Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Bedoeld Gebruik; Veiligheidsinstructies - Conrad 558081 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verwarmingstoren 113 cm 2500 W
Bestelnr. 558081

Bedoeld gebruik

Het product dient voor het verwarmen van binnenruimtes. Het apparaat wordt bediend met de
afstandsbediening of met het aanrakingsgevoelige bedieningspaneel bovenop het product. Het product
beschikt over twee verwarmingsstanden, een thermostaat en een zwenkfunctie. Bij oververhitting of als
het product omvalt, schakelt het zichzelf automatisch uit. Stroomvoorziening geschiedt via een normaal
stopcontact in de woning. De afstandsbediening krijgt stroom uit een knoopcelbatterij van het type CR2032
(niet meegeleverd).
In verband met veiligheid en normering (CE) zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product
toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het
product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als
gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig
door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter
beschikking worden gesteld.
Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en
productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Leveringsomvang
• Verwarmingstoren
• Afstandsbediening
• Standaard
• 4 x vleugelschroef
• Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies.
Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze
gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld
voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt
in dergelijke gevallen de garantie.
OPGELET: Niet afdekken.
Bedek het product nooit tijdens of onmiddellijk na gebruik (bijv. met doeken, een deken,
gordijnen, enz.) om oververhitting te vermijden. Er bestaat tevens brandgevaar!
a) Personen / Product
• Het product mag uitsluitend in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in de open lucht.
Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden vermeden.
• Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en / of door personen
zonder kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid of van hun instructie ontvangen hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
• Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen
• Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen. Wees zeer voorzichtig als
er kinderen aanwezig zijn. Kinderen herkennen de gevaren niet die door een verkeerd gebruik
van het apparaat kunnen ontstaan. Kinderen kunnen voorwerpen in het apparaat steken. Er
bestaat levensgevaar door elektrische schokken! Hete oppervlakken kunnen tevens een risico
op letsel zijn en brandgevaar veroorzaken! Gebruik het product altijd uit de buurt van kinderen.
• Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor
spelende kinderen.
• Gebruik het product nooit zonder de aluminiumstrips en steek gen voorwerpen door de
aluminiumstrips. Dit kan een risico op de dood door elektrische schokken en brandgevaar
veroorzaken!
• Zorg dat er, om voldoende luchtcirculatie te waarborgen, voldoende vrije ruimte tussen het
apparaat en andere voorwerpen is wanneer u het gebruikt.
• Gebruik het product nooit in de onmiddellijke omgeving van een bad, douche of zwembad.
• Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
• Gebruik het product niet met een afzonderlijke timer, extern afstandsbedieningsysteem of een
ander apparaat dat het product automatisch inschakelt.
• Gebruik het product niet in uw auto of in andere mobiele voorwerpen of ruimtes.
• Het apparaat is gebouwd volgens veiligheidsklasse II. Als spanningsbron mag alleen een
geschikt stopcontact (230 V/AC, 50 Hz) van het openbare stroomnet worden gebruikt.
• Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk
zijn.
• Trek de netstekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken, maar pak hem altijd
vast aan de daarvoor bestemde greepvlakken.
• Trek de netstekker uit het stopcontact als u het product voor langere tijd niet gebruikt.
• Trek voor de veiligheid bij onweer de stekker altijd uit het stopcontact.
• Zorg dat het netsnoer niet wordt afgekneld, geknikt, door scherpe randen wordt beschadigd
of op andere wijze mechanisch wordt belast. Vermijd overmatige thermische belasting van
het netsnoer door te grote hitte of koude. Verander het netsnoer niet. Indien u hier niet op let,
dan kan het netsnoer beschadigd raken. Een beschadigd netsnoer kan een levensgevaarlijke
elektrische schok tot gevolg hebben.
• Raak het netsnoer niet aan als het beschadigingen vertoont. Schakel eerst het betreffende
stopcontact stroomloos (bijv. via de bijbehorende veiligheidsschakelaar) en trek daarna
de netstekker voorzichtig uit het stopcontact. Gebruik het product in geen geval met een
beschadigd netsnoer.
• Om gevaarlijke situaties te voorkomen mag een beschadigd elektrisch snoer alleen door de
fabrikant, een door deze aangewezen werkplaats of een daarvoor gekwalificeerde persoon
worden vervangen.
• Netstekkers mogen nooit met natte handen in het stopcontact worden gestoken of eruit worden
Versie 11/14
getrokken.
• Wikkel het netsnoer volledig af. Een niet volledig afgewikkeld netsnoer kan leiden tot
oververhitting. Brandgevaar!
• Gebruik geen verlengsnoer, verdeeldoos of ander elektronisch schakelapparaat. Steek de
netstekker alleen in een stopcontact.
• De afstand tot brandbare of licht ontvlambare materialen en voorwerpen (bijv. vitrage, deuren,
meubels etc.) moet minimaal 50 cm zijn gemeten vanaf de zijkant van de behuizing en
minstens 100 cm tot de opening waar de warme lucht uitkomt. Er bestaat brandgevaar als niet
de hand wordt gehouden aan deze minimale afstand!
• Het is niet toegestaan om dit apparaat in ruimten met een grote hoeveelheden stof, brandbare
gassen, dampen of oplosmiddelen te gebruiken. Er bestaat gevaar op brand of explosie!
• Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter als het aan staat.
• De luchtopeningen worden zeer snel zeer warm. Kans op brandwonden! Wees zeer voorzichtig
wanneer u het product bedient. Nooit met blote huid aanraken.
• Bij ingebruikname kan er gedurende enige tijd een onaangename geur vrijkomen. Zorg ervoor
dat het product in een ruimte met voldoende ventilatie wordt geplaatst.
• Verplaats, vervoer en berg het product alleen op wanneer het volledig is afgekoeld.
• Gebruik het product alleen in een gematigd, niet in een tropisch klimaat.
• Gebruik het product niet onmiddellijk na het verplaatsen van een koude naar een warme ruimte.
Er kan zich condensatie vormen die het apparaat kan beschadigen of een elektrische schok
kan veroorzaken. Laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen. Wacht totdat alle
condens is verdampt – dit kan enkele uren duren – voordat u de netstekker in het stopcontact
steekt en het apparaat gebruikt.
• Giet nooit vloeistoffen uit over het product of in de directe nabijheid ervan. Er bestaat zeer
groot gevaar op brand of een levensgevaarlijke elektrische schok. Mochten er desondanks
vloeistoffen in het binnenste van het apparaat terecht zijn gekomen, schakel dan direct het
stopcontact stroomloos (zekering/automatische zekering/FI-veiligheidsschakelaar van de
betreffende stroomkring uitschakelen). Trek pas daarna de stekker uit het stopcontact en wend
u tot een vakkracht. Gebruik het product niet meer.
• Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge
luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
• Zet het product niet onder mechanische druk.
• Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg
ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden
gegarandeerd wanneer het product:
- zichtbaar is beschadigd,
- niet langer op juiste wijze werkt,
- tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
- onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
• Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte
hoogte kan het product beschadigen.
b) Batterijen / accu's
• Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterij / accu.
• De batterij / accu dient uit het apparaat te worden verwijderd wanneer het gedurende langere
tijd niet wordt gebruikt om beschadiging door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde
batterijen / accu's kunnen brandend zuur bij contact met de huid opleveren. Gebruik daarom
veiligheidshandschoenen om beschadigde batterijen / accu's aan te pakken.
• Batterijen / accu's moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden. Laat batterijen / accu's
niet rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat kinderen of huisdieren ze inslikken.
• Batterijen / accu's mogen niet worden ontmanteld, kortgesloten of verbrand. Probeer nooit
gewone batterijen te herladen. Er bestaat dan explosiegevaar!
c) Diversen
• Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten
van het apparaat.
• Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of
in een daartoe bevoegde winkel.
• Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan
contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.
Een batterij plaatsen/vervangen (afstandbediening)
1. Leg de afstandbediening ondersteboven zodat u de onderkant ziet.
2. Schuif de blokkeringshendel naar rechts en trek tegelijkertijd de batterijhouder volledig uit de
afstandsbediening.
3. Plaats een nieuwe knoopcel van het type CR2032 (niet meegeleverd) in de batterijhouder. De pluspool
moet daarbij naar boven wijzen (zie opdruk "+" op de knoopcel).
4. Plaats de batterijhouder weer in de afstandsbediening en zorg ervoor dat de blokkeerhendel weer
vastklikt.
De batterij moet worden vervangen als het bereik afneemt of als het product niet meer op de
sturingsbevelen van de afstandbediening reageert.
Bevestiging
Het product mag onder geen beding zonder het voetstuk gebruikt worden. Monteer eerst het
voetstuk voordat u het product voor het eerst gaat gebruiken.
1. Richt de onderkant van het product op de opening in het voetstuk en plaats het product dan in die
opening van het voetstuk.
2. Maak het product met de vier vleugelschroeven vast aan het voetstuk.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis