Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Wartung Und Entsorgung - Conrad 67 05 41 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Laat de batterijen niet rondslingeren, het
gevaar bestaat dat deze door kinderen of
huisdieren worden ingeslikt. Bij inslik-
ken onmiddellijk een doktor raadplegen!
Let erop dat de batterijen niet kortgeslo-
ten of in het vuur worden geworpen. Een
lekkende of beschadigde batterij kan bij
aanraking met de huid irritaties veroor-
zaken, gebruik daarom in dit geval
geschikte handschoenen.
• Open het batterijvak aan de achterzijde van het appa-
raat door het deksel van het batterijvak in de richting
van de pijl te schuiven.
• Plaats twee microbatterijen aan de juiste pool (zie
voor de juiste polariteit het batterijvak).
• Om het apparaat zo lang mogelijk te kunnen gebrui-
ken, moet u nieuwe alkalinebatterijen gebruiken.
Gebruik geen accu´s.
• Sluit het batterijvak weer.
De opgenomen berichten blijven ook na het ver-
vangen van de batterijen bewaard.
40

Wartung und Entsorgung

Äußerlich sollte das Gerät nur mit einem weichen,
trockenen Tuch oder Pinsel gereinigt werden. Verwen-
den Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel
oder chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse
angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden
könnte.
Entsorgen Sie das unbrauchbare Gerät gemäß den gel-
tenden gesetzlichen Vorschriften.
Der Endverbraucher ist gesetzlich (Altbatte-
rieverordnung)
gebrauchten Batterien und Akkus (Knopf-
zelle bis Bleiakku) verpflichtet; eine Entsor-
gung über den Hausmüll ist untersagt.
Ihre verbrauchten Batterien und Akkus kön-
nen Sie sowohl in unseren Niederlassungen
bzw. an die Zentrale in Hirschau unentgelt-
lich zurückgeben, als wie bisher auch zu
kommunalen Entsorgern (Wertstoffhöfe),
die zur Rücknahme verpflichtet sind.
Leisten auch Sie Ihren Beitrag zum Umwelt-
schutz!
zur
Rückgabe
aller
13

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis