Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Bezpečnostné Pokyny; Pokyny Na Údržbu - HANSGROHE AXOR Bouroullec 19955000 Gebrauchsanleitung / Montageanleitun

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 4
Pokyny pre montáž / Pokyny pre
používanie
Vaňu nesmiete inštalovať vonku.
Dbajte na šírku dverí miesta, kde chcete vaňu postaviť. Miery
môžete nájsť v technických údajoch.
Vaňu musíte montovať na podlahe, ktorá je vhodná pre vlhké
miestnosti.
Podlaha musí vykazovať minimálne zaťaženie 550 kg/m².
Podlaha musí byť dostatočne nivelizovaná, tzn. že musí byť
vodorovná a rovná.
Vaňa musí byť nainštalovaná tak, aby boli
dodržané bezpečnostné oblasti podľa E IEC
60364-7-701 / DIN VDE 0100 T 701
Pripojenie odpadu musíte vykonať podľa platnej normy DIN
1986/EN 12058 a podľa miestnych predpisov.
Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či nebol počas
transportu poškodený. Po zabudovaní nebudú uznané žiadne
škody spôsobené transportom alebo poškodenia povrchu.
Použiť sa môže len zodpovedajúci upevňovací
materiál! Priložené skrutky a hmoždinky sú
vhodné iba do betónu. U iných podlahových
nadstavieb je potrebné dodržiavať údaje od
výrobcu hmoždiniek.
Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli
pomliaždeninám a rezným poraneniam.
Po osadení vane musí inštalatér vykonať kontrolu tesnosti vane.
Inštalatér musí podľa predpisu potvrdiť odovzdanie
namontovanej vane na príslušnej strane v návode na montáž.
Pokyny na údržbu
Nesmiete použiť žiaden silikón obsahujúci kyselinu octovú.
Použitím silikónu s obsahom kyseliny octovej poškodíte
konštrukčné prvky produktu.
Na vyšpárovanie medzi časťami odporúčame použiť sanitárny
silikón zabraňujúci tvorbe plesní. Za určitých okolností môže po
nejakom čase dôjsť k zafarbeniu silikónovej tesniacej látky.
Silikónové medzery sú súčasťou údržby a nepodliehajú preto
záruke.
Odporúčanie o čistení nájdete v priloženej brožúre.
14
Slovensky
Bezpečnostné pokyny
Výstraha pred nebezpečenstvom
pošmyknutia
Ak bude vaňa používaná na verejné účely, musíte
namontovať aj protišmykové nálepky, ktoré je
treba objednať dodatočně. (#95434000)
Produkt nesmú bez dozoru používať deti, ako aj dospelé
osoby s telesným, duševným a/alebo zmyslovým
postihnutím. Produkt nesmú používať ani osoby, ktoré sú
pod vplyvom alkoholu alebo drog.
Produkt sa smie používať len na kúpanie a telesnú
hygienu.
Teplota vody na kúpanie nesmie prekročiť 40ºC.
V blízkosti vane alebo vo vani sa nesmú používať žiadne
elektrické spotrebiče, napr. fén, rádio atď.
Po každom kúpeli musíte vaňu vyprázdniť a vrátane
odkladacieho priestoru poutierajte dosucha.
Konštrukciu produktu nesmiete meniť. Smiete používať iba
originálne náhradné diely.
Vaňa bola dôkladne nainštalovaná podľa údajov návodu na
montáž Firmy Hansgrohe AG ako aj príslušných noriem
DIN/EN a tesnosť vane a inštalácia boli skontrolované.
Dátum
Firma / Pečiatka / Podpis

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis