Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Produktbeschreibung - Conrad LAN-922 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Produktbeschreibung

Der Kabeltester LAN-922 ist speziell für den schnellen Vororttest
entwickelt worden. Getestet werden können Kabeldurchgang, Ka-
belbelegung mit 6-poligen und 8-poligen Western-Stecker. Die Ein-
zeladern werden von dem Gerät einzeln durchgemessen und über
die LED-Reihen angezeigt. Am Hauptgerät können kurze Verbin-
dungskabel und mit Hilfe des Remote-Empfängers auch verlegte
Leitungen überprüft werden. Es kann zwischen automatischer (AS)
und manueller (MS) Prüffolge gewählt werden.
Lieferumfang:
- LAN-922 Kabeltester
- Remote-Einheit
- Bedienungsanleitung
Inbetriebnahme
Vor Inbetriebnahme sind sowohl der bestimmungs-
gemäße Verwendungszweck, als auch die Sicher-
heitshinweise und technischen Daten zu beachten.
Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, daß das
Gerät für den Anwendungszweck, für den es einge-
setzt werden soll geeignet ist.
Batterieeinbau/-wechsel
Läßt nach einiger Zeit die Intensität der LED-Anzeige nach, so ist
ein Batteriewechsel durchzuführen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
6
Koppel de kabeltester van alle aangesloten
kabels los. Open het batterijcompartiment
aan de achterkant van de kabeltester. Ver-
wijder de lege batterij, vervang deze door
een nieuwe batterij van hetzelfde type en
leg deze, met inachtneming van de juiste
polariteit, in het vakje. Gebruik enkel 9V-
blokbatterijen (het best alkaline). Sluit het
vakje weer nadat u de batterij er juist inge-
stoken heeft.
Bildtext: Batterijclip
Indien u een batterij aan een verkeerde pool aansluit, kan dit
een vernieling van het toestel tot gevolg hebben!
De gebruiker is bij de wet verplicht alle lege batteri-
jen en accu´s (gaande van kleine batterijen tot loo-
daccu´s) in te leveren; een afvoering via het normale
huisvuil is verboden.
Uw lege batterijen en accu´s kan u zowel in onze
vestigingen of in de centrale in Hirschau kosteloos
inleveren alsook bij de gemeentelijke recyclingcen-
tra, die verplicht zijn de batterijen terug te nemen.
Lever een bijdrage voor het milieu!
Waarschuwing!
U mag een geopend meetinstrument nooit gebrui-
ken. Laat geen lege batterijen in het meetinstru-
ment daar zelfs batterijen die tegen lekken bevei-
ligd zijn kunnen corroderen en zo chemikaliën kun-
nen vrijkomen, die schadelijk zijn voor de gezond-
heid en het batterijcompartiment kunnen vernielen.
Lege batterijen behoren niet tot het normale huis-
vuil. Ze behoren tot klein chemisch afval en moeten
_
+
Batterijclip
Batteriecl
31

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis