Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Beoogd Gebruik; Veiligheidsaanwijzingen - Conrad 56 01 42 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Quartz Verwarmingstoestel 800 W
Bestnr. 56 01 42

Beoogd gebruik

Deze infrarood-straalverwarming is geschikt voor het verwarmen van ruimtes tot 20 m
twee vermogenniveaus (1 = 400 W en 2 = 800 W) ter beschikking. Bovendien heeft het product,
aan de onderzijde van de behuizing, de beschikking over een veiligheidschakelaar. Deze scha-
kelt het apparaat uit, wanneer het omvalt.
Dit product is alleen geschikt voor aansluiting op 230 V wisselspanning van 50 Hz. Gebruik het
alleen in droge, gesloten binnenruimtes; het mag niet vochtig of nat worden.
Een andere toepassing dan hierboven beschreven kan leiden tot beschadiging van dit product.
Bovendien gaat dit gepaard met gevaren zoals kortsluiting, brand of elektrische schokken. Het
complete product niet wijzigen resp. ombouwen!
Lees vóór de ingebruikneming van dit product de volledige gebruiksaanwijzing door en neem
alle bedienings- en veiligheidsinstructies in acht!
Dit product voldoet aan de wettelijke nationale en Europese eisen. Alle voorkomende bedrijfs-
namen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten
voorbehouden.
Omvang van de levering
• Verwarmingstoestel
• Gebruiksaanwijzing
Kenmerken
• Twee schakelbare vermogenniveaus (400 W, 800 W)
• Plaatsing op de grond

Veiligheidsaanwijzingen

Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaan-
wijzing, vervalt het recht op garantie! Voor gevolgschade aanvaarden wij
geen aansprakelijkheid!
Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig
gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsadviezen, zijn wij niet aan-
sprakelijk! In dergelijke gevallen vervalt elk recht op garantie.
Geachte klant,
Bij onvakkundig gebruik van het product bestaan diverse gevaren, o.a. ver-
branding, brand, explosie en elektrische schok.
Daarom dienen de volgende veiligheidsinstructies absoluut te worden op-
gevolgd. Lees de veiligheidsinstructies aandachtig door.
• Om veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het eigenhandig ombouwen
en/of wijzigen van het product niet toegestaan. Open of demonteer het
apparaat niet! Er bevinden zich geen onderdelen in het product die door u
onderhouden of ingesteld moeten worden.
Laat het product alleen door een vakman of een reparatiedienst onderhou-
den, instellen en repareren.
• De bouw van het product komt overeen met Veiligheidsklasse 1. Gebruik
het slechts met een geaard stopcontact.
• Gebruik als stroombron slechts een 230 V~/50 Hz (10/16 A) geaard stop-
contact. Probeer nooit het apparaat te gebruiken met een andere spanning.
• Het product is slechts geschikt voor gebruik in gesloten, droge binnen-
ruimtes, het mag niet vochtig of nat worden; anders bestaat het risico op
een levensgevaarlijke elektrische schok!
Plaats het product nooit in de directe omgeving van een bad, een douche,
badkuip o.i.d.
• Zorg dat uw handen droog zijn wanneer u het product bedient, in de con-
tactdoos steekt of eruit verwijdert.
• Gebruik het verwarmingstoestel nooit in voertuigen of soortgelijke beweeg-
lijke objecten of ruimtes.
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit de contactdoos, maar enkel aan de
stekker zelf.
• Het product heeft geen geïntegreerde thermostaat voor de controle van de
kamertemperatuur. Zet het product op tijd uit, brandgevaar!
• Het product is geen speelgoed, en is niet geschikt voor kinderen. Let bij-
zonder goed op als er kinderen in de buurt zijn.
Kinderen kunnen de gevaren niet inschatten, die ontstaan als elektrische
apparaten op verkeerde wijze gebruikt worden. Kinderen kunnen proberen,
voorwerpen in het apparaat te steken. Er bestaat kans op een levensge-
vaarlijke elektrische schok! Bovendien bestaat een grote kans op ver-
wondingen door de hete oppervlakken en brandgevaar!
Plaats het product zo dat kinderen er niet bij kunnen.
• Wikkel het netsnoer volledig af. Een niet volledig afgewikkeld netsnoer kan
tot oververhitting leiden, brandgevaar!
• Het netsnoer niet afknellen of door scherpe randen beschadigen. Plaats
geen voorwerpen op het netsnoer, trap er niet op.
www.conrad.com
Versie 11/10
°
2
. Er staan
Dek de toelichting op de symbolen niet af.
• Leg het netsnoer zo dat niemand erover kan struikelen en dat de stekker
gemakkelijk toegankelijk is.
Leg het netsnoer niet onder vloerkleden e.d.
• Gebruik geen verlengsnoer, geen voorschakelapparaat en ook geen dim-
mer e.d. Steek de stekker van het netsnoer direct in bijv. een wandcontact-
doos. Sluit het verwarmingstoestel niet aan op een tijdschakelklok of op
een stroomcircuit dat geschakeld wordt.
• Stel het product niet in werking wanneer dit beschadigd is (bijv. aan de
behuizing of het netsnoer). Laat een beschadigd netsnoer alleen door een
vakman vervangen. Levensgevaar door een elektrische schok!
• Trek de netstekker altijd uit de contactdoos voordat u het product reinigt,
bij onweer of als u het product langere tijd niet gebruikt.
• De afstand tot brandbare resp. licht ontvlambare materialen en voorwerpen
(gordijnen, deuren, meubels, enz.) dient ten minste 1,5 m te bedragen. Bij
een te geringe afstand bestaat het gevaar voor brand!
• Dek het product nooit af! Blokkeer nooit de openingen van het product,
steek geen voorwerpen in de openingen.
Levensgevaar door een elektrische schok, bovendien brandgevaar!
• Giet nooit vloeistoffen op of naast het product. Dit kan tot brand of levens-
gevaarlijke elektrische schokken leiden. Indien er toch vloeistof in het appa-
raat komt, schakel dan het stopcontact stroomloos, (zekering/zekeringau-
tomaat), trek daarna pas de stekker uit het stopcontact en raadpleeg een
deskundige. Gebruik het product niet meer.
• Het gebruik van het product in een omgeving met veel stof, met brandbare
gassen, dampen of oplosmiddelen is niet toegestaan. Er bestaat explosie-
/brandgevaar!
• Plaats het product nooit op een instabiele of beweegbare ondergrond.
Plaats het verwarmingstoestel altijd zo dat deze niet kantelt of omvalt. Door
kantelen/omvallen bestaat brandgevaar, bovendien kunnen b.v. personen
gewond raken of kan het product beschadigd raken.
De aan de onderkant van de montagevoet geïntegreerde veiligheidsscha-
kelaar deactiveert weliswaar in dit geval het product, door de hete opper-
vlakken van de infraroodstraler bestaat nog brandgevaar.
• Laat het product nooit onbewaakt tijdens het gebruik.
• De luchtuittreedopening wordt binnen korte tijd zeer heet, verbrandingsge-
vaar! Ga altijd zorgvuldig te werk bij het gebruik van het product.
• Bij de eerste ingebruikname kan het mogelijk zijn dat het door verhitte
behuizingdelen van het verwarmingstoestel enige tijd ruikt. Lucht in dit
geval de kamer, waarin het verwarmingstoestel staat opgesteld.
• Verplaats, vervoer of sla het product alleen dan op, wanneer het volledig is
afgekoeld. Koppel het daarvoor los van de netspanning; haal de stekker uit
de contactdoos.
• Gebruik het product enkel in een gematigd klimaat, niet in een tropisch klimaat.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet onbeheerd liggen. Dit kan voor kinderen
gevaarlijk speelgoed zijn.
• Sluit het product niet direct aan wanneer het van een koude ruimte in een
warme ruimte is gebracht. Het condenswater dat hierbij gevormd wordt kan
in sommige gevallen het apparaat onherstelbaar beschadigen of elektrische
schokken tot gevolg hebben. Laat het apparaat op kamertemperatuur komen.
Wacht tot het condenswater verdampt is (dit kan meerdere uren duren).
Daarna pas het product op de netspanning aansluiten en in bedrijf nemen.
• Het product is niet geschikt voor industriële toepassingen.
• Indien u vragen heeft over de correcte aansluiting of montage of als er pro-
blemen zijn waar u in de gebruiksaanwijzing geen oplossing voor kunt vin-
den, neem dan contact op met onze technische helpdesk of met een ande-
re vakman. Neem contact op met een vakman als u vragen heeft over de
werking of veiligheid van het product.
• Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, sterke trillingen, ster-
ke mechanische belastingen, direct zonlicht of hoge vochtigheid.
Hierdoor kan het product beschadigd raken en een levensgevaarlijke elek-
trische schok veroorzaken.
• Laat het apparaat uitsluitend repareren/openen door een technicus die op
de hoogte is van de risico's resp. toepasselijke voorschriften. Gebruik
slechts originele reserveonderdelen.
• Behandel het product voorzichtig. Door stoten, schokken of een val - zelfs
van geringe hoogte - kan het beschadigd raken.
• Dek het apparaat - om oververhitting van het apparaat te voorkomen - niet
af met voorwerpen, zoals een gordijn.
• Gebruik het apparaat niet in de onmiddellijke omgeving van een badkuip,
een douche, of een zwembad.
• Plaats het apparaat niet direct onder een wandcontactdoos.
• Gebruik het apparaat niet als het beschadigingen vertoont.
• Trek – alvorens het apparaat schoon te maken – de netsteker uit de contactdoos.
• Gebruik het apparaat niet in combinatie met een tijdschakelklok, een aparte
bediening op afstand of andere voorzieningen die het apparaat automatisch
inschakelen. In een dergelijke situatie bestaat er kans op brand als het
apparaat is toegedekt of verkeerd werd geplaatst.
Dek het apparaat - om oververhitting van het apparaat te voorkomen - niet af
met voorwerpen, zoals een gordijn.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis