Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PP 125 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Winkelschleifer
Vorschau ausblenden

Werbung

TOY ANGLE GRINDER PP 125 A1
SAROKCSISZOLÓ
Üzemeltetési és biztonsági
Tanácsok szülőknek
ÚHLOVÁ BRUSKA
Provozní a bezpečnost
Poradenství pro rodiče
WINKELSCHLEIFER
Bedienungs- und
Sicherheitshinweise
Hinweise für die Eltern
IAN 304155
KOTNI BRUSILNIK
Navodila za uporabo in varnost
Nasveti za starše
UHLOVÁ BRÚSKA
Poradenstvo pre rodičov
pečnosť

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PP 125 A1

 • Seite 1 TOY ANGLE GRINDER PP 125 A1 SAROKCSISZOLÓ KOTNI BRUSILNIK Navodila za uporabo in varnost Üzemeltetési és biztonsági Nasveti za starše Tanácsok szülőknek UHLOVÁ BRÚSKA ÚHLOVÁ BRUSKA Poradenstvo pre rodičov Provozní a bezpečnost pečnosť Poradenství pro rodiče WINKELSCHLEIFER Bedienungs- und Sicherheitshinweise Hinweise für die Eltern...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és vége- zetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 3 ON/OFF klick klick...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Ártalmatlanítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 PP 125 A1 │...
 • Seite 5: Bevezető

  Sarokcsiszoló PP 125 A1 Bevezető Gratulálunk új készüléke megvásárlásához. Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött. A használati útmutató a termék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és ártalmatlanításra vonat- kozóan. A termék használata előtt ismerkedjen meg valamennyi használati és biztonsági utasítással. A ké- szülék harmadik személynek továbbadása esetén adja...
 • Seite 6: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok Sarokcsiszoló: PP 125 A1 Elemekre vonatkozóan 3 x 1,5 V (egyenáram), R6, AA (ceruzaelem) (a csomag tartalmazza) Javasoljuk, hogy ne akkumulátort, hanem csak eleme- ■ ket használjon. Felszereltség / játék-funkciók Ez a cikk egy szerszám mintájára készült játék gyer- mekbarát funkciókkal.
 • Seite 7: Általános Biztonsági Tudnivalók

  Nem szabad különböző típusú elemeket vagy új és ■ használt elemeket együtt használni. Az elemeket a megadott polaritásnak megfelelően ■ kell behelyezni. Az üres elemeket ki kell venni a játékból. ■ A csatlakozó kapcsokat nem szabad rövidre zárni. ■ PP 125 A1 │ ■...
 • Seite 8: Elemek Kivétele És Behelyezése

  Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folya- ■ dékba. Tisztítás előtt vegye ki az elemeket a készülékből. ♦ A készüléket enyhén benedvesített törlőkendővel ♦ tisztítsa. Ne használjon tisztítószert. Az elemrekesz belsejét csak száraz portörlő ken- ♦ dővel tisztítsa. PP 125 A1 │ ■...
 • Seite 9: Ártalmatlanítás

  Ezek mérgező nehézfémeket tartalmazhatnak, amelyekre a veszélyes hulladékok kezelése vonatkozik. A nehéz- fémek kémiai vegyjelei a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Ezért a használt elemeket egy kommunális gyűjtőhelyen kell leadni. PP 125 A1 │ ■...
 • Seite 10 Čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Odstranjevanje med odpadke . . . . . . . . . . . 12 PP 125 A1 │...
 • Seite 11: Uvod

  KOTNI BRUSILNIK PP 125 A1 Uvod Čestitamo vam ob nakupu nove naprave. Odločili ste se za kakovosten izdelek. Navodila za uporabo so sestavni del tega izdelka. Vsebujejo pomembna obvestila za var- nost, uporabo in odlaganje naprave med odpadke. Preden začnete izdelek uporabljati, se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnost.
 • Seite 12: Tehnični Podatki

  Tehnični podatki KOTNI BRUSILNIK: PP 125 A1 Za baterije 3 x 1,5 V (enosmerna napetost), R6, AA (Mignon) (priloženo) Ne priporočamo akumulatorskih baterij, uporabljajte ■ samo baterije. Oprema/funkcije za igre Ta artikel je igrača, podobna orodju, z otrokom prija- znimi funkcijami.
 • Seite 13: Splošna Varnostna Navodila

  Različnih vrst baterij ali novih in rabljenih baterij ne ■ smete uporabljati skupaj. Baterije morate vstaviti s pravilno polarnostjo. ■ Prazne baterije je treba vzeti iz igrače. ■ Priključnih sponk ni dovoljeno kratko skleniti. ■ PP 125 A1 │ ■...
 • Seite 14: Odstranjevanje In Vstavljanje Baterij

  Naprave nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine. ■ Pred čiščenjem baterije odstranite iz naprave. ♦ Napravo očistite z rahlo navlaženo krpo. Ne uporab- ♦ ljajte čistil. Notranjost predalčka za baterije očistite samo ♦ s suho krpo za prah. PP 125 A1 │ ■...
 • Seite 15: Odstranjevanje Med Odpadke

  Vsebujejo lahko strupene težke kovine in jih morate obravnavati kot nevarne odpadke. Kemijski simboli za težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec. Izrabljene baterije zato oddajte na komunalnem zbirnem mestu. PP 125 A1 │ ■...
 • Seite 16 Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 PP 125 A1 │...
 • Seite 17: Úvod

  Úhlová bruska PP 125 A1 Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny.
 • Seite 18: Technické Údaje

  Technické údaje Úhlová bruska: PP 125 A1 Na baterie 3 x 1,5 V (stejnosměrný proud), R6, AA (Mignon) (jsou součástí dodávky) Nedoporučujeme použít akumulátory, nýbrž pouze ■ baterie. Vybavení / hrací funkce Tento výrobek je hračka, která je napodobeninou nástroje s funkcemi, vhodnými pro děti.
 • Seite 19: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny

  Baterie nestejného typu nebo nové a použité typy ■ baterií se nesmí používat současně. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. ■ Vybité baterie se z hračky musí odstranit. ■ Upínací svorky se nesmí zkratovat. ■ PP 125 A1 │ ■...
 • Seite 20: Vyjmutí A Vložení Baterií

  Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiných ■ kapalin. Před čištěním z přístroje vyjměte baterie. ♦ Přístroj čistěte lehce navlhčeným hadříkem. ♦ Nepoužívejte čisticí prostředky. Vnitřek přihrádky na baterie vytřete pouze suchým ♦ měkkým hadříkem na prach. PP 125 A1 │ ■...
 • Seite 21: Likvidace

  Mohou obsahovat toxické těžké kovy a podléhají manipu- laci s nebezpečnými odpady. Chemické symboly těžkých kovů jsou následující: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Odevzdejte proto vybité baterie do komunálního sběrného dvora. PP 125 A1 │ ■...
 • Seite 22 Likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 PP 125 A1 │...
 • Seite 23: Úvod

  UHLOVÁ BRÚSKA PP 125 A1 Úvod Srdečne Vám gratulujeme ku kúpe Vášho nového prí- stroja. Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpeč-...
 • Seite 24: Technické Údaje

  Technické údaje UHLOVÁ BRÚSKA: PP 125 A1 Na batérie 3 x 1,5 V (jednosmerný prúd), R6, AA (mignon) (sú súčasťou dodávky) Neodporúčame používať akumulátory ale len batérie. ■ Vybavenie / herné funkcie Tento tovar je hračka, ktorá je napodobeninou nástroja s funkciami, prispôsobenými deťom.
 • Seite 25: Všeobecné Bezpečnostné Predpisy

  Nesmú sa spolu používať rozdielne typy batérií alebo ■ nové a použité batérie. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. ■ Prázdne batérie sa musia z hračky vybrať. ■ Pripájacie svorky sa nesmú skratovať. ■ PP 125 A1 │ ■...
 • Seite 26: Vyberanie A Vkladanie Batérií

  Prístroj nikdy neponárajte do vody ani do iných ■ tekutín. Pred čistením prístroja vyberte z prístroja batérie. ♦ Prístroj čistite mierne navlhčenou handričkou. ♦ Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky. Vnútro priehradky na batérie čistite len suchou ♦ handričkou na prach. PP 125 A1 │ ■...
 • Seite 27: Likvidácia

  Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a vzťahujú sa na ne predpisy pre likvidáciu špeciálneho odpadu. Chemické symboly ťažkých kovov sú nasledovné: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Preto prázdne batérie odovzdajte v komunálnom zbernom stredisku. PP 125 A1 │ ■...
 • Seite 28 Entsorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 DE │ AT │ CH │ PP 125 A1 ■...
 • Seite 29: Einleitung

  Winkelschleifer PP 125 A1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicher- heitshinweisen vertraut.
 • Seite 30: Technische Daten

  Technische Daten Winkelschleifer: PP 125 A1 Für Batterien (Gleichstrom) , R6, AA (Mignon) 3 x 1,5 V (im Lieferumfang enthalten) Wir empfehlen keine Akkus, sondern nur Batterien ■ zu verwenden. Ausstattung / Spielfunktionen Dieser Artikel ist ein einem Werkzeug nachempfundenes Spielzeug mit kindgerechten Funktionen.
 • Seite 31: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Batterietypen dürfen nicht zusammen verwendet werden. Batterien müssen mit der richtigen Polarität einge- ■ legt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug herausge- ■ nommen werden. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen ■ werden. │ DE │ AT │ CH PP 125 A1 ■...
 • Seite 32: Batterien Herausnehmen Und Einsetzen

  Entfernen Sie vor der Reinigung die Batterien aus ♦ dem Gerät. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten ♦ Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Innere des Batteriefachs nur mit ♦ einem trockenen Staubtuch. DE │ AT │ CH │ PP 125 A1 ■...
 • Seite 33: Entsorgung

  Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab. │ DE │ AT │ CH PP 125 A1 ■...
 • Seite 34 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 06 / 2018 Ident.-No.: PP125A1-062018-1 IAN 304155...