Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsaanwijzingen - Conrad 55 13 07 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 55 13 07:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Glas-convector met afstands-
bediening
Bestelnr. 55 13 07
Beoogd gebruik
Het product is bestemd om door middel van convectie ruimtes te verwarmen. Het kan zowel aan de muur
worden gemonteerd als met de meegeleverde wieltjes worden gebruikt.
De bediening kan plaatsvinden via toetsen op het apparaat of via een meegeleverde IR-afstandsbediening.
Er kunnen twee capaciteitsniveaus (750 of 1.500 W) worden geschakeld.
Een geïntegreerde thermostaat (kan worden ingesteld tussen +5 °C en + 35°C) regelt de temperatuur au-
tomatisch.
Een ingebouwde timer kan de convector na een ingestelde tijd (0,5 tot 8 uur) automatisch uitschakelen.
Gebruik het product uitsluitend in droge en gesloten ruimtes binnenshuis.
Volg te allen tijde de veiligheidsaanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing op. Lees de gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door, berg deze goed op.
Een andere toepassing dan hierboven beschreven kan leiden tot beschadiging van dit product. Bovendien
gaat dit gepaard met gevaren zoals kortsluiting, brand of elektrische schokken. Het complete product niet
wijzigen resp. ombouwen!
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende bedrijfsnamen en
productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Verklaring van symbolen, opschriften
Dit symbool geeft aan wanneer er gevaar bestaat voor uw gezondheid, bijv. door een elektrische
schok.
Het symbool met het uitroepteken wijst op bijzondere gevaren bij de hantering, het gebruik en
de bediening.
Het „hand"-symbool staat voor speciale tips en bedieningsaanwijzingen.
Dek het product nooit af, brandgevaar!
Het product is uitsluitend geschikt voor de montage en het gebruik in droge, gesloten binnen-
ruimtes, het mag niet vochtig of nat worden.
Het product voldoet aan beschermklasse II.
Omvang van de levering
• Convector
• Wieltjes
• IR-afstandsbediening
• Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsaanwijzingen

Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt
het recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk!
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel, ver-
oorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen!
In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie!
a) Algemeen
• Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of wijzigen
van het product niet toegestaan. Open/demonteer het apparaat niet! Er bevinden zich geen
onderdelen in het product die door u onderhouden of ingesteld moeten worden.
Onderhouds-, instelling- of reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door een vakman/
speciaalzaak worden doorgevoerd, die met de daarmee verbonden risico's resp. relevante
voorschriften bekend is.
• Het product is opgebouwd in beschermklasse II.
• Het product is geen speelgoed, houd het uit de buurt van kinderen. Let bijzonder goed op
als er kinderen in de buurt zijn. Kinderen kunnen de gevaren niet inschatten die ontstaan als
elektrische apparaten op verkeerde wijze gebruikt worden. Kinderen kunnen bijv. proberen
voorwerpen in de openingen van het product te steken. Er bestaat levensgevaar door een
elektrische schok! Bovendien bestaat grote kans op verwondingen resp. brandwonden door
hete onderdelen van de behuizing.
Plaats het product zo dat het niet door kinderen kan worden bereikt.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet onbeheerd liggen, dit kan voor kinderen gevaarlijk speel-
goed zijn.
• Behandel het product voorzichtig: door stoten, schokken of een val - zelfs van geringe hoogte
- kan het beschadigd raken.
www.conrad.com
Versie 07/13
b) Montageplaats
• Het product mag uitsluitend in droge, afgesloten binnenruimtes worden gebruikt; het mag niet
vochtig of nat worden. Plaats het product nooit in de directe omgeving van een badkamer, een
douche, een badkuip e.d. Er bestaat levensgevaar voor een elektrische schok!
• Plaats het product niet direct onder een wandcontactdoos.
• Monteer het product uitsluitend op een loodrechte, stabiele wand. Gebruik daarvoor de mee-
geleverde wandhouder.
Kies een geschikte opstelplek indien u de meegeleverde wieltjes gebruikt. Deze moet stevig,
voldoende groot, horizontaal, vlak en stabiel zijn.
Houd voldoende afstand tot licht ontvlambare materialen en voorwerpen (gordijnen, meubels,
deuren enz.).
• Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht of sterke trillingen.
• Plaats de convector nooit op een instabiele of zich bewegende ondergrond. Plaats de convec-
tor altijd zo, dat deze niet kan kantelen resp. omvallen.
Door een ingebouwde veiligheidsschakelaar wordt de convector automatisch uitgeschakeld,
als ze omvalt.
Ondanks de veiligheidsschakelaar bestaat bij het kantelen/omvallen van de verwarming
brandgevaar! Bovendien kunnen bijv. mensen gewond of het product beschadigd raken.
• Als de meegeleverde wieltjes worden gebruikt, kan het verplaatsen van de convector tot kras-
sporen en afdrukken op de vloer leiden. Gebruik bij kostbare vloeroppervlakken een geschikte
bescherming.
• Gebruik het product nooit in voertuigen en soortgelijk zich bewegende objecten of ruimtes; het
is uitsluitend geschikt voor het gebruik in gebouwen.
• Wikkel het netsnoer tijdens de werking geheel af. Het netsnoer niet afknellen of door scherpe
randen beschadigen. Plaats geen voorwerpen op het netsnoer, trap er niet op. Leg het net-
snoer zo, dat niemand erover kan struikelen en dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is. Leg
het netsnoer niet onder vloerkleden e.d.
• Het gebruik van het product in een omgeving met veel stof, met brandbare gassen, dampen
of oplosmiddelen is niet toegestaan. Er bestaat explosie-/brandgevaar!
c) Bediening en werking
• Zorg dat uw handen droog zijn wanneer u het product bedient, in de contactdoos steekt of
eruit haalt. Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok!
• Sluit de convector nooit direct aan op de stroomtoevoer, als ze van een koude naar een
warme ruimte werd gebracht. Er kan dan namelijk condenswater ontstaan dat kan leiden tot
ernstige beschadigingen aan het product of tot een elektrische schok! Laat de convector eerst
op kamertemperatuur komen. Wacht tot het condenswater verdampt is (dit kan meerdere uren
duren). Daarna pas de convector op de stroomtoevoer aansluiten en in gebruik nemen.
• Gebruik het product altijd onder toezicht.
• Gebruik de convector niet in combinatie met een extra timer, een afstandsbediening (bijv.
radiografi sche contactdoos) of overige apparaten, die de convector automatisch inschakelen.
Hierbij bestaat brandgevaar, als de convector afgedekt of verkeerd opgesteld/gemonteerd
werd.
• Sluit de convector niet aan op een verlengsnoer of dimmer. Steek de netstekker direct bijv. in
een netcontactdoos.
• Tijdens de eerste ingebruikname kan het een tijdje onaangenaam ruiken door verwarmde
delen van de behuizing. Lucht in dit geval de kamer, waarin de convector staat opgesteld.
• Trek de netstekker altijd uitsluitend aan de daarvoor bestemde greep uit de contactdoos, trek
de netstekker nooit aan het snoer uit de contactdoos!
• Wikkel het netsnoer tijdens de werking geheel af. Een niet volledig afgewikkeld netsnoer kan
tot oververhitting leiden, brandgevaar!
• Stel het product niet in werking wanneer het beschadigd is (bijv. behuizing, netsnoer). Een be-
schadigd netsnoer mag alleen door een vakman worden vervangen. Er bestaat levensgevaar
door een elektrische schok!
• Trek de netstekker altijd uit de contactdoos voordat u de convector schoonmaakt, bij onweer
of als u de convector langere tijd niet gebruikt.
• Houd voldoende afstand tot brandbare resp. licht ontvlambare materialen en voorwerpen
(gordijnen, deuren, meubels, enz.). Bij een te geringe afstand bestaat brandgevaar! Gebruik
de convector nooit in kasten of andere kleine, gesloten ruimtes. Er bestaat brandgevaar!
Dek de convector nooit af, leg er geen kledingstukken of andere voorwerpen op. Er bestaat
brandgevaar!
• De bovenkant en de glazen voorkant worden tijdens gebruik zeer warm, kans op verbranding!
• Giet nooit vloeistoffen op of naast het product. Dit kan tot brand of levensgevaarlijke elektri-
sche schokken leiden. Indien er toch vloeistof in het apparaat komt, haal dan direct de span-
ning van de contactdoos (zekering/zekeringautomaat/aardlekschakelaar van de betreffende
stroomgroep uitschakelen), trek daarna pas de stekker uit de contactdoos en raadpleeg een
vakman. Gebruik het product niet meer.
• Verplaats, vervoer of sla het product alleen dan op, wanneer het volledig is afgekoeld. Koppel
het eerst los van de netspanning en haal de stekker uit de contactdoos.
• Gebruik het product uitsluitend in een gematigd klimaat, niet in een tropisch klimaat.
• Het gebruik van het product wordt niet aangeraden voor personen met verminderd reactiever-
mogen of personen met lichamelijk/geestelijk beperkte vaardigheden.
• Raadpleeg onze technische klantenservice of andere vakmensen als u nog vragen hebt die
niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis