Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Makita HK0500 Betriebsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für HK0500:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 9
GB Power Scraper
F
Burineur
D
Kratzer
I
Scalpellatore
NL Bikhamer
E
Raspadora
P
Hartelo minidemolidor para descasque Manual de instruções
DK Elektronisk mejselhammer
GR Ηλεκτρικ ς ξύστης
HK0500
Instruction Manual
Manuel d'Instructions
Betriebsanleitung
Istruzioni d'Uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de Instrucciones
Brugsanvisning
Οδηγίες χρήσεως

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Makita HK0500

 • Seite 1 GB Power Scraper Instruction Manual Burineur Manuel d’Instructions Kratzer Betriebsanleitung Scalpellatore Istruzioni d’Uso NL Bikhamer Gebruiksaanwijzing Raspadora Manual de Instrucciones Hartelo minidemolidor para descasque Manual de instruções DK Elektronisk mejselhammer Brugsanvisning GR Ηλεκτρικ ς ξύστης Οδηγίες χρήσεως HK0500...
 • Seite 3: Specifications

  Scaling chisel SPECIFICATIONS Under normal operation, the tool is designed to produce vibration. The screws can come loose Model HK0500 easily, causing a breakdown or accident. Check –1 Blows per minute (min )......2,000 – 3,500 tightness of screws carefully before operation.
 • Seite 4: Operation

  2,600 CAUTION: • These accessories or attachments are recommended 2,300 for use with your Makita tool specified in this manual. 2,000 The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory CAUTION: or attachment for its stated purpose.
 • Seite 5 ENH101-14 For European countries only EC Declaration of Conformity Makita Corporation responsible manufacturer declare that the following Makita machine(s): Designation of Machine: Power Scraper Model No./ Type: HK0500 are of series production and Conforms to the following European Directives: 2006/42/EC...
 • Seite 6: Spécifications

  Burin de désincrustation SPÉCIFICATIONS Portez une coiffure résistante (un casque de sécurité), des lunettes de sécurité et/ou une Modèle HK0500 visière. Les lunettes ordinaires et les lunettes de –1 Cadence de frappe/mn. (min ) ....2 000 – 3 500 soleil ne sont PAS des lunettes de sécurité.
 • Seite 7: Description Du Fonctionnement

  être effectués dans un centre de service Makita 2 300 agréé ou un centre de service de l’usine Makita, exclusi- 2 000 vement avec des pièces de rechange Makita.
 • Seite 8 Niveau de puissance sonore (L ) : 94 dB (A) Désignation de la machine : Burineur Incertitude (K) : 3 dB (A) N° de modèle / Type : HK0500 Porter des protecteurs anti-bruit sont produites en série et ENG900-1 sont conformes aux Directives européennes suivan-...
 • Seite 9: Technische Daten

  Einsatzwerkzeug Schälmeißel TECHNISCHE DATEN Tragen Sie Schutzhelm, Schutzbrille und/oder Gesichtsschutz. Eine gewöhnliche Brille oder Modell HK0500 Sonnenbrille ist KEIN Ersatz für eine Sicher- –1 Schlagzahl/min. (min )......2 000 – 3 500 heitsbrille. Das Tragen einer Staubmaske und Gesamtlänge ............. 468 mm dick gepolsterter Handschuhe ist ebenfalls zu Nettogewicht ............
 • Seite 10: Funktionsbeschreibung

  Zweck. VORSICHT: Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zube- • Vergewissern Sie sich vor der Ausführung von Arbeiten hörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita- an der Maschine stets, dass sie ausgeschaltet und vom Kundendienststelle. Stromnetz getrennt ist.
 • Seite 11 ENH101-14 Geräusch Nur für europäische Länder Typischer A-bewerteter Geräuschpegel ermittelt gemäß EG-Übereinstimmungserklärung EN60745: Wir, die Firma Makita als verantwortlicher Hersteller, Schalldruckpegel (L ): 83 dB (A) erklären, dass die folgende(n) Makita-Maschine(n): Schalleistungspegel (L ): 94 dB (A) Bezeichnung der Maschine: Kratzer Ungewissheit (K): 3 dB (A) Modell-Nr./ Typ: HK0500...
 • Seite 12: Dati Tecnici

  Ghiera di regolazione Anello di cambio Punta Scalpello per disincrostare DATI TECNICI Modello HK0500 Indossare un cappello duro (casco di sicurezza), –1 No.colpi/min. (min ) ........2.000 – 3.500 occhiali di protezione e/o una visiera. I comuni Lunghezza totale ..........468 mm occhiali e gli occhiali da sole NON sono occhiali Peso netto ............
 • Seite 13: Descrizione Del Funzionamento

  6 e indietro fino a 1. Non • Questi accessori o attrezzi sono consigliati per l’uso forzarla oltre 6 o 1, perché altrimenti potrebbe diven- con l’utensile Makita specificato in questo manuale. tare inutilizzabile. L’impiego di altri accessori o attrezzi può costituire un rischio di lesioni alle persone.
 • Seite 14 Modello per l’Europa soltanto Il tipico livello di rumore pesato A determinato secondo Dichiarazione CE di conformità EN60745: Noi della Makita Corporation, come produttori Livello pressione sonora (L ): 83 dB (A) responsabili, dichiariamo che le macchine Makita Livello potenza sonora (L...
 • Seite 15: Technische Gegevens

  Afbikbeitel TECHNISCHE GEGEVENS Houd elektrisch gereedschap uitsluitend vast aan het geïsoleerde oppervlak van de handgre- Model HK0500 pen wanneer u werkt op plaatsen waar het slijp- –1 Aantal slagen/min. (min ) ......2 000 – 3 500 accessoire met verborgen bedrading of zijn Totale lengte ............
 • Seite 16: Beschrijving Van De Functies

  LET OP: uitgevoerd door een erkend Makita servicecentrum, en • De snelheidsregelknop kan niet verder dan 6 en niet dit uitsluitend met gebruik van originele Makita vervan- verder terug dan 1 worden gedraaid. Probeer niet de gingsonderdelen. knop met geweld voorbij 6 of 1 te draaien, aangezien de snelheidsregeling dan niet meer juist zal werken.
 • Seite 17 ENH101-14 Alleen voor Europese landen LET OP: EU-Verklaring van Conformiteit • Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van fabrikant, verklaren...
 • Seite 18: Especificaciones

  Cincel desincrustador ESPECIFICACIONES Póngase casco rígido (casco de seguridad), gafas de seguridad y/o máscara facial. Las gafas Modelo HK0500 normales o de sol NO sirven para proteger los –1 Percutores por minuto (min ) ....2.000 – 3.500 ojos. También es muy recomendado que utilice Longitud total .............
 • Seite 19: Descripción Del Funcionamiento

  Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del pro- ducto, las reparaciones, la inspección y sustitución de las escobillas de carbón, y cualquier otro mantenimiento o ajuste deberán ser realizados en Centros o Servicios Autorizados por Makita, empleando siempre piezas de repuesto de Makita.
 • Seite 20 PRECAUCIÓN: • Estos accesorios o acoplamientos están recomenda- Declaración de conformidad CE dos para utilizar con la herramienta Makita especifi- Makita Corporation como fabricante responsable cada en este manual. El empleo de otros accesorios o declara que la(s) siguiente(s) máquina(s) de Makita: acoplamientos conllevará...
 • Seite 21: Descrição Do Funcionamento

  Ponteiro ponteiro ESPECIFICAÇÕES Certifique-se de que a broca está bem presa antes de começar a operação. Modelo HK0500 Em condições normais a ferramenta produz –1 Impactos por minuto (min ) ..... 2.000 – 3.500 vibração. Os parafusos podem facilmente solta- Comprimento total ..........
 • Seite 22 Para manter a SEGURANÇA e FIABILIDADE do pro- 2.900 duto, a reparação, inspecção e substituição da escova de carvão, bem como qualquer afinação ou manutenção 2.600 devem sempre ser efectuadas num centro de assistência oficial Makita, utilizando sempre peças de substituição 2.300 Makita. 2.000 ACESSÓRIOS PRECAUÇÃO: •...
 • Seite 23 ENH101-14 Só para países Europeus Declaração de conformidade CE Nós, a Makita Corporation, fabricante responsável, declaramos a(s) seguinte(s) ferramenta(s) Makita: Designação da ferramenta:...
 • Seite 24 Afbankningsmejsel SPECIFIKATIONER Under normal anvendelse vil maskinen frem- bringe vibrationer. Skruerne kan nemt løsne sig, Model HK0500 hvilket kan føre til maskinsammenbrud eller en –1 Slagantal/min. (min ) ........ 2 000 – 3 500 ulykke. Kontroller altid omhyggeligt, at skruerne Længde .............
 • Seite 25 FORSIGTIG: hedsvælgerfunktionen ellers kan gå i stykker. • Det følgende tilbehør og ekstraudstyr er anbefalet til brug med Deres Makita maskine, der er beskrevet i denne brugsanvisning. Anvendelse af andet tilbehør SAMLING eller ekstraudstyr kan udgøre en risiko for person- FORSIGTIG: skade.
 • Seite 26 Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i overens- EU-konformitetserklæring stemmelse med EN60745: Lydtryksniveau (L ): 83 dB (A) Vi, Makita Corporation, erklærer, som den ansvarlige Lydeffektniveau (L ): 94 dB (A) fabrikant, at den (de) følgende Makita maskine(r): Maskinens betegnelse: Elektronisk mejselhammer Usikkerhed (K): 3 dB (A) Model nr./Type: HK0500...
 • Seite 27: Τεχνικα Χαρακτηριστικα

  Εργαλείο λάξευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κρατάτε το ηλεκτρικ εργαλείο μ νο απ τις μονωμένες επιφάνειες κρατήματος, ταν Μοντέλο HK0500 εκτελείτε μιά εργασία που το εξάρτημα κοπής –1 Κτυπήματα ανά λεπτ (min ) ....2.000 – 3.500 μπορεί να έρθει σε επαφή...
 • Seite 28: Περιγραφη Λειτουργιασ

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τοποθέτηση ή αφαίρεση του εργαλείου ΜΗΝ επιτρέψετε το βαθμ άνεσης ή εξοικείωσης με Καθαρίστε το στέλεχος μέλος αιχμής πριν το προϊ ν (λ γω επανειλημμένης χρήσης) να εγκαταστήσετε την αιχμή. Εισχωρήστε την αιχμή αντικαταστήσει την αυστηρή τήρηση των καν νων μέσα...
 • Seite 29 άλλων ανταλλακτικών ή μηχάνημα(τα) της Makita: προσαρτημάτων μπορεί να παρουσιάσουν κίνδυνο Χαρακτηρισμ ς μηχανήματος: Ηλεκτρικ ς ξύστης τραυματισμού σε άτομα. Αρ. μοντέλου/ Τύπος: HK0500 Εάν χρειάζεστε βοήθεια ή περισσ τερες είναι εν σειρά παραγωγή και λεπτομέρειες σε σχέση με αυτά τα ανταλλακτικά, συμμορφώνονται...
 • Seite 32 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884215C992...

Inhaltsverzeichnis