Ελληνικα; Русский - IKEA ANSLUTA Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ρυθμίστε το τηλεχειριστήριό σας:
Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριό
σας για πρώτη φορά, θα χρειαστεί να
ακολουθήσετε τη διαδικασία σύνδεσής του
με τα φώτα.
1 Κρατήστε το κουμπί "Transmitter"
πατημένο, έως ότου ανάψει η φωτεινή
ένδειξη.
2 Κρατήστε το κουμπί "Off" πατημένο, έως
ότου η φωτεινή ένδειξη σταματήσει να
αναβοσβήνει.
3 Μόλις η φωτεινή ένδειξη είναι σταθερή,
το χειριστήριό σας είναι έτοιμο για
χρήση.
4 Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
χειριστήριό σας για να θέσετε τη λάμπα
σας εντός/εκτός λειτουργίας.
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Τεχνικές Πληροφορίες -
τηλεχειριστήριο ANSLUTA:
Ζώνη συχνοτήτων: 433,00 - 434,790 MHz
Συχνότητα λειτουργίας: 433,92 MHz
Αριθμός καναλιών: 1
Ισχύς μετάδοσης: Μέγ. 8 mW
Τρόπος λειτουργίας: Simplex
Σύμφωνο με τα Πρότυπα IDA DA106634
24
РУССКИЙ
НАСТРОЙКА ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Чтобы начать пользоваться пультом
дистанционного управления, необходимо
выполнить единоразовую настройку,
которая позволит согласовать пульт со
светильниками.
1 Нажмите и удерживайте кнопку
"Transmitter" («Передатчик») до тех
пор, пока не замигает индикатор.
2 Нажмите и удерживайте кнопку
"Off" («Вsкл») до тех пор, пока не
перестанет мигать индикатор.
3 Немигающий свет индикатора
означает, что пульт дистанционного
управления готов к эксплуатации.
4 Теперь вы можете использовать
пульт дистанционного управления
для включения и выключения
светильника/светильников.
СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ
СПРАВОК В ДАЛЬНЕЙШЕМ
Характеристики пульта АНСЛУТА
Частотный диапазон: 433,00 – 434,790
МГц
Рабочая частота: 433,92 МГц
Количество каналов: 1
Мощность передачи: макс. 8 мВт
Рабочий режим: Симплекс
Соответствует стандартам IDA DA106634
25

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für IKEA ANSLUTA

Inhaltsverzeichnis