Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Användning Av Produkten; Säkerhetsanvisningar; Innehåll; Symboler Och Vad De Betyder - Märklin 72752 Bedienungsanleitung

Stellpult

Werbung

Inhaltsverzeichnis
1. Användning av produkten
Denna växel-ställpult är avsedd för manövrering av my
world-växelmotor nr 74492.
2. Säkerhetsanvisningar
Följande säkerhetsanvisningar måste ovillkorligen läsas
igenom innan en Märklin-produkt tas i bruk.
• VARNING! Funktionsbetingade vassa kanter och spetsar.
Kvävningsrisk på grund av smådelar som kann lossna.
• Produkten får endast användas inomhus i slutna rum
• Produkten får ej förvaras så den utsätts för direkt solsken,
starka temperatursvängningar eller hög luftfuktighet.
• Koppla först ur och kontrollera/besiktiga därefter näten-
hetens kabel och kontakter med regelbundna mellanrum
(beroende på hur ofta produkten används/leks med),
minst 1 gång per vecka, så att de är oskadda. Uppstår
minsta misstanke om att nätenheten är skadad får den ej
användas innan den reparerats av Märklins reparations-
service (Märklin Reparatur-Service).
2.1 Viktig information
• Bruksanvisningen tillhör produkten och måste därför
sparas och medfölja produkten vid eventuellt avyttrande.
• Produkten får endast användas tillsammans med näten-
het nr 66361 och basstation nr 194548.
• För ev. reparationer eller reservdelar: V.g. kontakta Er
Märklin-fackhandlare.
28
3. Innehåll
1 x ställpult
1 x anslutningskabel
2 x gummerade etiketter
1 x bruksanvisning
1 x garantisedel

4. Symboler och vad de betyder

Visar produkternas alla egenskaper ur säkerhetssyn-
punkt och alla hälsorisker vid användandet.
Transformatordriven leksak
max.
Nominell spänning
22 V ~

5. Uppbyggnad och anslutning

Uppbyggnad av anläggningen får endast ske under någon
vuxen persons uppsikt. För att undvika skador under upp-
byggnaden skall nätenheten ej vara inkopplad till hushålls-
strömmen. Först sedan anläggningen är uppbyggd och alla
kablar är dragna får nätenheten kopplas in i väggurtaget.
• Medföljande kabel sticks in i ställpultens 4-poliga anslut-
ningsdosa på höger eller vänster sida. (V.g. se bild 1 nedan).
• Därefter ansluts den andra stickkontakten ansluts till den
4-poliga anslutningsdosan på basstationen nr 194548.
(V.g. se bild 1 nedan).

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis