Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Sharp K-60D19IM1-EU Bedienungsanleitung

Sharp K-60D19IM1-EU Bedienungsanleitung

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 70
K-60D19IM1-EU
Cooking
AL
Manual i Përdorimit
BG
AИнструкции за Употреба
CZ
HNávod k Obsluze
DE
FBedienungsanleitung
DK
Handleiding
ES
Manual de uso
PT
Manual de Instruçőes
Home Appliances
K-60D22BM1-EU

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Sharp K-60D19IM1-EU

 • Seite 1 Home Appliances K-60D19IM1-EU Cooking Manual i Përdorimit AИнструкции за Употреба HNávod k Obsluze FBedienungsanleitung Handleiding Manual de uso Manual de Instruçőes K-60D22BM1-EU...
 • Seite 2 a Direttive, Decisioni e Regolamenti europei e ai requisiti elencati negli standard di riferimento. GR-Δήλωση συμμόρφωσης Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις εφαρμόσιμες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις GB-Declaration of conformity και Κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις που We declare that our products meet the applicable περιέχονται...
 • Seite 3 spomenutim standardima. referencia tartalmaknál. SR-Izjava o usklađenosti SL-Izjava o skladnosti Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primenljive evropske direktive, odluke i Zagotavljamo, da so naši izdelki skladni z propise, kao i zahteve navedene u naznačenim ustreznimi evropskimi direktivami, sklepi in standardima. predpisi ter zahtevami, ki so navedene v referenčnih standardih.
 • Seite 4 I nderuar klient, Qëllimi ynë është t’Ju ofrojmë produkte të cilësisë së lartë që i tejkalojnë pritshmëritë Tuaja. Pajisja juaj është prodhuar në fabrika moderne dhe me shumë kujdes, e testuar veçanërisht për cilësinë. Ky udhëzues është përgatitur në mënyrë që t'ju ndihmojë...
 • Seite 5 Përmbajtja Prezantimi dhe madhësia e produktit Paralajmërime Përgatitja për instalim dhe përdorim Përdorimi i furrës Pastrimi dhe mirëmbajtja e produktit tuaj Shërbimi dhe Transporti AL - 3...
 • Seite 6 PREZANTIMI DHE MADHËSIA E PRODUKTIT Paneli i kontrollit Doreza Dera e furrës Element me ngrohje më të ulët (prapa pllakës) Element me ngrohje më të lartë (prapa pllakës) rrjetë grile Drita e furrës tabaka mbajtëse Grila me ventilim AL - 4...
 • Seite 7 dhe kuptojnë rreziqet PARALAJMËRIMET E SIGURISË e përfshira. Fëmijët LEXONI ME KUJDES DHE PLOTËSISHT KËTO UDHËZIME PARA PËRDORIMIT nuk duhet të luajnë TË PAJISJES TUAJ DHE RUAJENI ATË me pajisjen. Pastrimi NË NJË VEND TË PËRSHTATSHËM PËR REFERENCË KUR TË JETË E dhe mirëmbajtja nuk NEVOJSHME.
 • Seite 8 ndërtuar për tu rimin e pajisjes. vënë në punë me • KUJDES: Sigurohuni anë të një ore me që pajisja është e fikur zile të jashtme apo para se të zëvendësoni me anë të një sis- llambën për të shman- temi të...
 • Seite 9 shtëpiak të brendshëm dhe nuk gjatë transportit. Në rast të ndonjë duhet të përdoret për ndonjë qëllim defekti; mos e përdorni pajisjen dhe tjetër, ose në ndonjë kërkesë tjetër, kontaktoni menjëherë një agjent të tilla si për përdorim jo-shtëpiak të kualifikuar të shërbimit. Duke apo në...
 • Seite 10 apo të lëngshëm. Ato mund të mar- QË GJITHMONË TË PËRDORNI rin zjarr në kushtet e ngrohjes eks- PJESËORIGJINALE NË treme. Asnjëherë mos derdh ujë RAST NEVOJE TË KONTAKTONI mbi të flakët që janë shkaktuar nga VETËM AGJENTIN E AUTORIZU- vaji.
 • Seite 11 Ndryshimet e nevojshme në muret e ka- binetit dhe ventilatorin e integruar të kom- binuar me produktin, si dhe lartësitë mini- male nga bazamenti i furrës janë paraqitur në figurën 1. Prandaj, ventilatori i shkarki- mit duhet të jetë në një lartësi minimale prej 65 cm nga bazamenti i pllakës.
 • Seite 12 – Kablloja e furnizimit nuk duhet të Nëse furra instalohet nën një pllakë, dis- tanca mes platformës së punës dhe pane- kontaktojë sipërfaqen e nxehtë të lit kryesor të furrës duhet të jetë minima- produktit. lisht 50 mm dhe distanca mes platformës –...
 • Seite 13 PËRDORIMI I FURRËS Paneli i kontrollit Funksioni i butonit të Funksioni i butonit të Kohëmatës kontrollit të furrës dixhital kontrollit të furrës Drita e funksionimit të furrës Drita e funksionimit të furrës Funksioni i butonit të kontrollit të furrës Për të zgjedhur funksionin e dëshiruar të...
 • Seite 14 Funksionet e Furrës * Funksionet e furrës tuaj mund të jenë Funksioni i gatimit statik: të ndryshme për shkak të modelit të Termostati dhe dritat paralajmërue- produktit tuaj. se të furrës do të ndizen, elementet e Llamba e furrës: ngrohjes së ulët dhe të lartë do të fil- lojnë...
 • Seite 15 Përdorni raftet e sipërme të furrës. Lyeni lehtë me furçë me vaj rrjetin e skarës Funksioni pica për të ndaluar ngjitjen e ushqimit dhe vendosni ushqimet në qendër të rrjetës. Termostati dhe dritat paralajmëruese të Gjithmonë vendosni një tepsi poshtë furrës do të...
 • Seite 16 të shkurtër. Është e rekomanduar parangrohje e furrës për 10 minuta. Funksioni Turbo Përdorimi i orës dixhitale Termostati dhe dritat paralajmërue- se të furrës do të ndizen, elementet e ngrohjes së skarës dhe ngrohjes së lartë dhe ventilatori do të fillojnë të veprojnë.
 • Seite 17 rregullimit të kohës duhet të kryhet të fillojë të ndriçojë vazhdimisht. Kur përsëri. simboli fillon të ndriçojë vazhdimisht, sinjali zanor i rregullimit të kohës është Sinjal zanor Rregullim i kohës: bërë. Koha e sinjalit zanor mund të vendoset në një kohë në mes diapazonit kohor prej 0 dhe 23.59.
 • Seite 18 shihni "stop" në ekranin e orës, simboli Ky funksion është përdorur për të (A) do të fillojë të pulsojë. Rregulloni gatuar sipas kohës së dëshiruar për kohën e gatimit për ushqimin që doni përfundim. Ushqimi për t'u gatuar është të gatuani, duke përdorur butonat vënë...
 • Seite 19 Programim plotësisht -automatik: Mund të regjistrohet një periudhë gatimi mes rangut kohor prej 0 dhe 10 orë. d u r En d (modu- set) (modu- set) Ky funksion është përdorur për të gatuar pas një periudhe të caktuar Së dyti; Mbani shtypur butonin kohore, brenda një...
 • Seite 20 e termostatit në pozitën 0, duke shtypur çdo buton të kohëmatësit, sinjali zanor do të përfundojë. Gjithashtu, ora do të kthehet në funksionin e përdorimit manual. Bllokimi i çelësit • Kyçi aktivizohet automatikisht kur nuk përdoret kohëmatësi për 5 sekonda në...
 • Seite 21 AL - 19...
 • Seite 22 Aksesorët gohet në klauzolat përkatëse, kurrë mos përdorni grilën me gaz pa kapakun Produkti është furnizuar me aksesorë. mbrojtës. Nëse furra juaj ka një skarë që gjithashtu mund të përdorni vepron me gaz, por kapaku mbrojtës mun- aksesorët që keni blerë nga burime të gon, apo është...
 • Seite 23 PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA Tabakaja e cekët E FURRËS TUAJ Tabakaja e cekët përdoret për të pjekur brumë të tilla si bazë torte etj. Për ta vendosur si duhet tabakanë në zgavër, PASTRIMI e vini atë në çdo raft dhe shtyjeni atë në pjesën e prapme.
 • Seite 24 SHËRBIMI DHE kërkojnë pastrim. Gjithsesi; në varësi të përdorimit, është e rekomanduar që ju TRANSPORTI të zëvendësoni ato pas një periudhe të caktuar kohe. KËRKESA PARA MARRJES SË SHËRBIMIT MIRËMBAJTJA Nëse furra nuk funksionon: Furra mund të jetë stakuar, ka pasur një Zëvendësimi i dritës së...
 • Seite 25 jat e transportit në kuti. Vendosni shirita mbi sobën në pjesët e sipërme, mbu- lojeni dhe transportoni më vete panelin e gatimit. Vendosni një letër midis kapakut të sipërm dhe panelit të gatimit, mbuloni kapakun e sipërm, dhe më pas ven- dosni shirita mbi sipërfaqet anësore të...
 • Seite 26 Уважаеми потребители, Нашата цел е да Ви предложим висококачествени продукти, които надминават Вашите очаквания. Вашият уред е произведен с помощта на модерни съоръжения и е грижливо тестван за качество. Тези инструкции са изготвени с цел да Ви помогнат да използвате Вашия уред, който е произведен с най- модерните, надеждни...
 • Seite 27 Съдържание Представяне и размери на продукта Предупреждения Подготовка за монтаж и употреба Употреба Почистване и поддръжка Обслужване и транспортиране BG - 3...
 • Seite 28 ПРЕДСТАВЯНЕ И РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА Панел за управление Дръжка Врата на фурната Долен нагревател (зад плочата) Горен нагревател (зад плочата) Електрически грил Вътрешно осветление Тава Релси Клапи на въздушните отверстия BG - 4...
 • Seite 29: Предупреждения За Безо- Пасност

  опасностите, които ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗО- ПАСНОСТ е възможно да въз- ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА, ПРО- никнат. Децата не ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУК- трябва да си играят ЦИИ ДОКРАЙ. ПАЗЕТЕ ГИ НА УДОБНО МЯСТО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. с уреда. Почистване- то и поддръжката не НАРЪЧНИКЪТ...
 • Seite 30 нете опасността от • ВНИМАНИЕ: С цел късо съединение. избягване възмож- ността от токов • Уредът не е при- удар, преди да прис- годен за употреба тъпите към смяна на с външен таймер или крушката се увере- отделна система за те, че...
 • Seite 31 • ВНИМАНИЕ: Този уред е пред- и т.н.) могат да окажат вредно въздействие върху деца. Пора- назначен единствено за готве- не на храна при условия на би- ди това трябва да бъдат отстра- това употреба и не трябва да нявани незабавно. бъде...
 • Seite 32 • Изключвайте уреда от захран- ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ ването в случаите, когато не И УПОТРЕБА го ползвате за продължителни Изработена от компоненти и материа- периоди. Изключвайте главния ли с най-добро качество, тази модерна, превключвател. Освен това, ко- функционална и практична фурна отго- гато...
 • Seite 33 Необходимите промени в стенните шкафове и аспираторите над вграде- ния комбиниран уред, както и мини- малните височини над борда на фур- ната са показани на изображение 1. Минимално необходимо разстояние между аспиратора и готварския плот е 65 см. В случай че няма такъв, ви- сочината...
 • Seite 34 Ако фурната е монтирана под гот- представител. варски плот, разстоянието между – Заземеният контакт трябва да се горния й панел и плота трябва да намира в непосредствена близост бъде най-малко 50 мм, а разстояние- то между кухненския плот и горната до...
 • Seite 35 УПОТРЕБА Панел за управление Контролен регулатор за Контролен регулатор за Цифров таймер функциите на фурната функциите на фурната Светлинен индикатор за функциониране на фурната Светлинен индикатор за термостата на фурната Контролен регулатор за функциите на фурната За избор на желаната функция за...
 • Seite 36: Вътрешно Осветление

  Функции на фурната на храната. При използване на тази функция се препоръчва десетми- * Функциите на Вашата фурна могат нутно предварително затопляне на да се различават от посочените по- фурната. ради различия в моделите. Вътрешно осветление: Статично готвене: Вътрешното осветление се включва Светлинните...
 • Seite 37 залепване и поставете храната в Бързо печене на грил: нейния център. Винаги поставяйте тава за оттичане на мазнина под С в е т л и н н и т е и н д и к а т о р и з а решетката.
 • Seite 38 Употреба на цифров таймер Функция Турбо: Светлинните индикатори за функцио- ниране на фурната и на термостата се активират. Пръстеновидният нагрева- тел и вентилаторът се включват. Функция Турбо разпределя равно- мерно топлината във фурната. По този начин храната върху всички сте- Режим...
 • Seite 39 Настройка на времето за настройването на предупредителния предупредителен звуков сигнал: аудио сигнал е приключено. Времето за включване на предупредителния аудио сигнал може да бъде зададено в диапазона от 0 до 23.59. При достигане на зададеното време, таймерът издава предупредителен аудио сигнал и символът започва да...
 • Seite 40 започва да премигва. Регулирайте Тази функция се използва за времетраенето за готвене, в готвене, съобразно желания зависимост от приготвяната храна краен час. Храната се поставя с помощта на бутони (+) и (-), във фурната. Избира се желаната докато таймерът се намира в това функция...
 • Seite 41 Автоматично програмиране: Времетраенето за готвене, което може да бъде зададено е от 0 до 10 часа. d u r En d Режим Режим Функцията се използва за готвене Натиснете бутон РЕЖИМ още след определен период от време няколко пъти, докато върху дисплея при...
 • Seite 42 премигва. След като сте върнали бутоните на фурната и термостата в положение 0, можете да изключите предупредителния аудио сигнал чрез натискане на произволен бутон. Това ще задейства ръчен режим за работа на таймера. Заключване на бутоните: • Блокирането на бутоните се активира...
 • Seite 43 BG - 19...
 • Seite 44 Аксесоари правете опит да използвате грил с газов нагревател без предпазен Заедно с продуктът са предоставени капак. Ако Вашата фурна разполага и аксесоари. Можете да използвате с -грил с газов нагревател, но и аксесоари, закупени от други места, предпазният капак липсва...
 • Seite 45 ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖ- Плитка тава КА НА ФУРНАТА Служи за приготвяне на сладкиши, като плодови пити и др. подобни. Сложете тавата върху релсите ПОЧИСТВАНЕ и я бутнете навътре. Преди почистване на фурната се уве- рете, че всички контролни регулатори са изключени, както и че е изстинала. Изключете...
 • Seite 46 ОБСЛУЖВНЕ И ТРАНС- чистване с помощта на сухи и пра- хообразни почистващи препарати. ПОРТИРАНЕ Каталитичните емайлирани панели на продукта отзад и отстрани на въ- ПРЕДИ ДА ПОТЪРСИТЕ СЕР- трешната рамка не се нуждаят от ВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ почистване. Въпреки това, в зависи- мост...
 • Seite 47 транспортирайте в нея. Спазвайте символите за транспортиране върху опаковката. Залепете горните части на фурната, както и решетките за на- гревателните панели. Поставете хартия между горното по- критие и нагревателния панел, по- крийте го и го залепете за странична- та повърхност на фурната. Залепете...
 • Seite 48 Vážený zákazníku, naším cílem je vám nabízet vysoce kvalitní produkty, které překročí vaše očekávání. Váš spotřebič je vyroben v moderních závodech a je pečlivě testován ohledně kva- lity. Tento návod je připraven tak, aby vám pomohl s použitím vašeho spotřebič, který...
 • Seite 49 Obsah Prezentace a velikost produktu Varování Příprava k instalaci a použití Použití trouby Čištění a údržba vašeho produktu Servis a přeprava CZ - 3...
 • Seite 50 PREZENTACE A VELIKOST PRODUKTU Ovládací panel Rukojeť Dveře trouby Spodní topný prvek (za deskou) Horní topný prvek (za deskou) Drátěná police Světlo v troubě Zásobník Přihrádky Závěrky odsávání CZ - 4...
 • Seite 51 hrát. Čištění a údržba BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ nesmí být prováděny TYTO POKYNY SI PŘEČTĚTE PEČLI- VĚ JEŠTĚ NEŽ ZAČNETE SPOTŘE- dětmi bez dohledu BIČ POUŽÍVAT A UCHOVEJTE JE NA dospělé osoby. PRAKTICKÉM MÍSTĚ, KDE JE V PŘÍ- PADĚ POTŘEBY NALEZNETE. • VAROVÁNÍ: Spotře- bič...
 • Seite 52 • Během použití se vaření nebo grilování spotřebič zahřeje. se mohou přístupné Dávejte pozor, abyste části zahřát. Malé děti se nedotkli topných udržujte mimo dosah. prvků. • Během použití se • Váš spotřebič je vyrobený v sou- ladu se všemi platnými a meziná- mohou rukojeti při rodními směrnicemi a nařízeními.
 • Seite 53 Během použití pozor, abyste příslušenstvím ne- narazili do skla. • Při prvním spuštění se může obje- vit určitý zápach, způsobený izo- • Během instalace zkontrolujte, zda lačními materiály a topnými prvky. není napájecí kabel zaklíněný. Proto, než troubu použijete, ne- Je-li napájecí...
 • Seite 54 otevřené, nic na ně nepokládej- PŘÍPRAVA NA INSTALACI A PO- te. Mohli byste narušit rovnováhu UŽITÍ spotřebiče nebo rozbít kryt. Tato moderní, funkční a praktická trou- • Do zásuvky nedávejte hořlavé věci ba vyrobená z nejkvalitnějších částí a (nylon, platové sáčky, papír, látky, materiálů...
 • Seite 55 Proveďte nutné změny na okolních skříň- kách, stejně tak dodržte minimální výšku od plotny, jak je znázorněno na Obr. 1. Odsávací ventilátor musí mít minimál- ní výšku 65 cm od plotny. V případě, že nemáte žádný odsávací ventilátor, výška nesmí být nižší než 70 cm. DESKA INSTALACE VESTAVĚNÉ...
 • Seite 56 Je-li trouba nainstalovaná pod plotnou, s horkým povrchem produktu. vzdálenost mezi pracovní plochou a – V případě poškození napájecího ka- horním panelem trouby musí být mini- belu kontaktujte autorizovaný servis. málně 50 mm a vzdálenost mezi pra- covní plochou a horní částí ovládacího Kabel musí...
 • Seite 57: Použití Trouby

  POUŽITÍ TROUBY Ovládací panel Tlačítko ovládání trouby Digitální časovač Tlačítko ovládání trouby Světlo termostatu v troubě Světlo v troubě Tlačítko ovládání trouby Pro výběr požadované funkce vaření otočte kolečkem na symbol s detaily funkce trouby, jak je vysvětleno v násle- dující...
 • Seite 58: Funkce Rozmrazování

  Funkce trouby Statická funkce vaření: * Funkce vaší trouby se mohou v závis- losti na modelu produktu lišit. Zapne se termostat a výstražné kontrol- ky trouby, spustí se spodní a horní top- Světlo v troubě né prvky. Statická funkce vaření vyza- řuje teplo a zajišťuje rovnoměrné...
 • Seite 59 Funkce rychlejšího Použijte horní poličky trouby. Drátěný grilován: gril lehce potřete olejem, aby se na ni nepřichytilo jídlo - to umístěte doprostřed Zapne termostat výstražné mřížky. Dolů vždy dejte plech, který kontrolky trouby, spustí se gril a horní zachytí kapky oleje nebo tuku. Doporučuje topné...
 • Seite 60 Použití digitálního časovače Funkce Turbo Zapne se termostat trouby a rozsvítí se kontrolky trouby, spustí se spodní prvek a ventilátor. Díky této funkci se teplo v troubě roz- ptýlí rovnoměrně. Potraviny na všech roštech se uvaří rovnoměrně. Dopo- ručujeme, abyste troubu předehřívali Režim zhruba 10 minut.
 • Seite 61 Nastavení zvukového upozorně- zvukové varování a na obrazovce se ní: rozbliká symbol . Zvukové varování zastavíte stisknutím libovolného tlačít- ka a symbol z obrazovky zmizí. Nastavení času zvukového varování slouží pouze pro účel upozornění. Při této funkci se trouba nespustí. Nastavení...
 • Seite 62 Dobu vaření lze nastavit v rozsahu Tato funkce se používá k vaření dle 0 až 10 hodin. požadovaného času dokončení. Potraviny, které chcete uvařit, vložte Po uplynutí nastaveného času časovač do trouby. Trouba je nastavená na troubu vypne a trouba vydá zvukové požadovanou funkci vaření.
 • Seite 63 Plně automatický program: Dobu vaření lze nastavit v roz- sahu 0 až 10 hodin. d u r En d Režim Režim Poté přidržte tlačítko MODE (REŽIM) Tato funkce se používá k vaření po dokud se na obrazovce nezobrazí uplynutí určitého času, v rámci určité- "end"...
 • Seite 64: Zámek Tlačítek

  Zámek tlačítek: • Zámek se automaticky aktivuje, pokud se časovač nepoužívá po dobu 5 sekund. Pro odemknutí časovače, stiskněte a držte tlačítko REŽIM po dobu 3 sekund. Poté lze provést požadovanou operaci. • Po aktivaci tlačítka režimu se každé tlačítko aktivuje okamžitě po stisknutí. CZ - 18...
 • Seite 65 CZ - 19...
 • Seite 66 Příslušenství o náhradní díl. Produkt se dodává s příslušenstvím. Otvor trouby Rovněž můžete použít příslušenství, Přihrádky: které koupíte z jiných zdrojů, ale musí 5. Rack být teplu vzdorné. Rovněž můžete 4. Rack 3. Rack použít skleněné nádobí, formy na 2. Rack 1.
 • Seite 67 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA VAŠÍ TROUBY ČIŠTĚNÍ Než s čištěním trouby začněte, ujistěte Hluboký plech se, zda je veškeré ovládání vypnuto a zda váš spotřebič vychladl. Odpojte Hluboký plech se používá k pečení spotřebič. dušeného masa. Abyste ho do trouby umístili správně, zasuňte ho do držáků a zcela dozadu.
 • Seite 68 SERVIS A PŘEPRAVA se doporučuje, abyste je po určitém čase vyměnili. CO JE TŘEBA UDĚLAT, NEŽ BUDETE KONTAKTOVAT ÚDRŽBA SERVIS Výměna světla v troubě Pokud trouba nefunguje: Trouba může být odpojená ze sítě, Výměnu světla v troubě musí provést mohlo dojít k výpadku napájení. Na mo- autorizovaný...
 • Seite 69 Do přední části krytu přilepte kartón nebo papíru, stejně tak na vnitřní část skla a vyjměte drátěnou mřížku a pekáče z trouby, aby nedošlo k jejímu poškození během přepravy. Kryt trouby rovněž přilepte k bočním stěnám. Pokud nemáte původní obal: Přijměte opatření, abyste...
 • Seite 70 Sehr verehrte/r Kunde/in, Unser Ziel ist es, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Produkt zur Verfügung zu stellen, das Ihre Erwartungen sogar noch übertrifft. Ihr Gerät wurde in modernen Herstellungseinrichtungen produziert und seine Qualität sorgfältig getestet. Dieses Handbuch wurde erstellt, um Sie bei der Verwendung Ihres Haushaltsgeräts zu un- terstützen, das mit modernster Technik, Sorgfalt und höchster Qualität hergestellt wurde.
 • Seite 71 Inhalt Vorstellung und Abmessungen des Produkts Warnhinweise Vorbereitung des Einbaus und der Verwendung Den Backofen verwenden Reinigung und Wartung Ihres Produkts Reparatur und Transport DE - 3...
 • Seite 72: Vorstellung Und Abmessungen Des Produkts

  VORSTELLUNG UND ABMESSUNGEN DES PRODUKTS Steuertafel Griff Backofentür Unteres Heizelement (hinter der Platte) Oberes Heizelement (hinter der Platte) Drahtgrill Backofenlampe Blech Schienen Luftauslassklappen DE - 4...
 • Seite 73: Sicherheitshinweise

  kennen. Kinder dürfen SICHERHEITSHINWEISE nicht mit dem Gerät LESEN SIE SICH DIESE ANLEITUNG VOLLSTÄNDIG UND SORGFÄLTIG spielen. Die Reinigung VOR DER VERWENDUNG IHRES und Wartung sollte von GERÄTS DURCH UND BEWAHREN Kindern nicht ohne SIE SIE FÜR SPÄTER AN EINEM LE- ICHT ERREICHBAREN ORT AUF.
 • Seite 74 bedienung vorgesehen. vermeiden. • Das Gerät wird • VORSICHT: Berührba- während seiner Ver- re Teile können beim wendung heiß. Passen Braten oder Grillen sehr Sie auf, dass Sie nicht heiß sein. Kleine Kinder die Heizelemente im müssen immer fernge- Inneren des Backofens halten werden.
 • Seite 75: Einbauhinweise

  Sicherheitsmaßnahme ergriffen, terialien (z.B. Schränke) müssen um Ihre Sicherheit zu garantieren. einer Temperatur von min. 100°C Da das Glas brechen kann, sollten widerstehen können. Sie beim Reinigen vorsichtig sein, Während der Verwendung um Kratzer zu vermeiden. Verme- • Wenn Sie Ihren Backofen das iden Sie, das Zubehör gegen das ersten Mal verwenden, können Glas schlägt oder anstößt.
 • Seite 76: Vorbereitung Des Einbaus Und Der Verwendung

  nicht verwenden, drehen Sie das VORBEREITUNG DES EINBAUS Gasventil zu. UND DER VERWENDUNG • Achten Sie darauf, dass die Be- Dieser moderne, funktionale und prak- dienknöpfe des Backofens immer tische Backofen wurde aus den hoch- auf "0" (Aus) stehen, wenn sie wertigsten Bestandteilen und Materiali- nicht benutzt werden.
 • Seite 77 Wandschränken Dunstab- zugshauben über dem eingebauten Kombinationsprodukt erforderliche Änderungen sowie die Maximalhöhen über der Herdplatte sind in Abbildung 1 enthalten. Dementsprechend muss sich die Dunstabzugshaube in einer Mindesthöhe von 65 cm über der Herd- platte befinden. Wenn kein Abluftven- tilator vorhanden ist, muss die Höhe nicht weniger als 70 cm betragen.
 • Seite 78: Stromanschluss Und Sicherheit Des Einbauherds

  Wenn der Backofen unter einem Koch- in unmittelbarer Nähe des Backofens feld eingebaut wird, dann muss der befinden. Verwenden Sie niemals ein Abstand zwischen der Arbeitsplatte Verlängerungskabel. und der oberen Platte des Backofens – Das Stromversorgungskabel darf mindestens 50 mm und der Abstand zwischen der Arbeitsplatte und der obe- nicht die heißen Oberfläche des Pro- ren Kante der Steuertafel mindestens...
 • Seite 79: Verwendung Des Herds

  VERWENDUNG DES HERDS Steuertafel Herdfunktionskontrollknopf Herdfunktionskontrollknopf Digitaler Timer Thermostatanzeigelicht Ofenfunktionslampe Herdfunktionskontrollknopf Zur Auswahl der gewünschten Koch- funktion drehen Sie den Knopf auf das entsprechende Symbol. Die Einzelhe- iten zu den Herdfunktionen finden Sie im nächsten Abschnitt. Herdfunktionskontrollknopf Zur Auswahl der gewünschten Koch- funktion drehen Sie den Knopf auf das entsprechende Symbol.
 • Seite 80: Backofen-Funktionen

  Backofenfunktionen zehnminütiges Vorheizen des Backo- fen ist empfehlenswert. * Die Funktionen Ihres Backofens kön- nen je nach Modell Ihres Produkts un- terschiedlich sein. Backofenlampe: Ober- und Unterhitze-Funk- tion: Nur die Backofenlampe wird einge- Der Thermostat und die Warnlichter des schaltet und bleibt bei allen Backfunk- Backofens schalten sich ein, das unte- tionen angeschaltet.
 • Seite 81 Der Thermostat und die Warnlichter des um heruntertropfendes Fett oder Backofens schalten sich ein, das obere Öl aufzufangen. Ein etwa Heizelement und das Grillelement heizen zehnminütiges V o r h e i z e n d e s sich auf. Diese Funktion wird für ein B a c k o f e n s i s t empfehlenswert.
 • Seite 82: Benutzung Des Digitaltimers

  Der Lüfter zusammen mit dem unteren Heizelement ist ideal zur Erhitzung Turbofunktion von Essen in kurzer Zeit. Es wird Der Thermostat und die Warnlichter empfohlen, den Backofen für 10 Minuten des Backofens schalten sich ein, das vorzuheizen. untere Heizelement heizt sich auf und Benutzung des Digitaltimers der Lüfter schaltet sich ein.
 • Seite 83: Einstellung Des Signaltimers

  Ofenteil manuell bedienen. Im Falle Nachdem das Symbol durchgehend eines Stromausfalls muss die Uhrzeit leuchtet, ist die Einstellung der Alarmfunktion abgeschlossen. erneut eingestellt werden. Der Signalton-Timer kann auf einen Einstellung des Signaltimers: Wert zwischen 0 und 23:59 Stunden eingestellt werden. Nach Ablauf des Timers gibt es einen hörbaren Signalton und das Symbol beginnt auf dem Bildschirm zu blinken.
 • Seite 84 „Stop“ auf der Anzeige sehen, beginnt Diese Funktion erlaubt das Kochen das (A) Symbol an zu blinken. Passen ausgehend von einer gewünschten Sie die Kochzeit durch Drücken der Zielzeit. Die zuzubereitende Nahrung (+) und (-) Tasten an, während sich wird in den Ofen gegeben. Der der Timer in dieser Position befindet.
 • Seite 85 Vollautomatische Eine Kochzeit zwischen 0 bis Programmierung: 10 Stunden kann eingestellt werden. d u r En d Modus Modus Drücken Sie die MODE-Taste, bis Sie Diese Funktion wird zum Kochen „End“ auf der Timeranzeige sehen. nach einem bestimmten Zeitablauf mit Wenn Sie „End“...
 • Seite 86: Tastensperre

  Ausgangsposition gebracht wurden, wird das Drücken einer beliebigen Taste des Timers den Signalton abstellen. Auch wird der Timer auf manuelle Bedienung eingestellt. Tastensperre: • Die Tastensperre wird automatisch aktiviert, wenn der Timer bei normaler Benutzung 5 Sekunden lang nicht verwendet wird. Halten Sie zur Freigabe des Timers 3 Sekunden lang die MODE-Taste gedrückt.
 • Seite 87 DE - 19...
 • Seite 88: Backofenzubehör

  Zubehör können Wasser in das Blech füllen, um die Reinigung zu erleichtern. Wie schon Das Produkt wird mit Zubehör ausgelie- entsprechenden Absätzen fert. Sie können auch aus anderen Qu- erklärt, versuchen Sie niemals, einen ellen beschafftes Zubehör verwenden, gasbetriebenen Grillbrenner ohne dieses muss jedoch hitze- und feuerfest Grillschutzdeckel zu verwenden.
 • Seite 89: Reinigung Und Wartung Ihres Backofens

  ACHTUNG- Schieben Sie das Gitter richtig in eine entsprechende Schiene in der Bratröhre ein und drücken es nach hinten. Flaches Blech REINIGUNG UND Das flache Blech wird zum Backen von WARTUNG IHRES Gebäck, wie Torten, verwendet. Um BACKOFENS das Blech richtig in der Röhre anzubrin- gen, legen Sie es auf eine Schiene und schieben es nach hinten.
 • Seite 90 Reinigen des Ofeninnenraums REPARATUR UND TRANSPORT Sorgen Sie dafür, dass der Backofen ausgesteckt ist, bevor Sie mit seiner PRÜFUNGEN VOR DEM Reinigung beginnen. Sie erhalten bei BEAUFTRAGEN EINER der Reinigung des Ofeninnenraums REPARATUR die besten Ergebnisse, wenn der Backofen noch ein wenig warm ist. Wischen Sie den Backofen mit einem Wenn der Backofen nicht funktioniert: weichen, nach jeder Verwendung in...
 • Seite 91 skarton des Backofens auf und trans- portieren Sieden Ofen darin, wenn es erforderlich ist. Befolgen Sie die Transporthinweise auf dem Karton. Befestigen Sie die Bestandteile des Kochfeldes auf den Kochplatten mittels Klebeband. Legen Sie ein Stück Papier zwischen die obere Abdeckung und das Koch- feld, packen Sie die obere Abdeckung ein und befestigen Sie sie mittels Kle- beband an den Seitenwänden des Bac-...
 • Seite 92 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde produkter af høj kvalitet, der overstiger dine forventninger. Apparatet er fremstillet i moderne faciliteter og er omhyggeligt testet for kvalitet. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge apparatet, der er fremstillet ved hjælp af den seneste teknologi med tillid og maksimal effektivitet.
 • Seite 93 Indhold Præsentation og størrelse af produktet Advarsler Forberedelse til installation og brug Brug af ovnen Rengøring og vedligeholdelse af dit produkt Service og transport DK - 3...
 • Seite 94 PRÆSENTATION OG STØRRELSE AF PRODUKTET Kontrolpanel Håndtag Ovnlåge Nederste varmelegeme (bag pladen) Øverste varmelegeme (bag pladen) Tråd- grill Ovnlys Bakke Skinner Lukning for luftudtag DK - 4...
 • Seite 95 Rengøring og vedligehol- SIKKERHEDSADVARSLER delse skal ikke udføres LÆS DISSE INSTRUKTIONER OMHY- GGELIGT OG FULDSTÆNDIGT FØR af børn uden opsyn. ANVENDELSE AF APPARATET OG • ADVARSEL: Ap- LÆG DEM DEREFTER PÅ ET PRAK- TISK STED SOM REFERENCE, HVIS paratet og dets DET BLIVER NØDVENDIGT.
 • Seite 96 ses for ikke at berøre holdes væk. varmeelementerne inde i ovnen. • Apparatet er fremstillet i overens- stemmelse med alle gældende lo- • Håndtag anvendt i en kale og internationale standarder. kort periode kan blive • Vedligeholdelse og reparationsar- varme under brug. bejde skal udføres af autoriserede serviceteknikere.
 • Seite 97 kilet fast under installationen. Hvis isoleringsmaterialet varme- elementerne. Før du bruger ov- netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, nen, bør du derfor tænde den på dennes servicetekniker eller en højeste temperatur i 45 minutter. tilsvarende kvalificeret fagmand Samtidigt skal du sørge for kraf- for at undgå...
 • Seite 98 • Når ovnens låge eller skuffe står indeholder regler, som er nødvendige åbne, må der ikke stilles noget på for korrekt placering og service. De bør dem. Du kan bringe apparatet ud læses fuldt ud, især af den tekniker, af balance eller knække låget. som skal placere ovnen.
 • Seite 99 KOGEPLADE Sæt ovnen ind i skabet ved at skub- be den fremad. Åbn ovnlågen, og sæt INSTALLATION AF 2 skruer ind i hullerne på ovnrammen. INDBYGNINGSOVNEN Når ovnrammen støder på skabets væg, skal skruerne skrues i. Hvis ovnen installeres under en kogep- lade, skal afstanden mellem bordplade og toppanelet på...
 • Seite 100 sørg for at ringe til det autoriserede servicecenter. Netledningen skal uds- kiftes af en autoriseret servicetekniker. – Ovnens kabeltilslutning skal udføres af det autoriserede servicecenter. H05VV-F type forsyningsledning skal anvendes. – Forkert ledningsføring kan beskadige apparatet. En sådan skade vil ikke være dækket af garantien.
 • Seite 101: Brug Af Ovnen

  BRUG AF OVNEN Kontrolpanel Ovnfunktionskontrolknap Ovnfunktionskontrolknap Digital Timer Ovntermostatlys Ovnlys Ovnfunktionskontrolknap For at vælge den ønskede tilbered- ningsfunktion skal knappen drejes hen til det tilsvarende symbol. Detaljerne omkring ovnens funktioner er forklaret i næste afsnit. Ovnfunktionskontrolknap For at vælge den ønskede tilbered- ningsfunktion skal knappen drejes hen til det tilsvarende symbol.
 • Seite 102: Grillfunktion

  Ovnfunktioner * Funktionerne i din ovn kan være an- Statisk tilberedningsfunktion derledes afhængigt af ovnens model. Ovnens termostat og advarselslamper Ovnlys vil blive tændt, og både det øverste og nederste varmelegeme vil begynde at varme. Den statiske tilberednings- Kun ovnlyset vil tændes, og det forbli- funktion afgiver varme.
 • Seite 103 Brug de øverste riller i ovnen. Pensl Hurtigere grillfunktion: trådristen med olie for at forhindre, at madvarer hænger fast på midten Ovnens termostat og advarselslamper af grillristen. Anbring altid en bakke vil blive tændt, og både grillelementet og nedenunder for at opfange dryp af olie det øverste varmelegeme vil begynde at eller fedt.
 • Seite 104 Brug af digital timer Turbo-funktion Ovnens termostat og advarselslamper vil blive tændt, og ringvarmelegemet og ventilatoren vil blive aktiveret. Turbofunktionen fordeler varmen jævnt i ovnen. Alle fødevarer på alle plader vil blive tilberedt jævnt. Forvarmning af ov- nen i 10 minutter anbefales. Tilstand Justering af tid: Tiden skal justeres, før man begynder...
 • Seite 105 på skærmen. Når dette symbol vises medens symbolet blinker. Nogen på skærmen, kan du betjene ovnen tid efter at indstillingen er afsluttet, manuelt. Da den justerede tid vil vil symbolet lyse konstant. Når blive nulstillet ved et strømsvigt, skal symbolet begynder at lyse konstant, vil indstillingen af den akustiske advarsel justering af tiden udføres igen.
 • Seite 106 ønskede temperatur, afhængigt af Denne funktion bruges til at den ret, der skal tilberedes. Bliv ved tilberede mad i henhold til det med at trykke på MODE-knappen ønskede sluttidspunkt. Maden, (Tilstandsknappen), indtil du ser der skal tilberedes sættes ind i ovnen. Ovnen indstilles til den ”Stop”...
 • Seite 107 Fuldautomatisk programmering: En tilberedningsperiode mellem 0 og 10 timer kan indstilles. d u r En d Tilstand Tilstand Denne funktion bruges til at tilberede Dernæst; Bliv ved med at mad efter en vis tid, inden for en trykke på MODE-knappen bestemt varighed.
 • Seite 108 Timeren vil afgive en akustisk advarsel, og symbolet (A) begynder at blinke. Efter at ovnknappen og termostatknappen er drejet tilbage til 0, vil et tryk på en tilfældig knap standse den akustiske advarsel. Timeren vil også blive sat til manuel funktion. Tastaturlås: •...
 • Seite 109 DK - 19...
 • Seite 110: Ovntilbehør

  Tilbehør du bestille en reservedel fra der nærmeste servicecenter.. Ovnen leveres med tilbehør. Du kan også bruge tilbehør, du køber fra andre Ovnrummet kilder, men de skal være resistente over for varme og ild. Du kan også bruge Skinner: 5. Rack glasskåle, bageforme og fade, som er 4.
 • Seite 111 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF DIN OVN RENGØRING Bradepande Inden du begynder at rengøre din ovn, Bradepanden bruges til at tilberede skal du sørge for, at alle knapper er stuvninger. Anbring bradepanden i en slukket, og apparatet er afkølet. Tag rille efter ønske, og skub den helt ba- stikket ud af stikkontakten.
 • Seite 112 SERVICE OG TRANSPORT talytisk emaljerede rammer er det ikke nødvendigt at rengøre sidevæggene og bagvæggen. Men, afhængigt af brug, KRAV FØR SERVICETILKALD anbefales det at udskifte dem efter en vis tid. Hvis ovnen ikke fungerer: Ovnen kan være koblet fra lysnettet. VEDLGEHOLDELSE Der kan have været et strømafbrud.
 • Seite 113 Læg derefter papir mellem den øvre beskyttelse og ovnens kontrolpanel, tildæk den øverste beskyttelse og tape på siderne af ovnen. Tape pap eller papir på forsiden af det indvendige glas, da dette vil være eg- net til at bagepladerne, trådristen og bradepanden ikke beskadiger ovnen under transport.
 • Seite 114 Estimado cliente: Nuestro objetivo es ofrecerle productos de alta calidad que superen sus expecta- tivas. Su electrodoméstico se ha fabricado en instalaciones modernas y ha sido sometido, en particular, a pruebas de calidad. Este manual se ha preparado para ayudarle a utilizar su electrodoméstico, que se ha fabricado con la tecnología más reciente, con confianza y con la máxima eficiencia.
 • Seite 115 Índice Presentación y dimensiones del producto Advertencias Preparación para la instalación y el uso Uso del horno Limpieza y mantenimiento del producto Servicio técnico y transporte ES - 3...
 • Seite 116 PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES DEL PRODUCTO Panel de control Tirador Puerta del horno Elemento calefactor inferior (detrás de la placa) Elemento calefactor superior (detrás de la placa) Parrilla Luz del horno Bandeja Estantes Aberturas de salida de aire ES - 4...
 • Seite 117: Advertencias De Seguridad

  no deben jugar con el ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD electrodoméstico. La LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATEN- TAMENTE Y EN SU TOTALIDAD ANTES limpieza y el manteni- DE USAR EL ELECTRODOMÉSTICO. miento por parte del GUÁRDELAS EN UN LUGAR ADE- usuario no deben ser CUADO PARA CONSULTARLAS EN CASO NECESARIO.
 • Seite 118 con un temporizador electrodoméstico esté externo o un sistema apagado antes de de mando a distancia cambiar la bombilla independiente. para evitar la posibili- dad de sufrir una des- • El electrodoméstico carga eléctrica. se calienta al utilizarlo. Debe prestar atención •...
 • Seite 119 se ha diseñado exclusivamen- el electrodoméstico y póngase te para cocinar alimentos y se le en contacto de inmediato con un debe dar exclusivamente un uso agente del servicio técnico au- doméstico e interior. No se debe torizado. Como los materiales utilizar con ningún otro fin ni con utilizados en el embalaje (nylon, ninguna otra aplicación como, por...
 • Seite 120 har agua a las llamas provocadas SIEMPRE PIEZAS DE RECAM- por aceites. Cubra la sartén o la BIO ORIGINALES Y QUE ACUDA freidora con su tapa para ahogar EXCLUSIVAMENTE A NUEST- la llama que se haya producido en ROS AGENTES DE SERVICIO ese caso y apague la placa.
 • Seite 121 En la figura 1 se muestran los cambi- os necesarios en los armarios de pared y los extractores que se encuentran por encima del producto combinado integ- rado, así como las alturas mínimas del tablero del horno. Por consiguiente, el extractor debe encontrarse a una altu- ra mínima de 65 cm de la tabla de la placa.
 • Seite 122 cable alargador. Si el horno se instala debajo de una placa, la distancia entre la encimera – El cable eléctrico no debe estar en y el panel superior del horno debe ser contacto con la superficie caliente del de 50 mm como mínimo, y la distancia producto.
 • Seite 123: Uso Del Horno

  USO DEL HORNO Panel de control Botón de control de Botón de control de Temporizador funciones del horno funciones del horno digital Luz de funcionamiento del horno Luz del termostato del horno Botón de control de funciones del horno Para seleccionar la función de cocción que desee, gire el botón hasta el símbolo correspondiente.
 • Seite 124 Funciones del horno durante unos 10 minutos * Las funciones del horno pueden variar según el modelo del producto. Función de cocción estática: Lámpara del horno: El termostato y las luces de adverten- cia del horno se encenderán y los ele- La luz del horno se encenderá...
 • Seite 125 para asar con más rapidez y para abarcar una mayor superficie, por ejemplo, para Función de pizza asar carne, Use las alturas superiores del horno. Ponga un poco de aceite en El termostato y las luces de advertencia la parrilla para impedir que los alimentos del horno se encenderán y los elementos se adhieran y coloque los alimentos en el calefactores inferior y de la parrilla y el...
 • Seite 126: Función Turbo

  Uso del temporizador digital Función turbo El termostato y las luces de advertencia del horno se encenderán y el elemento calefactor y el ventilador se pondrán en marcha. La función turbo dispersa el calor en el horno de manera uniforme Todos los alimentos colocados en todas las ban- Modo dejas se cocinarán de manera unifor-...
 • Seite 127 a ajustar la hora. fija. Cuando el ° símbolo se ilumine de forma continua, habrá finalizado el Señal acústica de ajuste de hora ajuste del tiempo de alarma sonora. El tiempo de la alarma sonora se puede programar en un intervalo de tiempo entre 0 y 23:59.
 • Seite 128 “stop” en la pantalla del temporizador. Esta función se utiliza para cocinar Cuando vea “stop” en la pantalla del según la hora de finalización deseada. temporizador, el símbolo (A) empezará Los alimentos que se vayan a cocinar a parpadear. Con el temporizador se colocan en el horno.
 • Seite 129 Programación completamente Se puede programar un periodo automática: de cocción en un intervalo de tiempo entre 0 y 10 horas. d u r En d Modo Modo En segundo lugar, siga pulsando el Esta función se utiliza para cocinar botón MODE hasta que aparezca después de un tiempo, con una “end”...
 • Seite 130: Bloqueo De Teclas

  del horno y el botón del termostato del horno en la posición 0, la alarma sonora se detendrá tocando cualquier botón del temporizador. Además, el temporizador pasará a la función de uso manual. Bloqueo de teclas: • Bloqueo de teclas: En uso normal, el bloqueo de teclas se activará...
 • Seite 131 ES - 19...
 • Seite 132: Accesorios Del Horno

  Accesorios facilitar la limpieza. Tal como se explica en los apartados correspondientes, no El producto se suministra con accesori- debe intentar usar el quemador de par- os. También puede usar los accesorios rilla que funciona con gas sin la tapa de que adquiera de otros comerciantes, protección de la parrilla.
 • Seite 133: Limpiezay Mantenimiento Del Horno

  LIMPIEZA Bandeja de poca profundidad Y MANTENIMIENTO DEL La bandeja de poca profundidad se utili- HORNO za para hacer dulces, como flanes, etc. Para colocar la bandeja correctamente en el hueco del horno, colóquela en cu- LIMPIEZA alquier nivel y empújela hacia atrás. Antes de empezar a limpiar el horno, asegúrese de que todos los botones de control estén desactivados y que el...
 • Seite 134 SERVICIO TÉCNICO respecta a las estructuras catalíticas de esmalte del producto, no es necesario Y TRANSPORTE limpiar las paredes trasera y laterales de la estructura interior. Sin embargo, PASOS A SEGUIR ANTES DE dependiendo del uso, se recomienda AVISAR AL SERVICIO TÉCNICO cambiarlas después de un tiempo.
 • Seite 135 superiores y las tapas de las ollas y sar- tenes a los paneles de cocción. Coloque papel entre el protector su- perior y el panel de cocción, cubra el protector superior y, a continuación, sujételos a las superficies laterales del horno.
 • Seite 136 Caro Cliente, O nosso objetivo é oferecer-lhe produtos de alta qualidade e que superem as suas expetativas. O seu eletrodoméstico é produzido em unidades modernas e a sua qualidade é minuciosamente testada. Este manual foi preparado para o ajudar a usar o seu eletrodoméstico, produzido usando as mais recentes tecnologias com confiânça e o máximo de eficácia.
 • Seite 137: Inhaltsverzeichnis

  Conteúdos Apresentação e tamanho do produto Avisos Preparação para instalar e usar Utilização do forno Limpeza e manutenção do seu produto Assistência técnica e transporte PT - 3...
 • Seite 138: Apresentação E Tamanho Do Produto

  APRESENTAÇÃO E TAMANHO DO PRODUTO Painel de controlo Pega Porta do forno Elemento aquecedor inferior (atrás da placa) Elemento aquecedor superior (atrás da placa) Grelhador Luz do forno Tabuleiro Grelhas Palhetas da saída de ar PT - 4...
 • Seite 139: Avisos De Segurança

  tejam conscientes AVISOS DE SEGURANÇA dos perigos envolvi- LEIA ESTAS INSTRUÇÕES CUIDADO E NO TOTAL ANTES DE dos. As crianças não USAR O SEU ELETRODOMÉSTICO, devem brincar com E MANTENHA-AS NUM LOCAL CON- VENIENTE PARA CONSULTAR QU- o eletrodoméstico. ANDO NECESSÁRIO. A limpeza e a manutenção do ESTE MANUAL FOI PREPARADO EM...
 • Seite 140 gue o eletrodoméstico pois podem ris- para evitar a possi- car a superfície, bilidade de choques o que terá como elétricos. consequência o fraci- onamento do vidro ou • O eletrodoméstico danos na superfície. não se destina a fun- • Não use agentes cionar através de um de limpeza a va- temporizador externo...
 • Seite 141 técnicos não autorizados podem • O eletrodoméstico tem de ser ins- colocá-lo em perigo. É perigoso talado por um técnico autorizado alterar ou modificar de qualqu- e colocado em funcionamento. er modo as especificações do O produtor não se responsabiliza eletrodoméstico.
 • Seite 142: Preparação Para Instalare Usar

  ou combustíveis sobre ou perto do role para limpar o painel de controle. eletrodoméstico quando este esti- • PARA MANTER EFICÁCIA ver em funcionamento. SEGURANÇA • Use sempre luvas para retirar ELETRODOMÉSTICO, RECO- e colocar alimentos no forno. MENDAMOS QUE USE SEMPRE •...
 • Seite 143 As alterações exigidas a comparti- mentos de parede e exaustores sobre o produto combinado encastrado, as- sim como as alturas mínimas da placa do forno são apresentadas na figura 1. Em conformidade, o exaustor deve estar a uma altura mínima de 65 cm da placa do fogão.
 • Seite 144 Se o forno for instalado sobre uma placa próxima do eletrodoméstico. Nunca de fogão, a distância entre a bancada use uma extensão. e o painel superior do forno deve ser de, – O cabo de alimentação não deve ent- no mínimo, 50 mm e a distância entre a bancada e o cimo do painel de contro- rar em contacto com a superfície qu- le deve ser de, no mínimo, 25 mm.
 • Seite 145: Utilização Do Forno

  UTILIZAÇÃO DO FORNO Painel de controlo Manípulo de controle Manípulo de controle Temporizador de função do forno de função do forno digital Luz de funcionamento do forno Luz de funcionamento do forno Manípulo de controle de função do forno Para selecionar a função de coze- dura desejada, gire o manípulo para o símbolo relacionado;...
 • Seite 146 Funções do forno * As funções do forno podem ser diferen- Função de cozedura estática: tes devido ao modelo do seu produto. O termostato do forno e as luzes de avi- Lâmpada do forno: so serão ligados, os elementos aquece- dores inferior e superior começarão a funcionar.
 • Seite 147 Use as prateleiras superiores do forno. Função de grelhar rápido: Pincele levemente a grelha com óleo para evitar que os alimentos se colem O termostato do forno e as luzes de e coloque-os no meio desta. Coloque aviso serão ligados, os elementos s e m p r e u m t a b u l e i r o p o r b a i x o , aquecedores de grelhar e superior para recolher a gordura que gotejar.
 • Seite 148: Função Turbo

  A função de ventoinha e de aquecimento inferior é ideal para cozinhar alimentos, Função turbo uniformemente em pouco tempo. O termostato do forno e as luzes de Recomenda-se que pré-aqueça o forno aviso serão ligados, o elemento aque- durante 10 minutos. cedor de anel e a ventoinha começarão a funcionar.
 • Seite 149 acertar a hora, aparecerá no ecrã Aparecerão também três “0”s. o símbolo . Quando este símbolo Defina o período de tempo desejado aparecer no ecrã, poderá operar para o aviso usando os botões (+) manualmente a parte do forno. Como e (-) enquanto o símbolo estiver o tempo acertado será...
 • Seite 150 se dentro do forno. O forno é definido Esta função é usada para cozinhar para a função de cozedura desejada. de acordo com o tempo desejado O termostato do forno é definido para terminar. Os alimentos a ser para o grau desejado em função dos cozinhados colocam-se dentro alimentos a serem cozinhados.
 • Seite 151 Programação totalmente Pode ser definido um tempo de automática: cozedura num alcance de tempo entre 0 e 10 horas. d u r En d Modo Modo Segundo, carregue continuamente Esta função é usada para cozinhar no botão MODO até ver a indicação após um certo período de tempo, “stop”...
 • Seite 152: Bloqueio De Teclas

  (A) começará a piscar. Depois de colocar o botão do forno e o termostato do forno na posição 0, carregar em qualquer botão do temporizador irá terminar o sinal audível. Para além disso, o temporizador passará para a função de uso manual. Bloqueio de teclas: •...
 • Seite 153 PT - 19...
 • Seite 154 Acessórios ona a gás sem a tampa de proteção do grelhador. Se o seu forno tiver um bico Este produto é fornecido com acessórios. do grelhador que funcione a gás, mas Pode também usar acessórios que não tem proteção térmica do grelhador, comprar noutras fontes, sendo que terão ou se estiver danificada e não puder ser de ser resistentes ao calor e ao fogo.
 • Seite 155 LIMPEZA E MANUTENÇÃO Tabuleiro raso DO SEU FORNO O tabuleiro raso é usado para assar doces, como pudins, etc. Para colo- car o tabuleiro corretamente na cavi- CLEANING dade, coloque-o em qualquer encaixe e empurre-o para trás. Antes de começar a limpar o seu forno, certifique-se de que todos os botões de controle estão desligados e de que o seu eletrodoméstico está...
 • Seite 156: Manutenção

  ASSISTÊNCIA TÉCNICA com armação de esmalte catalítica, as paredes traseira e laterais da armação E TRANSPORTE interior não necessitam de ser limpas. No entanto, dependendo da utilização, EXIGÊNCIAS ANTES DE recomenda-se que as substitua ao fim CONTACTAR A ASSISTÊNCIA de um certo período de tempo. TÉCNICA MANUTENÇÃO Se o forno não funcionar:...
 • Seite 157 va as partes superior do forno, tampas e panelas transportadoras aos painéis de cozedura. Coloque papel entre a cobertura supe- rior e o painel de cozedura, tape a co- bertura superior e em seguida prenda com fita adesiva às superfícies laterais do forno.
 • Seite 158 Service & Support Visit Our Website sharphomeappliances.com...

Diese Anleitung auch für:

11788200844593600012

Inhaltsverzeichnis