Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PP 125 A1 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Toy Angle Grinder PP 125 A1
Introduction
We congratulate you on the purchase of your new appliance. You have chosen
a high quality product. The operating instructions are part of the product. They
contain important information concerning safety, use and disposal. Before us-
ing the product, familiarise yourself with all the operating and safety instructions.
If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on
all the documentation with it.
Intended use
ATTENTION! NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER
3 YEARS OLD: CONTAINS SMALL PARTS WHICH
MAY REPRESENT A CHOKING HAZARD! DANGER
OF SUFFOCATION!
TOY ANGLE GRINDER PP 125 A1
ATTENTION! Cords / wires / polystyrene parts / foil / tapes / clips / tags,
loops, which have been used to secure the toy in its packaging for transport,
are not part of the toy and must be removed before children are allowed
to play with the toy.
TOY ANGLE GRINDER
SZLIFIERKA KĄTOWA
Operation and Safety Notes
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Notes for parents
Wskazówki dla rodziców
Scope of delivery
SAROKCSISZOLÓ
ÚHLOVÁ BRUSKA
Kezelési és biztonsági útmutatások
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
1 Toy
Tudnivalók szülők részére
Upozornění pro rodiče
1 Set of operating instructions
3 Batteries 1,5 V
, R6, AA (Mignon)
UHLOVÁ BRÚSKA
WINKELSCHLEIFER
Ovládacie a bezpečnostné pokyny
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Pokyny pre rodičov
Hinweise für die Eltern
IAN 100071
Technical Data
Toy Angle Grinder: PP 125 A1
For batteries
3 x 1.5 V
, R6, AA (Mignon) (included)
We recommend using only batteries and not accumulators.
1
2
3
Features and fittings / play function
ON / OFF
This article is toy imitation of a tool with functions suitable for children.
ON / Off switch switches the device on
1
klick
Battery compartment (inside)
2
klick
Screw battery compartment
3
Handle
4
Protective cover
5
Grinding disk rotates and creates grinding noises
6
4
LED: lights up during operation
7
General Safety Instructions
Check the toy regularly for signs of damage (like damage at contacts or
7
6
5
on the housing, leaking batteries etc.). If you detect any damage, the toy
may no longer be used.
Safety Instructions for batteries
Never charge non-rechargeable batteries.
Rechargeable batteries must always be recharged under adult supervision.
Szlifierka kątowa PP 125 A1
Rechargeable batteries must be removed from the toy before they are re-
charged.
Unequal batteries types or new and used batteries may not be used together.
Batteries must be inserted in compliance with the correct polarity.
Empty batteries must be removed from the toy.
Do not allow the connection terminals to short circuit.
Gratulujemy Państwu zakupu nowego urządzenia. Zdecydowali się Państwo na
zakup produktu najwyższej jakości. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu.
Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utyli-
Removing and inserting the batteries
zacji. Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi
wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Przy przekazywaniu pro-
ATTENTION! An adult must replace the batteries.
duktu osobom trzecim, należy załączyć również całą przynależną dokumentację.
Loosen the battery compartment screw
3
using a screwdriver.
Remove the battery compartment
2
and insert the new batteries.
Ensure correct polarity. This is shown in the battery compartment.
Insert the battery compartment and screw it on.
ATTENTION! Only use the device with the battery compartment cover
screwed on.
Cleaning
Never immerse the device in water or other liquids.
Remove the batteries from the device prior to cleaning.
Clean the device using a slightly moist cloth. Do not use any type of clean-
ing agent.
Clean the inside of the battery compartment only with a dry duster.
Hello! My
name is Peter
1 zabawka
Disposal
Parkside!
1 instrukcja obsługi
3 baterie 1,5 V
R6, AA (Mignon)
Return the packaging to a local recycling facility.
GB
GB
Return the device to a local recycling facility.
Szlifierka kątowa: PP 125 A1
Na baterie
Contact your local authorities for information on how to dispose of the product
3 x 1,5 V
at the end of product life.
Never dispose of batteries in
your household waste!
They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste regu-
Niniejszy artykuł jest wzorowaną na prawdziwym narzędziu
lations. The chemical symbols of the heavy metals are: Cd = cadmium, Hg =
zabawką z odpowiednimi dla dziecka funkcjami.
mercury, Pb = lead. Therefore dispose of used batteries through your municipal
collection site.
1
2
3
4
5
6
7
GB
GB
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
w zakresie baterii
Instrukcja
Baterii jednorazowego użytku nie wolno ładować ponownie.
Ładowalne baterie mogą być ładowane jedynie pod nadzorem dorosłych.
Ładowalne baterie należy wyjąć z zabawki przed ich ładowaniem.
Nie można razem stosować różnych typów baterii lub nowych ze zużytymi.
Baterie muszą zostać włożone zgodnie z prawidłową biegunowością.
Puste baterie muszą zostać wyjęte z zabawki.
Nie można zwierać zacisków przyłączeniowych.
Wyjąć i włożyć baterie
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
UWAGA! Wymiana baterii powinna być przeprowadzana przez osobę
UWAGA! NIEPRZEZNACZONE DLA DZIECIE PONIŻEJ
dorosłą.
3 ROKU ŻYCIA, PONIEWAŻ MAŁE ELEMENTY MOGĄ
Poluzować śrubę komory na baterie
ZOSTAĆ POŁKNIĘTE! NIEBEZPIECZEŃSTWO UDU-
Należy zdjąć pokrywę komory na baterie
SZENIA!
Należy przy tym zwrócić uwagę na właściwą biegunowość. Jest ona
UWAGA! Sznury / druty / elementy styropianowe / folie / taśmy / klamry /
pokazana w komorze na baterie.
przywieszki, szlufki, przy pomocy których jest przymocowana zabawka
Przykręcić pokrywę komory na baterie.
dla bezpieczeństwa podczas transportu, nie są elementami zabawki i mu-
UWAGA! Używać urządzenia wyłącznie z zakręconą pokrywą komory na
szą zostać usunięte przed oddaniem zabawki dziecku.
baterie.
Część!
Zawartość
Nazywam się
Czyszczenie
Peter Parkside!
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
Przed czyszczeniem należy usunąć baterie z urządzenia.
,
Czyść urządzenie lekko wilgotną ściereczką. Nie stosować żadnych środ-
ków czyszczących.
Wnętrze komory na baterie czyścić wyłącznie suchą szmatką.
PL
Dane techniczne
Utylizacja
Opakowanie zwracać przez dostępne składowiska.
, R6, AA (mignon) (dołączone do zestawu)
Nie zalecamy stosowania akumulatorów, jedynie baterii.
Urządzenie zwracać przez
dostępne składowiska.
Wyposażenie / funkcje do zabawy
Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu
udziela urząd gminy.
Baterii nie należy wyrzucać razem z
WŁĄCZNIK / WYŁĄCZNIK: włącza urządzenie
odpadami domowymi.
Komora na baterie (wewnątrz)
Śruba komory na baterie
Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jako odpady
Uchwyt
specjalne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,
Pokrywa ochronna
Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego też zużyte baterie należy przekazywać do komu-
Tarcza obraca się i wytwarza dźwięki szlifowania
nalnych punktów gromadzenia odpadów.
LED: świeci się podczas pracy
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Zabawkę należy regularnie sprawdzać czy nie posiada uszkodzeń (na
kontaktach lub obudowie, wylane baterie itd.). W razie wykrycia uszko-
dzeń, nie można dalej korzystać z zabawki.
PL
Sarokcsiszoló PP 125 A1
Bevezető
Gratulálunk új készülékének vásárlásához. Ezzel egy kiváló minőségű termék
mellett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A biztonságra, a haszná-
latára és a megsemmisítésre vonatkozó fontos utasításokat tartalmazza. A termék
használata előtt ismerje meg valamennyi használati és biztonsági utasítást. A
termék harmadik fél számára történő továbbadása esetén mellékelje a teljes
dokumentációt is.
Rendeltetésszerű használat
FIGYELEM! 3 ÉV ALATTI GYERMEKEK SZÁMÁRA NEM
3
przy pomocy śrubokręta.
ALKALMAS, MERT AZ APRÓ RÉSZEK LENYELHETŐEK!
2
i włożyć nowe baterie.
FULLADÁSVESZÉLY!
FIGYELEM! A zsinórok / drótok / hungarocell- részek / szalagok / kampók /
medálok, hurkok, melyekkel a játék a csomagolásba van rögzítve, nem ré-
szei a játéknak és el kell távolítani őket még mielőtt a játékot a gyermeknek
átadnánk.
A csomagolás tartalma
Helló! A
nevem Peter
1 db játék
Parkside!
1 db használati utasítás
3 elemekhez 1,5 V
,
R6, AA (Mignon)
PL
Műszaki adatok
Sarokcsiszoló: PP 125 A1
Az elemekhez
3 db 1,5 V
, R6, AA (Mignon) (a csomagolás tartalmazza)
Nem javasoljuk akkumulátor használatát, csak elemét.
Felszereltség / játékfunkciók
Ez a termék egy szerszám mintájára gyártott játékszer a gyermekeknek megfe-
lelő funkciókkal.
BE- / KI-kapcsoló: bekapcsolja a készüléket
1
Elemtartó rekesz (beltéri)
2
Elemtartó rekesz csavar
3
Markolat
4
Védőbúra
5
A csiszolószalag forog és csiszoló hangot ad
6
LED: világít az üzemelés alatt
7
Általános biztonsági utasítások
Rendszeresen ellenőrizze a játékot az esetleges károsodások tekintetében
(mint a csatlakozások hibái, vagy a burkolat, a kifutott elemek, stb.) Ameny-
nyiben hibát észlel, úgy a játékot nem szabad használni.
PL
HU
HU

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PP 125 A1

  • Seite 1 Toy Angle Grinder PP 125 A1 Szlifierka kątowa PP 125 A1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Sarokcsiszoló PP 125 A1 Rechargeable batteries must be removed from the toy before they are re- w zakresie baterii charged. Unequal batteries types or new and used batteries may not be used together.
  • Seite 2 Az elemekre vonatkozó biztonsági tudnivalók Úhlová bruska PP 125 A1 Uhlová brúska PP 125 A1 Bezpečnostné pokyny týkajúce sa batérií Winkelschleifer PP 125 A1 Sicherheitshinweise zu Batterien Nabíjecí baterie se musí před nabíjením vyjmout z hračky. Rozdílné typy baterií nebo kombinace nových a použitých baterií se nesmí...