polnilnik še vedno ne deluje, se obrnite Dell Latitude X300 Dell na Dell (glejte »Stik z Dellom« v uporabniškem priročniku za Inspiron 300m Odlaganje baterij in akumulatorjev Vaš računalnik uporablja akumulator z litijevimi ioni in baterijo NiMH v obliki kovanca.
 • Seite 335: Iskanje Informacij O Akumulatorskem Polnilniku

  • informacije o stiku z Dellom OPOMBA: Ta dokument je v obliki PDF na voljo na naslovu support.euro.dell.com. • navodila za namestitev računalnika p r i r o č n i k z i n f o r m a c i j a m i o s i s t e m u z a r a č...
 • Seite 336 Te nalepke so na računalniku. • nalepko z licenco za Microsoft Windows • Servisno oznako boste potrebovali, da na spletnem mestu support.euro.dell.com ali pri stiku s tehnično podporo identificirate svoj računalnik. • Vnesite kodo za ekspresno servisiranje, da svoj klic tehnični podpori usmerite na ustreznega strokovnjaka.
 • Seite 337 – support.euro.dell.com • odgovore na vprašanja o tehničnih storitvah in podpori Na spletnem mestu Dell Support je na voljo več orodij, kot so: • internetne razprave z drugimi • Rešitve – nasveti in priporočila za odpravljanje težav, članki uporabniki in tehnično podporo strokovnjakov in internetni tečaji...
 • Seite 338: Deli Akumulatorskega Polnilnika

  Deli akumulatorskega polnilnika Pogled od zgoraj lučka za polnjenje akumulatorja Pogled od strani priključek za napajalnik Pogled s spodnje strani zatiča za sprostitev akumulatorja P ri ro č n i k za na mest i tev a ku mu la tors ke ga p o l n i l n i ka...
 • Seite 339: Preverjanje Napolnjenosti Akumulatorja

  Preverjanje napolnjenosti akumulatorja OPOZORILO: Preden se lotite kateregakoli od opisanih postopkov, preberite in upoštevajte varnostna navodila. Napolnjenost akumulatorja lahko preverite, preden ga odstranite iz računalnika in pritrdite na akumulatorski polnilnik. Nastavite lahko tudi opozorila, ki se sprožijo, ko je akumulator skoraj prazen.
 • Seite 340: Odstranjevanje Akumulatorja Iz Računalnika

  Pojavno okno vas opozori, ko napolnjenost akumulatorja pade pod določeno raven, nastavljeno v oknu z lastnostmi napajanja. Če želite več informacij o opozorilih o izpraznjenosti akumulatorja, preberite razdelek o upravljanju porabe v uporabniškem Dell Latitude X300 Dell Inspiron 300m priročniku za .
 • Seite 341 Poskrbite, da bo računalnik izklopljen, v načinu za upravljanje porabe ali priključen na električno omrežje. Če je računalnik priključen na razširitveno napravo Dell™ (združen), ga razdružite. Navodila najdete v dokumentaciji, ki ste jo dobili z razširitveno napravo. Potisnite zatiča za sprostitev ležišča za akumulator na spodnji strani računalnika navzven in odstranite akumulator iz ležišča.
 • Seite 342: Priključevanje Akumulatorja Na Akumulatorski Polnilnik

  Priključevanje akumulatorja na akumulatorski polnilnik OPOZORILO: Preden se lotite kateregakoli od opisanih postopkov, preberite in upoštevajte varnostna navodila. Poravnajte spodnji del akumulatorja z akumulatorskim polnilnikom. Potisnite akumulator v priključek akumulatorskega polnilnika, dokler se ne zaskoči. akumulatorski polnilnik zatič akumulatorskega polnilnika jezička akumulatorja priključek akumulatorskega polnilnika...
 • Seite 343: Odstranjevanje Akumulatorja Iz Akumulatorskega Polnilnika

  82 % napolnjen, začne lučka utripati zeleno. Ko se akumulator napolni, lučka akumulatorskega polnilnika ugasne. Če pri polnjenju pride do napak, lučka utripa oranžno. Če želite več informacij o reševanju težav z akumulatorjem, preberite razdelek »Reševanje Dell Latitude X300 Dell Inspiron 300m težav« v uporabniškem priročniku za...
 • Seite 344: Shranjevanje Akumulatorja

  Shranjevanje akumulatorja Če računalnik za dalj časa shranjujete, odstranite morebitne nameščene akumulatorje. Pri daljšem shranjevanju se akumulator počasi prazni zato ga pred uporabo znova popolnoma napolnite. Tehnični podatki Akumulatorski polnilnik Mere globina 35 mm višina 15 mm širina 212 mm Teža (običajna) 0,07 kg Vhodna napetost...
 • Seite 345 Napajalnik Vhodna napetost od 90 do 264 V (izmenični tok) Vhodni tok (največji) 1,7 A Frekvenca vhodne napetosti od 47 do 63 Hz Izhodni tok (največji) 3,34 A (neprekinjeno) Izhodna moč 65 W Nazivna izhodna napetost 19,5 V enosmerna Mere višina 27,94 mm širina...
 • Seite 346: Upravna Obvestila

  Omejena garancija in politika za vračila opreme Dell Computer Corporation (Dell) proizvaja strojno opremo iz novih delov ali delov, ki so enakovredni novim, skladno s standardno prakso v računalniški industriji. Informacije priročniku z informacijami o Dellovem omejenem jamstvu za vaš računalnik najdete v o sistemu uporabniškem priročniku...
 • Seite 347 Dell™ Latitude™ X300 e Inspiron™ 300m Guía de configuración del cargador de baterías Modelo X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 348 Este documento puede incluir otras comerciales y nombres comerciales para referirse a las entidades que son propietarias de los mismos o a sus productos. Dell Computer Corporation renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.
 • Seite 349 Contenido PRECAUCIÓN: Instrucciones de seguridad ... . General ......Alimentación .
 • Seite 350 3 4 8 Contenido...
 • Seite 351: Precaución: Instrucciones De Seguridad

  Manual del propietario del ordenador. • Utilice este cargador de baterías únicamente con los módulos de batería Dell para los que ha sido diseñado. Su uso con otros módulos de batería distintos de los aprobados puede aumentar el riesgo de incendio o de explosión.
 • Seite 352: Alimentación

  Alimentación • Utilice únicamente el adaptador de CA proporcionado por Dell que se ha aprobado para su uso con este cargador de baterías. El uso de otro tipo de adaptador de CA podría implicar un riesgo de incendio o explosión.
 • Seite 353: Batería

  Batería • Utilice sólo las baterías de Dell que se hayan aprobado para su uso con este ordenador. El uso de otro tipo de baterías podría aumentar el riesgo de incendio o explosión. •...
 • Seite 354: Al Utilizar El Cargador De Baterías

  Si se moja o daña el cargador de baterías, siga los procedimientos descritos en la sección “Solución de problemas” en la Guía del usuario de Dell Latitude X300 o el Manual del propietario de Dell Inspiron 300m . Si, después de seguir estos procedimientos, queda confirmado que el cargador de baterías no funciona correctamente, póngase en contacto...
 • Seite 355: Localización De Información Del Equipo

  En el escritorio de Windows • Cómo obtener una copia de mi factura • Cómo ampliar la garantía • Cómo acceder a Dell Support en el escritorio de Windows (Sólo EE.UU.) • Documentación adicional, herramientas, información de solución de problemas y vínculos a asistencia...
 • Seite 356 Estas etiquetas se incluyen en el equipo. Microsoft Windows • Utilice la etiqueta de servicio para identificar el equipo cuando utilice support.dell.com o se ponga en contacto con el servicio de asistencia técnica. • Escriba el código de servicio urgente para dirigir su llamada cuando se ponga en contacto con el servicio de asistencia técnica.
 • Seite 357 Si busca • Controladores actualizados S i t i o W e b d e D e l l S u p p o r t : support.dell.com para el equipo El sitio Web de asistencia técnica de Dell proporciona varias •...
 • Seite 358: Acerca Del Cargador De Baterías

  Acerca del cargador de baterías Vista superior luz del cargador de baterías Vista lateral conector del adaptador de CA Vista inferior liberación del pestillo del cargador de baterías (2) Guía de configuración del cargador de baterías...
 • Seite 359: Comprobación De La Carga De La Batería

  Comprobación de la carga de la batería PRECAUCIÓN: antes de realizar cualquiera de los procedimientos enumerados a continuación, lea y siga las instrucciones de seguridad. Es posible comprobar la carga de la batería antes de extraerla del ordenador y acoplarla al cargador de baterías.
 • Seite 360 Power Options Properties (Propiedades de Opciones de energía). Para obtener más información sobre advertencias de batería baja, consulte “Administración de energía” de la Guía del usuario de Dell Latitude X300 o el Manual del propietario de Dell Inspiron 300m. (Consulte “Localización de información del equipo”...
 • Seite 361: Extracción De La Batería Del Ordenador

  Compruebe que el ordenador esté apagado, suspendido en un modo de administración de energía o conectado a un enchufe eléctrico. Si el equipo está conectado (acoplado) a una base para medios Dell™, desacóplelo. Si desea obtener instrucciones, consulte la documentación incluida con la base para medios.
 • Seite 362: Acoplamiento De La Batería Al Cargador De Baterías

  Acoplamiento de la batería al cargador de baterías PRECAUCIÓN: antes de realizar cualquiera de los procedimientos enumerados a continuación, lea y siga las instrucciones de seguridad. Alinee la parte inferior de la batería con la parte inferior del cargador de baterías. Deslice la batería acoplándola al conector del cargador de baterías hasta que se coloquen las pestañas de la batería en las ranuras del cargador de baterías y encajen.
 • Seite 363: Carga De La Batería

  ámbar. Para obtener más información sobre solución de problemas de la batería, consulte “Solución de problemas” en la Guía del usuario de Dell Latitude X300 o el Manual del propietario de Dell Inspiron 300m. G u í a d e c o n f i g u r a c i ó n d el cargador de baterías...
 • Seite 364: Extracción De La Batería Del Cargador De Baterías

  Extracción de la batería del cargador de baterías PRECAUCIÓN: antes de realizar cualquiera de los procedimientos enumerados a continuación, lea y siga las instrucciones de seguridad. AVISO: cuando desconecte el adaptador de CA del cargador de baterías, sostenga el conector del cable del adaptador (no el propio cable) y tire firmemente, pero con cuidado de no dañar el cable.
 • Seite 365 Cargador de baterías Tiempo de carga (aproximado) aproximadamente 53 minutos con tiempo (Con el ordenador apagado) de ExpressCharge™ de batería 28 WHr aproximadamente 74 minutos con tiempo de ExpressCharge™ de batería 65 WHr Intervalo de temperatura: En funcionamiento De 0° a 35° C (de 32° a 95º F) En almacenamiento de -40°...
 • Seite 366: Notificaciones Reglamentarias

  Para obtener información adicional sobre regulaciones, consulte la Guía del usuario de la base para medios Inspiron 300m y Dell Latitude X300 en el CD Drivers and Utilities (Controladores y unidades) incluido con el equipo.
 • Seite 367: Garantía Limitada Y Política De Devoluciones

  Garantía limitada y política de devoluciones Dell Computer Corporation ("Dell") fabrica sus productos de hardware a partir de piezas y componentes nuevos o equivalentes a nuevos, de acuerdo con las prácticas habituales en el sector. Para obtener información sobre la garantía limitada de Dell para el equipo, consulte la Guía de información del sistema o el Manual del propietario incluido con el ordenador.
 • Seite 368 Guía de configuración del cargador de baterías...
 • Seite 369 Dell™ Latitude™ X300 och Inspiron™ 300m Installationshandbok för batteriladdare Modell X0350 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 370 Information i dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. © 2003 Dell Computer Corporation. Med ensamrätt. Återgivning i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Computer Corporation är strängt förbjuden. Varumärken som återfinns i denna text: Dell, DELL-logotypen, Inspiron, Latitude, ExpressCharge och TrueMobile är varumärken som tillhör Dell Computer Corporation.
 • Seite 371 Innehåll Varning! Säkerhetsanvisningar ....Allmänna ......Strömförsörjning .
 • Seite 372 3 7 0 Innehåll...
 • Seite 373: Varning! Säkerhetsanvisningar

  En fullständig lista över datasäkerhetsanvisningar finns i Systeminformationshandboken eller Användarhandboken för datorn. • Använd endast batteriladdaren med de batterimoduler från Dell som den är avsedd för. Om andra, ej godkända, batterimoduler används kan risken för brand och explosion öka. •...
 • Seite 374: Strömförsörjning

  ämnen. Strömförsörjning • Använd endast den nätadapter som tillhandahålls från Dell och som är godkänd för batteriladdaren. Användning av andra nätadaptrar kan medföra brand eller explosion. • Innan du ansluter batteriladdaren till en strömkälla bör du kontrollera att nätadapterns voltspänning och frekvens överensstämmer med den aktuella strömkällan.
 • Seite 375: Batteri

  Varning! Säkerhetsanvisningar (fortsättning) Batteri • Använd endast batterimoduler från Dell som är godkända för datorn. Användning av andra batterityper medför ökad risk för brand eller explosion. • Förvara inte batterimoduler i fickan, väskan eller på något annat ställe där metallföremål (exempelvis bilnycklar eller pappersgem) kan kortsluta batterikontakterna.
 • Seite 376: När Du Använder Din Batteriladdare

  Om batteriladdaren blir våt eller skadas följer du anvisningarna som beskrivs i ”Lösa problem” i Användarhandboken för Dell Latitude X300 eller Användarhandboken för Dell Inspiron 300m. Om batteriladdaren inte fungerar normalt trots att du har följt de här anvisningarna bör du kontakta Dell (se ”Kontakta Dell”...
 • Seite 377: Söka Efter Information Om Datorn

  D e l l S o l u t i o n C e n t e r information På ditt Windows-skrivbord • Få en kopia på min faktura • Utöka garantin • Komma till Dell Support på Windows- skrivbordet (endast USA) • Ytterligare dokumentation, verktyg, felsökningsinformation och länkar till online-supportresurser •...
 • Seite 378 S e r v i c e n u m m e r o c h M i c r o s o f t W i n d o w s - l i c e n s • Licensetikett för Microsoft Windows Etiketterna sitter på datorn. • Med servicenumret kan du identifiera datorn när du använder support.dell.com eller kontaktar teknisk support. • Ange din expresskod för att dirigera om samtalet när du kontaktar teknisk support.
 • Seite 379 Vad söker du efter? • De senaste drivrutinerna för datorn W e b b p l a t s e n D e l l S u p p o r t – support.dell.com • Svar på frågor om tekniska tjänster Webbplatsen Dell Support tillhandahåller en mängd olika...
 • Seite 380: Om Batteriladdaren

  Om batteriladdaren Ovansida batteriladdarindikator Vy från sidan nätadapterkontakt Undersida spärr för batteriladdarfack (2) Installationshandbok för batteriladdare...
 • Seite 381: Kontrollera Batteriets Laddning

  Kontrollera batteriets laddning Varning! Läs och följ säkerhetsinstruktionerna innan du utför någon av åtgärderna nedan. Du kan kontrollera batteriets laddning innan du avlägsnar batteriet från datorn och ansluter det till batteriladdaren. Du kan också ställa in energisparfunktionerna så att du får ett varningsmeddelande när batterinivån är låg.
 • Seite 382 Ett varningsmeddelande visas när batteriladdningen understiger den procentnivå som angivits i fönstret Egenskaper för Energialternativ. Mer information om varningar för låg batterinivå finns i ”Strömsparfunktioner” i Användarhandboken för Dell Latitude X300 eller Användarhandboken för Dell Inspiron 300m. (Se ”Söka efter information om datorn” på...
 • Seite 383: Ta Ut Batteriet Ur Datorn

  Kontrollera att datorn är avstängd, befinner sig i ett strömsparläge eller är ansluten till ett eluttag. Om datorn är ansluten till en Dell™ media base (dockad) frigör du den. Instruktioner finns i dokumentationen som medföljde din media base. Skjut undan och håll kvar frigörningsspaken för batterifacket på datorns undersida.
 • Seite 384: Ansluta Batteriet Till Batteriladdaren

  Ansluta batteriet till batteriladdaren Varning! Läs och följ säkerhetsinstruktionerna innan du utför någon av åtgärderna nedan. Passa in batteriet så att dess nederdel ligger mot batteriladdarens nederdel. Skjut in batteriet i batteriladdarporten tills batteriflikarna är på plats i öppningarna och det klickar till. batteriladdarens spärr batteriladdare batteriflikar (2)
 • Seite 385: Ta Ut Batteriet Ur Batteriladdaren

  Om ett fel uppstår under laddningen blinkar batteriladdarindikatorn gult. Information om varningar för låg batterinivå finns i ”Lösa problem” i Användarhandboken för Dell Latitude X300 eller Användarhandboken för Dell Inspiron 300m. Ta ut batteriet ur batteriladdaren Varning! Läs och följ säkerhetsinstruktionerna innan du utför någon av åtgärderna nedan.
 • Seite 386: Förvara Batterier

  Förvara batterier Ta bort batterimodulen i datorn när du inte använder datorn under lång tid. Om ett batteri förvaras en längre tid utan att användas, laddas det ur. Om du inte har använt batteriet på länge bör du ladda upp det helt innan du använder datorn med batteriström. Specifikationer Batteriladdare Mått:...
 • Seite 387 Nätadapter Ingångsspänning 90-264 V AC Inström (maximal) 1,7 A Infrekvens 47-63 Hz Utström (maximal) 3,34 A (kontinuerlig) Uteffekt 65 W Uppskattad utspänning 19,5 V DC Mått: Höjd 27,94 mm Bredd 58,42 mm Djup 133,85 mm Vikt (inklusive elsladd) 0,4 kg Temperaturintervall: Vid drift 0 °...
 • Seite 388: Föreskrifter

  Anslut datorn till ett annat strömuttag så att datorn och mottagaren ligger på olika kretsgrenar. Om det behövs tar du kontakt med teknisk support hos Dell eller en kunnig radio-/tv- tekniker för ytterligare förslag på åtgärder. Ytterligare information om bestämmelser finns i Användarhandboken för Dell Latitude X300 och Inspiron 300m Media Base på...
 • Seite 389: Begränsad Garanti Och Returpolicy

  Begränsad garanti och returpolicy Dell Computer Corporation (”Dell”) tillverkar maskinvaruprodukter med delar och komponenter som är nya eller likvärdiga, i enlighet med branschpraxis. Information om Dells begränsade garanti för datorn finns i Systeminformationshandboken eller Användarhandboken som levererades med datorn. Installationshandbok för batteriladdare...
 • Seite 390 Installationshandbok för batteriladdare...
 • Seite 391 ˙Ï ·˜Ï ‰ÒÂÓ ‰ÈÊÈÂÂÏË Â‡ ÂÈ„¯ ȇÎË ÌÚ Â‡ Ï˘ ˙ÈÎË ‰ÎÈÓ˙ ‚Ȉ ÌÚ ıÚÈÈ˙‰ ¨Í¯Âˆ‰ ˙ „ÈÓ· Æ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÚˆ‰ Inspiron 300m Dell Latitude X300 ≠Â Ï˘ ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó · ÔÈÈÚ ¨‰Ș˙ Ú„ÈÓ È ·‚Ï ÛÒÂ Ú„ÈÓÏ Drivers and Utilities Media ¯ÂËÈϘ˙·...
 • Seite 392 ̇˙Ó 90-264 VAC ÒÎ Á˙Ó 1.7 A ®ÌÂÓÈÒ˜Ó© ÒÎ Ì¯Ê 47-63 Hz ÒÎ ¯„˙ 3.34 A ®ÛȈ¯© ®ÌÂÓÈÒ˜Ó© ‡ˆÂÈ Ì¯Ê 65 W ‡ˆÂÈ ÏÓ˘Á ˜ÙÒ‰ 19.5 VDC ‚¯Â„Ó ‡ˆÂÈ Á˙Ó ∫˙„ÈÓ ®ßıȇ ±Æ±© Ó¢Ó ≤∑Æπ¥ ‰·Â ‚ ®ßıȇ ≤Æ≥© Ó¢Ó µ∏Æ¥≤ ·Á¯...
 • Seite 393 ‰ÏÏÂÒ‰ ÔÂÒÁ‡ ÔÂÒÁ‡ Íωӷ ˙ ˜Â¯˙Ó ‰ÏÏÂÒ Æ · Ô˜˙ÂÓ‰ ˙ÂÏÏÂÒ‰ Ï„ÂÓ ˙‡ ‡ˆÂ‰ ¨Í˘ÂÓÓ ÔÓÊÏ ·˘ÁÓ‰ ÔÂÒÁ‡ ˙Ú· ·˘ÁÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ ÈÙÏ ‡ÏÓ ÔÙ‡· ‰ÏÏÂÒ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÚË ¨˙΢ÂÓÓ ÔÂÒÁ‡ ˙Ù˜˙ ¯Á‡Ï Æ͢ÂÓÓ Æ‰ÏÏÂÒ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˯ÙÓ ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓ ∫˙„ÈÓ ®ßıȇ ±Æ¥© Ó¢Ó ≥µ ˜ÓÂÚ...
 • Seite 394 Æ·‰·‰ˆ Ú·ˆ· ˙·‰·‰Ó ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓ ˙ȯÂ ¨‰ÈÚË ˙Ú· ‰‡È ‚˘ ˙˘Á¯˙Ó Ì‡ ƉÈ ·Î Dell Ï˘ ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó · ¢˙ÂÈÚ· Ô¯˙Ù¢ ‰‡¯ ¨‰ÏÏÂÒÏ ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈÚ· Ô¯˙Ù ˙„‡ Ú„ÈÓ ˙Ï ·˜Ï Dell Inspiron 300m Latitude X300 Æ Ï˘ ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó · ‡ ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓÓ ‰ÏÏÂÒ‰ ˙‡ˆÂ‰ ∫˙¯ȉÊ...
 • Seite 395 ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓÏ ‰ÏÏÂÒ‰ ¯Â·ÈÁ ∫˙Â¯È‰Ê Æ˙ÂÁÈË·‰ ˙‡¯Â‰ Ï˘ ÚÂˆÈ · ‡„ ‡¯˜ ¨‰ËÓ ÌÈÓ¢¯‰ ÌÈÎÈω‰ ÚÂˆÈ · ÈÙÏ Æ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓ ˙È˙Á˙ ÏÂÓ ‰ÏÏÂÒ‰ ˙È˙Á˙ ˙‡ ·ˆ‰ ± ÌȈȯÁ‰ ÍÂ˙Ï ˙ÒÎ ‰ÏÏÂÒ‰ ˙ÂÈÂ˘Ï ¯˘‡ „Ú ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓ Ï˘ ¯ ·ÁÓ‰ ÍÂ˙Ï ‰ÏÏÂÒ‰ ˙‡ ÒΉ ≤...
 • Seite 396 ÆÔÎÓ ¯Á‡Ï ¯ˆ˜ ÔÓÊ ‰·ÎÈÈ ·˘ÁÓ‰ Æ˙Á‡ ‰˜„ ÍÂ˙ ‰ÙÏÁ‰‰ ÆÏÓ˘Á Ú˜˘Ï ¯ ·ÂÁÓ Â‡ ÏÓ˘Á ˙Îȯˆ ωÈ ·ˆÓ· ‰Ú˘ÂÓ ¨È ·Î ·˘ÁÓ‰˘ ‡„ ± Dell™ ÔÈÈÚ ¨˙‡¯Â‰ ˙Ï ·˜Ï ƉÈ ‚Ú‰ ˙‡ ÏË· ¨®Ô‚ÂÚÓ© Ï˘ ‰È„Ó‰ ÒÈÒ·Ï ¯ ·ÂÁÓ ·˘ÁÓ‰ ̇...
 • Seite 397 „¯ÂÈ ‰ÏÏÂÒ‰ Ï˘ ‰ÈÚˉ ˙Ó¯ ¯˘‡Î ‰¯‰Ê‡ ‚ÈˆÓ ıÙ˜ÂÓ ÔÂÏÁ Power Options Properties ®ÏÓ˘Á ˙Îȯˆ ˙Âȯ˘Ù‡ ÈÈÈÙ‡Ó© ˙‡¯˙‰ ˙„‡ ÛÒÂ Ú„ÈÓ ˙Ï ·˜Ï Æ Dell Latitude X300 ‡ Ï˘ ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó · ¢ÏÓ˘Á ˙Îȯˆ ωÈ¢ ‰‡¯ ¨ÍÂÓ ÔÚËÓ ÌÚ ‰ÏÏÂÒ ÏÚ Dell Inspiron 300m Ú„ÈÓ...
 • Seite 398 ‰ÏÏÂÒ‰ Ï˘ ‰ÈÚˉ ˙Ó¯ ˙˜È„ · ∫˙Â¯È‰Ê Æ˙ÂÁÈË·‰ ˙ÂÈÁ‰ Ï˘ ÚÂˆÈ · ‡„ ‡¯˜ ¨‰ËÓ ÌÈÓ¢¯‰ ÌÈÎÈω‰ ÚÂˆÈ · ÈÙÏ ÔÚËÓÏ ‰˙‡ ¯ ·ÁÓ ·˘ÁÓ‰Ó ‰˙‡ ‡ÈˆÂÓ ‰˙‡˘ ÈÙÏ ‰ÏÏÂÒ‰ Ï˘ ‰ÈÚˉ ˙Ó¯ ˙‡ ˜Â„ ·Ï Í˙¯˘Ù‡· ‰ÈÚˉ ˙Ó¯ ¯˘‡Î ‰‡¯˙‰ Ï ·˜Ï...
 • Seite 399 ÍÏ˘ ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓ ˙„‡ ‰ÏÚÓÏÓ Ë·Ó ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓ ˙ȯÂ „ˆ‰Ó Ë·Ó Ì‡˙Ó ¯ ·ÁÓ ‰ËÓÏÓ Ë·Ó ®≤© ˙ÂÏÏÂÒ ÔÚËÓ ¯Â¯Á˘ ¯ Ò ‚  ˙ Ï Ï Ò Â ‰ Ú Ô Ë Ó Ï ‰ ˜  ˙ ‰ È...
 • Seite 400 ‡ ¯Â ·Ú ¯˙ÂÈ · ÌÈÈ΄ډ ÌÈ ˜˙‰‰ ÈωÓ ● ÈÏ˘ ·˘ÁÓ‰ Dell Support ∫̉ÈÈ · ¨ÌÈÂÂ˜Ó ÌÈÏÎ ¯ÙÒÓ ˜ÙÒÓ Ï˘ Ë¯Ëȇ‰ ¯˙‡ ● ÈÎË ˙Â¯È˘Ï ˙ÂÚ‚Â‰ ˙Âχ˘Ï ˙ ·Â˘˙ ÌÈÂÂ˜Ó ÌÈү˜ ¨ÌȇÎË Ï˘ ÌÈ¯Ó‡Ó ¨˙ÂÈÚ· Ô¯˙ÙÏ ˙ˆÚ ÌÈÊÓ¯ ≠ ˙Â¯˙Ù...
 • Seite 401 Ï˘ ÔÂÈ˘¯ ˙ÈÂÂ˙ ÆÍÏ˘ ·˘ÁÓ· ˙ÂÓ˜ÂÓÓ ‰Ï‡ ˙ÂÈÂÂ˙ ·˘ÁÓ‰ ˙‡ ˙‰ÊÏ È„Î ˙Â¯È˘‰ ‚˙· ˘Ó˙˘‰ ● Ë¯Ëȇ‰ ¯˙‡· ˘Ó˙˘Ó Í‰ ¯˘‡Î ÍÏ˘ support.dell.com ¯˘˜ ¯ˆÂÈ Í‰ ¯˘‡Î ‡ Æ˙ÈÎˉ ‰ÎÈÓ˙‰ ÌÚ ˙‡ ÔÂÂÎÏ È„Î ¯È‰Ó‰ ˙Â¯È˘‰ „˜ ˙‡ Ôʉ ●...
 • Seite 402 ● ¢Úˆ·Ï „ˆÈ΢ ÈÏ˘ ˙È ·˘Á‰Ó ˜˙ÂÚ ‚È˘‰Ï „ˆÈÎ ● Windows ≠· ÍÏ˘ ‰„ ·Ú‰ ÔÁÏ¢ ÏÚ ● ˙ÂȯÁ‡‰ ˙‡ Íȯ‡‰Ï „ˆÈÎ Dell Support ÔÁÏÂ˘Ó ≠Ï ˙˘‚Ï „ˆÈÎ ● Windows ®„ ·Ï · ·¢‰¯‡© Ï˘ ‰„ ·Ú‰ ˙ÂϘ˙ ¯Â˙ȇ ˙„‡ Ú„ÈÓ ¨ÌÈÏÎ ¨ÛÒÂ „ÂÚÈ˙...
 • Seite 403 ·ÁÓ‰ È˘˘ ‡„ ¨Ï ·Î‰ ¯Â ·ÈÁ Íȯ„Ó · ¢˙ÂÈÚ· Ô¯˙Ù¢· Ìȯ‡Â˙Ó‰ ÌÈω‰ ¯Á‡ ·Â˜Ú ¨Ì‚Ù ‡ ·Ë¯ ÍÏ˘ ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓ Ì‡ ● Dell Inspiron 300m Dell Latitude X300 ¯Á‡Ï ̇ Æ Ï˘ ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó · ‡ Ï˘ ˘Ó˙˘ÓÏ Dell ¢‰¯ÊÚ ˙Ï...
 • Seite 404 ˙ÒΉ˘ ‡„ ƉÙȯ˘ ‡Ø ˙ÂÏÓ˘Á˙‰ ˙ÎÒÏ ¨·˘ÁÓÏ ÍÈÙ‰ È˙Ï · ˜ÊÏ Ì¯ ‚Ï ‰ÏÂÏÚ ÏÓ˘Á‰ Ú˜˙ ÆÌÈÚ˜˘‰ ψÙÓ· Ìȇ˙Ó‰ ‰˜¯‡‰‰ Ú˜˘Ï ÏÓ˘Á‰ Ú˜˙ Ï˘ ‰˜¯‡‰‰ Ô˘ ˙‡ ‰ÏÏÂÒ Dell ÌȯÁ‡ ÌÈ ‚ÂÒ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÆÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ ÌÚ ˘ÂÓÈ˘Ï Â¯˘Â‡˘ Ï˘ ˙ÂÏÏÂÒ ÈÏ„ÂÓ· ˜¯ ˘Ó˙˘‰ ●...
 • Seite 405 ‰Î¯ ˙ÈÏËÓ ÌÚ ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓ ˙‡ ˙˜Ï ˘È ÆÏÓ˘Á‰ Ú˜˘Ó Â˙‡ ˜˙ ¨˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓ È˜È ÈÙÏ ● ÆÌȘÈÏ„ ÌȯÓÂÁ ÏÈÎ‰Ï ÌÈÈ¢ډ ¨ÒÈÒ¯˙· ‡ ÈÏÊÂ ȘÈ ¯ÓÂÁ· ˘Ó˙˘‰Ï Ôȇ ƉÁÏ ÏÓ˘Á Dell Æ‰Ê ˙ÂÏÏÂÒ ÔÚËÓ ÌÚ ˘ÂÓÈ˘Ï ¯˘Â‡Ó‰ ¨ È„È≠ÏÚ ˜ÙÂÒ˘ ≠‰ ̇˙Ó· ˜¯ ˘Ó˙˘‰Ï ˘È...
 • Seite 406 ÆÍÏ˘ ·˘ÁÓ‰ Ï˘ ˘Ó˙˘ÓÏ Íȯ„Ó · ‡ ˙ίÚÓÏ Ú„ÈÓ Íȯ„Ó · ÔÈÈÚ ¨˙ÂÁÈË· Ú„ÈÓ Ï˘ ‰‡ÏÓ ‰ÓÈ˘¯Ï Dell ÌÈ¢ ˙ÂÏÏÂÒ ÈÏ„ÂÓ· ˘ÂÓÈ˘ Æ„ÚÂ ‡Â‰ Ì‰Ï Ï˘ ˙ÂÏÏÂÒ ÈÏ„ÂÓ ÌÚ ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓ· ˘Ó˙˘‰ ● Æ˙ˆˆÂÙ˙‰Ï ‡ ‰Ùȯ˘Ï ÔÂÎÈÒ‰ ˙‡ ÏÈ„ ‚‰Ï ÏÂÏÚ ¨Â¯˘Â‡˘ ‰Ï‡Ó...
 • Seite 407 È Ì È È  Ú  Î Ô ˙ Â...
 • Seite 408 ÌÈÈÈÚ ÔÎÂ˙ ≥π≥ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ ˙ÂÁÈË·...
 • Seite 409 Æ˙ÂÂÓ Â‡ ˙ÈÙ‚ ‰ÚÈ ‚Ù ¨˘ÂÎ¯Ï ˜Ê Ï˘ ˙¯˘Ù‡ ˙ÈȈӉ ‰‡¯˙‰ ____________________ Ɖ‡¯˙‰ ‡ÏÏ ˙Â˙˘‰Ï ÈÂ˘Ú ‰Ê ÍÓÒÓ· Ú„ÈÓ‰ .© 2003 Dell Computer Corporation Æ˙¯ÂÓ˘ ˙ÂÈÂÎʉ ÏÎ Dell Computer Corporation Æ ≠Ó ·˙η ‰‡˘¯‰ ‡ÏÏ ‚ÂÒ ÏÎÓ ‰˜˙Ú‰ ÏÚ ËÏÁÂÓ ¯ÂÒȇ ÏÁ...
 • Seite 410 Dell™ Latitude™ X300 and Inspiron™ 300m ˙ÂÏÏÂÒ‰ ÔÚËÓÏ ‰˜˙‰ Íȯ„Ó X0350 Ì‚ „ w w w . d e l l . c o m s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Seite 412 Printed in Ireland. Vytištìno v Irsku. Trykt i Irland. Gedrukt in Ierland. Painettu Irlannissa. Imprimé en Irlande. Gedruckt in Irland. Εκτυπώθηκε στην Ιρλανδία Írországban nyomtatva Stampato in Irlanda. Trykt i Irland. Wydrukowano w Irlandii. Impresso na Irlanda. Íàïå÷àòàíî â Èðëàíäèè. Vytlaèené...

Diese Anleitung auch für:

Inspiron 300mX0350

Inhaltsverzeichnis