Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Conrad 55 13 07 Bedienungsanleitung Seite 8

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 55 13 07:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Batterijaanwijzingen
• Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
• Let bij het plaatsen van de batterij op de juiste polariteitrichting (plus/+ en min/- in acht nemen).
• Laat batterijen niet onbeheerd liggen; het gevaar bestaat dat kinderen of huisdieren ze inslikken. Raad-
pleeg bij inslikken onmiddellijk een arts, er bestaat levensgevaar!
• Let erop, dat batterijen niet worden kortgesloten, geopend, gedemonteerd of in vuur geworpen. Er bestaat
brand- en explosiegevaar!
• Gewone niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden geladen. Brand- en explosiegevaar.
• Uit oude of lege batterijen kunnen chemische vloeistoffen lekken, die het apparaat kunnen beschadigen.
Haal de batterij uit het apparaat als u dit langere tijd (bijv. bij opslag) niet gebruikt.
• Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid bijtend letsel veroorzaken, draag in dat
geval geschikte veiligheidshandschoenen.
• Gebruik uitsluitend een batterij met de juiste afmetingen en van het aanbevolen type.
Batterijen in de IR-afstandsbediening plaatsen of vervangen
Het kan zijn dat de fabrikant de batterij reeds heeft geplaatst; trek het uit het batterijvak stekende
kunststof beschermstrookje eruit.
De IR-afstandsbediening vereist een batterij van het type „CR2032". Open het batterijvak aan de onderkant
van de IR-afstandsbediening en plaats de batterij in de juiste richting in de batterijhouder (een klein symbool
„+" in de batterijhouder geeft de polariteit aan).
Schuif vervolgens de batterijhouder weer in de juiste richting terug in de IR-afstandsbediening.
De batterij dient vervangen te worden, wanneer de convector niet meer op de IR-afstandsbediening reageert.
Wandmontage
Belangrijk!
Houd bij de wandmontage rondom de convector voldoende afstand aan (naar boven ten min-
ste 450 mm, naar beneden/links/rechts ten minste 250 mm).
• Verwijder vervolgens de zich aan de
achterkant van de convector bevin-
dende wandhouder, maak beide
schroeven boven los (1).
• Druk de houder boven naar elkaar
toe (2), zodat deze eruit getrokken
kan worden. Vervolgens kan de
houder er naar beneden toe worden
uitgehaald (3).
Onthoud de juiste richting (4).
• De wandhouder kan nu met 4 ge-
schikte schroeven resp. pluggen aan
de wand worden gefi xeerd.
• Voor het inhangen gaat u in omgekeerde volgorde te werk - de convector eerst er beneden inhangen en
dan boven in de houder plaatsen, tot ze vastklikt. Schroef de convector dan met de aanvankelijk in stap
1 verwijderde schroeven vast. Hierbij is het praktisch dat een tweede persoon de convector net zolang
vasthoudt, tot u deze stevig op de wandhouder hebt gemonteerd.
Montage van de wieltjes
• Verwijder vervolgens de wandhouder van de convector, zoals boven
in het hoofdstuk „Wandmontage" beschreven.
• Bevestig beide wieltjes met elk een schroef aan de onderkant van
de convector. Let daarbij op de juiste plaatsing; door de vorm van de
wieltjes en de onderkant van de convector passen deze slechts in
één positie.
Bediening
De toetsen „ON/OFF", „MODE", „TEMP" en „TIMER" op de convector en op de IR-afstandsbe-
diening hebben dezelfde functie.
Na het inschakelen van de convector via de wipschakelaar (aan de rechterkant van de con-
vector) kan de bediening dus naar keuze via de bedieningstoetsen op de convector of via de
IR-afstandsbediening plaatsvinden.
Aansluiting & hoofdschakelaar in-/uitschakelen (standby-modus)
• Schakel de convector uit (wipschakelaar aan de rechterkant in de stand „OFF" zetten) en steek de netstek-
ker in een netcontactdoos.
• Schakel de convector in, door de wipschakelaar in de stand „ON" te zetten. De convector geeft een akoes-
tisch signaal en bevindt zich nu in de standby-modus. Rechtsboven aan de voorkant van de convector
wordt de display geactiveerd, de actuele kamertemperatuur wordt weergegeven.
• Indien u de convector niet nodig hebt, zet u de wipschakelaar in de stand „OFF" (de displayweergave gaat
uit) en trekt u de netstekker uit de netcontactdoos.
Toets „ON/OFF" (verwarmingsfunctie activeren/deactiveren)
• Druk kort op toets „ON/OFF", om de verwarmingsfunctie te activeren. Boven de 7 segment-weergave
verschijnt „LO". De verwarmingscapaciteit bedraagt op dit niveau 750 W.
• Indien u de toets „ON/OFF" opnieuw indrukt, wordt de verwarmingsfunctie gedeactiveerd, de convector
bevindt zich weer in de standby-modus.
Toets „MODE" (verwarmingsniveau omschakelen resp. automatische functie selecteren)
• Mocht dit nog niet gebeurd zijn, activeer dan eerst de verwarmingsfunctie met de toets „ON/OFF", boven
de 7 segment-weergave verschijnt „LO".
• Druk kort op de toets „MODE", om tussen de verschillende bedrijfsmodi te schakelen:
Weergave „LO": Verwarmingsniveau 1, verwarmingscapaciteit 750 W
Weergave „HI" Verwarmingsniveau 2, verwarmingscapaciteit 1500 W
Weergave „AUTO", de convector werkt afhankelijk van de temperatuurinstelling, die u met de toets
„TEMP" kunt doorvoeren (zie beneden).
Toets „TEMP" (temperatuurinstelling voor bedrijfsmodus „AUTO"), thermostaatfunctie
• Mocht dit nog niet gebeurd zijn, activeer dan eerst de verwarmingsfunctie met de toets „ON/OFF", boven
de 7 segment-weergave verschijnt „LO".
Schakel vervolgens met de toets „MODE" naar de bedrijfsmodus „AUTO".
• Druk nu net zo vaak op de toets „TEMP" (temperatuurweergave knippert) tot de gewenste temperatuur in
de display wordt weergegeven (instelbaar temperatuurbereik +5,0 tot +35,0 °C). Indien u enkele seconden
geen toets indrukt, wordt de instelling overgenomen, de weergave stopt met knipperen.
De temperatuurinstelling is uitsluitend mogelijk, indien de bedrijfsmodus „AUTO" werd geselec-
teerd!
• De convector controleert nu met de interne temperatuursensor de kamertemperatuur en schakelt bij het
overschrijden van de vooraf ingestelde temperatuur automatisch over naar de standby-modus.
Zakt de temperatuur onder de ingestelde waarde, dan wordt de convector weer ingeschakeld.
De verwarmingscapaciteit in de „AUTO"-modus wordt door de convector automatisch aangepast
(750 resp. 1.500 W, afhankelijk van de ingestelde temperatuur resp. het verschil tussen de actueel
gemeten en de door u ingestelde temperatuur).
Toets „TIMER" (timer-functie)
• Mocht dit nog niet gebeurd zijn, activeer dan eerst de verwarmingsfunctie met de toets „ON/OFF", boven
de 7 segment-weergave verschijnt „LO".
Kies met de toets „MODE" tussen de bedrijfsmodi „LO", „HI" en „AUTO".
• Druk meerdere keren op de toets „TIMER", tot de gewenste inschakelduur in de display wordt weergege-
ven (instelbare tijdsduur 0,5 tot 8,0 uur, stapafstand 0,5 uur). Rechts naast de display verschijnt een klein
kloksymbool.
Wordt ca. 5 seconden geen toets ingedrukt, dan verlaat de convector de instelmodus automa-
tisch, de laatst ingestelde tijd wordt overgenomen.
De convector werkt voor de door u ingestelde tijdsduur en schakelt vervolgens uit (standby-modus). Het
kloksymbool gaat uit.
Moet de convector eerder uitgeschakeld worden, dan drukt u gewoon op de toets „ON/OFF".
Onderhoud en schoonmaken
• Onderhoud en reparaties dienen slechts te worden uitgevoerd door een vakman of een gespecialiseerde
werkplaats. In het product bevinden zich geen onderdelen die door u onderhouden dienen te worden;
open/demonteer het daarom nooit.
• Trek de netstekker uit de netcontactdoos voordat u de convector schoonmaakt! Laat de convector vervol-
gens geheel afkoelen.
• Gebruik voor het schoonmaken van de buitenkant slechts een droge, zachte en schone doek. U kunt de
glazen voorkant van de convector schoonmaken met een in de handel gebruikelijke glasreiniger.
• Stof kan eenvoudig worden verwijderd met een langharige, zachte en schone kwast en een stofzuiger.
Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische
oplossingen, aangezien die de behuizing kunnen aantasten of de goede werking kunnen schaden.
Afvoer
Voer het product aan het einde van zijn levensduur af in overeenstemming met de geldende
wettelijke bepalingen.
Technische gegevens
Geringe afwijkingen in afmetingen en gewicht kunnen productie-technisch voorkomen.
a) Convector
Bedrijfsspanning ...................................220 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Verwarmingscapaciteit ..........................750/1.500 W
Energieverbruik (standby) ....................ca. 1,3 W
Omgevingstemperatuur ........................0 °C tot +40 °C
Omgevingsluchtvochtigheid ..................0% tot 80% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend
Afmetingen (h x b x d) ..........................823 x 457 x 105 mm (met wandhouder)
..............................................................823 x 515 x 260 mm (met wieltjes)
Gewicht .................................................9.380 g (met wieltjes)
b) IR-afstandsbediening
Batterijtype ............................................1x CR2032
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de fi rma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfi lming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2013 by Conrad Electronic SE.
V2_0713_01/HD

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis