Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 64
K-60D22IM1-EU
Cooking
AL
Manual i Përdorimit
BG
AИнструкции за Употреба
CZ
HNávod k Obsluze
DE
FBedienungsanleitung
DK
Handleiding
ES
Manual de uso
PT
Manual de Instruçőes
Home Appliances

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Sharp K-60D22IM1-EU

 • Seite 1 Home Appliances K-60D22IM1-EU Cooking Manual i Përdorimit AИнструкции за Употреба HNávod k Obsluze FBedienungsanleitung Handleiding Manual de uso Manual de Instruçőes...
 • Seite 2 a Direttive, Decisioni e Regolamenti europei e ai requisiti elencati negli standard di riferimento. GR-Δήλωση συμμόρφωσης Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις εφαρμόσιμες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις GB-Declaration of conformity και Κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις που We declare that our products meet the applicable περιέχονται...
 • Seite 3 spomenutim standardima. referencia tartalmaknál. SR-Izjava o usklađenosti SL-Izjava o skladnosti Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primenljive evropske direktive, odluke i Zagotavljamo, da so naši izdelki skladni z propise, kao i zahteve navedene u naznačenim ustreznimi evropskimi direktivami, sklepi in standardima. predpisi ter zahtevami, ki so navedene v referenčnih standardih.
 • Seite 4 I nderuar klient, Qëllimi ynë është t’Ju ofrojmë produkte të cilësisë së lartë që i tejkalojnë pritshmëritë Tuaja. Pajisja juaj është prodhuar në fabrika moderne dhe me shumë kujdes, e testuar veçanërisht për cilësinë. Ky udhëzues është përgatitur në mënyrë që t'ju ndihmojë...
 • Seite 5 Përmbajtja Prezantimi dhe madhësia e produktit Paralajmërime Përgatitja për instalim dhe përdorim Përdorimi i furrës Pastrimi dhe mirëmbajtja e produktit tuaj Shërbimi dhe Transporti AL - 3...
 • Seite 6 PREZANTIMI DHE MADHËSIA E PRODUKTIT Paneli i kontrollit Doreza Dera e furrës Element me ngrohje më të ulët (prapa pllakës) Element me ngrohje më të lartë (prapa pllakës) rrjetë grile Drita e furrës tabaka mbajtëse Grila me ventilim AL - 4...
 • Seite 7 dhe kuptojnë rreziqet PARALAJMËRIMET E SIGURISË e përfshira. Fëmijët LEXONI ME KUJDES DHE PLOTËSISHT KËTO UDHËZIME PARA PËRDORIMIT nuk duhet të luajnë TË PAJISJES TUAJ DHE RUAJENI ATË me pajisjen. Pastrimi NË NJË VEND TË PËRSHTATSHËM PËR REFERENCË KUR TË JETË E dhe mirëmbajtja nuk NEVOJSHME.
 • Seite 8 ndërtuar për tu rimin e pajisjes. vënë në punë me • KUJDES: Sigurohuni anë të një ore me që pajisja është e fikur zile të jashtme apo para se të zëvendësoni me anë të një sis- llambën për të shman- temi të...
 • Seite 9 shtëpiak të brendshëm dhe nuk gjatë transportit. Në rast të ndonjë duhet të përdoret për ndonjë qëllim defekti; mos e përdorni pajisjen dhe tjetër, ose në ndonjë kërkesë tjetër, kontaktoni menjëherë një agjent të tilla si për përdorim jo-shtëpiak të kualifikuar të shërbimit. Duke apo në...
 • Seite 10 apo të lëngshëm. Ato mund të mar- QË GJITHMONË TË PËRDORNI rin zjarr në kushtet e ngrohjes eks- PJESËORIGJINALE NË treme. Asnjëherë mos derdh ujë RAST NEVOJE TË KONTAKTONI mbi të flakët që janë shkaktuar nga VETËM AGJENTIN E AUTORIZU- vaji.
 • Seite 11 Ndryshimet e nevojshme në muret e ka- binetit dhe ventilatorin e integruar të kom- binuar me produktin, si dhe lartësitë mini- male nga bazamenti i furrës janë paraqitur në figurën 1. Prandaj, ventilatori i shkarki- mit duhet të jetë në një lartësi minimale prej 65 cm nga bazamenti i pllakës.
 • Seite 12 – Kablloja e furnizimit nuk duhet të kontaktojë sipërfaqen e nxehtë të produktit. – Në rast të ndonjë dëmtimi të kabllos furnizuese, sigurohuni të kontaktoni servisin e autorizuar. Kablloja duhet të zëvendësohet nga servisi i autori- zuar. – Instalimet e pajisjes duhet të kryhen nga Shërbimi i autorizuar.
 • Seite 13 PËRDORIMI I FURRËS Paneli i kontrollit Funksioni i butonit të Funksioni i butonit të Kohëmatës kontrollit të furrës dixhital kontrollit të furrës Drita e funksionimit të furrës Drita e funksionimit të furrës Funksioni i butonit të kontrollit të furrës Për të zgjedhur funksionin e dëshiruar të...
 • Seite 14 jes së ulët dhe të lartë do të fillojnë të Funksionet e Furrës veprojnë. Funksioni i gatimit statik lëshon * Funksionet e furrës tuaj mund të jenë nxehtësi, duke siguruar gatimin e ushqi- të ndryshme për shkak të modelit të mit me temperaturë...
 • Seite 15 për të grumbulluar ndonjë pikë vaj apo të shkurtër. Është e rekomanduar yndyrë. Është e rekomanduar parangrohje parangrohje e furrës për 10 minuta. e furrës për 10 minuta. Paralajmërim: Kur piqni në skarë, dera e furrës duhet të jetë e mbyllur dhe temperatura e furrës duhet Përdorimi i Kohëmatësit Digjital me Prekje të...
 • Seite 16 2. Përshtatni kohën 3. Simboli do të duke përdorur mbetet i ndezur, butonat “+” dhe“-” koha do të ruhet dhe përderisa pika po paralajmërimi do të flakëron. përcaktohet. Kur kohëmatësi arrinë zero, 3. Pas disa paralajmërimi me zë do të tingëllojë sekondave, pika dhe simboli do të...
 • Seite 17 Rrotulloni të dy disqet në pozitën 0 manual.. dhe shtypeni ndonjë çelës ose buton të kohëmatësit për ta ndërprerë Programi i plotë automatik tingullin ose zërin paralajmëruese. Shtypeni“MODE” për 2 sekonda, simboli “A” do të zhduket dhe Ky funksion përdoret për të gatuar pas kohëmatësi do të...
 • Seite 18 6. Koha aktuale do të rishfaqet në ekran, dhe simbolet “A”do të mbeten të ndezura. Koha e operimit do të llogaritet dhe furra do të fillojë në mënyrë automatike, simboli “ ” do të rishfaqet në ekran kështu që gatimi do të mbarojë në kohën e caktuar.
 • Seite 19 AL - 18...
 • Seite 20 Aksesorët gohet në klauzolat përkatëse, kurrë mos përdorni grilën me gaz pa kapakun Produkti është furnizuar me aksesorë. mbrojtës. Nëse furra juaj ka një skarë që gjithashtu mund të përdorni vepron me gaz, por kapaku mbrojtës mun- aksesorët që keni blerë nga burime të gon, apo është...
 • Seite 21 Skarë teli EasyFix Tabakaja e cekët Pastroni aksesorët plotësisht me ujë të Tabakaja e cekët përdoret për të pjekur ngrohtë, detergjent dhe një leckë të butë të brumë të tilla si bazë torte etj. Për ta pastër gjatë përdorimit të parë. vendosur si duhet tabakanë...
 • Seite 22 PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA kërkojnë pastrim. Gjithsesi; në varësi të E FURRËS TUAJ përdorimit, është e rekomanduar që ju të zëvendësoni ato pas një periudhe të caktuar kohe. PASTRIMI MIRËMBAJTJA Ndërrimi i llambës së furrës Para se të filloni të pastroni furrën tuaj, PARALAJMËRIM: Mirëmbajtja e sigurohuni që...
 • Seite 23 SHËRBIMI DHE jat e transportit në kuti. Vendosni shirita TRANSPORTI mbi sobën në pjesët e sipërme, mbu- lojeni dhe transportoni më vete panelin e gatimit. KËRKESA PARA MARRJES SË Vendosni një letër midis kapakut të SHËRBIMIT sipërm dhe panelit të gatimit, mbuloni kapakun e sipërm, dhe më...
 • Seite 24 Уважаеми потребители, Нашата цел е да Ви предложим висококачествени продукти, които надминават Вашите очаквания. Вашият уред е произведен с помощта на модерни съоръжения и е грижливо тестван за качество. Тези инструкции са изготвени с цел да Ви помогнат да използвате Вашия уред, който е произведен с най- модерните, надеждни...
 • Seite 25 Съдържание Представяне и размери на продукта Предупреждения Подготовка за монтаж и употреба Употреба Почистване и поддръжка Обслужване и транспортиране BG - 26...
 • Seite 26 ПРЕДСТАВЯНЕ И РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТА Панел за управление Дръжка Врата на фурната Долен нагревател (зад плочата) Горен нагревател (зад плочата) Електрически грил Вътрешно осветление Тава Релси Клапи на въздушните отверстия BG - 27...
 • Seite 27: Предупреждения За Безо- Пасност

  опасностите, които ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗО- ПАСНОСТ е възможно да въз- ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА, ПРО- никнат. Децата не ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУК- трябва да си играят ЦИИ ДОКРАЙ. ПАЗЕТЕ ГИ НА УДОБНО МЯСТО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. с уреда. Почистване- то и поддръжката не НАРЪЧНИКЪТ...
 • Seite 28 нете опасността от • ВНИМАНИЕ: С цел късо съединение. избягване възмож- ността от токов • Уредът не е при- удар, преди да прис- годен за употреба тъпите към смяна на с външен таймер или крушката се увере- отделна система за те, че...
 • Seite 29 • ВНИМАНИЕ: Този уред е пред- и т.н.) могат да окажат вредно въздействие върху деца. Пора- назначен единствено за готве- не на храна при условия на би- ди това трябва да бъдат отстра- това употреба и не трябва да нявани незабавно. бъде...
 • Seite 30 • Изключвайте уреда от захран- ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ ването в случаите, когато не И УПОТРЕБА го ползвате за продължителни Изработена от компоненти и материа- периоди. Изключвайте главния ли с най-добро качество, тази модерна, превключвател. Освен това, ко- функционална и практична фурна отго- гато...
 • Seite 31 Необходимите промени в стенните шкафове и аспираторите над вграде- ния комбиниран уред, както и мини- малните височини над борда на фур- ната са показани на изображение 1. Минимално необходимо разстояние между аспиратора и готварския плот е 65 см. В случай че няма такъв, ви- сочината...
 • Seite 32 номощен сервизен представител. Използваният кабел трябва да бъде от тип H05VV-F. – Неправилно свързване може да по- вреди уреда. Повреди от такъв тип Ако фурната е монтирана под гот- не се покриват от гаранцията. варски плот, разстоянието между горния й панел и плота трябва да –...
 • Seite 33 УПОТРЕБА Панел за управление Контролен регулатор за Контролен регулатор за Цифров таймер функциите на фурната функциите на фурната Светлинен индикатор за функциониране на фурната Светлинен индикатор за термостата на фурната Контролен регулатор за функциите на фурната За избор на желаната функция за...
 • Seite 34: Вътрешно Осветление

  Функции на фурната Статично готвене: * Функциите на Вашата фурна могат да се различават от посочените поради различия в моделите. Светлинните индикатори за Вътрешно осветление: функциониране на фурната и на термостата се активират. Горният и долният нагревател се включват. Вътрешното осветление се включва При...
 • Seite 35 както и за покриване на по-голяма н а т е р м о с т а т а с е а к т и в и р а т. повърхност, като при печене на месо. П р ъ с т е н о в и д н и я т и д о л н и я т При...
 • Seite 36 Настройка на времето се активира с тази функция. Времето трябва да бъде зададено 1. Натиснете преди да започнете да използвате „MODE“. Символът фурната. След като уредът е свързан „ “ ще започне да с електрическата мрежа, символът премигва и ще се „А“...
 • Seite 37 3. Използвайте „+“ и 3. И берете „-“, за да настроите желания времеви желаното време за период на готвене край. с помощта на копчетата „+“ и „-“. 4. Текущото време 4. Текущото време ще се появи отново ще се появи отново на...
 • Seite 38 3. Изберете обратно към ръчна функция. желания времеви Настройка на звука период на готвене За да настроите силата на звука с помощта на на звуковото предупреждение, копчетата „+“ и „-“. докато е показан текущият час през деня, натиснете копчетата „+“ и „-“ и точката в средата на 4.
 • Seite 39 BG - 40...
 • Seite 40 Аксесоари правете опит да използвате грил с газов нагревател без предпазен Заедно с продуктът са предоставени капак. Ако Вашата фурна разполага и аксесоари. Можете да използвате с -грил с газов нагревател, но и аксесоари, закупени от други места, предпазният капак липсва...
 • Seite 41 Метална решетка EasyFix Плитка тава Преди първоначална употреба почистете Служи за приготвяне на сладкиши, аксесоарите добре с топла вода, като плодови пити и др. подобни. почистващ препарат и мека кърпа. Сложете тавата върху релсите и я бутнете навътре. • Поставете този аксесоар на правилното...
 • Seite 42 ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖ- чистване с помощта на сухи и пра- КА НА ФУРНАТА хообразни почистващи препарати. Каталитичните емайлирани панели на продукта отзад и отстрани на ПОЧИСТВАНЕ въ-трешната рамка не се нуждаят от почистване. Въпреки това, в зависи-мост от честотата на Преди...
 • Seite 43 ОБСЛУЖВНЕ И ТРАНС- транспортирайте в нея. Спазвайте ПОРТИРАНЕ символите за транспортиране върху опаковката. Залепете горните части на фурната, както и решетките за на- ПРЕДИ ДА ПОТЪРСИТЕ СЕР- гревателните панели. ВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ Поставете хартия между горното по- критие и нагревателния панел, по- Фурната...
 • Seite 44 Vážený zákazníku, naším cílem je vám nabízet vysoce kvalitní produkty, které překročí vaše očekávání. Váš spotřebič je vyroben v moderních závodech a je pečlivě testován ohledně kva- lity. Tento návod je připraven tak, aby vám pomohl s použitím vašeho spotřebič, který...
 • Seite 45 Obsah Prezentace a velikost produktu Varování Příprava k instalaci a použití Použití trouby Čištění a údržba vašeho produktu Servis a přeprava CZ - 49...
 • Seite 46 PREZENTACE A VELIKOST PRODUKTU Ovládací panel Rukojeť Dveře trouby Spodní topný prvek (za deskou) Horní topný prvek (za deskou) Drátěná police Světlo v troubě Zásobník Přihrádky Závěrky odsávání CZ - 50...
 • Seite 47 hrát. Čištění a údržba BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ nesmí být prováděny TYTO POKYNY SI PŘEČTĚTE PEČLI- VĚ JEŠTĚ NEŽ ZAČNETE SPOTŘE- dětmi bez dohledu BIČ POUŽÍVAT A UCHOVEJTE JE NA dospělé osoby. PRAKTICKÉM MÍSTĚ, KDE JE V PŘÍ- PADĚ POTŘEBY NALEZNETE. • VAROVÁNÍ: Spotře- bič...
 • Seite 48 • Během použití se vaření nebo grilování spotřebič zahřeje. se mohou přístupné Dávejte pozor, abyste části zahřát. Malé děti se nedotkli topných udržujte mimo dosah. prvků. • Během použití se • Váš spotřebič je vyrobený v sou- ladu se všemi platnými a meziná- mohou rukojeti při rodními směrnicemi a nařízeními.
 • Seite 49 Během použití pozor, abyste příslušenstvím ne- narazili do skla. • Při prvním spuštění se může obje- vit určitý zápach, způsobený izo- • Během instalace zkontrolujte, zda lačními materiály a topnými prvky. není napájecí kabel zaklíněný. Proto, než troubu použijete, ne- Je-li napájecí...
 • Seite 50 otevřené, nic na ně nepokládej- PŘÍPRAVA NA INSTALACI A PO- te. Mohli byste narušit rovnováhu UŽITÍ spotřebiče nebo rozbít kryt. Tato moderní, funkční a praktická trou- • Do zásuvky nedávejte hořlavé věci ba vyrobená z nejkvalitnějších částí a (nylon, platové sáčky, papír, látky, materiálů...
 • Seite 51 Proveďte nutné změny na okolních skříň- kách, stejně tak dodržte minimální výšku od plotny, jak je znázorněno na Obr. 1. Odsávací ventilátor musí mít minimál- ní výšku 65 cm od plotny. V případě, že nemáte žádný odsávací ventilátor, výška nesmí být nižší než 70 cm. DESKA INSTALACE VESTAVĚNÉ...
 • Seite 52 okruhu 220-240V~, v případě jiných hodnot okamžitě kontaktujte autorizo- vaný servis. – Výrobce prohlašuje, že nenese žádnou zodpovědnost za škodu a ztrátu jakékoli povahy vyplývající z nedodržení bezpečnostních no- Je-li trouba nainstalovaná pod plotnou, rem! vzdálenost mezi pracovní plochou a horním panelem trouby musí...
 • Seite 53: Použití Trouby

  POUŽITÍ TROUBY Ovládací panel Tlačítko ovládání trouby Digitální časovač Tlačítko ovládání trouby Světlo termostatu v troubě Světlo v troubě Tlačítko ovládání trouby Pro výběr požadované funkce vaření otočte kolečkem na symbol s detaily funkce trouby, jak je vysvětleno v násle- dující...
 • Seite 54: Funkce Rozmrazování

  Funkce trouby Statická funkce vaření: * Funkce vaší trouby se mohou v závis- Zapne se termostat a výstražné kontrol- losti na modelu produktu lišit. ky trouby, spustí se spodní a horní top- Světlo v troubě né prvky. Statická funkce vaření vyza- řuje teplo a zajišťuje rovnoměrné...
 • Seite 55 Během grilování musí být dveře trouby Použití digitálního dotykového časovače zavřené a teplotu trouby je třeba nastavit na 190 F u n k c e D v o j i t ý g r i l a ventilátor: Zapne se termostat a výstražné kontrolky trouby, spustí...
 • Seite 56 libovolného tlačítka zvukové upozornění zrušíte. Stiskněte a podržte 3. Po několika tlačítko “MODE” po dobu 2 sekund, sekundách tečka symbol “ ” zmizí a zobrazí se hodiny. přestane blikat a zůstane svítit. Poloautomatické nastavení času (doba vaření) Tato funkce vám umožní vařit po určitou dobu.
 • Seite 57 trouby. 2. Opakovaně stiskněte tlačítko 1. Pomocí ovládacích knoflíků vyberte “MODE”, dokud se požadovanou funkci vaření a teplotu. na displeji nezobrazí symbol “dur”. 2. Opakovaně Symbol “A” začne stiskněte tlačítko blikat. “MODE”, dokud se na displeji 3. Pomocí tlačítek nezobrazí symbol “+”...
 • Seite 58 Stiskněte a podržte tlačítko “MODE” po dobu 2 sekund, symbol “A” zmizí a časovač se přepne zpět na manuální provoz. Nastavení zvuku Chcete-li upravit hlasitost zvukového upozornění, stiskněte tlačítka “+” a “-”, zatímco je na displeji zobrazen aktuální čas. Tečka uprostřed obrazovky začne blikat.
 • Seite 59 CZ - 63...
 • Seite 60 Příslušenství o náhradní díl. Produkt se dodává s příslušenstvím. Příslušenství Rovněž můžete použít příslušenství, Příslušenství vaší trouby se může lišit které koupíte z jiných zdrojů, ale musí s ohledem na model produktu. být teplu vzdorné. Rovněž můžete použít skleněné nádobí, formy na Drátěná...
 • Seite 61 Drátěný rošt EasyFix Před prvním použitím příslušenství důkladně umyjte v teplé vodě s mycím prostředkem. Použijte čistý měkký hadr. Hluboký plech Hluboký plech se používá k pečení dušeného masa. Abyste ho do trouby • Vložte příslušenství na správnou pozici umístili správně, zasuňte ho do držáků do trouby.
 • Seite 62 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA VAŠÍ se doporučuje, abyste je po určitém TROUBY čase vyměnili. ÚDRŽBA Výměna lampy trouby ČIŠTĚNÍ VAROVÁNÍ: Údržbu tohoto spotřebiče smí provádět pouze Než s čištěním trouby začněte, ujistěte zaměstnanec autorizovaného se, zda je veškeré ovládání vypnuto servisu nebo kvalifikovaný technik. a zda váš...
 • Seite 63 SERVIS A PŘEPRAVA Do přední části krytu přilepte kartón nebo papíru, stejně tak na vnitřní část skla a vyjměte drátěnou mřížku CO JE TŘEBA UDĚLAT, NEŽ a pekáče z trouby, aby nedošlo k jejímu BUDETE KONTAKTOVAT poškození během přepravy. Kryt trouby SERVIS rovněž...
 • Seite 64 Sehr verehrte/r Kunde/in, Unser Ziel ist es, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Produkt zur Verfügung zu stellen, das Ihre Erwartungen sogar noch übertrifft. Ihr Gerät wurde in modernen Herstellungseinrichtungen produziert und seine Qualität sorgfältig getestet. Dieses Handbuch wurde erstellt, um Sie bei der Verwendung Ihres Haushaltsgeräts zu un- terstützen, das mit modernster Technik, Sorgfalt und höchster Qualität hergestellt wurde.
 • Seite 65 Inhalt Vorstellung und Abmessungen des Produkts Warnhinweise Vorbereitung des Einbaus und der Verwendung Den Backofen verwenden Reinigung und Wartung Ihres Produkts Reparatur und Transport DE - 72...
 • Seite 66: Vorstellung Und Abmessungen Des Produkts

  VORSTELLUNG UND ABMESSUNGEN DES PRODUKTS Steuertafel Griff Backofentür Unteres Heizelement (hinter der Platte) Oberes Heizelement (hinter der Platte) Drahtgrill Backofenlampe Blech Schienen Luftauslassklappen DE - 73...
 • Seite 67: Sicherheitshinweise

  kennen. Kinder dürfen SICHERHEITSHINWEISE nicht mit dem Gerät LESEN SIE SICH DIESE ANLEITUNG VOLLSTÄNDIG UND SORGFÄLTIG spielen. Die Reinigung VOR DER VERWENDUNG IHRES und Wartung sollte von GERÄTS DURCH UND BEWAHREN Kindern nicht ohne SIE SIE FÜR SPÄTER AN EINEM LE- ICHT ERREICHBAREN ORT AUF.
 • Seite 68 bedienung vorgesehen. vermeiden. • Das Gerät wird • VORSICHT: Berührba- während seiner Ver- re Teile können beim wendung heiß. Passen Braten oder Grillen sehr Sie auf, dass Sie nicht heiß sein. Kleine Kinder die Heizelemente im müssen immer fernge- Inneren des Backofens halten werden.
 • Seite 69: Einbauhinweise

  Sicherheitsmaßnahme ergriffen, terialien (z.B. Schränke) müssen um Ihre Sicherheit zu garantieren. einer Temperatur von min. 100°C Da das Glas brechen kann, sollten widerstehen können. Sie beim Reinigen vorsichtig sein, Während der Verwendung um Kratzer zu vermeiden. Verme- • Wenn Sie Ihren Backofen das iden Sie, das Zubehör gegen das ersten Mal verwenden, können Glas schlägt oder anstößt.
 • Seite 70: Vorbereitung Des Einbaus Und Der Verwendung

  nicht verwenden, drehen Sie das VORBEREITUNG DES EINBAUS Gasventil zu. UND DER VERWENDUNG • Achten Sie darauf, dass die Be- Dieser moderne, funktionale und prak- dienknöpfe des Backofens immer tische Backofen wurde aus den hoch- auf "0" (Aus) stehen, wenn sie wertigsten Bestandteilen und Materiali- nicht benutzt werden.
 • Seite 71: Installation Des Backofens

  Wandschränken Dunstab- zugshauben über dem eingebauten Kombinationsprodukt erforderliche Änderungen sowie die Maximalhöhen über der Herdplatte sind in Abbildung 1 enthalten. Dementsprechend muss sich die Dunstabzugshaube in einer Mindesthöhe von 65 cm über der Herd- platte befinden. Wenn kein Abluftven- tilator vorhanden ist, muss die Höhe nicht weniger als 70 cm betragen.
 • Seite 72: Stromanschluss Und Sicherheit Des Einbauherds

  H05VV-F Kabel verwendet werden. – Eine fehlerhafte Verdrahtung kann zu Schäden am Backofen führen. Ein derartiger Schaden ist nicht von der Garantie gedeckt. Wenn der Backofen unter einem Koch- – Das Gerät ist dafür konstruiert, um mit feld eingebaut wird, dann muss der einer Spannung von 220-240V~ betri- Abstand zwischen der Arbeitsplatte eben zu werden.
 • Seite 73: Verwendung Des Herds

  VERWENDUNG DES HERDS Steuertafel Herdfunktionskontrollknopf Herdfunktionskontrollknopf Digitaler Timer Thermostatanzeigelicht Ofenfunktionslampe Herdfunktionskontrollknopf Zur Auswahl der gewünschten Koch- funktion drehen Sie den Knopf auf das entsprechende Symbol. Die Einzelhe- iten zu den Herdfunktionen finden Sie im nächsten Abschnitt. Herdfunktionskontrollknopf Zur Auswahl der gewünschten Koch- funktion drehen Sie den Knopf auf das entsprechende Symbol.
 • Seite 74: Backofen-Funktionen

  Backofenfunktionen Ober- und Unterhitze Funktion: * Die Funktionen Ihres Backofens kön- nen je nach Modell Ihres Produkts un- Der Thermostat und die Warnlampe terschiedlich sein. des Backofens schaltet sich ein, das untere und obere Heizelement heizen Backofenlampe: sich auf. Die Ober-/Unterhitze-Funkti- on gibt Wärme ab, um Speisen auf den Nur die Backofenlampe wird eingeschal- oberen und unteren Blechen gleichzei-...
 • Seite 75: Zeit Einstellen

  Drahtgitter leicht mit Öl ein, um ein Anhaften Der Thermostat und die Warnlampe des der Speisen zu verhindern und stellen Backofens schaltet sich ein, das untere Sie die Speisen in die Mitte des Gitters. Heizelement heizt sich auf und der Lüfter Stellen Sie immer ein Blech darunter, schaltet sich ein.
 • Seite 76 Stromversorgung blinken die Symbole 1. Betätigen Sie “A” und “00:00”oder “ “12:00” in der „MODE“. Das Anzeige. Symbol „ “ beginnt 1. Drücken Sie zu blinken und die "MODE" für 2 Anzeige „000“ Sekunden, um die erscheint. Tastensperre zu deaktivieren, und der 2.
 • Seite 77 3. Stellen Sie mit 3. Wählen Sie di „+“ und „-“ die gewünschte Garzeit gewünschte Endzeit mit den Tasten „+“ ein. und „-“ aus. 4. Die aktuelle 4. Die aktuelle Uhrzeit erscheint Uhrzeit erscheint wieder am Display wieder am Display und die Symbole und die Symbole “A”...
 • Seite 78: Signaleinstellung

  3. Wählen Sie die das Symbol "A" und der Timer schaltet gewünschte Garzeit wieder auf die manuelle Funktion um. mit den Tasten „+“ Signaleinstellung und „-“ aus. Passen Sie während der Anzeige der aktuellen Tageszeit die Lautstärke der akustischen Erinnerung an, indem Sie die Tasten „+“...
 • Seite 79 DE - 86...
 • Seite 80: Backofenzubehör

  Zubehör können Wasser in das Blech füllen, um die Reinigung zu erleichtern. Wie schon Das Produkt wird mit Zubehör ausgelie- entsprechenden Absätzen fert. Sie können auch aus anderen Qu- erklärt, versuchen Sie niemals, einen ellen beschafftes Zubehör verwenden, gasbetriebenen Grillbrenner ohne dieses muss jedoch hitze- und feuerfest Grillschutzdeckel zu verwenden.
 • Seite 81 Der EasyFix-Gittereinsatz Reinigen Sie das Zubehör vor der ersten ACHTUNG- Schieben Sie das Gitter Verwendung gründlich mit warmem Wasser, richtig in eine entsprechende Schiene Spülmittel und einem weichen, sauberen in der Bratröhre ein und drücken es Tuch. nach hinten. • Setzen Sie das Zubehör an der richtigen Stelle in das Gerät ein.
 • Seite 82: Reinigung Und Wartung Ihres Backofens

  REINIGUNG UND tauchtes, Tuch aus. Dann wischen WARTUNG IHRES Sie ihn nochmal mit einem feuchten Tuch aus und wischen ihn dann BACKOFENS trocken. Eine vollständige Reinigung Troc-kenpulverreinigern. einem Herd mit katalytisch emaillierten REINIGUNG Zargen müssen die hintere und die Seitenwände Innenrahmens Bevor Sie mit der Reinigung Ihres Bac- nicht...
 • Seite 83: Informationen Zum Transport

  INFORMATIONEN ZUM TRANSPORT Wenn Sie Ihren Backofen transportie- ren möchten: Heben Sie den Originalverpackung skarton des Backofens auf und trans- portieren Sieden Ofen darin, wenn es erforderlich ist. Befolgen Sie die Transporthinweise auf dem Karton. Befestigen Sie die Bestandteile des REPARATUR UND Kochfeldes auf den Kochplatten mittels TRANSPORT...
 • Seite 84 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde produkter af høj kvalitet, der overstiger dine forventninger. Apparatet er fremstillet i moderne faciliteter og er omhyggeligt testet for kvalitet. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge apparatet, der er fremstillet ved hjælp af den seneste teknologi med tillid og maksimal effektivitet.
 • Seite 85 Indhold Præsentation og størrelse af produktet Advarsler Forberedelse til installation og brug Brug af ovnen Rengøring og vedligeholdelse af dit produkt Service og transport DK - 95...
 • Seite 86 PRÆSENTATION OG STØRRELSE AF PRODUKTET Kontrolpanel Håndtag Ovnlåge Nederste varmelegeme (bag pladen) Øverste varmelegeme (bag pladen) Tråd- grill Ovnlys Bakke Skinner Lukning for luftudtag DK - 96...
 • Seite 87: Sikkerhedsadvarsler

  Rengøring og vedligehol- SIKKERHEDSADVARSLER delse skal ikke udføres LÆS DISSE INSTRUKTIONER OMHY- GGELIGT OG FULDSTÆNDIGT FØR af børn uden opsyn. ANVENDELSE AF APPARATET OG • ADVARSEL: Ap- LÆG DEM DEREFTER PÅ ET PRAK- TISK STED SOM REFERENCE, HVIS paratet og dets DET BLIVER NØDVENDIGT.
 • Seite 88 ses for ikke at berøre holdes væk. varmeelementerne inde i ovnen. • Apparatet er fremstillet i overens- stemmelse med alle gældende lo- • Håndtag anvendt i en kale og internationale standarder. kort periode kan blive • Vedligeholdelse og reparationsar- varme under brug. bejde skal udføres af autoriserede serviceteknikere.
 • Seite 89 kilet fast under installationen. Hvis isoleringsmaterialet varme- elementerne. Før du bruger ov- netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, nen, bør du derfor tænde den på dennes servicetekniker eller en højeste temperatur i 45 minutter. tilsvarende kvalificeret fagmand Samtidigt skal du sørge for kraf- for at undgå...
 • Seite 90 • Når ovnens låge eller skuffe står indeholder regler, som er nødvendige åbne, må der ikke stilles noget på for korrekt placering og service. De bør dem. Du kan bringe apparatet ud læses fuldt ud, især af den tekniker, af balance eller knække låget. som skal placere ovnen.
 • Seite 91 KOGEPLADE INSTALLATION AF INDBYGNINGSOVNEN Sæt ovnen ind i skabet ved at skub- be den fremad. Åbn ovnlågen, og sæt 2 skruer ind i hullerne på ovnrammen. Når ovnrammen støder på skabets væg, skal skruerne skrues i. DK - 101...
 • Seite 92 kelligt fra ovennævnte værdi, skal det autoriserede servicecenter kontaktes omgående. – Producentvirksomheden erklærer, at den ikke bærer noget ans- Hvis ovnen installeres under en kogep- var overhovedet for skader og lade, skal afstanden mellem bordplade tab af enhver art som følge af og toppanelet på...
 • Seite 93: Brug Af Ovnen

  BRUG AF OVNEN Kontrolpanel Ovnfunktionskontrolknap Ovnfunktionskontrolknap Digital Timer Ovntermostatlys Ovnlys Ovnfunktionskontrolknap For at vælge den ønskede tilbered- ningsfunktion skal knappen drejes hen til det tilsvarende symbol. Detaljerne omkring ovnens funktioner er forklaret i næste afsnit. Ovnfunktionskontrolknap For at vælge den ønskede tilbered- ningsfunktion skal knappen drejes hen til det tilsvarende symbol.
 • Seite 94 Ovnfunktioner Statisk tilberedningsfunktion * Funktionerne i din ovn kan være an- Ovnens termostat og advarselslamper derledes afhængigt af ovnens model. vil blive tændt, og både det øverste og Ovnlys nederste varmelegeme vil begynde at varme. Den statiske tilberedningsfunk- tion afgiver varme. Sikrer jævn tilbe- Kun ovnlyset vil tændes, og det forbli- redning fra oven og fra neden.
 • Seite 95 Ovnens termostat og advarselslamper Nederste vil blive tændt, og både grillelementet og opvarmningsfunktion og det øverste varmelegeme vil begynde at ventilator: varme. Denne funktion bruges til hurtigere Ovnens termostat og advarselslamper vil grilning og til at dække større overflader blive tændt, og nederste varmelegeme af maden, såsom grilning af kød.
 • Seite 96 vises symbolet "A" og "00:00", eller 2. Vælg det også begynder “12:00” at blinke på ønskede tidsrum displayet. ved hjælp af tasterne "+" og "-", 1. Tryk på “MODE” mens blinker. i 2 sekunder for at deaktivere nøglelåsen. Prikken midt på displayet 3.
 • Seite 97 Ovnen slukkes, når timeren når til nul. 4. Den aktuelle tid Der lyder en hørbar advarsel. Symbolet vises på displayet "A" begynder at blinke. Drej begge igen, og symbolerne betjeningsknapper til positionen "0", “A" og " " forbliver og tryk på hvilken som helst tast på tændt.
 • Seite 98 5. Vælg det ønskede sluttidspunkt ved hjælp af tasterne "+" og "-"." "-symbolet forsvinder. Føj tilberedningstiden til det aktuelle tidspunkt på dagen. Du kan indstille tiden med op til 23 timer og 59 minutter efter dette tidspunkt. 6. Den aktuelle tid vises på...
 • Seite 99 DK - 109...
 • Seite 100: Ovntilbehør

  Tilbehør du bestille en reservedel fra der nærmeste servicecenter.. Ovnen leveres med tilbehør. Du kan også bruge tilbehør, du køber fra andre Ovntilbehør kilder, men de skal være resistente over Tilbehøret til din ovn kan være anderle- for varme og ild. Du kan også bruge des på...
 • Seite 101 EasyFix trådhylde Rengør tilbehøret grundigt med varmt vand, rengøringsmiddel og en blød klud ved første brug. Bradepande Bradepanden bruges til at tilberede stuvninger. Anbring bradepanden i en rille efter ønske, og skub den helt ba- • Indsæt tilbehøret i den korrekte position inde i ovnen.
 • Seite 102 RENGØRING OG talytisk emaljerede rammer er det VEDLIGEHOLDELSE AF ikke nødvendigt rengøre sidevæggene og bagvæggen. Men, DIN OVN afhængigt af brug, anbefales det at udskifte dem efter en vis tid. RENGØRING VEDLGEHOLDELSE Udskiftning af ovnpæren Inden du begynder at rengøre din ovn, skal du sørge for, at alle knapper er ADVARSEL: Vedligeholdelse af slukket, og apparatet er afkølet.
 • Seite 103 SERVICE OG TRANSPORT Læg derefter papir mellem den øvre beskyttelse og ovnens kontrolpanel, tildæk den øverste beskyttelse og tape KRAV FØR SERVICETILKALD på siderne af ovnen. Hvis ovnen ikke fungerer: Tape pap eller papir på forsiden af det Ovnen kan være koblet fra lysnettet. indvendige glas, da dette vil være eg- Der kan have været et strømafbrud.
 • Seite 104 Estimado cliente: Nuestro objetivo es ofrecerle productos de alta calidad que superen sus expecta- tivas. Su electrodoméstico se ha fabricado en instalaciones modernas y ha sido sometido, en particular, a pruebas de calidad. Este manual se ha preparado para ayudarle a utilizar su electrodoméstico, que se ha fabricado con la tecnología más reciente, con confianza y con la máxima eficiencia.
 • Seite 105 Índice Presentación y dimensiones del producto Advertencias Preparación para la instalación y el uso Uso del horno Limpieza y mantenimiento del producto Servicio técnico y transporte ES - 118...
 • Seite 106 PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES DEL PRODUCTO Panel de control Tirador Puerta del horno Elemento calefactor inferior (detrás de la placa) Elemento calefactor superior (detrás de la placa) Parrilla Luz del horno Bandeja Estantes Aberturas de salida de aire ES - 119...
 • Seite 107: Advertencias De Seguridad

  no deben jugar con el ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD electrodoméstico. La LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATEN- TAMENTE Y EN SU TOTALIDAD ANTES limpieza y el manteni- DE USAR EL ELECTRODOMÉSTICO. miento por parte del GUÁRDELAS EN UN LUGAR ADE- usuario no deben ser CUADO PARA CONSULTARLAS EN CASO NECESARIO.
 • Seite 108 con un temporizador electrodoméstico esté externo o un sistema apagado antes de de mando a distancia cambiar la bombilla independiente. para evitar la posibili- dad de sufrir una des- • El electrodoméstico carga eléctrica. se calienta al utilizarlo. Debe prestar atención •...
 • Seite 109 se ha diseñado exclusivamen- el electrodoméstico y póngase te para cocinar alimentos y se le en contacto de inmediato con un debe dar exclusivamente un uso agente del servicio técnico au- doméstico e interior. No se debe torizado. Como los materiales utilizar con ningún otro fin ni con utilizados en el embalaje (nylon, ninguna otra aplicación como, por...
 • Seite 110 har agua a las llamas provocadas SIEMPRE PIEZAS DE RECAM- por aceites. Cubra la sartén o la BIO ORIGINALES Y QUE ACUDA freidora con su tapa para ahogar EXCLUSIVAMENTE A NUEST- la llama que se haya producido en ROS AGENTES DE SERVICIO ese caso y apague la placa.
 • Seite 111 En la figura 1 se muestran los cambi- os necesarios en los armarios de pared y los extractores que se encuentran por encima del producto combinado integ- rado, así como las alturas mínimas del tablero del horno. Por consiguiente, el extractor debe encontrarse a una altu- ra mínima de 65 cm de la tabla de la placa.
 • Seite 112 – Los cables defectuosos pueden pro- vocar daños en el electrodoméstico. Esos daños no están cubiertos por la garantía. – El electrodoméstico se ha diseñado Si el horno se instala debajo de una para funcionar con una corriente de placa, la distancia entre la encimera 220-240 V.
 • Seite 113: Uso Del Horno

  USO DEL HORNO Panel de control Botón de control de Botón de control de Temporizador funciones del horno funciones del horno digital Luz de funcionamiento del horno Luz del termostato del horno Botón de control de funciones del horno Para seleccionar la función de cocción que desee, gire el botón hasta el símbolo correspondiente.
 • Seite 114 Funciones del horno Función de cocción estática: * Las funciones del horno pueden variar según el modelo del producto. El termostato y las luces de adverten- cia del horno se encenderán y los ele- Lámpara del horno: mentos calefactores inferior y superior se pondrán en marcha.
 • Seite 115 función ventilador y coloque los alimentos en el centro de la elemento calefactor inferior es ideal parrilla. Coloque siempre una bandeja debajo para recoger las posibles gotas de para hornear alimento de manera aceite o grasa. Se recomienda precalentar el uniforme y en poco tiempo.
 • Seite 116 3. El símbolo “ ” se 2. Ajuste el tiempo quedará iluminado, mientras el punto se guardará la hora parpadea con las y se ajustará el teclas “+” y “-”. aviso. Cuando el temporizador llegue a cero, se escuchará una señal acústica de 3.
 • Seite 117 automática cualquier tecla del temporizador para detener la señal acústica de aviso. Pulse “MODE” durante 2 segundos, Esta función se utiliza para iniciar la el símbolo “A” desaparecerá y el cocción tras un determinado periodo temporizador volverá a la función de tiempo y durante una determinada manual.
 • Seite 118 6. Aparecerá de nuevo la hora actual en la pantalla, y los símbolos “A”, permanecerán iluminados. Se calculará el tiempo de funcionamiento y el símbolo “ ” volverá a aparecer en la pantalla de forma automática para que la cocción termine a la hora de finalización establecida.
 • Seite 119 ES - 132...
 • Seite 120: Accesorios Del Horno

  Accesorios facilitar la limpieza. Tal como se explica en los apartados correspondientes, no El producto se suministra con accesori- debe intentar usar el quemador de par- os. También puede usar los accesorios rilla que funciona con gas sin la tapa de que adquiera de otros comerciantes, protección de la parrilla.
 • Seite 121 La rejilla EasyFix Bandeja de poca profundidad Limpie bien los accesorios con agua La bandeja de poca profundidad se utili- caliente, detergente y un paño limpio suave cuando vaya a utilizarlos por primera vez. za para hacer dulces, como flanes, etc. Para colocar la bandeja correctamente en el hueco del horno, colóquela en cu- alquier nivel y empújela hacia atrás.
 • Seite 122: Limpiezay Mantenimiento Del Horno

  LIMPIEZA respecta a las estructuras catalíticas Y MANTENIMIENTO DEL de esmalte producto, necesario limpiar las paredes trasera HORNO y laterales de la estructura interior. Sin embargo, dependiendo del uso, se recomienda cambiarlas después LIMPIEZA de un tiempo. Antes de empezar a limpiar el horno, MANTENIMIENTO asegúrese de que todos los botones de control estén desactivados y que el...
 • Seite 123 SERVICIO TÉCNICO superiores y las tapas de las ollas y sar- tenes a los paneles de cocción. Y TRANSPORTE Coloque papel entre el protector su- perior y el panel de cocción, cubra el PASOS A SEGUIR ANTES DE protector superior y, a continuación, AVISAR AL SERVICIO TÉCNICO sujételos a las superficies laterales del horno.
 • Seite 124 Caro Cliente, O nosso objetivo é oferecer-lhe produtos de alta qualidade e que superem as suas expetativas. O seu eletrodoméstico é produzido em unidades modernas e a sua qualidade é minuciosamente testada. Este manual foi preparado para o ajudar a usar o seu eletrodoméstico, produzido usando as mais recentes tecnologias com confiânça e o máximo de eficácia.
 • Seite 125: Inhaltsverzeichnis

  Conteúdos Apresentação e tamanho do produto Avisos Preparação para instalar e usar Utilização do forno Limpeza e manutenção do seu produto Assistência técnica e transporte PT - 141...
 • Seite 126: Apresentação E Tamanho Do Produto

  APRESENTAÇÃO E TAMANHO DO PRODUTO Painel de controlo Pega Porta do forno Elemento aquecedor inferior (atrás da placa) Elemento aquecedor superior (atrás da placa) Grelhador Luz do forno Tabuleiro Grelhas Palhetas da saída de ar PT - 142...
 • Seite 127: Avisos De Segurança

  tejam conscientes AVISOS DE SEGURANÇA dos perigos envolvi- LEIA ESTAS INSTRUÇÕES CUIDADO E NO TOTAL ANTES DE dos. As crianças não USAR O SEU ELETRODOMÉSTICO, devem brincar com E MANTENHA-AS NUM LOCAL CON- VENIENTE PARA CONSULTAR QU- o eletrodoméstico. ANDO NECESSÁRIO. A limpeza e a manutenção do ESTE MANUAL FOI PREPARADO EM...
 • Seite 128 gue o eletrodoméstico pois podem ris- para evitar a possi- car a superfície, bilidade de choques o que terá como elétricos. consequência o fraci- onamento do vidro ou • O eletrodoméstico danos na superfície. não se destina a fun- • Não use agentes cionar através de um de limpeza a va- temporizador externo...
 • Seite 129 técnicos não autorizados podem • O eletrodoméstico tem de ser ins- colocá-lo em perigo. É perigoso talado por um técnico autorizado alterar ou modificar de qualqu- e colocado em funcionamento. er modo as especificações do O produtor não se responsabiliza eletrodoméstico.
 • Seite 130: Preparação Para Instalare Usar

  ou combustíveis sobre ou perto do role para limpar o painel de controle. eletrodoméstico quando este esti- • PARA MANTER EFICÁCIA ver em funcionamento. SEGURANÇA • Use sempre luvas para retirar ELETRODOMÉSTICO, RECO- e colocar alimentos no forno. MENDAMOS QUE USE SEMPRE •...
 • Seite 131 As alterações exigidas a comparti- mentos de parede e exaustores sobre o produto combinado encastrado, as- sim como as alturas mínimas da placa do forno são apresentadas na figura 1. Em conformidade, o exaustor deve estar a uma altura mínima de 65 cm da placa do fogão.
 • Seite 132 H05VV-F. – Uma instalação defeituosa pode da- nificar o eletrodoméstico. Tais danos não serão cobertos pela garantia. – O eletrodoméstico foi projetado para Se o forno for instalado sobre uma placa se ligar a 220-240V~. Se a eletri- de fogão, a distância entre a bancada cidade for diferente do valor acima e o painel superior do forno deve ser de, no mínimo, 50 mm e a distância entre...
 • Seite 133: Utilização Do Forno

  UTILIZAÇÃO DO FORNO Painel de controlo Manípulo de controle Manípulo de controle Temporizador de função do forno de função do forno digital Luz de funcionamento do forno Luz de funcionamento do forno Manípulo de controle de função do forno Para selecionar a função de coze- dura desejada, gire o manípulo para o símbolo relacionado;...
 • Seite 134 Funções do forno Função de cozedura estática: * As funções do forno podem ser diferen- O termostato do forno e as luzes de tes devido ao modelo do seu produto. aviso serão ligados, os elementos aqu- Lâmpada do forno: ecedores inferior e superior começarão a funcionar.
 • Seite 135: Ajuste Do Temporizador

  a grelha com óleo para evitar que os inferior e a ventoinha começarão a alimentos se colem e coloque-os no funcionar. meio desta. Coloque sempre um tabuleiro A função de ventoinha e de aquecimento por baixo para apanhar gotas de óleo inferior ideal para cozinhar alimentos, ou gordura.
 • Seite 136 2. Selecione o 1. Prima o botão período de tempo “MODE” durante desejado com as 2 segundos para teclas “+” e “-” desativar o bloqueio enquanto “ ” estiver de teclas. O ponto a piscar. que se encontra no meio do mostrador começará...
 • Seite 137 Quando o temporizador chegar a zero, 4. O tempo atual o forno desligar-se-á e será emitido u voltará a aparecer aviso sonoro. O símbolo “A” piscará. no mostrador e os Rode os dois botões de controlo para a símbolos “A” e “ ” posição “0”...
 • Seite 138 botão. Após um breve período, o som 5. Selecione o tempo de fim selecionado será guardado. desejado com as teclas “+” e “-”. O símbolo “ ” desaparecerá. Adicione o período de cozedura à hora atual do dia. Pode definir um tempo até 23 horas e 59 minutos após esta hora.
 • Seite 139 PT - 156...
 • Seite 140 Acessórios ona a gás sem a tampa de proteção do grelhador. Se o seu forno tiver um bico Este produto é fornecido com acessórios. do grelhador que funcione a gás, mas Pode também usar acessórios que não tem proteção térmica do grelhador, comprar noutras fontes, sendo que terão ou se estiver danificada e não puder ser de ser resistentes ao calor e ao fogo.
 • Seite 141 Grelha EasyFix Tabuleiro raso Antes da primeira utilização, limpe bem os O tabuleiro raso é usado para assar acessórios com água morna, detergente doces, como pudins, etc. Para colo- e um pano limpo macio. car o tabuleiro corretamente na cavi- dade, coloque-o em qualquer encaixe e empurre-o para trás.
 • Seite 142 com armação de esmalte catalítica, as LIMPEZA E MANUTENÇÃO paredes traseira e laterais da armação DO SEU FORNO interior não necessitam de ser limpas. No entanto, dependendo da utilização, recomenda-se que as substitua ao fim CLEANING de um certo período de tempo. Antes de começar a limpar o seu forno, MANUTENÇÃO certifique-se de que todos os botões...
 • Seite 143: Assistência Técnicae Transporte

  ASSISTÊNCIA TÉCNICA va as partes superior do forno, tampas E TRANSPORTE e panelas transportadoras aos painéis de cozedura. Coloque papel entre a cobertura supe- EXIGÊNCIAS ANTES DE rior e o painel de cozedura, tape a co- CONTACTAR A ASSISTÊNCIA bertura superior e em seguida prenda TÉCNICA com fita adesiva às superfícies laterais do forno.
 • Seite 144 Service & Support Visit Our Website sharphomeappliances.com...

Inhaltsverzeichnis