Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Bezpečnostní Pokyny; Pokyny K Údržbě - HANSGROHE AXOR Bouroullec 19955000 Gebrauchsanleitung / Montageanleitun

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 4
Pokyny k montáži / Pokyny k obsluze
Vana nesmí být instalována venku.
Dbejte na šířku dveří u místa instalace. Rozměry lze zjistit z
technických údajů.
Vanu je třeba instalovat na podlaze, která je vhodná pro vlhké
prostory.
Podlaha musí vykazovat minimální zatížení 550 kg/m².
Podlaha musí být dostatečně nivelizovaná, tzn. že musí být
vodorovná a rovná.
Vana musí být instalována tak, aby byly
dodrženy bezpečnostní odstupy podle E IEC
60364-7-701 / DIN VDE 0100 T 701.
Připojení odpadu je třeba vykonat podle platné normy DIN
1986/EN 12058 a podle místních předpisů.
Před montáží je třeba produkt zkontrolovat, zda nebyl při
transportu poškozen. Po zabudování nebudou uznány žádné
škody způsobené transportem nebo poškození povrchu.
Použít se smí jen odpovídající upevňovací
materiál! Přiložené šrouby a hmoždinky jsou
vhodné pouze do betonu. U ostatních
podlahových montáží musí být dodrženy údaje
výrobce hmoždinek.
Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděninám je nutné při
montáži nosit rukavice.
Po ustavení vany musí instalatér provést zkoušku těsnosti vany.
Instalatér musí potvrdit řádné předání instalované vany na
příslušné stránce montážního návodu.
Pokyny k údržbě
Nesmí být použit žádný silikon obsahující kyselinu octovou.
Použitím silikonu s obsahem kyseliny octové poškodíte
konstrukční prvky produktu.
Pro vyspárovaní mezi jednotlivými částmi doporučujeme použít
sanitární silikon zabraňující tvorbě plísní. Za určitých okolností
může po nějakém čase dojít ke zbarvení silikonové těsnící látky.
Silikonové spáry jsou součástí údržby a nepodléhají proto
záruce.
Doporučení k čištění viz přiložená brožura.
Česky
Bezpečnostní pokyny
Varování před nebezpečím uklouznutí
Pokud bude vana používána pro veřejné účely,
musíte namontovat i protismykové nálepky, které
je třeba dodatečně přiobjednat. (#95434000)
Děti a dospělé osoby s tělesným, duševním a / nebo
smyslovým postižením nesmí produkt používat bez dozoru.
Osoby pod vlivem alkoholu nebo drog nesmí produkt
používat.
Produkt smí být používán pouze ke koupání a za účelem
tělesné hygieny.
Teplota vody na koupání nesmí překročit 40ºC.
V blízkosti vany nebo ve vaně se nesmí používat žádné
elektrické spotřebiče, např. fén, rádio atd.
Po každé koupeli je nezbytné vanu vypustit a včetně
odkládacích ploch vytřít do sucha.
Konstrukce produktu nesmí být měněna. Smí se používat
pouze originální náhradní díly.
Vana byla řádně instalována podle pokynů v návodu na
montáž firmy Hansgrohe AG a podle příslušných norem DIN /
EN a těsnost vany a instalace byla zkontrolována.
Datum
Firma / Razítko / Podpis
13

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis