Parkside PSZ 250 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC ROPE HOIST PSZ 250 A1
ELECTRIC ROPE HOIST
Operation and safety notes
Translation of the original instructions
VUČNA DIZALICA
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Prijevod originalnih uputa
ELEKTRIČNA DIZALICA
Napomene o upotrebi i bezbednosti
Prevod originalnog uputstva
IAN 320662_1904
PALAN CU CABLU
Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă
Traducere a instrucțiunilor originale
ВЪЖЕН ПОДЕМНИК
Инструкции за обслужване и безопасност
Превод на оригиналната инструкция
SEILHEBEZUG
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PSZ 250 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSZ 250 A1

 • Seite 1 ELECTRIC ROPE HOIST PSZ 250 A1 ELECTRIC ROPE HOIST PALAN CU CABLU Operation and safety notes Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Translation of the original instructions Traducere a instrucțiunilor originale VUČNA DIZALICA ВЪЖЕН ПОДЕМНИК Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Инструкции...
 • Seite 2 GB/CY Operation and safety notes Page Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Stranica Napomene o upotrebi i bezbednosti Strana Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Pagina Инструкции за обслужване и безопасност Страница DE/AT/CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Warnings and symbols used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page Introduction .
 • Seite 6: Warnings And Symbols Used

  . Wear suitable work boots! ELECTRIC ROPE HOIST ˜ Intended use PSZ 250 A1 This rope hoist (hereinafter referred to as “the product”) is suitable for lifting and lowering loads . ˜ Introduction The load is fastened to a hook on the product .
 • Seite 7: Scope Of Delivery

  . 18 Mounting opening for hook ˜ Scope of delivery ˜ Technical data Rope hoist PSZ 250 A1 WARNING! Nominal voltage: 230 V ~ , 50 Hz The product and the packaging materials Nominal current: 2 .2 A...
 • Seite 8: Safety Information

  DANGER! Safety information Risk of injury! Improper use may result in personal injury . Use the product only as described in the user manual . Never WARNING! attempt to alter the product in any way . Read all safety information, instructions, diagrams and DANGER! technical specifications applied to...
 • Seite 9: Assembly

  Do not operate the product if the power Do not use the maximum/minimum length ¾ ¾ cord or power plug are damaged, nor if the levers 15 16 routinely as a stop mechanism . product does not work or is damaged in any These levers serve as a stop mechanism only way .
 • Seite 10: Operation

  ˜ Maximum/minimum length Before you begin: Check whether ¾ – the steel cable 14 is wound properly levers around the drum 17 and whether – the space between coils is less than the NOTE diameter of the cable itself (Fig . D) . The maximum/minimum length levers 15 Make sure the steel cable 14 passes the ¾...
 • Seite 11: Cleaning And Care

  2 spanners (13 mm) ¾ as they may damage its surfaces . WARNING Do not use any accessories not ˜ Maintenance recommended by Parkside . Test interval Procedure Before each use Check whether the emergency Fasten the hook 12 to the intended mounting ¾...
 • Seite 12: Warranty

  ˜ Storage ˜ Warranty Clean the product as described above . The product has been manufactured to strict ¾ Store the product and its accessories in quality guidelines and meticulously examined ¾ a dark, dry, frost-free and well-ventilated before delivery . In the event of product defects location .
 • Seite 13 You will find the item number on the type plate, an engraving on the front page of the instructions (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the appliance . If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail .
 • Seite 14 ˜ EC Declaration of conformity 14 GB/CY...
 • Seite 15 Korištene upozoravajuće napomene i simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stranica Uvod .
 • Seite 16: Korištene Upozoravajuće Napomene I Simboli

  Razmještaj kao koloturnik s 2 kolotura i skretnim valjkom . Nosite prikladnu radnu obuću! VUČNA DIZALICA ˜ Uvjeti korištenja PSZ 250 A1 Ovaj podizač sa sajlom (u nastavku: „proizvod“) namijenjena je za podizanje i spuštanje tereta . ˜ Uvod Teret se pričvršćuje za kuku proizvoda .
 • Seite 17: Sadržaj Isporuke

  17 Bubanj namijenjen za komercijalnu ili drugu uporabu . 18 Pričvrsna rupa kuke ˜ Sadržaj isporuke ˜ Tehnički podaci Vučna dizalica PSZ 250 A1 UPOZORENJE! Nazivni napon: 230 V∼, 50 Hz Proizvod i ambalažni materijal nisu Nazivna struja: 2,2 A igračke! Djeca se ne smiju igrati plastičnim...
 • Seite 18: Sigurnosne Upute

  OPASNOST! Sigurnosne upute Opasnost od ozljeda! Nepravilna uporaba može uzrokovati ozljede . Proizvodom se koristite samo u skladu s UPOZORENJE! uputama . Nikada nemojte sami pokušavati Pročitajte sve sigurnosne upute, mijenjati proizvod ni na koji način . upute, ilustracije i tehničke podatke priložene uz ovaj OPASNOST! proizvod.
 • Seite 19: Montaža

  Proizvod nemojte puštati u rad ako su ¾ Poluge za ograničavanje 15 16 nemojte ¾ priključni kabel ili mrežni utikač oštećeni, ako koristiti kao standardnu zaustavnu napravu . proizvod ne radi ili ako je bilo kako oštećen . Poluge za ograničavanje služe samo kao Ukoliko je mrežni kabel proizvoda oštećen, ¾...
 • Seite 20: Korištenje

  ˜ Granična poluga Prije početka rada: Provjerite je li ¾ – čelična sajla 14 ispravno zamotana oko bubnja 17 i je li NAPOMENA – razmak između namotaja manji od Granične poluge 15 16 nisu predviđene promjera čelične sajle (sl . D) . za standardno zaustavljanje proizvoda .
 • Seite 21: Čišćenje I Njega

  čišćenje ili 2 odvijača (13 mm) ¾ dezinfekciju jer mogu oštetiti površine . UPOZORENJE Nemojte koristiti pribor koji nije preporučio ˜ Održavanje Parkside . Interval Postupak provjere Pričvrstite kuku 12 na pričvrsnu rupu kuke 18 . ¾ Prije svake Provjerite funkcioniraju li pravilno Čelična sajla 14 tada čini omču (sl .
 • Seite 22 ˜ Skladištenje ˜ Jamstvo Proizvod očistite kako je prethodno opisano . Proizvod se brižno izrađuje prema strogim ¾ Proizvod i njegov pribor čuvajte na tamno, smjernicama kvalitete i prije isporuke savjesno ¾ suhom i dobro prozračenom mjestu ispituje . U slučaju nedostataka na ovom zaštićenom od smrzavanja .
 • Seite 23 Broj artikla možete naći na tipskoj pločici, na gravuri, na naslovnoj stranici vaših uputa (dolje lijevo) ili na naljepnici na stražnjoj ili donjoj strani . Ukoliko nastanu greške u funkcioniranju ili drugi kvarovi, kontaktirajte najprije u nastavku navedeno odjeljenje servisa putem telefona ili e-maila .
 • Seite 24 ˜ EC Izjava o sukladnosti 24 HR...
 • Seite 25 Korišćena upozorenja i simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana Uvod .
 • Seite 26 Konfiguracija u vidu čekrka sa 2 sajle i točkom . Nosite odgovarajuću radnu obuću! ELEKTRIČNA DIZALICA ˜ Predviđena namena PSZ 250 A1 Ova dizalica sa sajlom (u daljnjem tekstu „proizvod“) pogodna je za dizanje i spuštanje ˜ Uvod tereta . Teret se pričvršćuje na kuku proizvoda .
 • Seite 27 18 Montažni otvor za kuke vrstu upotrebe . ˜ Tehnički podaci ˜ Obim isporuke Električna dizalica PSZ 250 A1 Nominalni napon: 230 V∼, 50 Hz UPOZORENJE! Nominalna struja: 2,2 A Proizvod i ambalažni materijal nisu...
 • Seite 28 Bezbednosna OPASNOST! napomena Opasnost od povreda! Nepravilno korišćenje može dovesti do povrede . Koristite ovaj proizvod isključivo u skladu UPOZORENJE! sa ovim uputstvom . Nemojte pokušavati Pročitajte sve bezbednosne da izmenite proizvod na bilo koji način . napomene, smernice, ilustracije i tehničke podatke koji su priloženi OPASNOST! uz ovaj proizvod.
 • Seite 29 Nemojte koristiti proizvod ako su priključni ¾ Nemojte koristiti granične poluge 15 16 kao ¾ kabl ili mrežni utikač oštećeni, ako proizvod uređaj za rutinsko zaustavljanje . Granične ne radi ili ako je na bilo koji način oštećen . poluge služe samo kao zaustavni uređaji za Ako je električni kabl ovog proizvoda ¾...
 • Seite 30 ˜ Granične poluge Pre nego što počnete: Proverite da li je ¾ – čelična sajla 14 pravilno obmotana oko bubnja 17 i da li je NAPOMENA – udaljenost između namotaja manja od Granične poluge 15 16 nisu predviđene prečnika čelične sajle (sl . D) . za redovno zaustavljanje proizvoda .
 • Seite 31 čišćenje ili dezinfekciju da biste očistili 2 ključa (13 mm) ¾ proizvod, jer time možete da oštetite UPOZORENJE površinu . Nemojte koristiti dodatnu opremu koju Parkside ne preporučuje . ˜ Održavanje Interval Pričvrstite kuku 12 na otvor za pričvršćivanje ¾ provere Proces kuka 18 .
 • Seite 32 ˜ Skladištenje Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih Očistite proizvod kao što je gore opisano . ¾ delova nakon isteka garantog perioda/ perioda Čuvajte proizvod i njegovu dodatnu opremu ¾ saobraznosti . Ukoliko za tim bude potrebe, na mračnom, suvom, od rđe zaštićenom i putem naše Službe za potrošače možete proveriti dobro provetrenom mestu .
 • Seite 33 . svrhe . Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom Naziv proizvoda: Električna dizalica roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i PSZ 250 A1 nedostataka na proizvodu u roku predviđenom Model: HG05656 Zakonom . IAN / Serijski 320662_1904...
 • Seite 34 Postupak garancije Da biste osigurali brzo obradu vašeg slučaja, molimo vas da pratite sledeća uputstva: Molimo vas da priložite račun i broj artikla (npr . IAN 123456_7890) kao dokaz o kupovini . Broj artikla ćete naći na tipskoj pločici, kao gravuru na prednjoj strani uputstva (dole levo) ili kao nalepnicu na zadnjoj ili donjoj strani uređaja .
 • Seite 35 ˜ EC izjava o usklađenosti...
 • Seite 36 Indicații de avertizare și simboluri folosite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina Introducere .
 • Seite 37: Indicații De Avertizare Și Simboluri Folosite

  și rolă de inversare . Purtaţi încălțăminte de lucru potrivită! PALAN CU CABLU ˜ Utilizarea conform destinației PSZ 250 A1 Acest troliu cu cablu (numit în continuare „Produs”), este potrivit pentru ridicarea și ˜ Introducere coborârea sarcinilor . Sarcina este fixată pe un cârlig al produsului .
 • Seite 38: Volumul Livrării

  18 Orificiu de fixare pentru cârlig necorespunzătoare . Produsul nu este destinat ˜ Date tehnice pentru uzul profesional sau pentru alte domenii de utilizare . Palan cu cablu PSZ 250 A1 Tensiune nominală: 230 V∼, 50 Hz ˜ Volumul livrării Curent nominal: 2,2 A Putere nominală:...
 • Seite 39: Indicații De Siguranță

  PERICOL! Indicații de siguranță Pericol de rănire! O utilizare incorectă poate duce la răniri . Folosiți acest produs numai conform acestor instrucțiuni . AVERTISMENT! Nu încercați să modificați în niciun fel Citiți toate indicațiile de siguranță, produsul . instrucțiunile, ilustrațiile și datele tehnice cu care este prevăzut acest PERICOL! produs.
 • Seite 40: Instalarea

  Nu puneți produsul în funcțiune dacă ¾ Nu folosiți pârghiile de limitare 15 16 ca ¾ ștecherul sau cablul de legătură sunt dispozitive de oprire de rutină . Pârghiile de deteriorate, dacă produsul nu funcționează limitare folosesc numai ca dispozitive de sau este deteriorat în orice mod .
 • Seite 41: Utilizarea

  ˜ Pârghiile de limitare Înainte de a începe: Verificați dacă ¾ – cablul de oțel 14 este înfășurat corect pe tambur 17 și dacă INDICAŢIE – distanța dintre spire este mai mică decât Pârghiile de limitare 15 16 nu sunt diametrul cablului de oțel (fig .
 • Seite 42: Curăţarea

  2 chei pentru șuruburi (13 mm) ¾ produsul, deoarece acestea pot deteriora AVERTISMENT suprafețele . Nu folosiți accesorii care nu au fost recomandate de Parkside . ˜ Întreţinerea Interval de Proces Fixați cârligele 12 la orificiul de fixare ¾ verificare pentru cârlige 18 .
 • Seite 43: Depozitarea

  ˜ Depozitarea ˜ Garanţie Curăţaţi produsul așa cum este descris mai Produsul a fost produs cu atenţie conform unor ¾ sus . standarde stricte de calitate și verificat înainte Depozitaţi produsul și accesoriile acestuia de livrare . În cazul defectelor la nivelul acestui ¾...
 • Seite 44 Numărul articolului îl luaţi de pe plăcuţa cu date tehnice, o gravură, de pe fișa cu date a instrucţiunilor (jos stânga) sau ca abţibild de pe partea din spate sau de jos . Dacă apar erori de funcţionare sau alte erori, contactaţi apoi departamentul de service prin telefon sau prin email .
 • Seite 45 ˜ Declarația de conformitate CE...
 • Seite 46 Използвани предупредителни указания и символи . . . . . . . . . . . . Страница Увод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Страница Употреба...
 • Seite 47: Използвани Предупредителни Указания И Символи

  Разположение като полиспаст с 2 макари и ролка . Носете подходящи работни обувки! ВЪЖЕН ПОДЕМНИК ˜ Употреба по PSZ 250 A1 предназначение Тази лебедка (наричана по–долу „продукт“) е ˜ Увод подходяща за повдигане и спускане на товари . Поздравяваме Ви с покупката на този нов...
 • Seite 48 на неправилна употреба . Продуктът не е ˜ Технически данни предназначен за професионална употреба или за други области на приложение . Въжен подемник PSZ 250 A1 Номинално напрежение: 230 V∼, 50 Hz ˜ Обем на доставката Номинален ток: 2,2 A Номинална...
 • Seite 49 Указания за ОПАСНОСТ! безопасност Опасност от нараняване! Неправилната употреба може да доведе до наранявания . Използвайте ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! продукта само съгласно това Прочетете всички инструкции ръководство . Не се опитвайте да за безопасност, указания, променяте по какъвто и да е начин илюстративен...
 • Seite 50 Не използвайте продукта, ако Не използвайте ограничителните лостове ¾ ¾ свързващият проводник или мрежовият 15 16 като обичайно устройство за щепсел е повреден, ако продуктът не спиране . Ограничителните лостове служат работи или е повреден по някакъв начин . като устройство за спиране само при Ако...
 • Seite 51 ˜ Ограничителни лостове Преди да започнете: Проверете дали ¾ – стоманеният кабел 14 е навит правилно върху барабана 17 и дали УКАЗАНИЕ – разстоянието между намотките е по– Ограничителните лостове 15 16 не са малко от диаметъра на стоманения предназначени за редовно спиране кабел...
 • Seite 52: Почистване

  ¾ тъй като те могат да повредят неговите ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ повърхности . Не използвайте принадлежности, които ˜ Поддръжка не са препоръчани от Parkside . Интервал за Прикрепете куката 12 към отвора за ¾ проверка Процедура закрепване на куката 18 . По този начин...
 • Seite 53: Съхранение

  ˜ Съхранение ˜ Гаранция Почистете продукта, както е описано Уважаеми клиенти, за този уред получавате ¾ по-горе . 3 години гаранция от датата на покупката . Съхранявайте продукта и неговите В случай на несъответствие на продукта с ¾ принадлежности на тъмно, сухо, договора...
 • Seite 54 Гаранционен срок и законови • Вземете артикулния номер от фабричната претенции при дефекти табелка . • При възникване на функционални или други Гаранционната услуга не удължава гаранционния срок . Това важи също и дефекти първо се свържете по телефона за сменените и ремонтирани части . За или...
 • Seite 55 Вносител (3) След изтичането на срока по ал . 2 Моля, обърнете внимание, че следващият потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената адрес не е адрес на сервиза . Първо се свържете с горепосочения сервизен сума...
 • Seite 56 Номерът на артикула е посочен върху (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови типовата табелка, гравюра, титулната заплатената от потребителя сума, когато страница на Вашето ръководство (долу вляво) след като е удовлетворил три рекламации или...
 • Seite 57 ˜ ЕО Декларация за съответствие...
 • Seite 58 Verwendete Warn hinweise und Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite Einleitung .
 • Seite 59: Verwendete Warn Hinweise Und Symbole

  Tragen Sie eine Staubschutzmaske! Anordnung als Flaschenzug mit 2 Seilzügen und Umlenkrolle . Tragen Sie geeignete Arbeitsschuhe! SEILHEBEZUG ˜ Bestimmungsgemäße PSZ 250 A1 Verwendung Dieser Seilhebezug (nachfolgend „Produkt“ ˜ Einleitung genannt) ist zum Anheben und Absenken von Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres Lasten geeignet .
 • Seite 60: Lieferumfang

  Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung . 18 Befestigungsloch für Haken Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz ˜ Technische Daten oder für andere Einsatzbereiche bestimmt . Seilhebezug PSZ 250 A1 ˜ Lieferumfang Nennspannung: 230 V ~ , 50 Hz Nennstrom: 2,2 A...
 • Seite 61 GEFAHR! Sicherheitshinweise Verletzungs gefahr! Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen . Verwenden Sie WARNUNG! dieses Produkt ausschließlich dieser Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anleitung entsprechend . Versuchen Sie Anweisungen, Bebilderungen nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu und technischen Daten, mit ändern .
 • Seite 62 Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, ¾ Verwenden Sie die Begrenzungshebel 15 ¾ wenn die Anschlussleitung oder der 16 nicht als Routine-Stoppvorrichtung . Netzstecker beschädigt sind, wenn das Die Begrenzungshebel dienen nur als Produkt nicht funktioniert oder in irgendeiner Stoppvorrichtung für Notfälle .
 • Seite 63 ˜ Begrenzungshebel Bevor Sie beginnen: Prüfen Sie, ob ¾ – das Stahlseil 14 korrekt um die Trommel 17 gewickelt ist und ob HINWEIS – der Abstand zwischen den Windungen Die Begrenzungshebel 15 16 sind nicht kleiner ist als der Durchmesser des zum regulären Stoppen des Produkts Stahlseils (Abb .
 • Seite 64: Begrenzungshebel

  2 Schraubenschlüssel (13 mm) ¾ reinigen, da diese die Oberflächen WARNUNG beschädigen können . Verwenden Sie kein Zubehör, welches ˜ Wartung nicht von Parkside empfohlen wurde . Prüfintervall Vorgang Befestigen Sie den Haken 12 am ¾ Vor jeder Überprüfen, ob der Not- Befestigungsloch für den Haken 18 .
 • Seite 65: Lagerung

  ˜ Lagerung ˜ Garantie Reinigen Sie das Produkt wie oben Das Produkt wurde nach strengen ¾ beschrieben . Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Lagern Sie das Produkt und dessen Zubehör Anlieferung gewissenhaft geprüft . Im Falle von ¾ an einem dunklen, trockenen, frostfreien und Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen gut belüfteten Ort .
 • Seite 66 Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite . Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail . Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann...
 • Seite 67 ˜ EG-Konformitätserklärung DE/AT/CH...
 • Seite 68 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm GERMANY Model-Nr.: HG05656 Version: 09/2019 IAN 320662_1904...

Inhaltsverzeichnis