Herunterladen Diese Seite drucken
Sony XS-F1326SE Montageanleitung
Sony XS-F1326SE Montageanleitung

Sony XS-F1326SE Montageanleitung

2 wege koaxial
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für XS-F1326SE:

Werbung

4-106-768-11(3)
2-way Speaker
Instructions
Instruções
Mode d'emploi
Istruzioni per I'uso
Instrucciones
Instrukcja obsługi
Montageanleitung
Oδηγίες
Instruktioner
Инструкции
Gebruiksaanwijzing
Інcтpyкції
XS-F6926SE
XS-F1726SE
XS-F1326SE
XS-F1026SE
©2008 Sony Corporation Printed in Vietnam
2-полоcный гpомкоговоpитeль
Cдeлaно во Bьeтнaмe
Dimensions
Unit: mm
Unité : mm
Dimensions
Unidad: mm
Dimensiones
Einheit: mm
Abmessungen
Enhet: mm
Dimensioner
Eenheid: mm
Afmetingen
Unidade: mm
Dimensões
Unità: mm
Dimensioni
Jednostka: mm
Wymiary
Μονάδα: mm
Διαστάσεις
Eдиницы: мм
Oдиниці: мм
Размеры
Pозміpи
XS-F6926SE
4.5 × 7.5
118
153
33
195
168
13
75
XS-F1726SE
5
28
183
157
6
45
XS-F1326SE
22
154
6
45
XS-F1026SE
22
136
5
43
Reference Point
Reference Plane
Reference Axis
Point de référence
Plan de référence
Axe de référence
Punto de referencia
Plano de referencia
Eje de referencia
Bezugspunkt
Bezugsebene
Bezugsachse
Referenspunkt
Referensplan
Referensaxel
Referentiepunt
Referentievlak
Referentieas
Ponto de Referência
Plano de Referência
Eixo de Referência
Punto di riferimento
Piano di riferimento
Asse di riferimento
Punkt odniesienia
Płaszczyzna odniesienia
Oś odniesienia
Σημείο αναφοράς
Επίπεδο αναφοράς
Άξονας αναφοράς
Исходная точка
Исходная плоскость
Исходная ось
Опорна точка
Опорна площина
Опорна вісь
Precautions
Precauciones
 Do not continuously use the speaker system beyond the
 Procure no utilizar el sistema de altavoces en forma
peak power handling capacity.
continua con una potencia que sobrepase la potencia
 Keep recorded tapes, watches, and personal credit cards
admisible.
using magnetic coding away from the speaker system to
 Mantenga alejados del sistema de altavoces las cintas
protect them from damage caused by the magnets in
grabadas, relojes o tarjetas de crédito con codificación
the speakers.
magnética para evitar daños que posiblemente
causarían los imanes de los altavoces.
If you cannot find an appropriate mounting location,
consult your car dealer or your nearest Sony dealer before
Si no encuentra un emplazamiento apropiado para el
mounting.
montaje, consulte al distribuidor de su automóvil o al
distribuidor de Sony más próximo.
Précautions
Sicherheitsmaßnahmen
 Evitez de soumettre le système de haut-parleurs à une
utilisation continue au-delà de la puissance crête
 Verwenden Sie das Lautsprechersystem nicht
admissible.
kontinuierlich über der maximalen Belastbarkeit.
 Gardez les bandes enregistrées, les montres et les cartes
 Halten Sie bespielte Tonbänder, Uhren und
de crédit utilisant un code magnétique à l' é cart du
Kreditkarten mit Magnetcodierung von den
système de haut-parleurs pour éviter tout dommage
Lautsprechern fern, um eine Beschädigung durch die
causé par les aimants des haut-parleurs.
Lautsprechermagnete zu vermeiden.
Si vous ne pouvez pas trouver d' e mplacement adéquat
Wenn Sie keine geeignete Einbaustelle finden, wenden Sie
pour installer l'appareil, consultez votre revendeur Sony le
sich vor der Montage an Ihren Kfz-Händler oder an den
plus proche.
nächsten Sony-Händler.
Säkerhetsföreskrifter
Środki ostrożności
 Driv inte högtalarsystemet kontinuerligt med högre
 Nie należy używać w sposób ciągły zestawu głośnikowego
toppeffekt än det klarar av.
przy mocy wyjściowej przekraczającej jego wydajność.
 Kom ihåg att inspelade kassettband, klockor och
 Aby uniknąć uszkodzenia przedmiotów takich jak nagrane
kreditkort med magnetremsa kan skadas av
kasety, zegarki, oraz karty kredytowe zakodowane
magneterna i högtalarna och du bör därför inte lägga
magnetycznie, należy je przechowywać z dala od głośników
dem i närheten av högtalarna.
zawierających wbudowane magnesy.
Om du inte hittar något bra ställe att montera högtalaren
W przypadku trudności ze znalezieniem odpowiedniego
på, bör du kontakta bilåterförsäljaren eller närmaste Sony-
miejsca na instalację głośników należy skonsultować się z
återförsäljare innan du monterar den.
punktem sprzedaży pojazdu lub najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony.
Voorzorgsmaatregelen
Προφυλάξεις
 Belast de luidsprekers niet constant met een vermogen
dat het maximale ingangsvermogen overschrijdt.
 Μη χρησιμοποιείτε συνεχώς το σύστημα ηχείων σε
 Houd banden met opnamen, horloges en creditcards
μεγαλύτερη ισχύ από τη μέγιστη επιτρεπόμενη.
met magnetische codering uit de buurt van het
 Φυλάσσετε τις ηχογραφημένες κασέτες, τα ρολόγια και τις
luidsprekersysteem om mogelijke beschadiging door de
προσωπικές πιστωτικές κάρτες με μαγνητική κωδικοποίηση
luidsprekermagneten te voorkomen.
μακριά από το σύστημα των ηχείων για να το προστατέψετε
από ζημιά που μπορεί να προκαλέσουν οι μαγνήτες στα ηχεία.
Als u geen geschikte montageplaats vindt, raadpleeg dan
uw autodealer of de dichtstbijzijnde Sony dealer voordat u
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια κατάλληλη θέση τοποθέτησης,
de luidsprekers gaat installeren.
συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο του αυτοκινήτου σας ή τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony, πριν από την τοποθέτηση.
Precauções
Меры предосторожности
 Não utilize o sistema de colunas continuamente além
 He допycкaйтe пpодолжитeльной подaчи нa aкycтичecкyю
da capacidade de potência de pico.
cиcтeмy нaгpyзки, пpeвышaющeй ee пиковyю мощноcть.
 Mantenha as cassetes gravadas, os relógios e os cartões
de crédito pessoais que utilizem codificação magnética
 Не держите вблизи от акустических систем магнитные
longe do sistema de colunas para evitar que fiquem
ленты с записью, часы или кредитные карточки с
danificados pelos ímanes dos colunas.
магнитным кодом во избежание их повреждения под
воздействием магнитов, имеющихся в
Se não conseguir encontrar um local de instalação
громкоговорителях.
apropriado, consulte o concessionário da marca do seu
automóvel ou o agente Sony mais próximo.
Если Вы не можете самостоятельно найти подxодящee
мecто для установки акустических систем, обратитесь
за советом в ближайшую автомобильную мастерскую
или к ближайшему дилеру фирмы Sony.
Precauzioni
 Non utilizzare il sistema diffusori con alimentazione di
potenza nominale superiore a quella massima
Зaxоди бeзпeки
supportata e in modo prolungato.
 He допycкaйтe тpивaлого подaння нa aкycтичнy cиcтeмy
 I nastri registrati, gli orologi e le carte di credito con
нaвaнтaжeння, якe пepeвищyє її піковy потyжніcть.
codice magnetico devono essere tenuti lontano dal
sistema diffusori, per evitare che i magneti dei diffusori
 Збepігaйтe зaпиcaні кaceти, годинники тa оcобиcті
possano danneggiarli.
кpeдитні кapтки з мaгнітним кодyвaнням подaлі від
aкycтичної cиcтeми, щоб зaxиcтити їx від
Se non si riesce ad individuare una posizione adatta per il
pозмaгнічyвaння.
montaggio, consultare il concessionario auto o il proprio
rivenditore Sony.
Якщо знaйти нaлeжнe міcцe для вcтaновлeння нe
вдaєтьcя, звepнітьcя cпepшy до дилepa, в якого пpидбaно
aвтомобіль, aбо до нaйближчого дилepa компaнії Sony.
Notice for customers: the following information is only
Nota para os clientes: as seguintes informações aplicam-se
applicable to equipment sold in countries applying EU
apenas ao equipamento comercializado nos países que
directives
aplicam as Directivas da UE
The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1
O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. O representante autorizado para
Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland
Compatibilidade Electromagnética e segurança do produto é a
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
service or guarantee matters, please refer to the addresses given in
Alemanha. Para qualquer assunto relacionado com serviço ou
separate service or guarantee documents.
garantia por favor consulte a morada indicada nos documentos
sobre serviço e garantias que se encontram junto ao produto.
Avis à l'intention des clients : les informations suivantes
s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans des
Avviso per i clienti: le seguenti informazioni riguardano
pays qui appliquent les directives de l'Union Européenne
esclusivamente gli apparecchi venduti in paesi in cui sono
Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan
applicate le direttive UE
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant autorisé pour les
Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan
questions de compatibilité électromagnétique (EMC) et la sécurité
Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il rappresentante autorizzato
des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
ai fini della Compatibilità Elettromagnetica e della sicurezza del
70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative au SAV ou
prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327,
à la garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées
Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo all'assistenza o
contenues dans les documents relatifs au SAV ou la garantie.
alla garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi indicati nei
documenti di assistenza e garanzia forniti con il prodotto.
Aviso para los clientes: la información siguiente resulta de
aplicación solo a los equipos comercializados en países
Informacje dla klientów: poniższe informacje dotyczą
afectados por las directivas de la UE
wyłącznie urządzeń sprzedawanych w krajach, w których
El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan
obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón. El representante autorizado
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan
para EMC y seguridad en el producto es Sony Deutschland
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Upoważnionym przedstawicielem
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para
producenta w Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i
cualquier asunto relacionado con servicio o garantía por favor
potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, jest Sony
diríjase a la dirección indicada en los documentos de servicio o
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
garantía adjuntados con el producto.
Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten
serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami,
nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen
których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub
EU-Richtlinien gelten
serwisowych, lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
Der Hersteller dieses Produktes ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Bevollmächtigter für EMV und
Σημείωση για τους καταναλωτές: οι παρακάτω πληροφορίες
Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που έχει πωληθεί σε χώρες
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst- oder
όπου ισχύουν οι Οδηγίες της ΕΕ
Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony corporation ,
Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.
1-7-1 Konan Minato-ku Τόκυο, 108-0075 Ιαπωνία. Ο
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για το EMC και την ασφάλεια
Kundmeddelande: Följande information gäller enbart för
των προϊόντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
utrustning såld i länder som tillämpar EU-direktiven
Strasse 61, 70327 Στουτγκάρδη, Γερμανία. Για οποιαδήποτε θέμα
Tillverkare av denna product är Sony Corporation, 1-7-1 Konan
υπηρεσίας ή εγγύησης, παρακαλώ ανατρέξτε στις διευθύνσεις που
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för
δίνονται στα χωριστά έγγραφα υπηρεσιών ή εγγύησης.
EMC och produkt säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och garanti
Пpимeчaниe для покyпaтeлeй.
ärenden, var vänlig att titta I separat service och garanti dokument.
Cлeдyющaя инфоpмaция пpимeнимa только для
обоpyдовaния, пpодaющeгоcя в cтpaнax, гдe дeйcтвyют
Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel
диpeктивы EC
van toepassing voor apparaten die verkocht worden in
Производителем данного устройства является корпорация Sony
landen die de EU-richtlijnen in acht nemen
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Уполномоченным представителем по электромагнитной
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geauthoriseerde
совместимости (EMC) и безопасности изделия является компания
vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по
Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
адресам, указанным в соответствующих документах.
naar de addressen in de afzonderlijke service/garantie documenten.
Примітка для користувачів: наведена нижче інформація
стосується лише обладнання, що продається у країнах,
де застосовуються директиви ЄС
Виробником цього товару є корпорація Sony, офіс якої
розташований за адресою: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-
0075 Japan (Японія). Уповноважений представник з питань EMC
(Електромагнітна сумісність) та безпеки товарiв – Sony
Deutschland GmbH, адреса: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany (Німеччина). З приводу обслуговування або гарантії
звертайтеся за адресами, вказаними в окремих документах, що
обумовлюють питання гарантії та обслуговування.
Disposal of Old Electrical & Electronic
Tratamento de Equipamentos
Equipment (Applicable in the European
Eléctricos e Electrónicos no final da sua
Union and other European countries
vida útil (Aplicável na União Europeia
with separate collection systems)
e em países Europeus com sistemas de
recolha selectiva de resíduos)
This symbol on the product or on its packaging
indicates that this product shall not be treated as
Este símbolo, colocado no produto ou na sua
household waste. Instead it shall be handed over to the
embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano
applicable collection point for the recycling of electrical and electronic
indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will
resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurando-se que
help prevent potential negative consequences for the environment and
este produto é correctamente depositado, irá prevenir potenciais
human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste
consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de
handling of this product. The recycling of materials will help to conserve
outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos.
natural resources. For more detailed information about recycling of this
A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos
product, please contact your local Civic Office, your household waste
naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste
disposal service or the shop where you purchased the product.
produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de
recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.
Traitement des appareils électriques et
électroniques en fin de vie (Applicable
Trattamento del dispositivo elettrico
dans les pays de l'Union Européenne et
od elettronico a fine vita (applicabile
aux autres pays européens disposant
in tutti i paesi dell'Unione Europea e
de systèmes de collecte sélective)
in altri paesi europei con sistema di
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage,
raccolta differenziata)
indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers.
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica
Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des
che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto
équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit
domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta
est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les
appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici.
conséquences négatives potentielles pour l' e nvironnement et la santé
Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi
humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources
contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente
naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage
e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo
de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre
smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le
déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.
risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di
questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di
Tratamiento de los equipos eléctricos
smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.
y electrónicos al final de su vida útil
Utylizacja zużytych urządzeń
(aplicable en la Unión Europea y en
elektrycznych i elektronicznych
países europeos con sistemas de
(dotyczy Unii Europejskiej i innych
recogida selectiva de residuos)
krajów europejskich stosujących
Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el
selekcję odpadów)
presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos
normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de
Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego
recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que
opakowaniu oznacza, że nie może on być wyrzucany razem z odpadami
este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las
komunalnymi. Należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu odbioru
consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana
przetwarzającego urządzenia elektryczne i elektroniczne. Właściwie
que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el
przeprowadzona utylizacja pozwala uchronić środowisko i ludzkie
momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales
zdrowie przed ewentualnymi szkodliwymi skutkami nieodpowiedniego
ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información
pozbywania się tego produktu. Recykling materiałów pozwala chronić
detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto
zasoby naturalne. Dalsze informacje na temat recyklingu produktu można
con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el
uzyskać w lokalnym urzędzie miejskim, w firmie zajmującej się zbiórką
establecimiento donde ha adquirido el producto.
odpadów komunalnych lub w sklepie, w którym zakupiono ten produkt.
Entsorgung von gebrauchten elektrischen
Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού &
und elektronischen Geräten (anzuwenden
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει
in den Ländern der Europäischen Union
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
und anderen europäischen Ländern mit
Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
einem separaten Sammelsystem für diese
συστήματα συλλογής)
Geräte)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf
του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά
hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο
behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von
συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση.
elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.
Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην
Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία.
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών
Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.
πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού
Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.
του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες
Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten
καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.
Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben
oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
Утилизaция элeктpичecкого и
элeктpонного обоpyдовaния
Omhändertagande av gamla
(диpeктивa пpимeняeтcя в cтpaнax
elektriska och elektroniska produkter
Eвpоcоюзa и дpyгиx eвpопeйcкиx
(Användbar i den Europeiska Unionen
cтpaнax, гдe дeйcтвyют cиcтeмы
och andra Europeiska länder med
paздeльного cбоpa отxодов)
separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
Переробка старого електричного та
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället
електронного обладнання (діє у
lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
межах країн Європейського Союзу
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras
på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och
та інших країн Європи з окремими
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.
системами збору)
Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (Toepasbaar in
de Europese Unie en andere Europese
landen met gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Specifications
Technische Daten
XS-F6926SE
XS-F6926SE
Speaker
Coaxial 2-way:
Lautsprecher
2 Wege, koaxial:
Woofer 16 × 24 cm cone type
Tieftöner 16 × 24 cm,
Tweeter 6.0 cm cone type
Konus-Typ
Short-term Maximum power*
1
280 W*
2
Hochtöner 6,0 cm, Konus-Typ
*
*
Rated power
60 W*
2
Kurzzeitige max. Leistung
1
280 W
2
*
Rated impedance
4 Ω
Nennleistung
60 W
2
Output sound pressure level
89±2 dB (1 W, 1 m)*
2
Nennimpedanz
4 Ω
Effective frequency range
40 – 22,000 Hz*
2
Ausgangsschalldruckpegel
89±2 dB (1 W, 1 m)
Mass
Approx. 1,100 g per speaker
Effektiver Frequenzbereich
40 – 22.000 Hz
Supplied accessories
Parts for installation
Gewicht
ca. 1 110 g pro Lautsprecher
Mitgeliefertes Zubehör
Montageteile
XS-F1726SE
XS-F1726SE
Speaker
Coaxial 2-way:
Woofer 16.5 cm cone type
Lautsprecher
2 Wege, koaxial:
Tweeter 3.5 cm balanced dome
Tieftöner 16,5 cm, Konus-Typ
type
Hochtöner 3,5 cm, Typ B.D
Short-term Maximum power*
1
190 W*
2
Kurzzeitige max. Leistung
*
1
190 W
*
2
Rated power
40 W*
2
Nennleistung
40 W
*
2
Rated impedance
4 Ω
Nennimpedanz
4 Ω
Output sound pressure level
87±2 dB (1 W, 1 m)*
2
Ausgangsschalldruckpegel
87±2 dB (1 W, 1 m)
Effective frequency range
50 – 23,000 Hz*
2
Effektiver Frequenzbereich
50 – 23.000 Hz
Mass
Approx. 530 g per speaker
Gewicht
ca. 530 g pro Lautsprecher
Supplied accessories
Parts for installation
Mitgeliefertes Zubehör
Montageteile
XS-F1326SE
XS-F1326SE
Speaker
Coaxial 2-way:
Lautsprecher
2 Wege, koaxial:
Woofer 13 cm cone type
Tieftöner 13 cm, Konus-Typ
Tweeter 3.5 cm balanced dome
Hochtöner 3,5 cm, Typ B.D
type
Kurzzeitige max. Leistung
*
1
150 W
*
2
Short-term Maximum power*
1
150 W*
2
Nennleistung
35 W
*
2
Rated power
35 W*
2
Nennimpedanz
4 Ω
Rated impedance
4 Ω
Ausgangsschalldruckpegel
86±2 dB (1 W, 1 m)
Output sound pressure level
86±2 dB (1 W, 1 m)*
2
Effektiver Frequenzbereich
60 – 23.000 Hz
Effective frequency range
60 – 23,000 Hz*
2
Gewicht
ca. 500 g pro Lautsprecher
Mass
Approx. 500 g per speaker
Mitgeliefertes Zubehör
Montageteile
Supplied accessories
Parts for installation
XS-F1026SE
XS-F1026SE
Lautsprecher
2 Wege, koaxial:
Speaker
Coaxial 2-way:
Tieftöner 10 cm, Konus-Typ
Woofer 10 cm cone type
Hochtöner 2,5 cm, Typ B.D
*
*
Tweeter 2.5 cm balanced dome
Kurzzeitige max. Leistung
1
130 W
2
*
type
Nennleistung
30 W
2
*
*
Short-term Maximum power
1
130 W
2
Nennimpedanz
4 Ω
*
Rated power
30 W
2
Ausgangsschalldruckpegel
85±2 dB (1 W, 1 m)
Rated impedance
4 Ω
Effektiver Frequenzbereich
65 – 22.000 Hz
Output sound pressure level
85±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Gewicht
ca. 400 g pro Lautsprecher
Effective frequency range
65 – 22,000 Hz
*
2
Mitgeliefertes Zubehör
Montageteile
Mass
Approx. 400 g per speaker
Supplied accessories
Parts for installation
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben
vorbehalten.
Design and specifications are subject to change without notice.
*
1
„Kurzzeitige max. Leistung" wird manchmal auch als
*
1
"Short-term Maximum power" may also be referred to as "Peak
„Spitzenleistung" bezeichnet.
Power".
*
2
Testbedingung: IEC 60268-5 (2003-05)
*
2
Testing Condition : IEC 60268-5 (2003-05)
Specifikationer
Spécifications
XS-F6926SE
XS-F6926SE
Högtalare
Koaxial 2-vägs:
Haut-parleur
Coaxial à 2 voies :
Woofer 16 × 24 cm, konisk typ
Haut-parleur de graves de
Tweeter 6,0 cm, konisk typ
16 × 24 cm de type conique
Toppeffekt, kortvarig
*
1
280 W
*
2
Haut-parleur d'aigus de 6,0 cm
Märkeffekt
60 W
*
2
de type conique
Märkimpedans
4 Ω
Puissance maximale à court terme
*
1
Utmatad ljudtrycksnivå
89±2 dB (1 W, 1 m)
280 W
*
2
Effektivt frekvensomfång
40 – 22 000 Hz
Puissance nominale
60 W
*
2
Vikt
Ungefär 1 100 g per högtalare
Impédance nominale
4 Ω
Medföljande tillbehör
Delar för installation
Niveau de pression acoustique
89±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Plage de fréquences efficace
40 – 22 000 Hz
*
2
XS-F1726SE
Poids
Environ 1 100 g par
Högtalare
Koaxial 2-vägs:
haut-parleur
Woofer 16,5 cm, konisk typ
Accessoires fournis
Eléments d'installation
Tweeter 3,5 cm, B.D-typ
*
*
Toppeffekt, kortvarig
1
190 W
2
XS-F1726SE
*
Märkeffekt
40 W
2
Haut-parleur
Coaxial à 2 voies :
Märkimpedans
4 Ω
Haut-parleur de graves de
Utmatad ljudtrycksnivå
87±2 dB (1 W, 1 m)
16,5 cm de type conique
Effektivt frekvensomfång
50 – 23 000 Hz
Haut-parleur d'aigus de 3,5 cm
Vikt
Ungefär 530 g per högtalare
de type à dôme équilibré
Medföljande tillbehör
Delar för installation
*
Puissance maximale à court terme
1
*
XS-F1326SE
190 W
2
*
Puissance nominale
40 W
2
Högtalare
Koaxial 2-vägs:
Impédance nominale
4 Ω
Woofer 13 cm, konisk typ
*
Niveau de pression acoustique
87±2 dB (1 W, 1 m)
2
Tweeter 3,5 cm, B.D-typ
Plage de fréquences efficace
50 – 23 000 Hz
*
2
Toppeffekt, kortvarig
*
1
150 W
*
2
Poids
Environ 530 g par haut-parleur
Märkeffekt
35 W
*
2
Accessoires fournis
Eléments d'installation
Märkimpedans
4 Ω
Utmatad ljudtrycksnivå
86±2 dB (1 W, 1 m)
XS-F1326SE
Effektivt frekvensomfång
60 – 23 000 Hz
Haut-parleur
Coaxial à 2 voies :
Vikt
Ungefär 500 g per högtalare
Haut-parleur de graves de
Medföljande tillbehör
Delar för installation
13 cm de type conique
Haut-parleur d'aigus de 3,5 cm
XS-F1026SE
de type à dôme équilibré
Högtalare
Koaxial 2-vägs:
Puissance maximale à court terme
*
1
Woofer 10 cm, konisk typ
150 W
*
2
Tweeter 2,5 cm, B.D-typ
Puissance nominale
35 W
*
2
Toppeffekt, kortvarig
*
1
130 W
*
2
Impédance nominale
4 Ω
Märkeffekt
30 W
*
2
Niveau de pression acoustique
86±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Märkimpedans
4 Ω
Plage de fréquences efficace
60 – 23 000 Hz
*
2
Utmatad ljudtrycksnivå
85±2 dB (1 W, 1 m)
Poids
Environ 500 g par haut-parleur
Effektivt frekvensomfång
65 – 22 000 Hz
Accessoires fournis
Eléments d'installation
Vikt
Ungefär 400 g per högtalare
Medföljande tillbehör
Delar för installation
XS-F1026SE
Haut-parleur
Coaxial à 2 voies :
Rätten till ändring av design och specifikationer förbehålles.
Haut-parleur de graves de
10 cm de type conique
*
1
"Toppeffekt, kortvarig" kan även kallas för "Maxeffekt".
Haut-parleur d'aigus de 2,5 cm
*
2
Testvillkor: IEC 60268-5 (2003-05)
de type à dôme équilibré
*
Puissance maximale à court terme
1
*
130 W
2
*
Puissance nominale
30 W
2
Technische gegevens
Impédance nominale
4 Ω
*
Niveau de pression acoustique
85±2 dB (1 W, 1 m)
2
*
Plage de fréquences efficace
65 – 22 000 Hz
2
XS-F6926SE
Poids
Environ 400 g par haut-parleur
Luidspreker
Coaxiaal 2-weg:
Accessoires fournis
Eléments d'installation
Lage tonen 16 × 24 cm,
conustype
La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans
Hoge tonen 6,0 cm, conustype
préavis.
Maximaal ingangsvermogen
*
280 W
*
1
2
*
Nominaal ingangsvermogen
60 W
2
*
1
La « Puissance maximale à court-terme » peut aussi être
Impedantie
4 Ω
désignée sous le nom de « Puissance de crête ».
Gevoeligheid
89±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Conditions de test : CEI 60268-5 (2003-05)
Frequentiebereik
40 – 22.000 Hz
Gewicht
Ongeveer 1.100 g per
luidspreker
Bijgeleverde accessoires
Onderdelen voor installatie
Especificaciones
XS-F1726SE
Luidspreker
Coaxiaal 2-weg:
XS-F6926SE
Lage tonen 16,5 cm,
Altavoz
Coaxial de 2 vías:
conus-type
Graves 16 × 24 cm, tipo cónico
Hoge tonen 3,5 cm, B.D-type
Agudos 6,0 cm, tipo cónico
Maximaal ingangsvermogen
*
1
190 W
*
2
Potencia de pico máximo
*
1
280 W
*
2
Nominaal ingangsvermogen
40 W
*
2
Potencia nominal
60 W
*
2
Impedantie
4 Ω
Impedancia nominal
4 Ω
Gevoeligheid
87±2 dB (1 W, 1 m)
Sensibilidad
89±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Frequentiebereik
50 – 23.000 Hz
Rango de frecuencia efectivo
40 – 22 000 Hz
*
2
Gewicht
Ongeveer 530 g per luidspreker
Peso
Aprox. 1 100 g por altavoz
Bijgeleverde accessoires
Onderdelen voor installatie
Accesorios suministrados
Componentes para instalación
XS-F1326SE
XS-F1726SE
Luidspreker
Coaxiaal 2-weg:
Altavoz
Coaxial de 2 vías:
Lage tonen 13 cm, conus-type
Graves 16,5 cm, tipo cónico
Hoge tonen 3,5 cm, B.D-type
Agudos 3,5 cm, tipo BD
Maximaal ingangsvermogen
*
1
150 W
*
2
Potencia de pico máximo
*
190 W
*
Nominaal ingangsvermogen
35 W
*
2
1
2
*
Impedantie
4 Ω
Potencia nominal
40 W
2
Gevoeligheid
86±2 dB (1 W, 1 m)
Impedancia nominal
4 Ω
*
Frequentiebereik
60 – 23.000 Hz
Sensibilidad
87±2 dB (1 W, 1 m)
2
*
Gewicht
Ongeveer 500 g per luidspreker
Rango de frecuencia efectivo
50 – 23 000 Hz
2
Peso
Aprox. 530 g por altavoz
Bijgeleverde accessoires
Onderdelen voor installatie
Accesorios suministrados
Componentes para instalación
XS-F1026SE
XS-F1326SE
Luidspreker
Coaxiaal 2-weg:
Lage tonen 10 cm, conus-type
Altavoz
Coaxial de 2 vías:
Graves 13 cm, tipo cónico
Hoge tonen 2,5 cm, B.D-type
*
*
Agudos 3,5 cm, tipo BD
Maximaal ingangsvermogen
1
130 W
2
*
Potencia de pico máximo
*
1
150 W
*
2
Nominaal ingangsvermogen
30 W
2
Potencia nominal
35 W
*
2
Impedantie
4 Ω
Impedancia nominal
4 Ω
Gevoeligheid
85±2 dB (1 W, 1 m)
Sensibilidad
86±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Frequentiebereik
65 – 22.000 Hz
Rango de frecuencia efectivo
60 – 23 000 Hz
*
2
Gewicht
Ongeveer 400 g per luidspreker
Peso
Aprox. 500 g por altavoz
Bijgeleverde accessoires
Onderdelen voor installatie
Accesorios suministrados
Componentes para instalación
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling
XS-F1026SE
gewijzigd worden.
Altavoz
Coaxial de 2 vías:
Graves 10 cm, tipo cónico
*
1
"Maximaal ingangsvermogen" kan ook "piekvermogen"
Agudos 2,5 cm, tipo BD
genoemd worden.
Potencia de pico máximo
*
1
130 W
*
2
*
2
Testvoorwaarde: IEC 60268-5 (2003-05)
Potencia nominal
30 W
*
2
Impedancia nominal
4 Ω
Sensibilidad
85±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Rango de frecuencia efectivo
65 – 22 000 Hz
*
2
Peso
Aprox. 400 g por altavoz
Accesorios suministrados
Componentes para instalación
Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
*
1
"Potencia de pico máximo" también puede denominarse
"Potencia de pico".
*
2
Condición de verificación : IEC 60268-5 (2003-05)
Especificações
Προδιαγραφές
XS-F6926SE
XS-F6926SE
Coluna
Coaxial de 2 vias:
Ηχείο
Graves 16 × 24 cm, cónico
Agudos 6,0 cm, cónico
Potência máxima de curto-prazo*
1
*
280 W
2
Μέγιστη βραχυπρόθεσμη ισχύς
*
Potência nominal
60 W
2
Ονομαστική ισχύς
Impedância nominal
4 Ω
Ονομαστική αντίσταση
*
*
2
Nível de pressão acústica de saída 89±2 dB (1 W, 1 m)
2
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξόδου 89±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Amplitude de frequência efectiva 40 – 22.000 Hz
*
2
Περιοχή αποτελεσματικών συχνοτήτων 40 – 22.000 Hz
Peso
Aprox. 1.100 g por coluna
Βάρος
Acessórios fornecidos
Peças para instalação
Παρεχόμενος εξοπλισμός
XS-F1726SE
Coluna
Coaxial de 2 vias:
XS-F1726SE
Graves 16,5 cm, cónico
Ηχείο
Agudos 3,5 cm, Tipo B.D
Potência máxima de curto-prazo*
1
190 W
*
2
Potência nominal
40 W
*
2
Μέγιστη βραχυπρόθεσμη ισχύς
*
2
Impedância nominal
4 Ω
Ονομαστική ισχύς
*
2
Nível de pressão acústica de saída 87±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Ονομαστική αντίσταση
Amplitude de frequência efectiva 50 – 23.000 Hz
*
2
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξόδου 87±2 dB (1 W, 1 m)
Peso
Aprox. 530 g por coluna
Περιοχή αποτελεσματικών συχνοτήτων 50 – 23.000 Hz
Acessórios fornecidos
Peças para instalação
Βάρος
Παρεχόμενος εξοπλισμός
XS-F1326SE
Coluna
Coaxial de 2 vias:
Graves 13 cm, cónico
XS-F1326SE
Agudos 3,5 cm, Tipo B.D
Ηχείο
Potência máxima de curto-prazo*
1
150 W
*
2
*
2
Potência nominal
35 W
*
2
Μέγιστη βραχυπρόθεσμη ισχύς
*
2
Impedância nominal
4 Ω
Ονομαστική ισχύς
*
Nível de pressão acústica de saída 86±2 dB (1 W, 1 m)
2
Ονομαστική αντίσταση
*
Amplitude de frequência efectiva 60 – 23.000 Hz
2
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξόδου 86±2 dB (1 W, 1 m)
Peso
Aprox. 500 g por coluna
Περιοχή αποτελεσματικών συχνοτήτων 60 – 23.000 Hz
Acessórios fornecidos
Peças para instalação
Βάρος
Παρεχόμενος εξοπλισμός
XS-F1026SE
Coluna
Coaxial de 2 vias:
XS-F1026SE
Graves 10 cm, cónico
Agudos 2,5 cm, Tipo B.D
Ηχείο
Potência máxima de curto-prazo*
1
*
*
2
130 W
2
*
2
Potência nominal
30 W
*
2
Μέγιστη βραχυπρόθεσμη ισχύς
Impedância nominal
4 Ω
Ονομαστική ισχύς
Nível de pressão acústica de saída 85±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Ονομαστική αντίσταση
Amplitude de frequência efectiva 65 – 22.000 Hz
*
2
Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξόδου 85±2 dB (1 W, 1 m)
Peso
Aprox. 400 g por coluna
Περιοχή αποτελεσματικών συχνοτήτων 65 – 22.000 Hz
Acessórios fornecidos
Peças para instalação
Βάρος
Παρεχόμενος εξοπλισμός
Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
*
"Potência máxima de curto-prazo" pode também ser referida
1
προειδοποίηση.
como "Potência de pico".
*
2
Condição de Teste: IEC 60268-5 (2003-05)
*
1
H "Μέγιστη βραχυπρόθεσμη ισχύς" αναφέρεται επίσης ως
"ισχύς κορυφής".
*
2
Συνθήκες δοκιμής: IEC 60268-5 (2003-05)
Caratteristiche tecniche
Технические характеристики
XS-F6926SE
Diffusore
Coassiale a 2 vie:
Woofer da 16 × 24 cm, tipo a
cono
XS-F6926SE
Tweeter da 6,0 cm, tipo a cono
Гpомкоговоpитeль
*
2
Potenza massima a breve termine
*
1
*
2
280 W
*
2
Potenza nominale
60 W
*
2
Impedenza nominale
4 Ω
Livello pressione sonora in uscita 89±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Gamma di frequenza effettiva
40 – 22.000 Hz
*
2
Кратковременная максимальная мощность
Peso
Circa 1,100 g per diffusore
Accessori in dotazione
Elementi per installazione
Номинальная мощность
Номинальное сопротивление
XS-F1726SE
Уровень выходного звукового давления
Diffusore
Coassiale a 2 vie:
Woofer da 16,5 cm, tipo a cono
Рабочий диапазон частот
*
Tweeter da 3,5 cm, tipo B.D
2
Масса
*
Potenza massima a breve termine
*
1
2
Входящие в комплект принадлежности
190 W
*
2
*
Potenza nominale
40 W
2
Impedenza nominale
4 Ω
XS-F1726SE
*
Livello pressione sonora in uscita 87±2 dB (1 W, 1 m)
2
Гpомкоговоpитeль
*
Gamma di frequenza effettiva
50 – 23.000 Hz
2
Peso
Circa 530 g per diffusore
Accessori in dotazione
Elementi per installazione
XS-F1326SE
Diffusore
Coassiale a 2 vie:
*
2
Woofer da 13 cm, tipo a cono
Кратковременная максимальная мощность
*
2
Tweeter da 3,5 cm, tipo B.D
Potenza massima a breve termine
*
1
Номинальная мощность
150 W
*
2
Номинальное сопротивление
Potenza nominale
35 W
*
2
Уровень выходного звукового давления
Impedenza nominale
4 Ω
Livello pressione sonora in uscita 86±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Рабочий диапазон частот
Gamma di frequenza effettiva
60 – 23.000 Hz
*
2
Масса
Peso
Circa 500 g per diffusore
Входящие в комплект принадлежности
Accessori in dotazione
Elementi per installazione
XS-F1026SE
XS-F1326SE
*
2
Diffusore
Coassiale a 2 vie:
Гpомкоговоpитeль
*
2
Woofer da 10 cm, tipo a cono
Tweeter da 2,5 cm, tipo B.D
Potenza massima a breve termine
*
1
130 W
*
2
Potenza nominale
30 W
*
2
Impedenza nominale
4 Ω
Livello pressione sonora in uscita 85±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Кратковременная максимальная мощность
Gamma di frequenza effettiva
65 – 22.000 Hz
*
2
Peso
Circa 400 g per diffusore
Номинальная мощность
Accessori in dotazione
Elementi per installazione
Номинальное сопротивление
Уровень выходного звукового давления
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche
senza preavviso.
Рабочий диапазон частот
Масса
Входящие в комплект принадлежности
*
1
"Potenza massima a breve termine" potrebbe anche essere
riferito a "Alimentazione massima".
*
2
Condizione di prova: IEC 60268-5 (2003-05)
XS-F1026SE
Гpомкоговоpитeль
Dane Techniczne
*
2
*
XS-F6926SE
2
Głośnik
Współosiowy 2-drożny:
Кратковременная максимальная мощность
Niskotonowy 16 × 24 cm, typ
stożkowy
Номинальная мощность
Wysokotonowy 6,0 cm, typ
Номинальное сопротивление
stożkowy
Уровень выходного звукового давления
Maksymalna moc chwilowa
*
1
280 W
*
2
Moc znamionowa
60 W
*
2
Рабочий диапазон частот
Impedancja znamionowa
4 Ω
Масса
Wyjściowe ciśnienie akustyczne
89±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Входящие в комплект принадлежности
Skuteczne pasmo przenoszenia
40 – 22 000 Hz
*
2
Waga
około 1 100 g/głośnik
Dostarczony osprzęt
Elementy instalacyjne
Конструкция и технические характеристики могут быть
*
2
изменены без уведомления.
*
2
XS-F1726SE
Głośnik
Współosiowy 2-drożny:
Niskotonowy 16,5 cm, typ
*
1
"Кратковременная максимальная мощность" также может
stożkowy
называться термином "Пиковая мощность".
Wysokotonowy 3,5 cm, typ B.D
*
2
Условие испытания: IEC 60268-5 (2003-05)
Maksymalna moc chwilowa
*
1
190 W
*
2
Moc znamionowa
40 W
*
2
Impedancja znamionowa
4 Ω
Wyjściowe ciśnienie akustyczne
87±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Texнічні xapaктepиcтики
Skuteczne pasmo przenoszenia
50 – 23 000 Hz
*
2
Waga
około 530 g/głośnik
*
2
Dostarczony osprzęt
Elementy instalacyjne
XS-F6926SE
*
2
Динaміки
XS-F1326SE
Głośnik
Współosiowy 2-drożny:
Niskotonowy 13 cm, typ
stożkowy
Wysokotonowy 3,5 cm, typ B.D
*
*
Maksymalna moc chwilowa
1
150 W
2
Максимальна короткочасна потужність
*
Moc znamionowa
35 W
2
Номінальна потужність
Impedancja znamionowa
4 Ω
Номінальний імпеданс
Wyjściowe ciśnienie akustyczne
86±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Рівень тиску вихідного звуку
Skuteczne pasmo przenoszenia
60 – 23 000 Hz
*
2
Ефективний діапазон частот
*
2
Waga
około 500 g/głośnik
Вага
*
2
Dostarczony osprzęt
Elementy instalacyjne
Додаткове обладнання
XS-F1026SE
Głośnik
Współosiowy 2-drożny:
XS-F1726SE
Niskotonowy 10 cm, typ
Динaміки
stożkowy
Wysokotonowy 2,5 cm, typ B.D
Maksymalna moc chwilowa
*
1
130 W
*
2
Moc znamionowa
30 W
*
2
Impedancja znamionowa
4 Ω
Wyjściowe ciśnienie akustyczne
85±2 dB (1 W, 1 m)
*
2
Максимальна короткочасна потужність
Skuteczne pasmo przenoszenia
65 – 22 000 Hz
*
2
Номінальна потужність
Waga
około 400 g/głośnik
Номінальний імпеданс
Dostarczony osprzęt
Elementy instalacyjne
Рівень тиску вихідного звуку
Ефективний діапазон частот
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Вага
Додаткове обладнання
*
1
„Maksymalna moc chwilowa" jest także nazywana „mocą
szczytową".
XS-F1326SE
*
2
Warunki testowe: IEC 60268-5 (2003-05)
Динaміки
Максимальна короткочасна потужність
Номінальна потужність
Номінальний імпеданс
Рівень тиску вихідного звуку
Ефективний діапазон частот
Вага
Додаткове обладнання
XS-F1026SE
Динaміки
Максимальна короткочасна потужність
Номінальна потужність
Номінальний імпеданс
Рівень тиску вихідного звуку
Ефективний діапазон частот
Вага
Додаткове обладнання
Конструкція та технічні характеристики можуть бути
змінені без попередження.
*
1
Інше визначення «Максимальної короткочасної
потужності» - «Пікова потужність».
*
2
Умови проведення випробувань: IEC 60268-5 (2003-05)
Ομοαξονικό 2 κατευθύνσεων:
Woofer 16 × 24 cm, κωνικού
τύπου
Tweeter 6,0 cm, κωνικού τύπου
*
*
1
280 W
2
*
60 W
2
4 Ω
*
2
*
2
Περίπου 1.100 g ανά ηχείο
εξαρτήματα για την
τοποθέτηση
Ομοαξονικό 2 κατευθύνσεων:
Woofer 16,5 cm, κωνικού
τύπου
Tweeter 3,5 cm, τύπου B.D
*
1
190 W
*
2
40 W
*
2
4 Ω
*
2
*
2
Περίπου 530 g ανά ηχείο
εξαρτήματα για την
τοποθέτηση
Ομοαξονικό 2 κατευθύνσεων:
Woofer 13 cm, κωνικού τύπου
Tweeter 3,5 cm, τύπου B.D
*
1
150 W
*
2
35 W
*
2
4 Ω
*
2
*
2
Περίπου 500 g ανά ηχείο
εξαρτήματα για την
τοποθέτηση
Ομοαξονικό 2 κατευθύνσεων:
Woofer 10 cm, κωνικού τύπου
Tweeter 2,5 cm, τύπου B.D
*
1
130 W
*
2
30 W
*
2
4 Ω
*
2
*
2
Περίπου 400 g ανά ηχείο
εξαρτήματα για την
τοποθέτηση
Коаксиальная 2-канальная
система:
Низкочастотный 16 × 24 см,
конического типа
Высокочастотный 6,0 см,
конического типа
*
1
*
280 Вт
2
*
60 Вт
2
4 Ом
89±2 дБ (1 Вт, 1 м)
*
2
40 – 22000 Гц
*
2
Oколо 1100 грамм
Детали для установки
Коаксиальная 2-канальная
система:
Низкочастотный 16,5 см,
конического типа
Высокочастотный 3,5 cм,
cбaлaнcиpовaнный,
кyпольного типa
*
1
190 Вт
*
2
40 Вт
*
2
4 Ом
87±2 дБ (1 Вт, 1 м)
*
2
50 – 23000 Гц
*
2
Oколо 530 грамм
Детали для установки
Коаксиальная 2-канальная
система:
Низкочастотный 13 см,
конического типа
Высокочастотный 3,5 cм,
cбaлaнcиpовaнный,
кyпольного типa
*
1
150 Вт
*
2
35 Вт
*
2
4 Ом
86±2 дБ (1 Вт, 1 м)
*
2
60 – 23000 Гц
*
2
Oколо 500 грамм
Детали для установки
Коаксиальная 2-канальная
система:
Низкочастотный 10 см,
конического типа
Высокочастотный 2,5 cм,
cбaлaнcиpовaнный,
кyпольного типa
*
1
*
130 Вт
2
*
30 Вт
2
4 Ом
*
85±2 дБ (1 Вт, 1 м)
2
*
65 – 22000 Гц
2
Oколо 400 грамм
Детали для установки
Коaкcіaльнa 2-кaнaльнa
cиcтeмa:
Hизькочacтотний динaмік
16 × 24 cм, конічного типy
Bиcокочacтотний динaмік
6,0 cм, конічного типy
*
1
280 Вт
*
2
60 Вт
*
2
4 Ω
89±2 дБ (1 Вт, 1 м)
*
2
*
40 – 22000 Гц
2
приблизно 1100 г кожний
динaмік
Обладнання для монтажу
Коaкcіaльнa 2-кaнaльнa
cиcтeмa:
Hизькочacтотний динaмік
16,5 cм, конічного типy
Bиcокочacтотний динaмік
3,5 cм, конycний тип.
*
1
190 Вт
*
2
40 Вт
*
2
4 Ω
87±2 дБ (1 Вт, 1 м)
*
2
50 – 23000 Гц
*
2
приблизно 530 г кожний
динaмік
Обладнання для монтажу
Коaкcіaльнa 2-кaнaльнa
cиcтeмa:
Hизькочacтотний динaмік
13 cм, конічного типy
Bиcокочacтотний динaмік
3,5 cм, конycний тип.
*
1
150 Вт
*
2
35 Вт
*
2
4 Ω
*
86±2 дБ (1 Вт, 1 м)
2
*
60 – 23000 Гц
2
приблизно 500 г кожний
динaмік
Обладнання для монтажу
Коaкcіaльнa 2-кaнaльнa
cиcтeмa:
Hизькочacтотний динaмік
10 cм, конічного типy
Bиcокочacтотний динaмік
2,5 cм, конycний тип.
*
1
130 Вт
*
2
30 Вт
*
2
4 Ω
85±2 дБ (1 Вт, 1 м)
*
2
65 – 22000 Гц
*
2
приблизно 400 г кожний
динaмік
Обладнання для монтажу

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Sony XS-F1326SE

  • Seite 1 Testing Condition : IEC 60268-5 (2003-05) como “Potência de pico”. XS-F1026SE Se non si riesce ad individuare una posizione adatta per il Condição de Teste: IEC 60268-5 (2003-05) pозмaгнічyвaння. H “Μέγιστη βραχυπρόθεσμη ισχύς” αναφέρεται επίσης ως montaggio, consultare il concessionario auto o il proprio Specifikationer “ισχύς κορυφής”. rivenditore Sony. Якщо знaйти нaлeжнe міcцe для вcтaновлeння нe Spécifications Συνθήκες δοκιμής: IEC 60268-5 (2003-05) вдaєтьcя, звepнітьcя cпepшy до дилepa, в якого пpидбaно Caratteristiche tecniche ©2008 Sony Corporation Printed in Vietnam aвтомобіль, aбо до нaйближчого дилepa компaнії Sony. XS-F6926SE XS-F6926SE Högtalare Koaxial 2-vägs: Технические характеристики Haut-parleur Coaxial à 2 voies : Woofer 16 × 24 cm, konisk typ XS-F6926SE Haut-parleur de graves de Tweeter 6,0 cm, konisk typ Diffusore Coassiale a 2 vie: 2-полоcный гpомкоговоpитeль...
  • Seite 2 Parts list / Liste des pièces / Lista de las piezas / Teileliste / Lista över medföljande delar / Onderdelenlijst / Lista de peças / Elenco dei componenti / Spis części / Λίστα εξαρτημάτων / Комплeктyющиe дeтaли / Cклaдники A depth of at least 75 mm (45 mm)* (43 mm)* is För en jämn och slät montering krävs ett djup på Do montażu wpuszczanego wymagana jest głębokość required for flush mounting. Measure the depth of the minst 75 mm (45 mm)* (43 mm)* . Mät ut djupet co najmniej 75 mm (45 mm)* (43 mm)* . W miejscu,  XS-F6926SE XS-F1726SE / XS-F1326SE / XS-F1026SE  XS-F6926SE XS-F1726SE / XS-F1326SE / XS-F1026SE    area where you are to mount the speaker, and ensure där du tänker montera högtalaren och se till att den w którym ma zostać zamontowany głośnik, należy that the speaker is not obstructing any other inte kommer i vägen för några andra komponenter i zmierzyć głębokość i upewnić się, że głośnik nie components of the car. Keep the followings in mind bilen. Tänk på följande när du väljer monteringsplats: będzie przeszkadzał w działaniu innych elementów...

Diese Anleitung auch für:

Xs-f1026seXs-f1726seXs-f6926se