Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Bedoeld Gebruik; Veiligheidsinstructies - Conrad 425 W schwarz Bedienungsanleitung

Glas-konvektorheizung
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Glazen convectorverwarming 425 W zwart
Bestelnr. 49 02 82

Bedoeld gebruik

Het product is bestemd om aan een muur te worden bevestigd en dient ter verwarming van
binnenruimten door middel van convectie. Stroomvoorziening via een normaal stopcontact in
de woning.
In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit
product toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor
beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een
gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok
enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag
alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.
Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde
bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten
voorbehouden.
Leveringsomvang
• Glazen convectorverwarming
• Montagemateriaal (2 x schroef, 2 x muurplug)
• Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de
veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen
voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd,
kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane
schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke
gevallen de garantie.
OPGELET: Niet afdekken.
Bedek het product nooit tijdens of onmiddellijk na gebruik (bijv. met doeken,
een deken, gordijnen, enz.) Om oververhitting te vermijden. Er bestaan tevens
brandgevaar!
a) Personen / Product
• Het product mag uitsluitend in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in
de open lucht. Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden
voorkomen.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen)
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek
aan ervaring en / of door personen zonder kennis, tenzij ze onder toezicht staan
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of van hun instructie
ontvangen hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
• Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het
apparaat spelen.
• Dit product is geen speelgoed. Houd deze buiten het bereik van kinderen. Wees
zeer voorzichtig wanneer er kinderen aanwezig zijn. Kinderen herkennen de
gevaren niet die door een verkeerd gebruik van het apparaat kunnen ontstaan.
Kinderen kunnen voorwerpen in het apparaat steken. Er bestaat levensgevaar door
elektrische schokken! De hete oppervlakken kunnen tevens een risico op letsel en
brandgevaar veroorzaken! Gebruik het product altijd uit de buurt van kinderen.
• Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal
worden voor spelende kinderen.
• Gebruik het product nooit in de onmiddellijke omgeving van een bad, douche of
zwembad.
• Plaats het apparaat niet rechtstreeks onder een contactdoos.
• Gebruik het product niet met een afzonderlijke timer, extern
afstandsbedieningsysteem of een ander apparaat dat het product automatisch
inschakelt.
• Gebruik het product niet in uw auto of in andere mobiele voorwerpen of ruimtes.
• De wandcontactdoos moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en
gemakkelijk toegankelijk zijn.
• Haal de netstekker nooit uit de contactdoos door aan het snoer te trekken, maar
pak hem altijd vast aan de daarvoor bestemde greepvlakken.
• Neem de netstekker uit de contactdoos als u deze langere tijd niet gebruikt.
• Trek voor de veiligheid bij onweer de stekker altijd uit het stopcontact.
• Zorg dat het netsnoer niet wordt afgekneld, geknikt, door scherpe randen wordt
beschadigd of op andere wijze mechanisch wordt belast. Vermijd overmatige
thermische belasting van het netsnoer door te grote hitte of koude. Verander het
netsnoer niet. Indien u hier niet op let, dan kan het netsnoer beschadigd raken.
Versie 07/13
Een beschadigd netsnoer kan een levensgevaarlijke elektrische schok tot gevolg
hebben.
• Raak het netsnoer niet aan wanneer het beschadigingen vertoont. Schakel
eerst de betreffende wandcontactdoos stroomloos (bijv. via de bijbehorende
veiligheidsschakelaar) en trek daarna de netstekker voorzichtig uit de
wandcontactdoos. Gebruik het product in geen geval met een beschadigd netsnoer.
• Om gevaarlijke situaties te voorkomen mag een beschadigd elektrisch snoer
alleen door de fabrikant, een door deze aangewezen werkplaats of een daarvoor
gekwalificeerde persoon worden vervangen.
• Netstekkers mogen nooit met natte handen in de contactdoos worden gestoken of
er uit worden verwijderd.
• Wikkel het snoer volledig af, zo niet kan dit tot oververhitting leiden. Er bestaat
brandgevaar!
• Gebruik geen verlengsnoer, verdeeldoos of ander elektronisch schakelapparaat.
Steek de netstekker alleen in een wandcontactdoos.
• Houd een afstand van minstens 50 cm tussen het apparaat en brandbare
materialen en voorwerpen (bijv. gordijnen, deuren, meubilair, enz.). Er bestaat
brandgevaar als deze minimale vrije ruimte niet wordt nageleefd!
• Het is niet toegestaan om dit apparaat in ruimten met een grote hoeveelheid stof,
brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen te gebruiken. Er bestaat gevaar
op brand of explosie! Bevestig het product nooit aan een instabiel of bewegend
oppervlak. Bevestig het product zo dat het niet naar beneden kan vallen. Door
vallen ontstaat brandgevaar en bovendien kunnen bijv. personen gewond worden
of kan het product beschadigd raken.
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter als het aan staat.
• De glasplaat wordt snel zeer heet. Kans op brandwonden! Wees zeer voorzichtig
wanneer u het product bedient. Nooit met blote huid aanraken.
• Bij ingebruikname kan er gedurende enige tijd een onaangename geur worden
vrijgegeven. Zorg dat het product in een ruimte met voldoende ventilatie wordt
geplaatst.
• Verplaats, vervoer en berg het product alleen op wanneer deze volledig is
afgekoeld.
• Gebruik het product alleen in een gematigd klimaat, niet in een tropisch klimaat.
• Gebruik het product niet onmiddellijk na het verplaatsen van een koude naar
een warme ruimte. Condensatie kan worden gevormd die het apparaat kan
beschadigen of een elektrische schok kan veroorzaken. Breng het apparaat eerst
op kamertemperatuur. Wacht totdat alle condensatie is verdampt – dit kan enkele
uren duren – voordat u de netstekker in de contactdoos steekt en het apparaat
gebruikt.
• Giet nooit vloeistoffen uit over het product of in de directe nabijheid ervan. Er
bestaat zeer groot gevaar op brand of een levensgevaarlijke elektrische schok.
Mochten er desondanks vloeistoffen in het binnenste van het apparaat terecht zijn
gekomen, schakel dan direct het stopcontact stroomloos (zekering/automatische
zekering/FI-veiligheidsschakelaar van de betreffende stroomkring uitschakelen).
Trek pas daarna de stekker uit het stopcontact en wend u tot een vakkracht.
Gebruik het product niet meer.
• Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke
schokken, hoge luchtvochtigheid en vocht.
• Zet het product niet onder mechanische druk.
• Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten
bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening
kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
- zichtbaar is beschadigd,
- niet langer op juiste wijze werkt,
- tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
- onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
• Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een
beperkte hoogte kan het product beschadigen.
b) Diversen
• Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het
aansluiten van het apparaat.
• Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door
een expert of in een daartoe bevoegde winkel.
• Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord,
neem dan contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis