Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Conrad H.264 Bedienungsanleitung Seite 10

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
H.264 Bewakingsset met 4 kanalen
Bestelnr. 75 45 41
Beoogd gebruik
De digitale recorder dient ertoe de beelden van alle aangesloten camera's te registreren en te
bewaken. De bediening geschiedt per USB-muis of IR-afstandsbediening en een eenvoudig
te sturen OSD-menu.
De registratie van de beelden geschiedt op een SATA-harddisk (niet bij de levering inbegrepen,
afzonderlijk verkrijgbaar, max. 2TB).
Neem te allen tijde de veiligheidsaanwijzingen in acht!
Elke andere toepassing dan hierboven beschreven kan leiden tot beschadiging van dit product.
Voorts bestaat hierbij kans op bijvoorbeeld kortsluiting, brand of een elektrische schok. U mag
het samengestelde product niet wijzigen of ombouwen.
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende be-
drijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle
rechten voorbehouden.
Omvang van de levering
• Digitale recorder
• 4 Bewakingscamera's
• 4 Camera-aansluitkabels
• 4 Camera-montagekits (schroeven, pluggen, inbussleutel)
• Stroom-Y-kabel
• USB-muis
• IR-afstandsbediening
• Netvoedingadapter
• Euro-netsnoer
• Bevestigingsschroeven voor harddisk
• SATA-kabel (evt. reeds in de digitale recorder aangesloten)
• Cd
• Gebruiksaanwijzingen van de fabrikant in het Engels (evt. ook op cd)
• Korte handleiding
Veiligheidsaanwijzingen
Bij schade, veroorzaakt door het niet raadplegen en opvolgen van deze ge-
bruiksaanwijzing, vervalt elk recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade
zijn wij niet aansprakelijk!
Wij zijn niet verantwoordelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel ver-
oorzaakt door ondeskundig gebruik of door het niet opvolgen van de veilig-
heidsaanwijzingen. In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.
Geachte klant,
deze veiligheidsvoorschriften hebben niet alleen de bescherming van het product,
maar ook van uw gezondheid en die van andere personen tot doel. Lees daarom dit
hoofdstuk aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt!
a) Algemeen
• Om veiligheids- en keuringsredenen (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of
veranderen van het product niet toegestaan.
• Het product is geen speelgoed, het is niet geschikt voor kinderen. Gebruik het
daarom buiten het bereik van kinderen.
• Zorg er bij het plaatsen voor, dat de aansluitkabels niet worden platgedrukt of
beschadigd raken door scherpe randen.
• Als het product in combinatie met andere apparaten wordt gebruikt (bijv. een mo-
nitor), dan moeten de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsaanwijzingen van deze
apparaten eveneens in acht worden genomen.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet rondslingeren, dit kan voor kinderen gevaarlijk
speelgoed zijn.
• In commerciële inrichtingen moeten de voorschriften ter voorkoming van ongeval-
len van de branchevereniging voor elektrotechnische installaties en bedrijfsmid-
delen worden nageleefd!
• In scholen, opleidingcentra, hobbyruimtes en werkplaatsen moet geschoold per-
soneel voldoende toezicht houden op het gebruik van het product.
• Behandel het product voorzichtig. Door stoten, schokken of een val - zelfs van
geringe hoogte - kan het beschadigd raken.
www.conrad.com
Versie 11/13
Algemene aanwijzingen met betrekking tot batterijen/accu's
• Batterijen/accu's behoren niet in handen van kinderen.
• Laat batterijen/accu´s niet zomaar laten rondslingeren, het gevaar bestaat dat kinderen of
huisdieren ze inslikken. Raadpleeg in geval van inslikken onmiddellijk een arts.
• Lekkende of beschadigde batterijen/accu´s kunnen bij contact met de huid verwondingen
veroorzaken. Draag in zo´n geval steeds beschermende handschoenen.
Uit batterijen/accu's lekkende vloeistoffen zijn chemisch zeer agressief. Voorwerpen of op-
pervlakken die daarmee in aanraking komen kunnen gedeeltelijk zwaar beschadigd raken.
Berg batterijen/accu's daarom op een geschikte plek op.
• Batterijen/accu's niet kortsluiten, demonteren of in het vuur werpen. Er bestaat explosiegevaar!
• Conventionele niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen, er bestaat explosiegevaar!
Laad uitsluitend batterijen op die hiervoor bestemd zijn, gebruik een geschikte oplader.
• Gebruik nooit batterijen en accu´s door elkaar, gebruik ofwel batterijen ofwel accu´s.
• Gebruik geen batterijen/accu's door elkaar die in verschillende toestanden verkeren (bijv.
volle en halfvolle batterijen resp. accu's).
• Vervang steeds de volledige set batterijen/accu's.
• Let bij het plaatsen van de batterijen/accu's op de juiste polariteit (kijk goed naar plus/+ en min/-).
• Wanneer u vragen heeft, die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord,
kunt u contact opnemen met onze technische helpdesk of een andere deskundige.
• Ga ervan uit dat veilig gebruik niet langer mogelijk is, als:
- het apparaat zichtbaar beschadigd is,
- het apparaat niet meer functioneert
- het apparaat gedurende een langere tijd onder ongunstige omstandigheden is
opgeslagen
- het apparaat aan zware transportbelastingen onderhevig is geweest
b) Digitale recorder, netvoedingadapter, netsnoer
• De constructie van de netvoedingadapter komt overeen met beschermingsklasse
II. Gebruik als spanningsbron uitsluitend een reglementair stopcontact (zie hoofd-
stuk „Technische gegevens").
De contactdoos moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk
toegankelijk zijn.
• De digitale recorder, de netvoedingadapter en het netsnoer zijn uitsluitend geschikt
voor gebruik in droge, gesloten binnenruimtes. Deze onderdelen mogen niet voch-
tig of nat worden! Raak de netvoedingadapter en het netsnoer nooit met vochtige
of natte handen aan! Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!
Houd digitale recorder, netvoedingadapter en netsnoer uit de zon en bescherm ze
tegen overmatige hitte en kou, stof en vuil, trillingen of mechanische belastingen.
• Wanneer het product van een koude in een warme ruimte wordt gebracht (bijv. bij
transport), kan condenswater ontstaan.
Laat het product daarom op kamertemperatuur komen, voordat u het met de netspan-
ning verbindt. Dit kan enkele uren duren. Anders bestaat er bij de netvoedingadapter/
het netsnoer levensgevaar door een elektrische schok!
• Trek de stekker van het netsnoer nooit aan het snoer uit de contactdoos.
• Raak de netvoedingadapter of het netsnoer niet aan als het beschadigingen ver-
toont, kans op een levensgevaarlijke elektrische schok!
Schakel eerst de netspanning van de contactdoos waarop de netvoedingadapter/
het netsnoer is aangesloten op alle polen uit (bijv. door de bijbehorende zekering-
automaat uit te schakelen of de zekering eruit te draaien en de aardlekschakelaar
uit te schakelen).
Trek daarna pas de stekker van het netsnoer uit de contactdoos. Zorg ervoor dat
de beschadigde netvoedingadapter/het beschadigde netsnoer wordt afgevoerd,
gebruik het niet meer.
Vervang het door een nieuw(e) netsnoer/netvoedingadapter met dezelfde specifi -
caties.
c) Camera's
• Gebruik de camera's uitsluitend met een gestabiliseerde gelijkspanning van 12
V/DC (bijv. via de meegeleverde netvoedingadapter). Het binnencontact van de
ronde steker moet plus/+ voeren, het buitencontact min/-.
• De camera's zijn geschikt voor gebruik binnen- en buitenshuis (IP65). Gebruik ze
echter nooit in of onder water; daardoor raken ze onherstelbaar beschadigd.
• De verbindingsstekkers aan de aansluitkabel van de camera's zijn niet waterbe-
stendig of waterdicht en moeten daarom droog binnenshuis liggen.
• Het gebruik van de bewakingscamera's vervangt het persoonlijk toezicht op kin-
deren of mensen die speciale zorg vereisen niet, maar dient uitsluitend ter onder-
steuning van dit toezicht.
• Stel de camera's niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke tril-
lingen of zware mechanische belastingen.
• Zorg ervoor dat de aansluitkabels niet worden afgekneld, geknikt of door scherpe
randen worden beschadigd.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

75 45 41

Inhaltsverzeichnis