Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAMFW 10.8 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL PAMFW 10.8 A1
CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL
operation and safety Notes
Translation of the original instructions
AKKUS MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁM
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
AKU MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG
Bedienungs- und sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 104027
AKUMULATOROWE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
AKUMULATORSKO MULTIFUNKCIJSKO ORODJE
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
AKUMULÁTOROVÉ MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PAMFW 10.8 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAMFW 10.8 A1

 • Seite 1 CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL PAMFW 10.8 A1 CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL AKUMULATOROWE NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE operation and safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of the original instructions Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi AKKUS MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁM AKUMULATORSKO MULTIFUNKCIJSKO ORODJE Kezelési és biztonsági utalások Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Az originál használati utasítás fordítása...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszy- stkimi funkcjami urządzenia. olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék minde- gyik funkcióját.
 • Seite 3 17 18...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ............................Page 6 Features ...............................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 8 4.
 • Seite 6: Proper Use

  We congratulate you on the purchase of your new device. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They 1 Cordless Multi-Purpose Tool PAMFW 10.8 A1 contain important information concerning safety, 1 Rechargeable battery pack use and disposal.
 • Seite 7: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  Introduction / General safety advice for electrical power tools Noise and vibration data: The term “electrical tool” used in the safety advice Measured values for noise are determined in accor- refers to electrical tools powered by mains electricity dance with EN 60745. The A-weighted noise level (by means of a mains lead) and electrical tools pow- of the electrical power tool are typically: ered by rechargeable batteries (without a mains lead).
 • Seite 8: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools e) When working outdoors with an elec- ing parts. Loose clothing, jewellery or long trical power tool always use extension hair can become trapped in moving parts. cables that are also approved for use g) If vacuum dust extraction and collection outdoors.
 • Seite 9: Use And Handling Of The Cordless Electrical Power Tool

  General safety advice for electrical power tools 6. Service cutting edges are less likely to jam and are easier to control. g) Use the electrical power tool, accesso- a) Have your device repaired at the ser- ries, inserted tools etc. in accordance vice centre or by qualified specialist with these instructions and advice, and personnel using original manufacturer...
 • Seite 10: Safety Notices For Chargers

  General safety advice for electrical power tools / Before use Advice on use services providers. Contact with electricity cables can lead to fire or electric shock. Principle of operation: Damaging a gas pipe can lead to an explo- sion. Penetration of a water pipe can lead to The oscillating motor allows the application tool to property damage or to electric shock.
 • Seite 11: Start-Up

  Start-up Start-up Use: · Removing material residue, for example tile Checking the battery charge cement when replacing damaged tiles · Reaming out joint compound between wall and When the device is on, the battery status indicator floor tiles (see Fig. C) indicates the status or the remaining power as follows: RED / ORANGE / GREEN = maximum charge / power...
 • Seite 12: Changing The Application Tool

  Start-up / Operation / Maintenance and cleaning / Warranty Changing the application tool D o not use sharp objects for cleaning the device. (see Fig. G) Do not allow any liquids to enter the device. Otherwise the device could be damaged. DANGER OF INJURY! C lean the device frequently;...
 • Seite 13: Disposal

  Type / Device description: and recycled in an environmentally friendly fashion. Cordless Multi-Purpose Tool PAMFW 10.8 A1 Never dispose of rechargeable Date of manufacture (DOM): 01–2015 batteries in your household...
 • Seite 15 Spis zawartości Wstęp Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ..................Strona 16 Wyposażenie ........................... Strona 16 Zawartość ............................Strona 16 Dane techniczne ..........................Strona 16 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ....................Strona 17 2. Bezpieczeństwo elektryczne ..................... Strona 17 3.
 • Seite 16: Użytkowanie Zgodne Z Przeznaczeniem

  Elektroniczna regulacja nieszczęśliwym wypadkiem. liczby obrotów: 5000–19000 / min Kąt oscylacji: 3,2° W yposażenie Pakiet akumulatorów PAMFW 10.8 A1-1: Typ: LITOWO-JONOWY WŁĄCZNIK / WYŁĄCZNIK Napięcie znamionowe: 10,8 V Wskaźnik stanu akumulatora Pojemność: 1500 mAh Pokrętło wstępnego wyboru prędkości...
 • Seite 17: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Wstęp / Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Ogólne wskazówki bezpie- Czas ładowania: ok. 60 min czeństwa dla elektronarzędzi Klasa ochrony: II / Informacje dotyczące hałasu i wibracji: Przeczytaj wszystkie Wartość pomiarowa hałasu wyznaczona zgodnie wskazówki dotyczące z EN 60745. Poziom hałasu elektronarzędzia wg oceny A wynosi typowo: bezpieczeństwa oraz instrukcje! Zaniedba- Poziom ciśnienia hałasu: 74,33 dB(A)
 • Seite 18: Bezpieczeństwo Osób

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi elektronarzędziami wyposażonymi lekarstw. Chwila nieuwagi przy użytkowaniu w uziemienie ochronne. Niezmienione urządzenia może prowadzić do poważnych wtyczki i pasujące gniazdka zmniejszają ryzyko obrażeń ciała. b) Noś osobiste wyposażenie ochronne i porażenia prądem elektrycznym. b) Unikaj kontaktu fizycznego z powier- zawsze okulary ochronne.
 • Seite 19: Staranne Obchodzenie Się I Użytkowanie Narzędzi Elektrycznych

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 4. Staranne obchodzenie Uwzględniaj przy tym warunki robo- się i użytkowanie narzędzi cze i wykonywane czynności. Użycie elektrycznych narzędzi elektrycznych do innych zastosowań niż to przewidziano może prowadzić do nie- a) Nie przeciążaj urządzenia. Używaj do bezpiecznych sytuacji.
 • Seite 20: Wskazówki Bezpieczeństwa Odnoszące Się Do Narzędzia Uniwersalnego

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi nych części zamiennych. To sposób na taktować się z miejscowym przedsię- biorstwem dostawy energii. Dotknięcie zapewnienie bezpieczeństwa urządzenia. do przewodów elektrycznych może spowodo- wać powstanie pożaru lub porażenie prądem Wskazówki bezpieczeństwa Q elektrycznym. Uszkodzenie przewodu gazowe- odnoszące się...
 • Seite 21: Wskazówki Dotyczące Pracy

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa … / Przed uruchomieniem / Uruchomienie Akumulator należy chronić skraca się okres trwałości. Przerwanie procesu ła- przed gorącem, np. także dowania nie szkodzi akumulatorowi. przed trwałym promieniowa- 1. W celu wyciągnięcia pakietu akumulatorów maks. 50 °C niem słonecznym, ogniem, nacisnąć...
 • Seite 22: Nakładanie Papieru Ściernego Na Tarczę Szlifierską

  Uruchomienie Zastosowanie: · Cięcie oddzielające i wgłębne · Piłowanie blisko krawędzi, także w trudno dostępnym miejscach Przykład: Piłowanie zagłębień ścian konstrukcji lekkiej (p. rys. A i B) Płytka szlifierska Obrabiany materiał: Drewno i metal (arkusze papieru ściernego zawarte w dostawie), farba*, kamień* *w zależności od arkusza papieru ściernego Zastosowanie:...
 • Seite 23: Obsługa

  Uruchomienie / Obsługa / Konserwacja i czyszczenie / Gwarancja S prawdzić, czy narzędzie robocze zo- W razie przechowywania akumulatora litowo- stało właściwie zamocowane. Niewła- -jonowego przez dłuższy czas należy regularnie ściwie lub niepewnie zamocowane narzędzia kontrolować stan naładowania. Optymalny stan robocze mogą...
 • Seite 24: Utylizacja

  Nie wyrzucać akumulatorów do Typ / Oznaczenie urządzenia: odpadów i śmieci z gospodarstw Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne domowych! PAMFW 10.8 A1 Li-Ion Uszkodzone lub zużyte akumulatory muszą być Date of manufacture (DOM): 01–2015 poddawane recyklingowi zgodnie z dyrektywą Numer seryjny: IAN 104027 2006 / 66 / EC.
 • Seite 25 Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat ......................Oldal 26 Felszereltség ............................Oldal 26 A szállítmány tartalma........................Oldal 26 Műszaki adatok ..........................Oldal 26 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 1. A munkahely biztonsága ......................Oldal 27 2. Elektromos biztonsága .........................Oldal 27 3. Személyek biztonsága .........................Oldal 28 4. Az elektromos szerszámokkal való gondos járás és azok gondos használata ......Oldal 28 5.
 • Seite 26: Rendeltetésszerű Használat

  Gratulálunk új készülékének vásárlása alkalmából. Ezzel a döntésével vállalatunk értékes terméke mel- lett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A 1 Akkus multifunkciós szerszám PAMFW 10.8 A1 biztonságra, a használatára és a megsemmisítésre 1 Akku-csomag vonatkozó fontos tudnivalókat tartalmazza. A termék 1 Gyorstöltő- készülék...
 • Seite 27: Elektromos Szerszámokra Vonatkozó Általános Biztonsági Tudnivalók

  Bevezetés / Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók Zaj- és rezgésinformációk: téseket, tűz kitörését és / vagy súlyos sérüléseket A hangszint mért értékeit az EN 60745 szabvány- okozhatnak. nak megfelelően állapították meg. Az elektromos Őrizze meg a jövő számára a biztonsági szerszám A-kiemelés szerinti hangszintje tipikusan tudnivalókat és utasításokat! a következő:...
 • Seite 28: Személyek Biztonsága

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók d) Ne használja a készülék kábelét a ujját a BE- / KI-kapcsolón tartja, vagy a készülék rendeltetésétől eltérően a készülék be van kapcsolva, az balesetekhez vezethet. hordozására, felakasztására, vagy a d) Mielőtt a készüléket bekapcsolná, hálózati dugónak a dugaljzatból való...
 • Seite 29: Az Akkus Szerszám Alkalmazása És Kezelése

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók távolságán kívül. Ne hagyja, hogy a kulcsoktól, csavaroktól vagy egyéb kis készüléket olyan személyek használják, fémtárgyaktól, amelyek a kapcsok akik a készülék használatában nem áthidalását okozhatják. Az akkuk kapcsai jártasok, vagy ezeket az utasításokat közötti rövidzárlatnak a következményei égési nem olvasták el.
 • Seite 30: Biztonsági Utasítások Töltőkészülékekhez

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók Biztonsági utasítások léket, de kizárólag egy szakemberrel, vagy az töltőkészülékekhez illetékes szervizzel. Sérült kábelek növelik az áramütés kockázatát. A betétszerszámok cseréje alkalmával A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek, vala- viseljen védőkesztyűt. A betétszerszámok mint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi huzamosabb ideig tartó...
 • Seite 31: Az Üzembevétel Előtt

  Az üzembevétel előtt / Üzembe helyezés A z üzembevétel előtt Munkadarabok: fa, műanyag, gipsz és más puha anyag Az akku-csomag behelyezése / töltése / kivétele Alkalmazás: · Át- és bevások TUDNIVALÓ: Az akkut részben feltöltve szállítjuk. · Szélközeli fűrészelés a nehezen hozzáférhető A használatbavétel előtt legalább 1 órán át töltse helyeken is az akkut a töltőberendezésben.
 • Seite 32: A Csiszolólap Felhelyezése A Csiszolólemezre

  Üzembe helyezés / Kezelés / Karbantartás és tisztítás K ezelés Be- / kikapcsolás Q A készülék bekapcsolásához tolja a BE- / KI-kapcsolót előre. Csiszolólemez A készülék kikapcsolásához tolja a BE- / KI-kapcsolót hátra. Munkaanyagok: fa és fém (csiszolólapok a csomagban), szín*, kőzet* A rezgésszám kiválasztása Q *csiszolólaptól függő...
 • Seite 33: Garancia

  Karbantartás és tisztítás / Garancia / Mentesítés Mentesítés Tudnivaló: A nem felsorolt tartozékokat (mint pl. szénkeféket, kapcsolókat) Callcenter- ünkön keresz- tül rendelheti meg. A csomagolás környezetbarát anyagok- ból áll, amelyeket a helyi újraértékesítési helyeken mentesíthet. Garancia Ne dobja az elektromos szerszá- A készülékre 3 év garanciát adunk a vá- mokat a háztartási szemétbe! sárlás dátumától számítva.
 • Seite 34: Az Eredeti Eu-Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása / Gyártó

  Alkalmazott összehangolt szabványok EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-4:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 60335-2-29:2004+A2:10 EN 62233:2008 EN 60335-1:2012 EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Típus / A készülék megnevezése: Akkus multifunkciós szerszám PAMFW 10.8 A1 Date of manufacture (DOM): 01–2015 Sorozatszám: IAN 104027 34 HU...
 • Seite 35: Jótállási Tájékoztató

  Jótállási tájékoztató JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: AKKUS MULTIFUNKCIóS Gyártási szám: 104027 SZERSZÁM A termék típusa: PAMFW 10.8 A1 A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása: A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTR. 21 Szerviz Magyarország / Hornos Ltd.
 • Seite 36 Jótállási tájékoztató a fogyasztó felelős. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése, kijavítása esetén a kicserélt, vagy kijavított termékre, illetve alkatrészre újra kezdődik. 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani.
 • Seite 37 Kazalo Uvod Uporaba v skladu z določili ......................Stran 38 Oprema .............................. Stran 38 Obseg dobave ..........................Stran 38 Tehnični podatki ..........................Stran 38 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ......................Stran 39 2. Električna varnost .......................... Stran 39 3.
 • Seite 38: Uporaba V Skladu Z Določili

  Elektronika za znatno nevarnost nesreč. uravnavanje števila vrtljajev: 5000–19000 / min Oscilacijski kot: 3,2° Oprema Akumulatorska baterija PAMFW 10.8 A1-1: Tip: LITIJ-ION Stikalo za VKLOP / IZKLOP Nazivna napetost: 10,8 V Prikazovalnik stanja akumulatorja...
 • Seite 39: Splošna Varnostna Navodila Za Električno Orodje

  Uvod / Splošna varnostna navodila za električno orodje Podatki o hrupu in vibracijah: V varnostnih navodilih uporabljeni pojem »električno Izmerjena vrednost za hrup določena v skladu z orodje« se nanaša na električno orodje na omrežni EN 60745. Raven hrupa električnega orodja po pogon (s kablom za priključitev na omrežje) in na A-vrednotenju tipično znaša: električno orodje na akumulatorski pogon (brez...
 • Seite 40: Varnost Oseb

  Splošna varnostna navodila za električno orodje e) Kadar z električnim orodjem delate na f) Oblečeni bodite v primerna oblačila. prostem, uporabljajte samo električne Ne nosite širokih oblačil ali nakita. podaljške, ki so primerni in namenjeni Poskrbite, da v bližino vrtečih se de- uporabi na prostem.
 • Seite 41: Uporaba Akumulatorskega Orodja In Ravnanje Z Njim

  Splošna varnostna navodila za električno orodje 6. Servis rezalna orodja z ostrimi rezili se ne zatikajo in so lažje vodljiva. g) Električna orodja, dodatno opremo, a) Vaše naprave dajte vpopravilo servi- nastavke itd. uporabljajte v skladu z sni službi ali strokovnjaku za električ- navodili za uporabo in na način, ki je ne naprave, popravilo pa naj poteka predpisan posebej za ta specialni tip...
 • Seite 42: Varnostni Napotki Za Polnilne Naprave

  Splošna varnostna navodila za električno orodje / Pred začetkom uporabe bljajte ustrezne naprave za iskanje ali Napolnjivo baterijo zaščitite pa se o tem pozanimajte pri lokalnih pred vročino, npr. pred stalnim podjetjih za oskrbo z elektriko, plinom sončnim obsevanjem, ognjem, maks.
 • Seite 43: Začetek Uporabe

  Pred začetkom uporabe / Začetek uporabe 2. Vstavite akumulatorsko baterijo v hitri polnil- 3. Električni vtič vtaknite v vtičnico. Kontrolna LED lučka sveti rdeče. 4. Zeleni LED prikaz stanja napolnjenosti pomeni, da je polnjenje zaključeno in da je akumulatorska baterija pripravljena za uporabo.
 • Seite 44: Nameščanje Lista Brusnega Papirja Na Brusno Ploščo

  Začetek uporabe / Uporabe / Vzdrževanje in čiščenje / Garancija Nameščanje lista brusnega OPOZORILO: Potrebno število nihajev je odvisno papirja na brusno ploščo od materiala in delovnih pogojev in se da določiti s praktičnim poskusom. Nameščanje lista brusnega papirja na sre- dino brusne plošče V zdrževanje in čiščenje Menjava orodja (gl.
 • Seite 45: Odstranjevanje

  Električnega orodja ne mečite med hišne odpadke! Oznaka tipa / Naprave: Akumulatorsko multifunkcijsko orodje PAMFW 10.8 A1 V skladu z evropsko direktivo 2012 / 19 / EU o Date of manufacture (DOM): 01–2015 starih električnih napravah in njenim izvajanjem v Serijska številka: IAN 104027...
 • Seite 46: Garancijski List

  Garancijski list KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernaß 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblašče- Handels GmbH, da bo izdelek v garancijskem ni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno zahtevkov iz te garancije.
 • Seite 47 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu ......................Strana 48 Vybavení............................Strana 48 Obsah dodávky ..........................Strana 48 Technické údaje ..........................Strana 48 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ......................Strana 49 2. Elektrická bezpečnost ......................... Strana 49 3.
 • Seite 48: Použití Ke Stanovenému Účelu

  LED kontrolka stavu nabití Úvod O bsah dodávky Q Blahopřejeme vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli 1 Aku multifunkční nářadí PAMFW 10.8 A1 jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je 1 Akumulátorový balíček součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny 1 Rychlonabíječka pro bezpečnost, použití...
 • Seite 49: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Hladina akustického tlaku: 74,33 dB(A) ze sítě (se sˇiťovým kabelem) a na elektrické nástroje Hladina akustického výkonu: 85,33 dB(A) napájené akumulátorem (bez síťového kabelu). Nejistota K: 3 dB 1. Bezpečnost na pracovišti Noste ochranu sluchu! Celkové...
 • Seite 50: Bezpečnost Osob

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje které jsou povoleny pro vnější oblast. oděv, šperk nebo vlasy mohou být zachyceny Použití prodlužovacího kabelu povoleného pro samopohyblivými díly. g) Jsou-li namontována zařízení k vysá- vnější oblast snižuje riziko úrazu elektrickým vání a zachycování prachu, ujistěte se, proudem.
 • Seite 51: Použití Nástroje S Akumulátorem A Zacházení S Ním

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Bezpečnostní pokyny specifické ní typ nástroje předepsáno. Přitom Q pro multifunkční nástroj přihlédněte k pracovním podmínkám a prováděné činnosti. Použití elektrických E lektrický nástroj držte neustále oběma nástrojů pro jiná než určená použití může vést rukama a pečujte o stabilní...
 • Seite 52: Bezpečnostní Pokyny Pro Nabíječky

  Všeobecné bezpečnostní … / Před uvedením do provozu / Uvedení do provozu Řezání / dělení: Zpracováním vzniklých škod- livých / jedovatých prachů představuje ohrožení P oužijte jen nepoškozené, bezvadné pilové zdraví pro obsluhující osoby nebo osoby vysky- listy. Ohnuté, neostré nebo jinak poškozené tující...
 • Seite 53: Volba Nástroje

  Uvedení do provozu ČERVENÁ / ORANŽOVÁ / ZELENÁ = maximální kapacita / výkon ČERVENÁ / ORANŽOVÁ = střední kapacita / výkon ČERVENÁ = malá kapacita – akumulátor nabít V olba nástroje Stěrací nůž Poznámka: Univerzální upínání s možností jed- noduché výměny nástroje je vhodné pro běžné Materiály: zbytky malty / betonu, lepidlo na příslušenství.
 • Seite 54: Zapínání / Vypínání

  Uvedení do provozu / Obsluha / Údržba a čistění / Záruka napínací šroub a použitý nástroj P ouzdro čistěte suchou tkaninou – nikdy nepo- odejměte. užívejte benzin, rozpouštědla nebo čističe, které N asaďte použitý nástroj (např. ponorný pilový působí agresivně na umělou hmotu. list ) na upínač...
 • Seite 55: Zlikvidování

  Typ / Označení přístroje: ekologicky vhodnému opětnému zužitkování. Aku multifunkční nářadí PAMFW 10.8 A1 Akumulátorové články neodha- Date of manufacture (DOM): 01–2015 zujte do domácího odpadu! Sériové číslo: IAN 104027 Li-Ion Vadné...
 • Seite 57 Zoznam obsahu Úvod Používanie v súlade s určením ......................Strana 58 Vybavenie ............................Strana 58 Obsah dodávky ..........................Strana 58 Technické údaje ..........................Strana 58 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta ....................Strana 59 2. Elektrická bezpečnosť ......................... Strana 59 3.
 • Seite 58: Používanie V Súlade S Určením

  účel a je spojené so Elektronika regulátora značným rizikom úrazu. počtu otáčok: 5000–19000 / min Oscilačný uhol: 3,2° Vybavenie Akumulátorový blok PAMFW 10.8 A1-1: Typ: LÍTIUM-IóNOVÁ Spínač ZAP / VYP Menovité napätie: 10,8 V Ukazovateľ stavu akumulátorovej batérie Kapacita: 1500 mAh Regulačné...
 • Seite 59: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje Informácie o hluku a vibráciách: Pojem „elektrické náradie“ používaný v bezpeč- Nameraná hodnota pre hluk bola zistená podľa nostných pokynoch Sa vzťahuje na elektrické nára- EN 60745. Hladina hluku elektrického prístroja die napájané zo siete (so sieťovým káblom) a na ohodnotená...
 • Seite 60: Bezpečnosť Osôb

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje bujúcimi sa časťami prístroja. Poškodené e) Zabráňte neprirodzenému držaniu tela. Zabezpečte si stabilný postoj a alebo zamotané káble zvyšujú riziko zásahu vždy udržiavajte rovnováhu. Takto elektrickým prúdom. e) Ak pracujete s elektrickým náradím môžete mať prístroj najmä v nečakaných situá- vonku, používajte iba také...
 • Seite 61: Použitie A Údržba Akumulátorového Nástroja

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje ňujú funkčnosť prístroja. Pred použí- POZOR! NEBEZPEČENSTVO EXPLÓZIE! vaním prístroja musia byť poškodené Nikdy nenabíjajte nenabíjateľné batérie. časti opravené. Príčinou mnohých úrazov je práve zlá údržba elektrických nástrojov. 6. Servis f) Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.
 • Seite 62: Bezpečnostné Upozornenia Pre Nabíjačky

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické … / Pred uvedením do prevádzky R uky držte mimo dosahu oblasti pílenia. Chráňte akumulátorovú ba- tériu pred horúčavou, napr. i Nesiahajte pod obrábaný predmet. Pri dotyku s pred trvalým slnečným žiare- pílovým listom existuje nebezpečenstvo poranenia. max.
 • Seite 63: Uvedenie Do Prevádzky

  Pred uvedením do prevádzky / Uvedenie do prevádzky 2. Vložte akumulátorový blok do rýchlonabíjač- 3. Sieťovú zástrčku zastrčte do zásuvky. LED indiká- svieti červeno. 4. Zelený LED ukazovateľ stavu napätia Vám signalizuje, že proces nabíjania je ukončený a akumulátorový blok je prevádzkyschopný.
 • Seite 64: Nasadenie Brúsneho Listu Na Brúsnu Dosku

  Uvedenie do prevádzky / Obsluha / Údržba a čistenie / Záruśná lehota Predvoľba vibrácií Použitie: Q · Brúsenie na okrajoch a v ťažko prístupných oblastiach (p. obr. E a F) N a regulačnom koliesku predvoľby vibrácií predvoľte potrebné vibrácie. Nasadenie brúsneho listu UPOZORNENIE: Potrebné...
 • Seite 65: Likvidácia

  Záruśná lehota / Likvidácia ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatňo- Neodhadzujte akumulátory vania záruky sa spojte s opravovňou do domového odpadu! Li-Ion telefonicky. Len tak sa dá zabezpečiť bezplatné zaslanie tovaru. Chybné alebo použité akumulátory sa musia podľa smernice 2006 / 66 / EC recyklovať. Záruka platí...
 • Seite 66: Preklad Originálneho Es Konformitného Vyhlásenia / Výrobca

  EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 60335-2-29:2004+A2:10 EN 62233:2008 EN 60335-1:2012 EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Názov prístroja: Akumulátorové multifunkčné náradie PAMFW 10.8 A1 Date of manufacture (DOM): 01–2015 Sériové číslo: IAN 104027 Bochum, 31.01.2015 Semi Uguzlu - manažér kvality - 66 SK...
 • Seite 67 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ......................Seite 68 Ausstattung ............................Seite 68 Lieferumfang ............................Seite 68 Technische Daten ..........................Seite 68 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 69 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 69 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 70 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 70 5.
 • Seite 68: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für 1 Akku-Multifunktionswerkzeug PAMFW 10.8 A1 Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie 1 Akku-Pack sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- 1 Schnell-Ladegerät...
 • Seite 69: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Geräusch und Vibrationsinformationen: Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf! Messwert für Geräusch ermittelt entsprechend EN 60745. Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff Schalldruckpegel: 74,33 dB(A) „Elektrowerkzeug“...
 • Seite 70: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge aufzuhängen oder um den Stecker aus schaltet an die Stromversorgung anschließen, der Steckdose zu ziehen. Halten Sie kann dies zu Unfällen führen. das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Kanten oder sich bewegenden Gerä- Schraubenschlüssel, bevor Sie das teteilen.
 • Seite 71: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerk- brückung der Kontakte verursachen zeuge außerhalb der Reichweite von könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akku- Kindern auf. Lassen Sie Personen das kontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Gerät nicht benutzen, die mit diesem Folge haben.
 • Seite 72: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Sicherheitshinweise für Beschädigte Kabel erhöhen das Risiko eines Ladegeräte elektrischen Schlages. T ragen Sie beim Wechsel der Einsatz- werkzeuge Schutzhandschuhe. Einsatz- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und werkzeuge werden bei längerem Gebrauch warm. darüber sowie von Personen mit verringerten phy- V erwenden Sie das Elektrowerkzeug sischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten...
 • Seite 73: Vor Inbetriebnahme

  Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme V or Inbetriebnahme Werkstoffe: Holz, Kunststoff, Gips und andere weiche Materialien Akku-Pack entnehmen / laden / einsetzen Anwendung: · Trenn- und Tauchsägeschnitte HINWEIS: Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. · randnahes Sägen, auch in schwer zugänglichen Laden Sie den Akku vor der Inbetriebnahme idealer- Bereichen weise mindestens 1 Stunde im Ladegerät auf.
 • Seite 74: Schleifblatt Auf Die Schleifplatte Aufsetzen

  Inbetriebnahme / Bedienung / Wartung und Reinigung Einsatzwerkzeuge können sich während des Betriebs lösen und Sie verletzen. B edienung E in- / Ausschalten Schleifplatte Werkstoffe: S chieben Sie den EIN- / AUS-Schalter nach Holz und Metall (Schleifblätter im Lieferumfang vorn, um das Gerät einzuschalten. enthalten), S chieben Sie den EIN- / AUS-Schalter nach...
 • Seite 75: Garantie

  Wartung und Reinigung / Garantie / Entsorgung Hinweis: Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z.B. Service Österreich Kohlebürsten, Schalter) können Sie über unsere Tel.: 0820 201 222 Callcenter bestellen. (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at Garantie IAN 104027 Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum.
 • Seite 76: Original-Eg-Konformitätserklärung / Hersteller

  Normen EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-4:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 60335-2-29:2004+A2:10 EN 62233:2008 EN 60335-1:2012 EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-Multifunktionswerkzeug PAMFW 10.8 A1 Herstellungsjahr: 01–2015 Seriennummer: IAN 104027 Bochum, 31.01.2015 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - 76 DE/AT/CH...
 • Seite 77 KOMPERNASS HANDELS GMBH Burgstrasse 21 44867 Bochum germaNY Last Information update · stan informacji · Információk állása · stanje informacij · stav informací · stav informácií · stand der Informationen: 01 / 2015 Ident.-No.: PamFW10.8a1012015-4 IAN 104027...