Herunterladen Diese Seite drucken

Powerfix Z30590-BS Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

56301_pow_LED_Stableuchte_Content_LB2.indd 3
1
2
3
4
5
3
07.10.10 08:43

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Powerfix Z30590-BS

  Verwandte Anleitungen für Powerfix Z30590-BS

  Inhaltszusammenfassung für Powerfix Z30590-BS

 • Seite 1 56301_pow_LED_Stableuchte_Content_LB2.indd 3 07.10.10 08:43...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  Table des matières Introduction Utilisation conforme ..............Page Description des pièces et éléments ........Page Données techniques ..............Page Fourniture ................Page Indications de sécurité ...........Page Avant l’utilisation Chargement des accus de la baladeuse à LED ....Page Utilisation Utilisation avec raccordement électrique ......Page 11 Maintenance et nettoyage .........Page 12 Problèmes et solutions...
 • Seite 3: Introduction

  Introduction Baladeuse à LED © Introduction Avant la première mise en service, vous devez vous familia- riser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attenti- vement le mode d’emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. Uniquement utiliser ce produit conformément aux instructions et dans les domaines d’application spécifiés.
 • Seite 4: Données Techniques

  Introduction Adaptateur pour l’allume-cigare Commutateur Marche / Arrêt Bouchon de protection en caoutchouc © Données techniques Ampoules : 60 LED (blanches, ne peuvent être remplacées) Luminosité : env. 13.000 - 15.000 mcd (millicandela) Accus de la lampe : 3 accus AA Ni-MH, 1800 mAh (ne peuvent être remplacés) Durée de chargement : env.
 • Seite 5: Fourniture

  Introduction / Indications de sécurité © Fourniture 1 baladeuse à LED y compris accus rechargeables 1 adaptateur secteur 1 adaptateur pour allume-cigare 1 mode d’emploi Indications de sécurité ½ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D‘ACCIDENTS POUR ENFANTS EN BAS ÂGE ET ENFANTS ! Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec l’emballage.
 • Seite 6 Indications de sécurité ½ N‘utilisez pas l‘article, si vous remarquez des endommagements quelconques. ½ ATTENTION ! RISQUE D’EXPLOSION ! N’utilisez pas la baladeuse à LED dans un environnement soumis à un risque d’explosion, où se trouvent des vapeurs, gaz ou poussières inflammables. ½...
 • Seite 7: Avant L'utilisation

  Indications de sécurité / Avant l’utilisation ½ Débranchez l’adaptateur secteur / la prise de la prise / de l’allume- cigare si vous n’utilisez pas la baladeuse à LED ou avant de la nettoyer. Faites-le également en cas d’apparition d’un dysfonction- nement manifeste pendant le fonctionnement ou le chargement, par exemple fumée, odeur de brûlé, etc., ou en cas d’orage.
 • Seite 8 Avant l’utilisation Pour pouvoir utiliser la baladeuse à LED sans fil, il vous faut charger les accus avant de l’utiliser. Un cycle de chargement dure env. 5 à 7 heures. Les accus sont montés de manière fixe dans la poignée de la baladeuse à...
 • Seite 9: Utilisation

  Avant l’utilisation / Utilisation ATTENTION ! Fixez à nouveau le bouchon de protection en caoutchouc au bas de la baladeuse à LED avant de mettre celle-ci en service. Dans le cas contraire, de l’eau pourrait pénétrer dans le contact lorsque vous utilisez la baladeuse à LED à l’extérieur. ©...
 • Seite 10: Maintenance Et Nettoyage

  Utilisation / Maintenance et nettoyage Branchez la prise de branchement de l’adaptateur secteur de l’adaptateur pour l’allume-cigare dans la prise de branchement femelle dans la poignée de la baladeuse à LED. Branchez l’adaptateur secteur à une prise 230 V ~ ou l’adap- tateur pour l’allume-cigare à...
 • Seite 11: Problèmes Et Solutions

  Problèmes et solutions / Elimination © Problèmes et solutions Problèmes Cause possible et solution Ne fonctionne - L‘adaptateur secteur ou la prise allume-cigare est-il/elle enfoncé(e) complètement ? Le voyant de En cas de raccordement à l‘allume-cigare : chargement - L‘allume-cigare est-il alimenté an courant ? n‘est pas Certains allume-cigare ne sont alimentés en allumé...
 • Seite 12 Elimination Les piles défectueuses ou usées doivent être recyclées conformément à la directive 2006 / 66 / EC. Les piles et / ou l‘appareil doivent être retournés dans les centres de collecte. Pollution de l’environnement par mise au rebut incorrecte des accus ! Les accus ne doivent pas être mis au rebut dans les ordures ménagères.
 • Seite 13 Inhoudsopgave Inleiding Doelmatig gebruik..............Pagina 16 Onderdelenbeschrijving ............Pagina 16 Technische gegevens ............Pagina 17 Leveringsomvang ...............Pagina 17 Veiligheidsinstructies ...........Pagina 18 Vóór het gebruik LED-staaflampaccu’s opladen .......... Pagina 20 Gebruik ................Pagina 21 Gebruik met stroomaansluiting .........Pagina 22 Onderhoud en reiniging ........Pagina 23 Storingen verhelpen ..........Pagina 23 Afvoer ................Pagina 24...
 • Seite 14: Doelmatig Gebruik

  Inleiding LED-staaflamp © Inleiding Maakt U zich voor de eerste ingebruikname met het appa- raat vertrouwd. Lees hiervoor aandachtig de volgende gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Gebruik het apparaat alleen volgens de beschrijving en uitsluitend voor de aangegeven gebruiksdoelen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorg- vuldig.
 • Seite 15: Technische Gegevens

  Inleiding © Technische gegevens Verlichtingsmiddelen: 60 leds (witte, niet vervangbaar) Lichtintensiteit: ca. 13.000 - 15.000 mcd (millicandela) Lampaccu’s: 3 x AA Ni-MH, 1.800 mAh (niet vervangbaar) Laadduur: ca. 5 tot 7 uur (bij lege accu’s ca. 8 tot 11 uur) Brandduur: ca.
 • Seite 16: Veiligheidsinstructies

  Veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies ½ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGELUKKEN VOOR PEUTERS EN KINDEREN! Laat kinderen nooit zonder toezicht han- teren met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor verstik- king door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten de gevaren vaak. Houd kinderen steeds verwijderd van het verpakkingsmateriaal. Dit product is géén speelgoed.
 • Seite 17 Veiligheidsinstructies voor elektrische schokken! Hang het product nooit in de buurt van een wastafel, vijver of iets dergelijks. ½ Sluit de lamp alleen aan op een correct geïnstalleerde contactdoos of een passende sigarettenaansteker. De desbetreffende spanning moet overeenstemmen met de gegevens onder het punt ‘Technische gegevens’.
 • Seite 18: Vóór Het Gebruik

  Veiligheidsinstructies / Vóór het gebruik ½ Bescherm het product tegen extreme hitte, kou, sterke trillingen en stoten. ½ VOORZICHTIG! LEDSTRALING! Voorkom oogletsel! Kijk niet in de ledstraal. Gebruik nooit optische apparaten zoals loepen e.d. om in de ledstraal te kijken. Bescherm uzelf en uw omgeving door het treffen van geschikte voorzorgs- maatregelen.
 • Seite 19: Gebruik

  Vóór het gebruik / Gebruik Verwijder de rubberen beschermkap aan de onderzijde van de LED-staaflamp. Steek de aansluitsteker van de netadapter resp. de adapter voor de sigarettenaansteker in de aansluitbus in de handgreep van de LED-staaflamp. OPGELET! Bij het opladen via een sigarettenaansteker moet de steker altijd volledig in de sigarettenaansteker van de auto worden gestoken.
 • Seite 20: Gebruik Met Stroomaansluiting

  Gebruik Laad de lampaccu’s volledig op zoals onder “LED-staflampaccu’s opladen” beschreven staat. Zet de aan- / uitschakelaar op stand ‘I’ om de LED-staaflamp in te schakelen. © Gebruik met stroomaansluiting Leg de stroomkabel zodanig dat deze geen struikelval kan vormen. VOORZICHTIG, GEVAAR VOOR ONGEVALLEN! U mag de LED-staaflamp niet aansluiten of bedienen als u op dat moment actief aan het wegverkeer deelneemt en bijvoorbeeld een voertuig...
 • Seite 21: Onderhoud En Reiniging

  Onderhoud en reiniging / Storingen verhelpen © Onderhoud en reiniging Het product is onderhoudsvrij. De lichtdioden kunnen niet worden vervangen. ½ Onderbreek de stroomtoevoer naar het product voordat u het reinigt. Reinig het product regelmatig met een droge, pluisvrije doek. Gebruik een iets vochtige doek voor de verwijdering van hardnekkige vlekken.
 • Seite 22: Afvoer

  Afvoer © Afvoer De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen die u via de plaatselijke recyclingdiensten kunt afvoeren. Uw gemeentelijke milieudienst kan u informatie geven over de afval- verwijdering van uitgediende producten. Voer het product omwille van het milieu niet af via het huis- afval, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark.
 • Seite 23 Productbeschrijving: LED-staaflamp Model nr: Z30590 Versie: 1V / 201Y NL/BE 56301_pow_LED_Stableuchte_Content_LB2.indd 25 07.10.10 08:43...
 • Seite 24 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung ........Seite 27 Teilebeschreibung ..............Seite 27 Technische Daten ..............Seite 28 Lieferumfang ................Seite 29 Sicherheitshinweise ..........Seite 29 Vor dem Gebrauch LED-Stableuchten-Akkus aufladen ........Seite 31 Gebrauch Gebrauch mit Stromanschluss ..........Seite 33 Wartung und Reinigung ........
 • Seite 25: Einleitung

  Einleitung LED-Stableuchte © Einleitung Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Gerät vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Gerät nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatz- bereiche. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Gerätes an Dritte ebenfalls mit aus.
 • Seite 26: Technische Daten

  Einleitung Ein- / Ausschalter Gummischutzkappe © Technische Daten Leuchtmittel: 60 LEDs (weiß, nicht austauschbar) Lichtstärke: ca. 13.000 - 15.000 mcd (Millicandela) Leuchten-Akkus: 3 x AA Ni-MH, 1800 mAh (nicht austauschbar) Ladedauer: ca. 5 bis 7 Stunden (bei leeren Batterien ca. 8 bis 11 Stunden Leuchtdauer: ca.
 • Seite 27: Lieferumfang

  Einleitung / Sicherheitshinweise © Lieferumfang 1 LED-Stableuchte inklusive wiederaufladbarer Batterien 1 Netzadapter 1 Adapter für Zigarettenanzünder 1 Bedienungsanleitung Sicherheitshinweise ½ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGE- FAHREN FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungs- material.
 • Seite 28 Sicherheitshinweise ½ Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädi- gungen feststellen. ½ VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR! Verwenden Sie die LED-Stableuchte nicht in explosionsgefährdeter Um- gebung, in der sich brennbare Dämpfe, Gase oder Staube befinden. ½ Die LED-Stableuchte ist spritzwassergeschützt. Das Produkt und der Netzadapter dürfen aber niemals in Wasser oder andere Flüssig- keiten eingetaucht werden.
 • Seite 29: Vor Dem Gebrauch

  Sicherheitshinweise / Vor dem Gebrauch Sie niemals Gegenstände über die LED-Stableuchte oder den Netzadapter und decken Sie diese nicht ab. ½ Ziehen Sie den Netzadapter / Stecker aus der Steckdose / dem Zigarettenanzünder, wenn Sie die LED-Stableuchte nicht benutzen und bevor Sie sie reinigen. Tun Sie dies auch, wenn während des Betriebs oder des Aufladens offensichtlich eine Störung auftritt, z.
 • Seite 30 Vor dem Gebrauch Um die LED-Stableuchte ohne Kabel verwenden zu können, müssen Sie vor dem Gebrauch die Akkus aufladen. Ein Ladevorgang dauert ca. 5 bis 7 Stunden. Die Akkus sind fest im Griff der LED-Stableuchte eingebaut. Sie können die Akkus an einer haushaltsüblichen Steckdose oder über den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeuges aufladen.
 • Seite 31: Gebrauch

  Vor dem Gebrauch / Gebrauch VORSICHT! Befestigen Sie die Gummischutzkappe wieder an der Unterseite der LED-Stableuchte, bevor Sie diese in Betrieb nehmen. Ansonsten könnte Wasser an den Anschlussstift gelangen, wenn Sie die LED-Stableuchte im Außenbereich einsetzen. © Gebrauch Bei Verwendung der LED-Stableuchte im Fahrzeug dürfen Fahrer und Fahrzeuginsassen nicht gefährdet werden.
 • Seite 32: Wartung Und Reinigung

  Gebrauch / Wartung und Reinigung Stecken Sie den Netzadapter in eine 230 V ~ Steckdose bzw. den Adapter für Zigarettenanzünder in den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs. Drücken Sie den Ein- / Ausschalter , um die LED-Stableuchte einzuschalten. VORSICHT! Wenn die LED-Stableuchte über den Netzadapter mit dem Stromnetz verbunden ist, eignet sie sich ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen.
 • Seite 33: Fehler Beheben

  Fehler beheben / Entsorgung © Fehler beheben Fehler Mögliche Ursache und Abhilfe Keine - Netzadapter bzw. Zigarettenanzünder-Stecker Funktion vollständig eingesteckt? Ladeleuchte Bei Anschluss an Zigarettenanzünder: leuchtet nicht - Wird Zigarettenanzünder mit Strom versorgt? Manche Zigarettenzünder werden erst bei einge- schalteter Zündung mit Strom versorgt. - Prüfen Sie die Sicherungen des Fahrzeugs.
 • Seite 34 Entsorgung Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Richtlinie 2006 / 66 / EC recycelt werden. Geben Sie Batterien und / oder das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück. Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Akkus! Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbe- handlung.