Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Bedoeld Gebruik; Veiligheidsinstructies - Conrad 46 96 89 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Ventilatorkachel 3000 W rood/zwart
Bestelnr. 46 96 89

Bedoeld gebruik

Gebruik dit product om vochtige ruimten in woningen te drogen (bijv. garage, kelder en
andere ruimtes waar een snelle opwarming nodig is). Het product heeft twee warmteniveaus
en een ventilatorfunctie. Het product heeft tevens een beveiliging tegen oververhitting.
Stroomvoorziening via een normaal stopcontact in de woning.
Het product mag uitsluitend in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in de open lucht.
Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden voorkomen.
In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit
product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor
beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een
gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok
enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag
alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.
Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde
bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten
voorbehouden.
Leveringsomvang
• Ventilatorkachel
• Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de
veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen
voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd,
kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane
schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke
gevallen de garantie.
Bedek het product nooit tijdens of onmiddellijk na gebruik (bijv. met doeken,
een deken, gordijnen, enz.) om oververhitting te vermijden. Er bestaat tevens
brandgevaar!
a) Personen / Product
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen)
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan ervaring en / of door personen zonder kennis, tenzij ze onder toezicht staan
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of van hun instructie
ontvangen hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
• Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het
apparaat spelen.
• Dit product is geen speelgoed. Houd deze buiten het bereik van kinderen. Wees
zeer voorzichtig wanneer er kinderen aanwezig zijn. Kinderen herkennen de
gevaren niet die door een verkeerd gebruik van het apparaat kunnen ontstaan.
Kinderen kunnen voorwerpen in het apparaat steken. Er bestaat levensgevaar door
elektrische schokken! De hete oppervlakken kunnen tevens een risico op letsel en
brandgevaar veroorzaken! Gebruik het product altijd uit de buurt van kinderen.
• Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal
worden voor spelende kinderen.
• Gebruik het product nooit zonder beschermkap en steek geen voorwerpen in
de beschermkap. Dit kan een risico op de dood door elektrische schokken en
brandgevaar veroorzaken!
• Zorg dat er voldoende vrije ruimte tussen het apparaat en andere voorwerpen is
wanneer in gebruik om voldoende luchtcirculatie te waarborgen.
• Gebruik het product nooit in de onmiddellijke omgeving van een bad, douche of
zwembad.
• Plaats het apparaat niet rechtstreeks onder een contactdoos.
• Gebruik
het
product
afstandsbedieningssysteem of een ander apparaat dat het product automatisch
inschakelt.
• Gebruik het product niet in uw auto of in andere mobiele voorwerpen of ruimtes.
• De wandcontactdoos moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en
gemakkelijk toegankelijk zijn.
• Haal de netstekker nooit uit de contactdoos door aan het snoer te trekken, maar
pak hem altijd vast aan de daarvoor bestemde greepvlakken.
• Neem de netstekker uit de contactdoos als u deze langere tijd niet gebruikt.
• Neem bij onweer de netstekker altijd uit de contactdoos.
niet
met
een
afzonderlijke
• Zorg dat het netsnoer niet wordt afgekneld, geknikt, door scherpe randen wordt
beschadigd of op andere wijze mechanisch wordt belast. Vermijd overmatige
thermische belasting van het netsnoer door te grote hitte of koude. Verander het
netsnoer niet. Indien u hier niet op let, dan kan het netsnoer beschadigd raken.
Versie 06/13
Een beschadigd netsnoer kan een levensgevaarlijke elektrische schok tot gevolg
hebben.
• Raak het netsnoer niet aan wanneer het beschadigingen vertoont. Schakel
eerst de betreffende wandcontactdoos stroomloos (bijv. via de bijbehorende
veiligheidsschakelaar) en trek daarna de netstekker voorzichtig uit de
wandcontactdoos. Gebruik het product in geen geval met een beschadigd netsnoer.
• Een beschadigd netsnoer mag alleen door de fabrikant, een door deze aangewezen
werkplaats of een daarvoor gekwalificeerde persoon worden vervangen om
gevaarlijke situaties te voorkomen.
• Netstekkers mogen nooit met natte handen in de contactdoos worden gestoken of
er uit worden verwijderd.
• Wikkel het snoer volledig af, zo niet kan dit tot oververhitting leiden. Er bestaat
brandgevaar!
• Gebruik geen verlengsnoer, verdeeldoos of ander elektronisch schakelapparaat.
Steek de netstekker alleen in een wandcontactdoos.
• Houd een afstand van minstens 2 m tussen het apparaat en brandbare materialen
en voorwerpen (bijv. gordijnen, deuren, meubilair, enz.). Er bestaat brandgevaar
als deze minimale vrije ruimte niet wordt nageleefd!
• Het is niet toegestaan om dit apparaat in ruimten met een grote hoeveelheid stof,
brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen te gebruiken. Er bestaat gevaar
op brand of explosie! Plaats het product nooit op een onstabiel of bewegend
oppervlak. Plaats het apparaat altijd op een dergelijke manier zodat deze niet kan
kantelen of omvallen. Er bestaat brandgevaar, risico op letsel of schade aan het
product als deze kantelt of omvalt.
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter wanneer in werking.
• De luchtopeningen worden zeer snel zeer warm. Risico op brandwonden! Wees
zeer voorzichtig wanneer u het product bedient.
• Bij ingebruikname kan er gedurende enige tijd een onaangename geur worden
vrijgegeven. Zorg dat het product in een ruimte met voldoende ventilatie wordt
geplaatst.
• Verplaats, vervoer en berg het product alleen op wanneer deze volledig is
afgekoeld.
• Gebruik het product alleen in een gematigd klimaat, niet in een tropisch klimaat.
• Gebruik het product niet onmiddellijk na het verplaatsen van een koude naar
een warme ruimte. Condensatie kan worden gevormd die het apparaat kan
beschadigen of een elektrische schok kan veroorzaken. Breng het apparaat eerst
op kamertemperatuur. Wacht totdat alle condensatie is verdampt – dit kan enkele
uren duren – voordat u de netstekker in de contactdoos steekt en het apparaat
gebruikt.
• Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke
schokken, hoge luchtvochtigheid en vocht.
• Zet het product niet onder mechanische druk.
• Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten
bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening
kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
- zichtbaar is beschadigd,
- niet langer op juiste wijze werkt,
- tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
- onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
• Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een
beperkte hoogte kan het product beschadigen.
b) Diversen
• Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het
aansluiten van het apparaat.
• Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door
een expert of in een daartoe bevoegde winkel.
• Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord,
neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.
Voorbereiding
timer,
extern
1. Plaats het apparaat op een stabiel, effen en voldoende groot oppervlak.
2. Draai beide regelknoppen tegen de klok in totdat deze stoppen.
3. Steek de netstekker in een gepaste contactdoos. Het product is nu klaar voor gebruik.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis