Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Electrolux WELL WA51-303-Serie Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für WELL WA51-303-Serie:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 104
Models:
Classified as Internal

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Electrolux WELL WA51-303-Serie

 • Seite 1 Models: Classified as Internal...
 • Seite 2 WA51-303 & WA51-304 series WA71-304 & WA71-305 series Classified as Internal...
 • Seite 3: General Safety Information

  OPERATING MANUAL Thank you for choosing the Electrolux WELL A7 / A5 series air purifier. Always use original Electrolux consumables, accessories and spare parts to get the best results out of your unit. This appliance is designed with the environment in mind and hence all plastic parts are marked for recycling purposes.
 • Seite 4 Do not cut or damage the power cord. If the supplied power cord is damaged, it should only be replaced by Electrolux, its service agent or similarly qualified persons. This unit contains no user serviceable parts. Always call an authorized Electrolux servicer for repairs.
 • Seite 5: Before Starting

  In the event of a malfunction (sparks, burning smell, etc.), immediately stop the operation, disconnect the power cord, and call an authorized Electrolux servicer. Do not operate the unit with wet hands. Do not pull on the power cord.
 • Seite 6 KEY COMPONETNS OF WELL A7 / A5 SERIES AIR PURIFIERS Removable & customizable front panel Power cord cavity Front panel magnets Fan motor cavity, grill Mesh pre-filter RFID tag(s) Ultrafine particle filter Front panel hooks Classified as Internal...
 • Seite 7 NOTE: Your specific model may not have all the components and features listed within this USER MANUAL. Please check the product packaging OR the product specification page on our website for exact details of your model. Electrolux reserves the right to change information contained herein without notice. Classified as Internal...
 • Seite 8 Classified as Internal...
 • Seite 9 UNBOXING & SETUP – picture pages 6-7 Please be careful while unboxing the air purifier. The unit has several detachable components which may have come loose in transport, so open the box with care and while placed on a large flat surface OR the floor. 1.
 • Seite 10 b. Lift the unit and place it next to the power socket to be used. c. Ensure a clearance of at least 30 cm between front (air inlet) and at least 20 cm between right side (sensor window) of the unit and other surfaces. Also ensure ample free space above the top (air outlet grill), so the unit can operate at its best in spreading pure air through the room.
 • Seite 11 and the UI display’s type & intensity level. The fan speed cannot be adjusted manually by the user under this mode. Please see the AIR QUALITY INDICATOR section for more details. NOTE: The AQI light will turn off completely in a dark room when the unit is in smart mode, so as not to disturb. MANUAL: In the MANUAL mode the unit will utilize the sensor data as input only to show the air quality level via the air quality indicator but will not self-adjust the fan speed.
 • Seite 12: Child Lock

  be found in the ERRORS & TROUBLESHOOTING section below. 16. CHILD LOCK: The unit is equipped with a safety lock feature to disable the product UI to avoid unintended pressing. The child lock feature can be toggled ON/OFF via the Wellbeing App or by long pressing for 5 seconds the POWER and MODE button simultaneously.
 • Seite 13 ONBOARDING – picture pages 6-7 NOTE: Some steps in the onboarding flow may have changed, please follow step-step instructions in the latest version of the App as reference in case of discrepancy. Please ensure home WiFi is running on 2.4 GHz band and not 5 GHz band, as this will not be recognized by the air purifier.
 • Seite 14 CLEANING & CARING 27. Ensure the sensor window is kept unclogged for optimal performance of the unit. It is natural for dust to accumulate in this area, hence ensure regular (e.g. once per 4 weeks) vacuuming of the sensor window with a vacuum cleaner that has a narrow nozzle/brush.
 • Seite 15 33. The used filter might be heavily coated with dust and particulate matter so before opening the front panel, please ensure a disposable bag or packaging is at hand to place the used filter in. 34. Remove the front panel and the mesh pre-filter and put them aside. Next remove the filter layer which is at end of life and place it in the disposable bag at hand.
 • Seite 16 c. Test out the handle by lifting the unit 5-6 cm above the ground with it and giving it a gentle shake. 38. If you are adding a top handle for the first time: a. At the top of the unit, in between the product UI & the air outlet grill you will find two circular cavities secured with a rubber plug.
 • Seite 17 FEET CUSTOMIZATION The thermoplastic elastomer (TPE) feet are attached to the unit by way of inbuilt screws. The feet – like the top handle – are detachable. Follow the steps below to attach or replace an existing set of feet. 44.
 • Seite 18 The air purifier is If in MANUAL mode, please check the fan speed The PM sensor in running at max slider on the product UI or within Wellbeing App and the unit is highly fan speed all the adjust it to desired level. accurate and time for extended sensitive and it is...
 • Seite 19 If you perceive a burning smell, please disconnect the between uses. unit and contact Electrolux authorized service center for further support. I am unable to If you are unable to onboard the unit and connect it...
 • Seite 20 OR the Wellbeing App under the unit’s PNC and here OR none of the product information pages, or directly contact SERIAL number. the above steps Electrolux authorized service center for support. have helped Thank you! resolve the issue Classified as Internal...
 • Seite 21 Classified as Internal Klasifikováno jako interní...
 • Seite 22 Modely: Řady WA51-303 a WA51-304 Řady WA71-304 a WA71-305 Klasifikováno jako interní...
 • Seite 23 NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme, že jste si zvolili čističku vzduchu řady Electrolux WELL A7/A5. Aby vaše zařízení pracovalo co nejlépe, používejte vždy originální spotřební materiál, příslušenství a náhradní díly Electrolux. Spotřebič je navržen s ohledem na životní prostředí a všechny plastové díly jsou proto recyklovatelné.
 • Seite 24 Electrolux, jejím servisním pracovníkem nebo podobně kvalifikovanými osobami. Spotřebič neobsahuje žádné součásti, které by mohl opravit uživatel. Ohledně oprav se vždy obraťte na autorizovaný servis společnosti Electrolux. Za žádných okolností neřezejte, neodstraňujte nebo nepřemosťujte zemnicí kolík (viz Klasifikováno jako...
 • Seite 25: Před Spuštěním

  Zařízení nespouštějte ani nezastavujte vypojením napájecího kabelu nebo vypnutím proudu v rozvodné skříni. V případě poruchy (jiskry, pach spáleniny, apod.) okamžitě zařízení zastavte, odpojte napájecí kabel a zavolejte autorizovaný servis společnosti Electrolux. Zařízení nepoužívejte, máte-li vlhké ruce. Netahejte za napájecí kabel.
 • Seite 26 KLÍČOVÉ SOUČÁSTI ČISTIČEK VZDUCHU ŘADY WELL A7/A5 Odnímatelný a přizpůsobitelný přední panel Prostor napájecího kabelu Magnety čelního panelu Prostor motoru ventilátoru, mřížka Předřazený síťovinový filtr Štítky RFID Ultrajemný filtr částic Háčky předního panelu Klasifikováno jako interní...
 • Seite 27 POZNÁMKA: Váš konkrétní model nemusí mít všechny součásti a funkce uvedené v tomto NÁVODU K POUŽITÍ. Přesné údaje o modelu naleznete na balení výrobku NEBO na stránce specifikace výrobku na našich webových stránkách. Společnost Electrolux si vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění informace, které jsou zde uvedeny. Klasifikováno jako interní...
 • Seite 28 Klasifikováno jako interní...
 • Seite 29 VYBALENÍ A NASTAVENÍ – obrázky na stranách 6–7 Při vybalování čističky vzduchu buďte opatrní. Zařízení je vybaveno několika oddělitelnými díly, které se mohou při přepravě uvolnit. Krabici proto položte na dostatečně velký rovný povrch NEBO na podlahu a opatrně ji otevřete. 48.
 • Seite 30 50. V případě umístění na podlahu: a. Vezměte válcové nožičky a našroubujte je do zařízení otáčením po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte kliknutí (nebo neucítíte odpor). b. Zvedněte zařízení a umístěte je vedle zásuvky, kterou chcete použít. c. Ujistěte se, že před zařízením (vstupem vzduchu) je alespoň 30 cm místa a že mezi pravou stranou zařízení...
 • Seite 31 INTELIGENTNÍ: Jedná se o výchozí režim, ve kterém se zařízení spustí. V INTELIGENTNÍM režimu vybírá zařízení vhodnou rychlost ventilátoru na základě údajů snímače a uživatelské rozhraní zobrazuje typ a úroveň intenzity. Rychlost ventilátoru nemůže uživatel v tomto režimu nastavit ručně. Další informace viz část UKAZATEL KVALITY VZDUCHU.
 • Seite 32 62. VÝSTRAHA: Na možnou elektrickou nebo elektronickou závadu vašeho zařízení vás upozorní rozsvícení ikony výstrahy . Podrobnosti o typu závady, součástech a vhodných zmírňujících opatřeních naleznete v aplikaci Wellbeing. Další podrobnosti lze nalézt níže v části ZÁVADY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD. 63.
 • Seite 33 BARVA PM 2,5 (μg/m3) STAV KVALITY RYCHLOST SVĚTLA VZDUCHU VENTILÁTOR Bílá Kalibrace | Připojování Zelená 0–12 Velmi dobrá Žlutá 13–35 Dobrá Oranžová 36–55 Zhoršená Červená 56–150 Velmi zhoršená Fialová 151–250 Špatná Kaštanová > 250 Velmi špatná PŘIPOJOVÁNÍ – obrázky na stranách 6–7 POZNÁMKA: Některé...
 • Seite 34: Čištění A Péče

  přístupového bodu). V tomto stavu znovu stiskněte a podržte tlačítko NAPÁJENÍ po dobu 5 sekund, dokud ikona Wi-Fi nepřestane blikat a nezhasne. Nastavení Wi-Fi v zařízení jsou nyní resetována a zařízení se nebude snažit připojit k vaší síti Wi-Fi. ČIŠTĚNÍ, PÉČE A SKLADOVÁNÍ – obrázky na stranách 6–7 POZNÁMKA: Před čištěním vždy vypojte čističku vzduchu ze zásuvky, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo riziku požáru.
 • Seite 35 79. Nachází-li se jeden nebo více filtrů na konci životnosti, na uživatelském rozhraní výrobku se rozsvítí ikona výměny filtru, která upozorňuje na potřebu výměny. Přejděte do aplikace Wellbeing, kde zjistíte, který filtr je na konci životnosti a potřebuje vyměnit. Nachází-li se filtr na konci životnosti, rychlost ventilátoru může být v INTELIGENTNÍM režimu omezená.
 • Seite 36 84. Vyměňujete-li stávající horní PU držadlo: a. Vyšroubujte dva šrouby proti směru hodinových ručiček a odložte je stranou spolu se stávajícím držadlem. b. Z nového držadla odstraňte jakýkoliv ochranný plastový obal. Držadlo upevněte na zařízení utažením šroubů po směru hodinových ručiček, dokud nedosáhnete určitého odporu.
 • Seite 37 90. Přední panel s nově připevněným látkovým obalem připojte zpět na zařízení a zkontrolujte, zda okraje neblokují oblast přívodu vzduchu. POZNÁMKA: Přizpůsobené látkové obaly lze prát v pračce podle pokynů k péči dodaných spolu se soupravou. Je důležité, aby elastická páska podél okrajů látkového obalu zůstala nepoškozená a napnutá, neboť pomáhá zajistit optimální...
 • Seite 38 PROB ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD POZNÁ LÉM Na čističce vzduchu Pokud jste zařízení právě zakoupili NEBO vložili nové Budete-li volat na svítí ikona výstrahy filtry, ujistěte se, že jsou filtry správně umístěné, aby podporu, mějte snímač mohl načíst štítky RFID (viz bod 6 v části připravené...
 • Seite 39 Pokud nepomůže žádný z výše uvedených kroků ANI pokyny v aplikaci Wellbeing, postupujte podle bodu 9 v tabulce. Čistička vzduchu Ujistěte se, že přívod vzduchu (okolo předního Nenormální úroveň vydává hlasitý panelu) a mřížka výstupu vzduchu (horní strana hluku nebo nebo nenormální...
 • Seite 40 „vůně nového auta“), ale zápach by měl zajistěte, aby byly rychle zmizet. zakryty vhodným obalem. Cítíte-li zápach spáleniny, odpojte zařízení a obraťte se na autorizované servisní středisko Electrolux s žádostí o pomoc. Nedaří Nepodaří-li se vám připojit zařízení a spojit ho Čip Wi-Fi v zařízení připojit čističku...
 • Seite 41 Klasifikováno jako interní...
 • Seite 42 Modeller: WA51-303 og WA51-304 serien, WA71-304 & WA71-305 serien Klasifikováno jako interní...
 • Seite 43 BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du valgte Electrolux WELL A7/A5-luftrenseren. Brug altid originale forbrugsartikler, tilbehør og reservedele fra Electrolux for at få de bedste resultater med din enhed. Dette apparat er designet med tanke på miljøet, og alle plastdele er mærket til genbrug.
 • Seite 44 Undlad at skære eller beskadige netledningen. Hvis netledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af Electrolux, deres serviceværksted eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer. Apparatet indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Tilkald altid en autoriseret Electrolux servicetekniker til reparationer.
 • Seite 45: Bortskaffelse

  Undlad at tænde eller slukke for apparatet ved at trække stikket ud af stikkontakten eller slukke for strømmen ved elkassen. I tilfælde af funktionsfejl (gnister, brændt lugt osv.) skal du stoppe driften øjeblikkeligt, tage stikket ud og ringe til en autoriseret Electrolux servicetekniker. Betjen ikke apparatet med våde hænder. Træk ikke i strømledningen.
 • Seite 46 VIGTIGE DELE VED WELL A7/A5-LUFTRENSERE Aftageligt og brugertilpasset frontpanel Rum til strømledning Frontpanelets magneter Rum til blæsermotor, gitter Netfilter RFID-mærkning(er) Ultrafint partikelfilter Kroge til frontpanelet Klassificeret som internt...
 • Seite 47 BEMÆRK: Din specifikke model har muligvis ikke alle komponenterne og funktionerne angivet i denne BRUGERVEJLEDNING. Kontrollér produktemballagen ELLER produktspecifikationssiden på vores hjemmeside for at få præcise oplysninger om din model. Electrolux forbeholder sig ret til at ændre oplysninger i denne vejledning uden varsel.
 • Seite 48 Klassificeret som internt...
 • Seite 49 UDPAKNING OG OPSÆTNING – billede side 6-7 Vær forsigtig, når du pakker luftrenseren ud. Apparatet har flere aftagelige komponenter, som kan være blevet løse under transporten, så placer boksen på en stor, flad overflade ELLER gulvet, og åbn den forsigtigt. 95.
 • Seite 50 97. Hvis det anbringes på gulvet: a. Tag de cylindriske fødder ud, og skru dem i apparatet ved at dreje dem med uret, til du hører et klik (eller mærker modstand). b. Løft apparatet, og anbring det ved siden af den stikkontakt, som skal bruges. c.
 • Seite 51 ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG BLÆSERHASTIGHEDER 105. Tryk på knappen MODE (Indstilling) én gang for at skifte mellem de to indstillinger: SMART og MANUAL SMART: Dette er standardindstillingen, som apparatet starter i. Med SMART- indstillingen anvender enheden sensordataene som input til at vælge den passende blæserhastighed og UI-displaytype og intensitetsniveau.
 • Seite 52 fjernet fra filteret, inden det bruges i apparatet. Når det brugte filter er udskiftet, slukkes ikonet for filterskift automatisk, og der kræves ingen nulstilling. 109. ADVARSEL: Advarselsikonet tændes for at give dig besked om en mulig elektrisk eller elektronisk fejl ved apparatet. Se venligst Velvære-appen for at få detaljerede oplysninger om fejltype, komponentoplysninger og løsninger.
 • Seite 53 FARVE AF LYS PM 2,5 (μg/m3) STATUS FOR BLÆSERHASTI LUFTKVALITET GHED Hvid Kalibrering | Installation Grøn 0 - 12 Meget god 13 - 35 Orange 36 - 55 Dårlig Rød 56 - 150 Meget dårlig Lilla 151 – 250 Dårlig Rødbrun >...
 • Seite 54: Rengøring Og Pleje

  holder op med at blinke og ikke lyser. Apparatets Wi-Fi-indstillinger nulstilles nu, og det vil ikke forsøge at oprette forbindelse til dit Wi-Fi-netværk. RENGØRING, VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING – billede side 6-7 BEMÆRK: Tag altid stikket til luftrenseren ud af stikkontakten før rengøring for at undgå elektrisk stød eller risiko for brand.
 • Seite 55 126. Når et eller flere af filtrene er ved slutningen af deres levetid, lyser ikonet for filterskift på produktets brugerflade for at angive, at det er tid til udskiftning. Gå venligst over til Velvære-appen for at finde ud af, hvilket filter, der er ved slutningen af dets levetid og skal udskiftes.
 • Seite 56 det eksisterende håndtag. b. Fjern evt. beskyttende plastikemballage fra det nye håndtag, og monter det på apparatet ved at stramme skruerne, drej dem med uret, indtil du møder modstand. Sørg for, at der ikke er noget mellemrum mellem apparatet og skruen. c.
 • Seite 57 med sættet. Det er vigtigt, at elastikken langs kanterne af stofovertrækket ikke er knækket og spændt, da det hjælper med at sikre en optimal luftstrøm ind i apparatet og mindske ydeevnen mindst muligt. Hvis det bemærkes, at elastikken er knækket eller meget løs, er det på tide at udskifte stofovertrækket. TILPASNING AF FØDDER De termoplastiske elastomer-fødder (TPE) er fastgjort til apparatet med indbyggede skruer.
 • Seite 58 PROB FEJLFINDING BEMÆ RKNIN Luftrenserens Hvis du lige har købt apparatet ELLER indsat et nyt skal have advarselsikon lyser filter, skal du sørge for, at filteret/filtrene er placeret enhedens PNC- og på den rigtige måde, for at RFID-mærkaterne kan SERIENUMMER ved læses af sensoren (se punkt 6 i afsnittet hånden, når...
 • Seite 59 Luftrenseren I MANUAL-indstilling skal du kontrollere skyderen for Apparatet kører ved laveste blæserhastighed på produkt-brugerfladen eller i designet sådan, at blæserhastighed Velvære-appen og justere den til det ønskede niveau. når et filter er ved hele tiden slutningen af dets længere perioder levetid, med SMART- Hvis apparatet er i SMART-indstilling skal du tjekke indstilling, vil det...
 • Seite 60 ELLER Velvære-appen apparatets PNC- og ikke er nævnt under produktinformation, eller kontakte SERIENUMMER ved her, ELLER ingen servicecenter autoriseret af Electrolux for at få hjælp. hånden. af ovenstående Tak! trin har hjulpet med at løse problemet Klassificeret som internt...
 • Seite 61 Klassificeret som internt...
 • Seite 62 Mallit: WA51-303 ja WA51-304 sarjat WA71-304 ja WA71-305 Klassificeret som internt...
 • Seite 63 KÄYTTÖOPAS Kiitos, kun valitsit Electrolux WELL A7-/A5 -sarjan ilmanpuhdistajan. Käytä aina alkuperäisiä Electrolux-tarvikkeita, lisävarusteita ja varaosia saadaksesi parhaan käyttötuloksen laitteesi käytöstä. Tämä laite on suunniteltu ympäristöä ajatellen, joten kaikki muoviosat on merkitty kierrätystä varten. YLEISET TURVALLISUUSTIEDOT Tämä KÄYTTÖOPAS sisältää erityiset käyttöohjeet laitteesi mallia TAI sarjaa ajatellen.
 • Seite 64 Älä katkaise tai vahingoita virtajohtoa. Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa vain Electrolux-yhtiö, sen huoltoedustaja tai vastaava pätevä henkilö. Tässä laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Ota aina yhteys valtuutettuun Electrolux- huoltoliikkeeseen korjausasioissa. Älä missään tapauksessa leikkaa, poista tai ohita maadoituspiikkiä (katso kuva 26 sivulla 3;...
 • Seite 65: Ennen Käyttöönottoa

  Älä käynnistä tai pysäytä laitetta irrottamalla virtajohto tai kytkemällä laite pois päältä (kytkemällä OFF-asentoon) katkaisemalla virransyöttö sähkörasiasta. Jos jokin toimintahäiriö ilmenee (kipinöintiä, palavan hajua jne.), lopeta heti laitteen käyttö, irrota virtajohto ja ota yhteys valtuutettuun Electrolux-huoltoon. Älä käytä laitetta, jos kätesi ovat märät. Älä vedä virtajohdosta.
 • Seite 66 WELL A7-/A5 -SARJAN ILMAPUHDISTIMIEN AVAINKOMPONENTIT Irrotettava ja mukautettava etupaneeli Virtajohdon lokero Etupaneelin magneetit Tuulettimen moottorin lokero, säleikkö Verkkomainen esisuodatin RFID-tagi(t) Erityisen hienojen hiukkasten suodatin Etupaneelin koukut Luokittelu: Sisäinen...
 • Seite 67 HUOMAUTUS: Ostamassasi mallissa ei välttämättä ole kaikkia tässä KÄYTTÖOPPAASSA lueteltuja komponentteja ja ominaisuuksia. Tarkista tarkat tiedot mallistasi tuotteen pakkauksesta TAI verkkosivustomme tuotteen teknisten ominaisuuksien sivulta. Electrolux pidättää oikeuden muuttaa tässä esitettyjä tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Luokittelu: Sisäinen...
 • Seite 68 Luokittelu: Sisäinen...
 • Seite 69 PAKKAUKSESTA PURKAMINEN JA ASENNUS – kuvalliset sivut 6–7 Ole huolellinen purkaessasi ilmanpuhdistinta pakkauksestaan. Laitteessa on useita irrotettavia osia, jotka ovat saattaneet irrota kuljetuksen aikana, joten avaa laatikko varoen sen ollessa asetettu suurelle tasaiselle alustalle TAI lattialle. 142. Irrota laite (esim. ylempään kädensijaan tarttumalla, jos sellainen on) ja lisäosat varovasti pääkotelosta.
 • Seite 70 144. Jos kyse on lattialle asennuksesta: a. Ota sylinterimäiset jalat ja kierrä ne laitteeseen myötäpäivään kiertämällä, kunnes kuulet napsahduksen (tai koet vastustusta). b. Kohota laitetta ja aseta se pistorasian vierelle. c. Varmista, että laitteen etuosan (ilmanottoaukon) ja lähimmän muun pinnan väliin jää tilaa vähintään 30 cm ja laitteen oikeanpuoleisen sivun (anturin ikkuna) ja lähimmän muun pinnan väliin jää...
 • Seite 71: Suodattimen Vaihtaminen

  KÄYNTITILOJEN JA TUULETTIMEN NOPEUDEN MUUTTAMINEN 152. Napauta MODE-tilapainiketta kerran vuorotellaksesi käytettävissä olevien kahden tilan kesken: SMART (Älykäs) ja MANUAL (Manuaalinen) SMART (Älykäs): Tämä on laitteen oletustoimintatila käynnistettäessä. SMART- tilassa laite käyttää anturitietoja syötteenä tarkoituksenmukaisen tuulettimen nopeuden ja käyttöliittymän näytön tyypin ja voimakkuuden valitsemiseksi. Käyttäjä...
 • Seite 72 voi olla useampi kuin yksi suodatin, joten katso Wellbeing App -sovelluksesta lisätietoja siitä, mikä suodatinkerros vaihdetaan. Varmista aina, että muovinen suojapussi on poistettu suodattimesta, ennen kuin suodatinta ryhdytään käyttämään. Kun käytetty suodatin on vaihdettu uuteen, suodattimen vaihtokuvake sammuu automaattisesti eikä nollaustoimenpiteitä tarvita. 156.
 • Seite 73 HUOMAUTUS: Varmista, että anturin ikkuna tulee puhdistetuksi säännöllisesti, jotta se ei pääse tukkeutumaan pölystä ja että anturit toimivat tarkasti. Varmista myös optimaalinen kosteustaso (välillä 35–80 %), jotta anturien tuottamat lukemat ovat tarkkoja. VALON VÄRI PM2.5 (μg/m3) ILMANLAADUN TILA TUULETTIME N NOPEUS Valkoinen Kalibroi | Asennetaan Vihreä...
 • Seite 74: Puhdistaminen Ja Hoito

  167. Myöhemmin, jos haluat joskus nollata laitteeseesi tallennetut WiFi- tunnistetiedot, paina POWER-virtapainiketta 5 sekuntia, kunnes WiFi-kuvake alkaa vilkkua (kuten vaiheessa 20, hotspot käynnistetty). Ollessasi vielä tässä tilassa paina uudelleen POWER-virtapainiketta 5 sekuntia, kunnes WiFi- kuvake ei enää vilku, ja se on sammunut. Laitteen WiFi-asetukset on nyt nollattu, eikä...
 • Seite 75 172. Parhaan käyttäjäkokemuksen saamiseksi ilmanpuhdistimen keskeytymättömän käytön varmistamiseksi tarkista suodattimen jäljellä oleva käyttöikä Wellbeing App -sovelluksesta ja tilaa uusi suodatin ennen kuin suodattimen jäljellä oleva käyttöikä on 0 %. Jos ilmoitukset ovat käytössä, Hyvinvointisovellus ilmoittaa sinulle, kun suodattimen käyttöikä on lähellä käyttöikää...
 • Seite 76 mukautussarjoja, jotka lisäävät sekä laitteen esteettisyyttä että toiminnallisuutta. YLEMMÄN KÄDENSIJAN MUKAUTTAMINEN Laitteen yläosassa oleva polyuretaani-keinonahkainen (PU) kädensija on kiinnitetty laitteeseen kahdella ruuvilla. Noudata tässä jäljempänä olevia vaiheita kiinnittääksesi tai vaihtaaksesi ylemmän kädensijan. 178. Jos olet vaihtamassa olemassa olevaa ylempää PU-kädensijaa: a.
 • Seite 77 yläkulmaa samalla työntäen kankaan nauhaa jatkuvasti paneelin reunan taakse. Vedä lopuksi kankainen peite kohti paneelin alareunaa ja vedä loput kankaan reunasta tukevasti paneelin alaosan taakse. 183. Silota mahdolliset kankaan rypyt työntämällä ryppyjä vastaan. 184. Kiinnitä etupaneeli juuri sovitetulla kankaisella peitteellä takaisin laitteeseen ja tarkista reunat varmistaaksesi, ettei ilmanottoaukko ole tukossa.
 • Seite 78 ONGE VIANMÄÄRITYS MUISTI INPAN Ilmanpuhdistajan Jos olet juuri ostanut laitteen TAI lisännyt uuden Pidä käsillä laitteen hälytyskuvake suodattimen (tai uudet suodattimet), varmista, että PNC- palaa suodatin (suodattimet) on sijoitettu oikein siten, että SARJANUMERO, kun anturi lukee RFID-tunnisteet (katso yllä olevan soitat tukeen.
 • Seite 79 Ilmanpuhdistin Jos laite on MANUAL-tilassa, tarkista tuulettimen Laite on suunniteltu käy pienimmällä nopeuden liukusäädin tuotteen käyttöliittymästä tai sellaiseksi, että tuulettimen Wellbeing App -sovelluksesta ja säädä se halutulle suodattimen nopeudella pitkiä tasolle. saavutettua aikoja käyttöikänsä päätepisteen, Jos laite on SMART-tilassa, tarkista ilmanlaadun ainakin SMART- ilmaisin tuotteen käyttöliittymästä...
 • Seite 80 (kuten uuden auton haju), pakkauksissa, kun mutta sen pitäisi loppua nopeasti. niitä säilytetään käyttökertojen välillä. Jos havaitset palavan hajua, irrota laite verkosta ja ota yhteys valtuutettuun Electrolux-huoltoon saadaksesi lisäapua. En saa asennettua Jos et pysty asentamaan laitetta ja yhdistämään sitä Laitteen WiFi-siru ilmanpuhdistinta...
 • Seite 81 Luokittelu: Sisäinen...
 • Seite 82 Modèles : Gammes WA51-303 et WA51-304 Gammes WA71-304 et WA71-305 Luokittelu: Sisäinen...
 • Seite 83 MANUEL D’UTILISATION Merci d’avoir choisi le purificateur d’air Electrolux WELL A7 / A5. Utilisez toujours des consommables, accessoires et pièces de rechange Electrolux d’origine afin d’obtenir les meilleurs résultats de votre appareil. Cet appareil est conçu dans le souci du respect de l’environnement, tous les éléments en plastique sont donc étiquetés pour...
 • Seite 84 Ne coupez pas ou n’endommagez pas le cordon d’alimentation. Si le cordon d’alimentation fourni est endommagé, il ne doit être remplacé que par Electrolux, son agent de service ou des personnes de qualification similaire. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur.
 • Seite 85: Mise Au Rebut

  Electrolux agréé pour les réparations. Ne coupez, retirez ou dévissez en aucun cas la broche de mise à la terre (voir figure 26, page 3 ; pour le Royaume-Uni, voir figure 27). Si vous n’êtes pas sûr que la prise est correctement mise à...
 • Seite 86 COMPOSANT CLÉS DES PURIFICATEURS D’AIR WELL A7 / A5 Façade avant amovible et personnalisable Cavité du cordon d’alimentation Aimants de la façade avant Cavité du moteur du ventilateur, grille Pré-filtre à mailles Étiquette(s) RFID Filtre à particules ultrafines Crochets de la façade avant Document interne...
 • Seite 87 MANUEL D’UTILISATION. Veuillez vérifier l’emballage du produit OU la page de spécifications du produit sur notre site Internet pour obtenir les détails exacts de votre modèle. Electrolux se réserve le droit de modifier les informations contenues dans les présentes sans préavis.
 • Seite 88 Document interne...
 • Seite 89 DÉBALLAGE ET INSTALLATION – illustrations pages 6-7 Faites attention en déballant le purificateur d’air. L’appareil dispose de plusieurs composants détachables qui peuvent s’être détachés en cours de transport, ouvrez donc la boîte avec précaution et placez-le sur une grande surface plane OU sur le sol. 189.
 • Seite 90: Mise Sous Tension

  le cordon d’alimentation de la prise murale. 191. Si vous le placez au sol : a. Saisissez les pieds cylindrique et vissez-les dans l’appareil en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à entendre un clic (ou obtenir une certaine résistance). b.
 • Seite 91 clignote lentement en blanc. CHANGEMENT DE MODES ET DE VITESSES DE VENTILATION 199. Appuyez sur la touche MODE une fois pour basculer entre les deux modes : SMART (= intelligent) et MANUAL (= manuel) INTELLIGENT : C’est le mode par défaut dans lequel l’appareil démarre. En mode INTELLIGENT, l’appareil utilise les données du capteur comme informations pour décider de la vitesse appropriée du ventilateur ainsi que du type et du niveau d’intensité...
 • Seite 92 202. CHANGEMENT DU FILTRE : Le(s) filtre(s) haute efficacité de l’appareil ne peu(ven)t pas être lavé(s), seulement remplacés. L’icône de changement du filtre s’allume pour vous rappeler de changer votre ou vos filtre(s). Votre purificateur d’air peut être équipé de plusieurs filtres. Veuillez donc vous reporter à...
 • Seite 93 mettre le purificateur d’air en ligne. 207. INDICATEUR DE QUALITÉ DE L’AIR : L’appareil est équipé d’un ou de capteur(s) de qualité de l’air. Le capteur à particules (PM) laser est un capteur de particules de haute précision capable de détecter les niveaux PM1, PM 2,5 et PM10. L’indicateur de qualité...
 • Seite 94: Nettoyage Et Entretien

  sous le code-barres dans l’application si le scanner ne fonctionne pas. 211. Connectez l’application au point d’accès de l’appareil. 212. Choisissez le Wi-Fi domestique 2,4 GHz auquel l’appareil doit se connecter à partir de la liste disponible, puis saisissez le mot de passe de ce Wi-Fi domestique dans l’application.
 • Seite 95 STOCKAGE 218. Lors du rangement, en plus de débrancher l’appareil et d’enrouler le cordon d’alimentation autour des pieds inférieurs, assurez-vous que l’appareil, y compris les filtres à haute efficacité et le tissu de la façade avant sont recouverts d’une protection pour éviter toute accumulation de poussière. REMPLACEMENT DES FILTRES –...
 • Seite 96 REMARQUE : Si le changement ne se reflète que sur l’IU du produit et pas sur l’application Wellbeing, redémarrez l’application et l’appareil avant de procéder à un dépannage supplémentaire. 224. Jetez le filtre usagé ainsi que l’emballage en plastique conformément aux instructions de recyclage locales.
 • Seite 97 PERSONNALISATION DE LA FAÇADE AVANT L’apparence de la façade avant peut être personnalisée avec une housse en tissu pour l’accentuer, mais également pour garantir que l’appareil s’intègre bien à la décoration de la pièce. La housse en tissu est dotée d’une couture élastique qui la maintient sur la façade avant de l’appareil.
 • Seite 98 la gauche. 233. Retirez tout plastique de protection couvrant le nouvel ensemble de pieds. 234. Faites glisser doucement la vis intégrée des nouveaux pieds dans la cavité en bas de l’appareil et fixez-les en les tournant dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à...
 • Seite 99 Le purificateur En mode MANUEL, vérifiez le curseur de vitesse du Le capteur PM de d’air fonctionne à ventilateur sur l’IU du produit ou sur l’application l’appareil est très la vitesse Wellbeing et réglez-le au niveau souhaité. précis et sensible, maximale du et il est normal ventilateur en...
 • Seite 100 (comme « l’odeur du emballage neuf dans une voiture »), mais doit disparaître approprié lorsque rapidement. vous les rangez entre les utilisations. Si vous constatez une odeur de brûlé, débranchez l’appareil et contactez le service après-vente Electrolux agréé pour plus d’aide. Document interne...
 • Seite 101 Wellbeing sur les pages d’informations numéro de SÉRIE de OU aucune des produits, ou contacter directement le service après- l’appareil. étapes ci-dessus vente Electrolux agréé pour obtenir de l’aide. Merci ! n’a aidé à résoudre le problème Document interne...
 • Seite 102 Document interne...
 • Seite 103 Modelle: WA51-303 und WA51-304 Serie WA71-304 und WA71-305 Serie Document interne...
 • Seite 104 GEBRAUCHSANLEITUNG Vielen Dank, dass Sie sich für den Luftreiniger Electrolux WELL A7/A5 entschieden haben. Verwenden Sie stets Original-Verbrauchsgüter, -Zubehör und -Ersatzteile von Electrolux, um mit Ihrem Gerät beste Ergebnisse zu erzielen. Dieses Gerät ist umweltfreundlich, daher sind alle Kunststoffteile für Recyclingzwecke gekennzeichnet.
 • Seite 105: Informationen Zur Funkverbindung

  Das Netzkabel nicht durchschneiden oder beschädigen. Wenn das mitgelieferte Netzkabel beschädigt ist, darf es nur von Electrolux, seinem Kundendienstmitarbeiter oder entsprechend qualifizierten Personen ausgetauscht werden. Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich zur Reparatur immer an einen autorisierten Electrolux-Servicetechniker.
 • Seite 106: Entsorgung

  Schalten Sie das Gerät nicht ein oder aus, indem Sie das Netzkabel herausziehen oder die Stromversorgung im Schaltkasten ausschalten. Im Falle einer Störung (Funken, Brandgeruch usw.) den Vorgang sofort unterbrechen, das Netzkabel trennen und einen autorisierten Electrolux-Servicetechniker anrufen. Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
 • Seite 107: Wichtige Bauteile Des Well A7/A5 Luftreinigers

  WICHTIGE BAUTEILE DES WELL A7/A5 LUFTREINIGERS Abnehmbare und anpassbare Frontblende Netzkabelgehäuse Magnete für Frontblende Lüftermotor, Grill Maschen-Vorfilter RFID-Kennzeichnung(en) Ultrafeinstaubfilter Haken an der Frontblende Als intern klassifiziert...
 • Seite 108 HINWEIS: Ihr spezielles Modell enthält möglicherweise nicht alle Komponenten und Funktionen, die in dieser BEDIENUNGSANLEITUNG aufgeführt sind. Prüfen Sie bitte die Produktverpackung ODER die Produktspezifikationen auf unserer Website auf die genauen Details Ihres Modells. Electrolux behält sich das Recht vor, die hier enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung zu ändern.
 • Seite 109 Als intern klassifiziert...
 • Seite 110 AUSPACKEN UND EINRICHTEN – Bildseiten 6–7 Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Luftreiniger auspacken. Das Gerät verfügt über mehrere abnehmbare Teile, die sich während des Transports gelöst haben. Öffnen Sie daher die Box mit Sorgfalt und stellen Sie sie auf eine grosse ebene Fläche ODER auf den Boden.
 • Seite 111 bei einem Gemälde. Stellen Sie sicher, dass das Gerät flach an der Wand anliegt. h. Ziehen Sie beim Abnehmen des Geräts zuerst das Netzkabel aus der Steckdose. 238. Wenn Sie das Gerät auf den Boden stellen: a. Die zylindrischen Füsse in das Gerät schrauben, indem Sie im Uhrzeigersinn daran drehen, bis Sie hörbar einrasten (oder Sie einen Widerstand spüren).
 • Seite 112: Einschalten

  ERSTE UND WEITERE VERWENDUNG – Bildseiten 6–7 EINSCHALTEN 245. Tippen Sie einmal auf die Taste EIN, um den Luftreiniger einzuschalten HINWEIS: Bei jedem neuen Durchlauf dauert es etwa 10 Sekunden, bis die Sensoren die Luftqualität kalibriert und analysiert haben, bevor die gewünschte Gebläsestufe erreicht wird. Während dieser Zeit pulsiert die Anzeige der Luftqualität langsam weiss.
 • Seite 113: Funktionssymbole Und Anzeigen

  INBETRIEBNAHME (nur Schritt 21) oder ziehen Sie den Stecker ab und stecken Sie ihn dann wieder in die Steckdose. FUNKTIONSSYMBOLE UND ANZEIGEN HINWEIS: Möglicherweise sind nicht alle Kontrolllampen ODER Funktionssymbole in Ihrem Modell aufgeführt. Einzelheiten zu den verfügbaren Funktionen finden Sie in der Verpackung oder den Produktspezifikationen auf der Website.
 • Seite 114: Anzeige Luftqualität

  253. WiFi: Das Gerät ist mit einem WiFi-Modul ausgestattet, das die Bedienung per Smartphone und den Zugang zu vielen weiteren Funktionen ermöglicht, einschliesslich der zeitbasierten Verfolgung Ihrer Raumluftqualitätsdaten. Wenn das Gerät mit dem Heim-WiFi verbunden ist, leuchtet das Symbol auf. Wenn das Symbol blinkt, deutet dies auf einen vorübergehenden Verlust der WiFi- Konnektivität hin –...
 • Seite 115: Reinigung Und Pflege

  EIN/AUS-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das WiFi-Symbol schnell zu blinken beginnt – dies bedeutet, dass der Hotspot des Geräts aktiviert und bereit ist, mit dem WiFi verbunden zu werden. 257. Gehen Sie zur Wellbeing App und verwenden Sie die Handykamera, um den WiFi-Barcode zu scannen.
 • Seite 116: Die Kunststoffteile Des Geräts Sollten Mit Einem Ölfreien Trockenen Tuch

  263. Die Kunststoffteile des Geräts sollten mit einem ölfreien trockenen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie für Flecken auf Kunststoffteilen ein leicht feuchtes weiches Mikrofasertuch, um diese sanft zu reinigen. 264. Der an der Frontblende angebrachte Stoff sollte mit einem ölfreien Tuch oder einem Staubsauger mit einer weichen Bürste abgewischt werden, um eine Beschädigung der Fasern zu vermeiden.
 • Seite 117: Anpassung Des Oberen Griffs

  Filter darin zu entsorgen. 269. Entfernen Sie die Frontblende und den Maschen-Vorfilter und legen Sie sie beiseite. Entfernen Sie als Nächstes die Filterschicht, die sich am Ende ihrer Lebensdauer befindet, und legen Sie sie in den Einweg-Beutel. 270. Entfernen Sie dann die Kunststoffverpackung vom Ersatzfilter und setzen Sie den Filter an der entsprechenden Stelle ein.
 • Seite 118: Anpassung Der Frontblende

  keine Lücke zwischen dem Gerät und der Schraube bildet. c. Testen Sie den Griff, indem Sie das Gerät 5–6 cm über dem Boden anheben und sanft schütteln. 273. Wenn Sie zum ersten Mal einen oberen Griff anbringen: a. Oben auf dem Gerät befinden sich zwischen der Bedienoberfläche und dem Luftauslassgrill zwei kreisförmige Hohlräume, die mit einem Gummistopfen gesichert sind.
 • Seite 119: Anpassung Der Füße

  verstopft wird. HINWEIS: Anpassbare Stoffabdeckungen sind gemäss den Pflegeanweisungen auf dem Set maschinenwaschbar. Es ist wichtig, dass das elastische Band entlang der Ränder der Stoffabdeckung unbeschädigt ist und fest sitzt, da es so einen optimalen Luftstrom in das Gerät bei nur minimalem Leistungsabfall gewährleistet. Wenn Sie bemerken, dass das Gummiband beschädigt oder sehr locker ist, ist es an der Zeit, die Stoffabdeckung zu ersetzen.
 • Seite 120 PROB PROBLEMBEHEBUNG HINWE Das Luftreiniger- Wenn Sie das Gerät neu erworben haben ODER neue Bitte legen Sie die Warnsymbol Filter eingesetzt haben, stellen Sie sicher, dass PNC- leuchtet der/die Filter korrekt eingesetzt wurde(n), sodass die Seriennummer RFID-Etiketten vom Sensor gelesen werden können bereit, wenn Sie den (siehe Punkt 6 im Abschnitt „INBETRIEBNAHME UND Support anrufen.
 • Seite 121 Luftreiniger Prüfen Modus MANUELL Das Gerät ist so läuft für längere Bedienoberfläche des Geräts oder in der Wellbeing konzipiert, dass es Zeit App den Schieberegler für die Lüftergeschwindigkeit nicht verwendet niedrigster und stellen Sie ihn auf die gewünschte Stufe ein. werden sollte, wenn Lüftergeschwindig ein Filter das Ende...
 • Seite 122 (wie der „neue Autogeruch“), sollte nicht verwendet aber schnell verschwinden. und aufbewahrt werden. Wenn einen Geruch nach verbrannten Materialien wahrnehmen, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und wenden Sie sich an den autorisierten Electrolux-Kundendienst für weitere Unterstützung. Als intern klassifiziert...
 • Seite 123 Wellbeing App beschriebenen Schritten und den FAQ bei 2,4 GHz. Stellen verbinden nicht mit der Wellbeing App verbinden können, daher sicher, sollten Sie sich an einen autorisierten Electrolux- dass Ihr Heim-WiFi Kundendienst wenden, um Unterstützung zu dieser erhalten. Bandbreite arbeitet.
 • Seite 124 Als intern klassifiziert...
 • Seite 125 Modeli: WA51-303 i WA51-304 serija WA71-304 i WA71-305 serija Als intern klassifiziert...
 • Seite 126 PRIRUČNIK ZA KORIŠTENJE Zahvaljujemo na odabiru pročišćivača zraka Electrolux WELL A7 / A5 serije. Uvijek koristite originalni Electrolux potrošni materijal, dodatnu opremu i rezervne dijelove kako biste postigli najbolje rezultate od svog uređaja. Ovaj je uređaj dizajniran s zaštitom okoliša na umu i stoga su svi plastični dijelovi označeni za recikliranje.
 • Seite 127 čvorove s kabelom za napajanje. Nemojte rezati ili oštetiti kabel za napajanje. Ako je isporučeni kabel za napajanje oštećen, trebao bi ga zamijeniti samo Electrolux, njegov servis ili slične kvalificirane osobe. Ova jedinica ne sadrži dijelove koje korisnik može servisirati. Uvijek nazovite ovlaštenog Electrolux servisera radi popravaka.
 • Seite 128: Prije Početka

  Nemojte pokretati ili zaustavljati jedinicu isključivanjem kabela za napajanje ili ISKLJUČIVATI napajanje na električnom ormariću. U slučaju kvara (iskre, miris paljenja itd.), odmah zaustavite rad, isključite kabel za napajanje i nazovite ovlaštenog Electrolux servisera. Nemojte upravljati jedinicom mokrim rukama. Nemojte povlačiti kabel za napajanje.
 • Seite 129 KLJUČNE KOMPONENTE PROČIŠĆAČA ZRAKA WELL A7 / A5 SERIJE Uklonjivi prilagodljiv prednji panel Šupljina za kabel za napajanje Magneti prednjeg panela Šupljina motora ventilatora, rešetka Mrežasti predfiltar RFID oznaka(e) <4 filtar za ultrasitne čestice Kuke prednjeg panela Klasificirano kao unutarnje...
 • Seite 130 OPASKA: Vaš određeni model možda neće imati sve komponente i značajke navedene u ovom KORISNIČKOM PRIRUČNIKU. Provjerite pakiranje proizvoda ILI stranicu sa specifikacijama proizvoda na našoj web stranici za točne detalje vašeg modela. Electrolux zadržava pravo izmjene ovdje sadržanih podataka bez najave. Klasificirano kao unutarnje...
 • Seite 131 Klasificirano kao unutarnje...
 • Seite 132 RASPAKIRAVANJE i POSTAVLJANJE – stranice sa slikama 6-7 Pripazite prilikom raspakiravanja pročišćivača zraka. Uređaj ima nekoliko odvojivih dijelova koji su se mogli olabaviti u transportu, stoga pažljivo otvorite kutiju i postavite je na veliku ravnu površinu ILI pod. 283. Lagano izvadite jedinicu (npr. pomoću gornje ručke, ako je dostupna) i pomoćne komponente iz glavne kutije.
 • Seite 133 b. Podignite jedinicu i stavite je pored utičnice koja će se koristiti. c. Osigurajte razmak od najmanje 30 cm između prednje strane (ulaz za zrak) i najmanje 20 cm između desne strane (prozor senzora) jedinice i ostalih površina. Osigurajte i dovoljno slobodnog prostora iznad gornje strane (rešetka za izbacivanje zraka), tako da jedinica može najbolje raditi u širenju čistog zraka kroz prostoriju.
 • Seite 134: Promjena Filtra

  načinu rada jedinica će koristiti podatke senzora kao ulaz za određivanje odgovarajuće brzine ventilatora, vrste zaslona korisničkog sučelja i razine intenziteta. Brzina ventilatora se ne može podesiti ručno od strane korisnika u ovom načinu rada. Za više detalja pogledajte odjeljak POKAZATELJI KVALITETE ZRAKA.
 • Seite 135 297. UPOZORENJE: Ikona upozorenja zasvijetlit će kako bi vas upozorila na moguću električnu ili elektroničku pogrešku na vašoj jedinici. Pojedinosti o vrsti pogreške, detaljima komponenti i svim radnjama za ublažavanje rizika potražite u aplikaciji Wellbeing. Više detalja možete pronaći u odjeljku POGREŠKE I RJEŠAVANJE PROBLEMA u nastavku.
 • Seite 136 BOJA PM 2.5 (μg/m3) STATUS KVALITETE BRZINA SVJETLA ZRAKA VENTILATOR Bijela Kalibriranje | Uključivanje Zelena 0 - 12 Jako dobro Žuta 13 - 35 Dobro Narančasta 36 - 55 Slabo <4 Crvena 56 - 150 Jako slabo Ljubičasta 151 – 250 Loše Kestenjasta >250...
 • Seite 137: Čišćenje I Održavanje

  dugo pritisnite tipku POWER 5 sekundi dok WiFi ikona ne prestane treptati i svijetliti. WiFi postavke jedinice sad su resetirane i neće imati za cilj povezivanje s vašom WiFi mrežom. ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I POHRANA – stranice sa slikama 6-7 OPASKA: Prije čišćenja uvijek isključite pročišćivač zraka kako biste spriječili opasnost od udara ili požara. Nikad ne koristite abrazivne, grube deterdžente ILI vosak za čišćenje jedinice.
 • Seite 138 obavijesti, aplikacija Wellbeing obavijestit će vas kad vijek trajanja filtra bude pri kraju (npr. 5%). 314. Kad je jedan ili više filtara pri kraju vijeka trajanja, na korisničkom sučelju proizvoda zasvijetlit će ikona za promjenu filtra koja ukazuje na potrebu za zamjenom.
 • Seite 139 gornje ručke. 319. Ako zamjenjujete postojeću gornju PU ručku: a. Uklonite dva vijka okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i odložite ih zajedno sa postojećom ručkom. b. Uklonite zaštitnu plastičnu ambalažu s nove ručke i pričvrstite je na jedinicu zatezanjem vijaka u smjeru kazaljke na satu dok ne postignete mali otpor.
 • Seite 140 325. Pričvrstite prednji panel s novo postavljenim navlake od tkanine natrag na jedinicu i provjerite rubove kako biste bili sigurni da nema blokada na području za ulazak zraka. OPASKA: Prilagodljive navlake od tkanine mogu se prati u perilici, prema uputama za njegu isporučenim uz komplet. Važno je da elastična traka uz rubove navlaka bude neprekinuta i zategnuta, jer pomaže osigurati optimalan protok zraka u jedinicu, uz minimalno smanjenje performansi.
 • Seite 141 PROB OTKLANJANJE POTEŠKOĆA NAPO MENE Ikona upozorenja Ako ste upravo kupili jedinicu ILI umetnuli nove filtre, Pri ruci imatje PNC i pročišćivača zraka osigurajte da su filtri postavljeni na ispravan način SERIJSKI broj jedinice svijetli kako bi senzori čitali RFID oznake (pogledajte točku 6 kad tražite pomoć.
 • Seite 142 upute u aplikaciji Wellbeing, pogledajte točku 9. u tablici. <4 Pročišćivač zraka Pazite da ulaz za zrak (oko prednjeg panela) i rešetka Nenormalna buka ILI proizvodi glasnu ili za ispuh zraka (gornji dio jedinice) budu neometani i neobično visoka neobičnu buku da između tih područja i najbliže površine postoji buka nije...
 • Seite 143 Wellbeing i često GHz, stoga osigurajte pročišćavanje postavljanim pitanjima, najbolje je kontaktirati da vaš kućni WiFi zraka u aplikaciji ovlašteni Electrolux servisni centar za podršku. radi ovoj propusnosti. Imam drugi Dodatne upute za rješavanje problema i često...
 • Seite 144 Klasificirano kao unutarnje...
 • Seite 145 Modellek: WA51-303 és WA51-304 sorozatok WA71-304 és WA71-305 sorozatok Klasificirano kao unutarnje...
 • Seite 146: Általános Biztonsági Tudnivalók

  HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy ezt az Electrolux WELL A7 / A5 sorozatú légtisztítót választotta! Kérjük, hogy mindig eredeti Electrolux tartozékokat és alkatrészeket használjon, hogy készülékével a legjobb eredményt érje el. Ezt a készüléket a környezet szem előtt tartásával tervezték, és ezért minden műanyag alkatrésze újrafelhasználásra alkalmas.
 • Seite 147 Ne távolítson el semmilyen vezetéket a hálózati kábelből. Ne csípje össze, hajlítsa vagy csomózza meg a hálózati kábelt. Ne vágja és ne sértse meg a hálózati kábelt. Ha a készülékhez mellékelt hálózati kábel megsérült, azt kizárólag az Electrolux, annak szerviz szakembere vagy hasonlóan Belső felhasználásra készült anyag...
 • Seite 148: Első Használat Előtt

  Hibás működés esetén (szikrázás, égett szag stb.) azonnal állítsa le a készüléket, húzza ki a hálózati vezetéket a konnektorból, és hívja az Electrolux márkaszervizét. Nedves kézzel ne működtesse a készüléket. A hálózati vezetékre ne fejtsen ki húzóerőt.
 • Seite 149 VIGYÁZAT! c. szakaszokra. Ellenőrizze, hogy a készülék az összes ismertetett fő alkatrészt és tartozékot tartalmazza-e. A WELL A7 / A5 SOROZATÚ LÉGTISZTÍTÓK FŐ ALKATRÉSZEI Eltávolítható és testreszabható előlap Hálózati kábel mélyedése Előlap mágnesei Ventilátor motor mélyedése, grill Belső felhasználásra készült anyag...
 • Seite 150 Hálós előszűrő RFID címke Ultrafinom részecskeszűrő Előlap horgai Belső felhasználásra készült anyag...
 • Seite 151 MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az Ön készüléke nem tartalmazza a jelen felhasználói útmutatóban felsorolt összes alkatrészt és funkciót. Készüléke pontos adatainak megtekintéséhez kérjük, ellenőrizze annak csomagolását VAGY műszaki adatlapját a weboldalunkon. Az Electrolux fenntartja a jogot az itt közölt adatok előzetes értesítés nélküli módosítására.
 • Seite 152 Belső felhasználásra készült anyag...
 • Seite 153 KICSOMAGOLÁS és ÜZEMBE HELYEZÉS – lásd: 6-7. képes oldal Kérjük, óvatosan járjon el a légtisztító kicsomagolásakor. A készülék számos leválasztható alkatrésszel rendelkezik, melyek a szállítás során fellazulhatnak, ezért annak dobozát óvatosan nyissa ki, miután egy sík felületre VAGY a padlóra helyezte. 330.
 • Seite 154 332. Padlón történő elhelyezés: a. A hengeres lábakat az óramutató járásával megegyező irányban csavarja be a készülékbe, míg kattanást nem hall (vagy ellenállást nem észlel). b. Emelje fel a készüléket, és helyezze a használni kívánt konnektor közelébe. c. A szomszédos felületek és a készülék előlapja (légbeszívó nyílás) között biztosítson legalább 30 cm távolságot, míg a készülék oldalánál (érzékelő...
 • Seite 155 VÁLTÁS ÜZEMMÓDOK ÉS VENTILÁTORSEBESSÉGEK KÖZÖTT 340. Érintse meg egyszer az ÜZEMMÓD gombot a két üzemmód közötti váltáshoz: SMART és KÉZI SMART: Ez az alapértelmezett üzemmód, amelyben a készülék elindul. SMART üzemmódban a készülék az érzékelő adatait használja fel, hogy meghatározza a megfelelő...
 • Seite 156 csak cserélhető(k). A szűrőcsere ikon világítani kezd, hogy emlékeztesse a szűrő(k) cseréjének szükségességére. A légtisztító egynél több szűrővel lehet felszerelve, ezért nézze meg a Wellbeing alkalmazásban, hogy melyik szűrőréteget kell kicserélni. Mindig távolítsa el a műanyag védőtasakot a szűrőről, mielőtt a készülékbe helyezi. Miután az elhasznált szűrőt kicserélte, a szűrőcsere ikon automatikusan kikapcsol, és nincs szükség visszaállításra.
 • Seite 157 alkalmas. A levegőminőség-érzékelő vizuálisan, egy színskála segítségével jeleníti meg valós időben a levegőminőséget az alábbi táblázatnak megfelelően. SMART üzemmódban a levegőminőség szintje a ventilátorsebességet is meghatározza az alábbi táblázatnak megfelelően. MEGJEGYZÉS: Kérjük, hogy rendszeresen tisztítsa az érzékelő ablakát, hogy ne rakódjon rá por, és az érzékelő megtarthassa pontosságát.
 • Seite 158: Tisztítás És Ápolás

  353. A készülék csatlakoztatásához válassza a rendelkezésre álló listából a 2,4 GHz-es otthoni WiFi-hálózatot, majd írja be az otthoni WiFi-hálózat jelszavát az alkalmazásba, és várja meg, hogy a készülék létrehozza a kapcsolatot. 354. Fejezze be az újonnan felvett légtisztítójának elnevezési lépéseit. 355.
 • Seite 159 SZŰRŐK CSERÉJE – lásd: 6-7. képes oldalak MEGJEGYZÉS: A szűrők a hálós előszűrő kivételével nem moshatók, és élettartamuk végén mindig ki kell cserélni azokat. A WELL A7 / A5 sorozatú légtisztítók számos különböző szűrővel rendelkeznek, így kiválaszthatja közülük az igényeinek megfelelőt. Minden szűrőréteg rendelkezik egy egyedi azonosító smart RFID cimkével, melynek segítségével nyomon követhető...
 • Seite 160 TESTRESZABÁS – lásd: 6-7. képes oldalak Más készülékekkel ellentétben a WELL A7 / A5 sorozatú légtisztító különleges formavilágával és esztétikus megjelenésével tökéletesen illeszkedik az Ön otthonának környezetébe. Emellett ez a sorozat számos testreszabási készlettel rendelkezik a készülékhez, melyek az esztétikus megjelenés mellett a készülék funkcionalitását is szolgálják.
 • Seite 161 MEGJEGYZÉS: A WELL A7 sorozat néhány modelljén a szövet már rögzítve van az előlaphoz és nem távolítható el arról, de továbbra is testreszabhatja az előlapot, ha egy másik szövethuzatot helyez a meglévő szövethuzat tetejére. 369. Távolítson el minden műanyag csomagolóanyagot a használni kívánt új szövethuzatról.
 • Seite 162 Az alábbi táblázatban szereplő lista nem teljeskörű. A hibaelhárítás, GYIK és hibaismertető legfrissebb és teljes verziójának megtekintéséhez látogassa meg a weboldalunk megfelelő részét vagy lépjen be a Wellbeing alkalmazásba. HIBA HIBAELHÁRÍTÁS MEGJE GYZÉS A légtisztító Ha a készüléket most vásárolta, VAGY új szűrőt rakott Kérjük, hogy készítse bele, ügyeljen arra, hogy a szűrő(k) megfelelően elő...
 • Seite 163 légtisztító KÉZI üzemmód esetén ellenőrizze készüléket úgy állandóan ventilátorsebesség csúszkájának helyzetét a termék tervezték, hogy legkisebb felhasználói kezelőfelületén vagy a Wellbeing amikor egy szűrő az ventilátorsebessé alkalmazásban, és állítsa be a kívánt szintre. élettartama végén ggel működik jár, SMART üzemmód esetén a SMART üzemmód esetén ellenőrizze a légminőség- készülék ellenzi...
 • Seite 164 Wellbeing alkalmazásba az alkalmazás és a GYIK WiFi chip csak 2,4 felvenni lépéseinek elvégzését követő néhány próbálkozás GHz-en működik, alkalmazásba után, akkor segítségért forduljon az Electrolux ezért kérjük, hogy márkaszervizhez. állítsa otthoni WiFi- hálózatát erre hullámsávra. Egyéb, itt nem További hibaelhárítási és GYIK segédletet talál a...
 • Seite 165 Belső felhasználásra készült anyag...
 • Seite 166 Modelli: Serie WA51-303 e WA51-304 Serie WA71-304 e WA71-305 Belső felhasználásra készült anyag...
 • Seite 167: Manuale Di Funzionamento

  MANUALE DI FUNZIONAMENTO Grazie per aver scelto il purificatore d'aria Electrolux della serie WELL A7/A5. Utilizzare sempre materiali di consumo, accessori e ricambi originali Electrolux per ottenere i migliori risultati dall'unità. Questa apparecchiatura è stata progettata nel rispetto dell'ambiente e, di conseguenza, tutte le parti in plastica sono contrassegnate per essere riciclate.
 • Seite 168: Avvertenza - Evitare Pericoli Di Incendio O Scosse Elettriche

  Non tagliare o danneggiare il cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione in dotazione è danneggiato, deve essere sostituito solo da Electrolux, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata. Questa unità non contiene parti riparabili dall'utente.
 • Seite 169: Smaltimento

  In caso di malfunzionamento (scintille, odore di bruciato ecc.), interrompere immediatamente l'usi, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un tecnico autorizzato Electrolux. Non mettere in funzione l'unità con le mani bagnate. Non tirare il cavo di alimentazione.
 • Seite 170 COMPONENTI PRINCIPALI DEI PURIFICATORI D’ARIA DELLA SERIE WELL A7 / A5 Pannello anteriore rimovibile e personalizzabile 14 Cavità del cavo di alimentazione Magneti del pannello anteriore Cavità motore ventola, griglia Prefiltro a rete Tag RFID Filtro antipolveri ultrafine Ganci del pannello anteriore Classificato come interno...
 • Seite 171 NOTA: Il modello specifico potrebbe non avere tutti i componenti e le caratteristiche elencate nel presente MANUALE DELL'UTENTE. Controllare la confezione del prodotto O la pagina specifica del prodotto sul nostro sito web per informazioni dettagliate sul modello. Electrolux si riserva il diritto di modificare le informazioni qui contenute senza preavviso.
 • Seite 172 Classificato come interno...
 • Seite 173 DISIMBALLAGGIO E CONFIGURAZIONE – figure pagine 6-7 Fare attenzione nel disimballare il purificatore d'aria. L'unità è dotata di diversi componenti rimovibili che possono essersi allentati nel trasporto, quindi aprire la scatola con cura e appoggiarla su un'ampia superficie piana O sul pavimento. 377.
 • Seite 174 379. Se posizionata sul pavimento: a. Prendere i piedini cilindrici e avvitarli all'unità ruotandoli in senso orario fino a sentire uno scatto o una certa resistenza. b. Sollevare l'unità e posizionarla vicino alla presa di corrente da utilizzare. c. Assicurarsi di lasciare una distanza di almeno 30 cm tra la parte anteriore (ingresso dell’aria) e almeno 20 cm tra il lato destro (finestra sensore) dell'unità...
 • Seite 175: Sostituzione Dei Filtri

  MODIFICA DELLE MODALITÀ E DELLE VELOCITÀ DELLA VENTOLA 387. Toccare il tasto MODE una volta per spostarsi fra le due modalità: SMART e MANUALE SMART: Questa è la modalità predefinita con cui l’unità si avvia. In modalità SMART, l’unità utilizzerà i dati del sensore come input per decidere la velocità della ventola adeguata, il tipo di display dell'UI e il livello di intensità.
 • Seite 176 lavati, possono essere solo sostituiti. L’icona di sostituzione del filtro illumina per ricordare di sostituire i filtri. Il purificatore d'aria può essere dotato di più filtri; fare riferimento all'app Wellbeing per informazioni dettagliate sul filtro da sostituire. Assicurarsi sempre che il sacchetto di protezione in plastica sia rimosso dal filtro prima di utilizzarlo nell'unità.
 • Seite 177 dell'aria, con l'ausilio di una scala a colori, mostra la qualità dell'aria in tempo reale, come indicato nella tabella sottostante. In modalità SMART, il livello di qualità dell'aria determinerà anche la velocità della ventola, come indicato nella seguente tabella. NOTA: Pulire regolarmente la finestra del sensore per assicurarsi che non si ostruisca con la polvere e che i sensori continuino a funzionare correttamente.
 • Seite 178: Pulizia E Cura

  dall'elenco delle reti disponibili, quindi inserire la password della rete WiFi domestica nell'app. Attendere che l'unità stabilisca un collegamento. 401. Completare i passaggi per assegnare un nome al purificatore d'aria appena configurato. 402. Successivamente, se si desidera ripristinare le credenziali WiFi memorizzate sull'unità, premere il tasto POWER per 5 secondi finché...
 • Seite 179 SOSTITUZIONE DEI FILTRI – figure pagine 6-7 NOTA: I filtri, ad eccezione del prefiltro a rete, non possono essere lavati e devono sempre essere sostituiti al termine della vita utile. I purificatori d'aria serie WELL A7 / A5 sono dotati di vari filtri tra cui scegliere, in base alle esigenze del proprio stile di vita.
 • Seite 180 Il purificatore d'aria della serie WELL A7 / A5 è stato progettato con una forma e un’estetica esclusive per garantire che si integri nella casa e nell’arredamento, a differenza di altre apparecchiature. Inoltre, la serie è dotata di numerosi kit di personalizzazione per l'unità...
 • Seite 181 NOTA: Alcuni modelli della serie WELL A7 sono forniti con un tessuto fissato in modo permanente al pannello anteriore; questo tessuto non è rimovibile, ma è comunque possibile personalizzare il pannello con un altro rivestimento in tessuto sopra al tessuto esistente. 416.
 • Seite 182 leggermente. ERRORI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI La seguente tabella è un elenco limitato. Per la sezione più recente e completa sulla risoluzione dei problemi, sulle domande frequenti e sulla guida agli errori, fare riferimento alla sezione corrispondente sul nostro sito web o sull'app Wellbeing. PROB RISOLUZIONE DEI PROBLEMI NOTE...
 • Seite 183 purificatore Se si trova in modalità MANUALE, controllare la L'unità è progettata d'aria funziona velocità della ventola sull'UI del prodotto o nell'app in modo tale che alla velocità più Wellbeing e regolarla sul livello desiderato. quando un filtro si bassa della trova termine...
 • Seite 184 PNC e il elencato qui Wellbeing nelle pagine di informazioni sul prodotto numero serie oppure nessuno oppure contattare direttamente il centro assistenza dell'unità. dei passaggi autorizzato Electrolux. Grazie! precedenti ha aiutato a risolvere il problema Classificato come interno...
 • Seite 185 Classificato come interno...
 • Seite 186 Modeller: WA51-303- og WA51-304- serien WA71-304- og WA71-305-serien Classificato come interno...
 • Seite 187 Takk for at du valgte denne luftrenseren, serie WELL A7- / A5. Bruk alltid originale forbruksvarer, tilbehør og reservedeler fra Electrolux for å få de beste resultatene ut av enheten din. Dette produktet er designet med hensyn til miljøet (alle plastdeler er merket for resirkulering).
 • Seite 188 Ikke kutt eller ødelegg strømledningen. Hvis den medfølgende strømkabelen er skadet, skal den kun skiftes av Electrolux, en autorisert servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person. Denne enheten inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukere. Ring alltid en autorisert Electrolux-tekniker for reparasjoner.
 • Seite 189 Ikke start eller stopp enheten ved å trekke ut strømledningen eller slå AV strømmen i sikringsskapet. Dersom det oppstår en feilfunksjon (gnister, brent lukt, osv.) må du umiddelbart stoppe driften, trekke ut strømledningen og kontakte en autorisert Electrolux- serviceperson. Ikke bruk enheten med våte hender.
 • Seite 190 VIKTIGE BESTANDDELER AV WELL A7- / A5-SERIE LUFTRENSERE Avtakbart og tilpassbart frontpanel Strømkontakt Frontpanelmagneter Viftemotorrom, grill Nettfilter RFID-merke(r) Ultrafine partikkelfilter Kroker til frontpanel Klassifisert til innvendig bruk...
 • Seite 191 NB: Den spesifikke modellen din har kanskje ikke alle komponentene og egenskapene som er oppført i denne BRUKSANVISNINGEN. Sjekk produktpakken ELLER produktspesifikasjonen på nettstedet vårt for nøyaktig informasjon om modellen din. Electrolux forbeholder seg retten til å endre informasjonen i dette dokumentet uten forvarsel. Klassifisert til innvendig bruk...
 • Seite 192 Klassifisert til innvendig bruk...
 • Seite 193 ÅPNING OG OPPSETT – bilde sider 6-7 Vær forsiktig når du åpner luftrenseren. Enheten har flere avtakbare komponenter som kan løsne under transport, så åpne boksen varsomt mens den står plassert på en stor flat overflate ELLER gulvet. 424. Fjern enheten (f.eks. med topphåndtaket, hvis tilgjengelig) og ekstradeler forsiktig fra hovedboksen.
 • Seite 194 c. Påse at det er en avstand på minst 30 cm mellom fremsiden (luftinntaket) og minst 20 cm mellom enhetens høyre side (sensorvinduet) og andre flater. Sørg dessuten for at det er nok ledig plass over toppen (luftutløpsgitteret), slik at enheten yter optimalt i rommet. d.
 • Seite 195: Bytte Filter

  LUFTKVALITETSINDIKATOR for mer informasjon. NB: AQI-lyset slukkes helt i et mørkt rom når enheten er i smart modus (for å ikke forstyrre). MANUELL: I MANUELL modus vil enheten bruke sensordataene utelukkende til å vise luftkvalitetsnivået ved hjelp av luftkvalitetsindikatoren, men den vil ikke selv justere viftehastigheten.
 • Seite 196 produktets UI for å unngå utilsiktet trykking. Barnesikringsfunksjonen kan slås PÅ/AV via Wellbeing-appen, eller ved å holde POWER- og MODE-knappen inne samtidig i 5 sekunder. Barnesikringssymbolet tennes når funksjonen er aktivert. 440. IONISATOR: Enheten er utstyrt med en ioniseringsmodul; når denne er aktivert, genererer negative ioner som hjelper å...
 • Seite 197 IGANGSETTING – bilder side 6-7 NB: Noen trinn i introduksjonsprosessen kan ha blitt endret. Følg trinnene i appens siste utgave som referanse ved avvik. Sørg for at WiFi-nettverket hjemme benytter 2,4 Ghz-båndet og ikke 5 Ghz-båndet, siden dette ikke vil bli gjenkjent av luftrenseren.
 • Seite 198: Rengjøring Og Stell

  RENGJØRING OG STELL 450. Sørg for at sensorvinduet holdes ublokkert for optimal ytelse av enheten. Støv samler seg naturlig i dette området; derfor må du sørge for å regelmessig (f.eks. en gang hver 4. uke) støvsuge sensorvinduet med en støvsuger som har en smal dyse/børste.
 • Seite 199 458. Deretter må du fjerne plastemballasjen fra reservefilteret og sette filteret på riktig sted. Sørg for at VOC-kullfilteret settes i enheten først, etterfulgt av Ultrafine-partikkelfilteret. Sett på plass forfilteret og lukk frontpanelet. Filterbytte-ikonet på produktets UI slutter å lyse, og Wellbeing-appen indikerer det samme, samt et nytt filterlevetid.
 • Seite 200 TILPASNING AV FRONTPANEL Frontpanelets utseende kan tilpasses med et stoff som både uthever den og sørger for at enheten står i stil med innredningen din. Stoffdekselet har en elastisk søm som hjelper å holde det fast – så du slipper å bruke skruer eller stifter. 462.
 • Seite 201 470. Test stabiliteten ved å sette enheten på plass igjen og løft den omtrent 5-6 cm over bakken og gi den en skånsom rist. FEIL OG FEILSØKING Tabellen nedenfor er bare en begrenset liste. For oppdatert og omfattende informasjon om feilsøking, ofte stilte spørsmål og feilveiledning, kan du finne dette på...
 • Seite 202 Luftrenseren MANUELL modus kontrollere Enheten er designet kjører på lavest viftehastighetsbryteren på produktets UI (eller i slik at når et filter har viftehastighet Wellbeing-appen) og justere den etter behov. nådd slutten hele tiden over levetiden – i hvert lengre tid fall SMART- SMART-modus...
 • Seite 203 Hvis du oppdager en brent lukt, må du koble fra enheten og kontakte Electrolux sitt autoriserte servicesenter som kan hjelpe deg videre. ikke Hvis du ikke er i stand til å bruke enheten og koble...
 • Seite 204 Klassifisert til innvendig bruk...
 • Seite 205 Modele: WA51-303 i WA51-304 seria WA71-304 i seria WA71-305 Klassifisert til innvendig bruk...
 • Seite 206 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybór oczyszczacza powietrza serii Electrolux WELL A7 / A5. Aby uzyskać najlepsze efekty, należy zawsze używać oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i części zamiennych firmy Electrolux. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o środowisku i dlatego wszystkie plastikowe części mogą...
 • Seite 207 Nie odcinać ani nie uszkodzić przewodu zasilającego. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, może być wymieniony wyłącznie na przedstawiciela serwisu firmy Electrolux lub inną kompetentną osobę. Urządzenie nie zawiera części podlegających serwisowaniu przez użytkownika. W przypadku napraw należy zawsze wezwać autoryzowany serwis firmy Electrolux.
 • Seite 208: Przed Rozpoczęciem

  W razie awarii (iskry, zapach spalenizny itp.), należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux. Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma. Nie ciągnąć za przewód zasilający.
 • Seite 209 GŁÓWNE ELEMENTY OCZYSZCZACZY POWIETRZA SERII A7/A5 Wyjmowany i regulowany przedni panel Komora przewodu zasilającego Magnesy panelu przedniego Komora silnika wentylatora, grill Filtr siatkowy Znaczniki RFID Filtr cząstek ultradrobnych Zaczepy panelu przedniego Sklasyfikowano jako materiał...
 • Seite 210 UWAGA: W niektórych modelach mogą nie występować wszystkie elementy i funkcje wymienione w niniejszej INSTRUKCJI OBSŁUGI. Szczegółowe informacje dotyczące Państwa modelu można znaleźć w opakowaniu produktu LUB ze specyfikacją produktu na naszej stronie internetowej. Firma Electrolux zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w niniejszym dokumencie bez uprzedzenia.
 • Seite 211 Sklasyfikowano jako materiał...
 • Seite 212 WYPAKOWANIE I KONFIGURACJA – zdjęcia na stronach 6-7 Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania oczyszczacza powietrza z pudełka. Urządzenie jest wyposażone w kilka odłączalnych elementów, które mogły ulec poluzowaniu w transporcie, dlatego pudełko należy ostrożnie otworzyć i powinno być umieszczone na dużym, płaskim podłożu LUB podłodze. 471.
 • Seite 213 h. Podczas demontażu urządzenia należy najpierw odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego. 473. W przypadku umieszczenia go na podłodze: a. Weź cylindryczne nóżki i wkręć je w urządzenie, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie (lub napotkasz pewien opór).
 • Seite 214 WŁĄCZANIE 480. Dotknij przycisku ZASILANIE jeden raz, aby włączyć oczyszczacz powietrza UWAGA: Podczas każdego nowego cyklu czujnik temperatury powietrza będzie przez 10 sekund się kalibrował i analizował jakość powietrza, aż do osiągnięcia odpowiedniej prędkości wentylatora. W tym czasie wskaźnik jakości powietrza będzie powoli migał...
 • Seite 215: Wymiana Filtra

  IKONY I WSKAŹNIKI FUNKCJI UWAGA: Nie wszystkie wskaźniki LUB ikony funkcji mogą być dostępne w danym modelu. Szczegółowe informacje na temat dostępnych funkcji można znaleźć w informacjach dotyczących opakowania lub danych technicznych produktu podanych na stronie internetowej. 484. WYMIANA FILTRA: Wysokowydajnych filtrów urządzenia nie można myć, można je tylko wymienić.
 • Seite 216 tymczasowym. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z aplikacją Wellbeing. UWAGA: Pobierz naszą aplikację do dobrego samopoczucia i postępuj zgodnie z instrukcją początkową krok po kroku, aby włączyć oczyszczacz powietrza on-line. 489. WSKAŹNIK JAKOŚCI POWIETRZA: Urządzenie wyposażono w czujnik jakości powietrza.
 • Seite 217: Czyszczenie I Pielęgnacja

  ręcznie wprowadzić cyfry pod kodem kreskowym do aplikacji, jeśli skanowanie nie działa. 493. Połącz aplikację z punktem dostępu urządzenia. 494. Wybierz domowe WiFi 2,4 GHz, z którym urządzenie powinno się połączyć z listy dostępnych, a następnie wprowadź hasło tego domowego WiFi w aplikacji – poczekaj, aż...
 • Seite 218 PRZECHOWYWANIE 500. Podczas przechowywania poza odłączeniem urządzenia i luźnym owinięciem przewodu zasilającego wokół dolnych nóżek, upewnij się, że urządzenie, w tym filtry o wysokiej wydajności i panel przedni z tkaniny, są zakryte, aby uniknąć gromadzenia się kurzu. WYMIANA FILTRÓW – rysunek 6-7 UWAGA: Filtrów –...
 • Seite 219 506. Zużyty filtr oraz wszelkie plastikowe opakowania należy wyrzucić zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu. Znaczniki RFID zawierają obwody i dlatego należy je umieszczać oddzielnie od reszty filtra. DOSTOSOWANIE – zdjęcia 6-7 Oczyszczacz powietrza WELL A7 / A5 został zaprojektowany tak, by nadać mu wyjątkową...
 • Seite 220 do panelu przedniego, dzięki czemu do jego montażu nie są potrzebne żadne śruby ani zszywki. 509. Panel przedni należy zdjąć z urządzenia, a jeśli ma już zdejmowaną osłonę z tkaniny, należy ją delikatnie zdjąć z panelu – uważając, aby nie zgiąć panelu. UWAGA: Niektóre modele z serii WELL A7 są...
 • Seite 221: Błędy I Rozwiązywanie Problemów

  517. Sprawdź stabilność nóżek, ustawiając urządzenie z powrotem w pozycji pionowej i unosząc około 5-6 cm nad ziemią i delikatnie nim potrząsając. BŁĘDY I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Poniższa tabela to tylko ograniczona lista. Najnowszą i kompletną sekcję dotyczącą rozwiązywania problemów, często zadawanych pytań i przewodnika po błędach można znaleźć...
 • Seite 222 Oczyszczacz Jeśli w trybie RĘCZNYM, należy sprawdzić suwak Urządzenie zostało powietrza pracuje prędkości wentylatora na interfejsie użytkownika zaprojektowane przez cały czas produktu lub w aplikacji Wellbeing i ustawić żądany taki sposób, że gdy przy najniższej poziom. kończy się okres prędkości eksploatacji filtra, w wentylatora trybie...
 • Seite 223 Wellbeing, najlepszym częstotliwością aplikacji rozwiązaniem jest skontaktowanie się GHz, więc upewnij autoryzowanym centrum serwisowym Electrolux w się, że domowe WiFi celu uzyskania pomocy. działa paśmie. Mam inny Więcej informacji temat rozwiązywania Prosimy problem problemów i najczęściej zadawanych pytań...
 • Seite 224 Sklasyfikowano jako materiał...
 • Seite 225 Modele: WA51-303 & WA51-304 Seria WA71-304 şi Seria WA71-305 Sklasyfikowano jako materiał...
 • Seite 226 MANUAL DE UTILIZARE Vă mulțumim că ați ales acest purificator de aer Electrolux din seria WELL A7 / A5. Utilizați întotdeauna consumabile, accesorii și piese de schimb originale Electrolux pentru a obține cele mai bune rezultate de la produsul dvs. Acest aparat este proiectat cu respect pentru mediu şi, prin urmare, toate piesele din plastic sunt...
 • Seite 227 Nu tăiați sau deteriorați cablul de alimentare. Dacă cablul de alimentare furnizat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit doar de către Electrolux, agentul său de service sau de persoane cu o calificare similară. Această unitate nu conține piese care pot fi reparate de utilizator.
 • Seite 228 În cazul unei defecțiuni (scântei, miros de ars etc.), opriți imediat funcționarea, deconectați cablul de alimentare și apelați la un service autorizat Electrolux. Nu utilizaţi unitatea cu mâinile ude. Nu trageţi de cablul de alimentare.
 • Seite 229 COMPONENTE-CHEIE ALE PURIFICATOARELOR DE AER DIN SERIA WELL A7 / A5 Panou frontal detaşabil şi personalizabil Cavitate cablu de alimentare Magneți panou frontal Cavitatea motorului ventilatorului, grilaj Pre-filtru de plasă Etichete RFID Clasificat ca document intern...
 • Seite 230 Filtru de particule ultrafine Cârlige ale panoului frontal Clasificat ca document intern...
 • Seite 231 NOTĂ: Modelul dvs. specific poate să nu dispună de toate componentele și caracteristicile din acest MANUAL DE UTILIZARE. Consultați ambalajul produsului SAU pagina cu specificațiile produsului de pe site-ul nostru web pentru detalii exacte privind modelul dvs. Electrolux îşi rezervă dreptul de a schimba informaţiile conţinute în acest manual fără preaviz.
 • Seite 232 Clasificat ca document intern...
 • Seite 233 DESPACHETARE ȘI INSTALARE - figură paginile 6-7 Vă rugăm să aveți grijă când scoateți din cutie purificatorul de aer. Unitatea dispune de mai multe componente detaşabile care se pot desprinde în transport, drept urmare deschideți cutia cu grijă și atunci când este amplasată pe o suprafață plană vastă...
 • Seite 234 520. Dacă aparatul este instalat pe podea: a. Luați piciorușele cilindrice și înșurubați-le în unitate rotind în sensul acelor de ceasornic până când auziți un clic (sau simțiți rezistență). b. Ridicați unitatea și puneți-o lângă priza de curent care va fi utilizată. c.
 • Seite 235: Schimbarea Filtrului

  SCHIMBAREA MODURILOR ȘI A VITEZEI VENTILATORULUI 528. Atingeți butonul MODE o singură dată pentru a comuta între cele două moduri: SMART şi MANUAL SMART: Acesta este modul implicit în care va porni unitatea. În modul SMART, unitatea va utiliza datele senzorului ca instrucțiune, pentru a decide asupra vitezei corespunzătoare a ventilatorului şi a tipului şi nivelului de intensitate pe interfața de utilizare.
 • Seite 236 fi spălat, ci poate fi doar înlocuit. Simbolul pentru schimbarea filtrului se va aprinde pentru a vă reaminti să schimbați filtrul (filtrele). Purificatorul de aer poate fi echipat cu mai mult de un singur filtru. Consultați aplicația Wellbeing pentru detalii despre care stratul filtrant care trebuie înlocuit. Asiguraţi-vă întotdeauna că...
 • Seite 237 de calitate a aerului. Senzorul de particule (PM) pe bază de laser este un senzor cu precizie ridicată pentru particule care poate detecta nivelurile PM1, PM2.5 şi PM10. Indicatorul de calitate a aerului va fi vizual – cu ajutorul unei scale de culori - afișează...
 • Seite 238: Curățarea Și Îngrijirea

  541. Alegeți rețeaua WiFI de 2,4 Ghz din lista disponibilă și introduceți parola pentru această rețea în aplicație – așteptați ca unitatea să stabilească o conexiune. 542. Parcurgeți pașii de numire a purificatorului de aer! 543. Mai târziu, dacă vreodată doriți să resetați acreditivele Wifi stocate pe unitate, apăsați lung butonul POWER (ALIMENTARE) timp de 5 secunde până...
 • Seite 239 ÎNLOCUIREA FILTRELOR – figura paginile 6-7 NOTĂ: Filtrele – cu excepţia pre-filtrului de sită - nu pot fi spălate şi trebuie înlocuite întotdeauna când sunt la sfârșitul duratei de viaţă. Purificatoarele de aer din seria WELL A7 / A5 dispun de o varietate de filtre dintre care să alegeți, adaptate nevoilor stilului dumneavoastră...
 • Seite 240 PERSONALIZAREA – figură paginile 6-7 Purificatorul de aer din seria WELL A7 / A5 a fost conceput cu o formă unică și cu simț estetic pentru a fi adaptat la locuința și la dotările dvs., spre deosebire de alte aparate. În plus, seria dispune de multe seturi de personalizare pentru unitate, care se adaugă...
 • Seite 241 NOTĂ: Unele modele din seria WELL A7 sunt dotate cu un material ataşat permanent de panoul frontal, acest material nu este detaşabil de pe panou, dar puteţi personaliza panoul cu un alt material aplicat peste materialul existent. 557. Îndepărtați toate ambalajele de plastic de pe husa textilă. 558.
 • Seite 242 ERORI ȘI DEPANARE Tabelul de mai jos este este o listă limitată. Pentru cea mai recentă și completă secțiune privind depanarea, întrebările frecvente și ghidul de erori vă rugăm să consultați secțiunea corespunzătoare de pe site-ul nostru sau aplicația Wellbeing. PROBLE DEPANARE OBSER...
 • Seite 243 Purificatorul de aer Dacă sunteți în modul MANUAL, verificați glisorul Unitatea este funcţionează vitezei ventilatorului de pe interfața de utilizare a concepută pentru ca turația minimă produsului sau din aplicația Wellbeing și reglați-l atunci când un filtru ventilatorului la nivelul dorit. ajunge sfârșitul permanent...
 • Seite 244 Wellbeing și secțiunea de întrebări doar la 2,4 Ghz, frecvente, atunci cea mai bună acțiune este să drept urmare contactați un centru de service autorizat rețeaua WiFi Electrolux pentru asistență. locuința dvs. trebuie să funcționeze această lățime de bandă. Clasificat ca document intern...
 • Seite 245 Wellbeing din paginile cu informațiile PNC şi NUMĂRUL de aici SAU niciunul produsului sau contactați direct centrul de service serie. din pașii de mai sus autorizat Electrolux pentru asistență. Vă nu a ajutat la mulțumim! rezolvarea problemei...
 • Seite 246 Clasificat ca document intern...
 • Seite 247 Modely: Séria WA51-303 a WA51-304, séria WA71-304 a WA71-305 Clasificat ca document intern...
 • Seite 248: Všeobecné Bezpečnostné Informácie

  NÁVOD NA POUŽITIE Ďakujeme, že ste si vybrali čističku vzduchu Electrolux radu WELL A7/A5. Na dosiahnutie najlepších výsledkov so svojím zariadením vždy používajte originálny spotrebný materiál, príslušenstvo a náhradné diely Electrolux. Tento prístroj je navrhnutý s ohľadom na životné prostredie, a preto sú všetky plastové časti označené...
 • Seite 249 Napájací kábel nerežte ani nepoškodzujte. Ak je dodaný napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť iba spoločnosť Electrolux, jej servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby. Toto zariadenie neobsahuje žiadne diely opraviteľné používateľom. V prípade potreby opravy vždy zavolajte autorizovaného servisného technika spoločnosti Electrolux.
 • Seite 250: Pred Spustením

  Zariadenie nespúšťajte ani nezastavujte odpojením napájacieho kábla ani vypnutím napájania pomocou elektrickej skrinky. V prípade poruchy (iskry, zápach horenia atď.) okamžite zastavte používanie, odpojte napájací kábel a zavolajte autorizovaného servisného technika spoločnosti Electrolux. Zariadenie nepoužívajte mokrými rukami. Neťahajte za napájací kábel.
 • Seite 251 KĽÚČOVÉ KOMPONENTY ČISTIČIEK VZDUCHU WELL SÉRIE A7/A5 Odnímateľný a prispôsobiteľný predný panel Priestor na napájací kábel Magnety predného panela Priestor na motor ventilátora, mriežka Sieťovinový predfilter Značky RFID Filter ultrajemných pevných častíc Háčiky predného panela Klasifikovaný ako interný...
 • Seite 252 POZNÁMKA: Váš konkrétny model nemusí obsahovať všetky komponenty a funkcie uvedené tejto POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKE. Presné informácie o vašom modeli nájdete na obale produktu alebo na stránke so špecifikáciami produktu na našej webovej lokalite. Spoločnosť Electrolux si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Seite 253 Klasifikovaný ako interný...
 • Seite 254 ROZBALENIE A NASTAVENIE – strany s obrázkami 6 – 7 Pri rozbaľovaní čističky vzduchu postupujte opatrne. Zariadenie obsahuje niekoľko odnímateľných komponentov, ktoré sa mohli pri preprave uvoľniť, preto škatuľu otvárajte pozorne a umiestnite ju na veľký rovný povrch alebo na podlahu. 565.
 • Seite 255 a. Vezmite valcové nožičky a zaskrutkujte ich do zariadenia otáčaním v smere hodinových ručičiek, až kým nebudete počuť kliknutie (alebo nepocítite malý odpor). b. Zdvihnite zariadenie a umiestnite ho k zásuvke, ktorá sa bude používať. c. Zaistite najmenej 30 cm priestoru pred prednou časťou (prívod vzduchu) a najmenej 20 cm medzi pravou stranou (okienko snímača) zariadenia a ostatnými povrchmi.
 • Seite 256: Výmena Filtra

  575. Klepnite na tlačidlo MODE (Režim) na prepínanie medzi dvoma režimami: SMART (Inteligentný) a MANUAL (Manuálny) SMART (Inteligentný): Toto je predvolený režim, v ktorom sa zariadenie spustí. V režime SMART (Inteligentný) zariadenie použije údaje zo snímača na určenie vhodnej rýchlosti ventilátora, ako aj typu a úrovne intenzity na ovládacom paneli.
 • Seite 257: Detská Poistka

  vymeniť. Pred použitím v zariadení sa vždy uistite, že je z filtra odstránený plastový ochranný obal. Po výmene použitého filtra ikona výmeny filtra automaticky zhasne a nie je potrebné vykonať žiadnu akciu resetovania. 579. UPOZORNENIE: Ikona upozornenia sa rozsvieti ako výstraha na možnú elektrickú...
 • Seite 258 SVETLÁ PM 2.5 (μg/m3) STAV KVALITY RÝCHLOSŤ FARBA VZDUCHU VENTILÁTOR Biela Kalibrácia | Nastavenie pripojenia Zelená 0 – 12 Veľmi dobrá Žltá 13 – 35 Dobrá Oranžová 36 – 55 Slabá Červená 56 – 150 Veľmi slabá Fialová 151 – 250 Zlá...
 • Seite 259: Čistenie A Starostlivosť

  zariadení, stlačte a podržte VYPÍNAČ na 5 sekúnd, kým ikona Wi-Fi nezačne blikať (ako v kroku 20, hotspot je aktívny). V tomto stave znova dlho stlačte VYPÍNAČ na 5 sekúnd, kým ikona Wi-Fi neprestane blikať a zhasne. Nastavenia Wi-Fi zariadenia sú teraz resetované a zariadenie sa nebude snažiť pripojiť...
 • Seite 260 595. Pre čo najlepšiu skúsenosť a zaistenie nepretržitého používania čističky vzduchu sledujte zostávajúcu životnosť filtra v aplikácii Wellbeing a pred dosiahnutím 0 % životnosti si objednajte náhradný filter. Ak máte povolené oznámenia, aplikácia Wellbeing vás informovať, keď sa životnosť filtra blíži ku koncu (napríklad 5 %). 596.
 • Seite 261 PRISPÔSOBENIE HORNEJ RUKOVÄTI Rukoväť z polyuretánovej (PU) kože v hornej časti zariadenia je pripevnená k zariadeniu pomocou dvoch skrutiek. Hornú rukoväť môžete pripevniť alebo vymeniť pomocou nasledujúcich krokov. 601. Ak vymieňate existujúcu hornú rukoväť z PU: a. Odskrutkujte dve skrutky proti smeru hodinových ručičiek a odložte ich spolu s existujúcou rukoväťou.
 • Seite 262 panela. Teraz potiahnite látkový kryt smerom k spodnému okraju panela a bezpečne zastrčte zvyšok látkového okraja za spodnú časť panela. 606. Prípadné záhyby na látkovom kryte vyhladíte zatlačením na tieto záhyby. 607. Pripevnite predný panel s novo nasadeným látkovým krytom späť na zariadenie a skontrolujte okraje, aby ste zabránili zablokovaniu oblasti vstupu vzduchu.
 • Seite 263 PROB RIEŠENIE PROBLÉMOV POZNÁ LÉM Ikona výstrahy na Ak ste si zariadenie práve kúpili alebo ste vložili nové Pri telefonovaní na čističke vzduchu filtre, uistite sa, že sú filtre umiestnené správne tak, oddelenie podpory si svieti aby snímače mohli načítať značky RFID (pozrite si bod pripravte číslo PNC a 6 v časti NASTAVENIE PRIPOJENIA a NASTAVENIE SÉRIOVÉ...
 • Seite 264 Ak nepomôže ani jeden z vyššie uvedených krokov ani pokyny v aplikácii Wellbeing, prečítajte si bod 9 v tabuľke. Čistička vzduchu Dbajte na to, aby prívod vzduchu (okolo predného Abnormálny hluk vytvára silný alebo panela) a mriežka výstupu vzduchu (horná časť alebo neobvykle neobvyklý...
 • Seite 265 SÉRIOVÉ číslo tu nie je vyhľadať ďalšie návody na riešenie problémov a časté zariadenia. uvedený, alebo otázky alebo sa obráťte priamo na autorizované žiadny z vyššie servisné stredisko spoločnosti Electrolux. Ďakujeme uvedených vám! krokov nepomohol problém vyriešiť Klasifikovaný ako interný...
 • Seite 266 Klasifikovaný ako interný...
 • Seite 267 Modeli: WA51-303 in WA51-304 serij WA71-304 in WA71-305 Klasifikovaný ako interný...
 • Seite 268: Opozorilo - Varnost Otrok In Ranljivih Oseb

  PRIROČNIK ZA UPORABO Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali čistilnik zraka serije Electrolux WELL A7 / A5. Za zagotavljanje najboljših rezultatov delovanja vaše enote vselej uporabljajte originalne potrošne dele, dodatno opremo in rezervne dele znamke Electrolux. Ta naprava vključuje okolju prijazno zasnovo, zato so vsi plastični deli označeni za reciklažo.
 • Seite 269 Napajalnega kabla ne režite ali ga izpostavljajte poškodbam. Če je napajalni kabel poškodovan, ga lahko zamenja samo družba Electrolux, zastopnik njihovega servisnega centra ali druga strokovno usposobljena oseba. Enota ne vsebuje delov, ki jih lahko servisira uporabnik sam. Za popravila se vedno obrnite na pooblaščenega serviserja družbe Electrolux.
 • Seite 270: Pred Zagonom

  Enote ne smete vklopiti ali zaustaviti tako, da odklopite napajalni kabel ali izklopite napajanje v električni omarici. V primeru okvare (iskre, vonj po zažganem itd.) takoj prekinite delovanje, odklopite napajalni kabel in pokličite pooblaščenega serviserja Electrolux. Enote ne uporabljajte z mokrimi rokami. Ne vlecite napajalnega kabla.
 • Seite 271 GLAVNE KOMPONENTE ČISTILNIKA ZRAKA SERIJE WELL A7 / A5 Snemljiva in po meri prilagodljiva sprednja Reža za napajalni kabel plošča Magneta prednje plošče Odprtina za motor ventilatorja, rešetka Mrežasti predfilter Oznaka(-e) RFID Filter finih delcev Zatiči za sprednjo ploščo Razvrščeno kot interno...
 • Seite 272 OPOMBA: vaš specifični model morda ne vključuje vseh komponent ali funkcij, navedenih v tem UPORABNIŠKEM PRIROČNIKU. Za točne podrobnosti vašega modela glejte embalažo ALI stran s tehničnimi podatki na našem spletnem mestu. Electrolux si pridržuje pravico do spremembe podatkov v tem priročniku brez obvestila. Razvrščeno kot interno...
 • Seite 273 Razvrščeno kot interno...
 • Seite 274 ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE IN NAMESTITEV – strani s slikami 6–7 Pri odstranjevanju embalaže čistilnika zraka bodite previdni. Enota ima več snemljivih komponent, ki se lahko med prevozom zrahljajo, zato škatlo položite na ravno površino ALI tla in jo previdno odprite. 612. Enoto in pomožne komponente vzemite iz glavne škatle (npr. tako da jo primete za zgornji ročaj, ko je ta nameščen).
 • Seite 275 upora). b. Dvignite enoto in jo namestite v bližini električne vtičnice, ki jo nameravate uporabiti. c. Zagotovite, da je sprednja stran enote (dovod zraka) vsaj 30 cm oddaljena od drugih površin in desna stran enote (okence senzorja) vsaj 20 cm. Nad enoto (rešetka za odvod zraka) naj bo dovolj prostora, da lahko enota na najbolj učinkovit način razpršuje čist zrak po prostoru.
 • Seite 276: Ikone Funkcij In Indikatorji

  SMART (PAMETNI): to je privzeti način, v katerem se zažene enota. V načinu SMART bo enota podatke senzorja uporabljala kot vhodne podatke za izbiro ustrezne hitrosti ventilatorja ter vrste in stopnje intenzivnosti, prikazane na prikazovalniku uporabniškega vmesnika. Uporabnik v tem načinu ne more ročno prilagoditi hitrosti ventilatorja.
 • Seite 277: Varovalo Za Otroke

  preden filter namestite v enoto. Ko zamenjate izrabljeni filter, se ikona za zamenjavo filtra samodejno izklopi in je ni treba ponastaviti. 626. OPOZORILO: Opozorilna ikona zasveti, da vas opozori na možne električne ali elektronske napake na vaši enoti. Za podrobnosti glede vrste napake, podrobnosti o komponentah in morebitnih ukrepih za razrešitev glejte aplikacijo Wellbeing.
 • Seite 278 natančno odčitavanje senzorjev zagotovite tudi optimalne stopnje vlažnosti (med 35–80 %). BARVA PM 2,5 (μg/m3) STANJE KAKOVOSTI HITROST LUČKE ZRAKA VENTILATORJ Bela Umerjanje | Povezovanje Zelena 0–12 Zelo dobro Rumena 13–35 Dobro Oranžna 36–55 Slabo Rdeča 56–150 Zelo slabo Vijolična 151–250 Slabo Rjava...
 • Seite 279: Čiščenje In Nega

  shranjene v vaši enoti, za 5 sekund pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP , da začne ikona za brezžično omrežje utripati (tj. podobno kot v 20. koraku, dostopna točka je aktivirana). Ko ste znova v tem stanju, za 5 sekund pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP , dokler ikona za brezžično omrežje ne začne utripati in ne...
 • Seite 280 filter naročite vnaprej, preden življenjska doba doseže 0 %. Če ste omogočili obvestila, vas bo aplikacija Wellbeing obvestila, ko se življenjska doba filtra izteka (npr. 5 %). 643. Ko se življenjska doba enega ali več filtrov izteka, ikona za zamenjavo filtra na uporabniškem vmesniku izdelka zasveti in javi, da ga je treba zamenjati.
 • Seite 281 vijakoma. Sledite spodnjim korakom, da pritrdite ali zamenjate obstoječi zgornji ročaj. 648. Pri menjavi obstoječe zgornje ročice iz PU: a. Odstranite oba vijaka, tako da ju obrnete v obratni smeri urnega kazalca, in ju odložite na stran skupaj z obstoječim ročajem. b.
 • Seite 282 653. Zgladite morebitne gube na prevleki iz blaga tako, da pritisnete nanje. 654. Sprednjo ploščo z novo prevleko iz blaga namestite nazaj na enoto in preglejte robove, da se prepričate, da ti ne ovirajo območja za dovod zraka. OPOMBA: Po meri prilagodljive prevleke iz blaga so primerne za strojno pranje skladno z navodili, priloženimi kompletu.
 • Seite 283 TEŽA ODPRAVLJANJE TEŽAVE OPOM Opozorilna ikona Če ste pravkar kupili enoto ALI vstavili nov filter(-tre), Pri klicu telefonske čistilnika zraka sveti se prepričajte, da je (so) filter(-tri) pravilno številke za podporo usmerjen(-i), da lahko senzor prebere oznake RFID imejte sebi (glejte točko 6 v zgornjem poglavju POVEZOVANJE IN produktno številko...
 • Seite 284 aplikaciji Wellbeing niso v pomoč, glejte točko 9 v preglednici. Čistilnik zraka Prepričajte se, da sta rešetki za dovod zraka (okoli Enota ni zasnovana oddaja glasen ali sprednje plošče) in odvod zraka (na vrhu enote) tako, da bi oddajala nepravilen zvok neovirani ter da so najbližje površine od njiju nepravilno oddaljene vsaj 30 cm.
 • Seite 285 Wellbeing ter pogostih vprašanjih in odgovorih, je frekvenčnem pasu vzpostaviti najbolje, da se za pomoč obrnete na pooblaščeni 2,4 GHz, zato servisni center Electrolux. zagotovite, da vaše domače brezžično omrežje deluje v isti pasovni širini. Če imate drugo Več vodnikov za odpravljanje težav in pogosta...
 • Seite 286 Razvrščeno kot interno...
 • Seite 287 Модели: Серије WA51-303 и WA51-304 Серије WA71-304 и WA71-305 Razvrščeno kot interno...
 • Seite 288: Упутство За Употребу

  УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Хвала што сте одабрали пречистач ваздуха серије Electrolux WELL A7/A5. Увек користите оригинални Electrolux потрошни материјал, прибор и резервне делове да би ваш уређај постизао најбоље резултате. Овај уређај је осмишљен тако да буде еколошки прихватљив и стога су сви пластични делови означени...
 • Seite 289 чвор кабл за напајање. Не сеците и не оштећујте кабл за напајање. Ако се приложени кабл за напајање оштети, сме да га замени само компанија Electrolux, њен сервисер или слично квалификовано лице. Овај уређај не садржи делове које корисник може да...
 • Seite 290 искључивањем струје у разводној кутији. У случају квара (варничења, мириса горења и др.) одмах прекините рад уређаја, извуците кабл за напајање и позовите овлашћеног сервисера компаније Electrolux. Не дирајте уређај мокрим рукама. Не вуците кабл за напајање. Не додирујте лопатице вентилатора при вађењу филтера.
 • Seite 291 КЉУЧНЕ КОМПОНЕНТЕ ПРЕЧИСТАЧА ВАЗДУХА СЕРИЈЕ WELL A7/A5 Одвојива и прилагодљива предња плоча Шупљина за кабл за напајање Магнети предње плоче Шупљина за мотор вентилатора, решетка Решеткасти предфилтер RFID ознаке Филтер ултрафиних честица Кукице предње плоче Класификовано као интерно...
 • Seite 292 НАПОМЕНА: Ваш конкретан модел не мора имати све компоненте и функције наведене у овом УПУТСТВУ ЗА УПОТРЕБУ. За тачан назив модела погледајте амбалажу производа или страну са спефицикацијом производа на нашем сајту. Компанија Electrolux задржава право на измену овде изнетих информација без претходне најаве.
 • Seite 293 Класификовано као интерно...
 • Seite 294 РАСПАКИВАЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ – слике на стр. 6–7 Водите рачуна при распакивању пречистача ваздуха. Уређај има неколико одвојивих компонената које могу да се откаче током транспорта, зато пажљиво отворите кутију док је положена на великој равној површини или поду. 659. Пажљиво извадите уређај (нпр. помоћу горње ручке, ако постоји) и додатне компоненте...
 • Seite 295 смеру казаљки на сату док се не зачује шкљоцање (или док не осетите одређени отпор). b. Подигните уређај и ставите га поред струјне утичнице у коју ће бити прикључен. c. Осигурајте размак од бар 30 cm између предње стране (усис ваздуха), односно...
 • Seite 296 ПРОМЕНА РЕЖИМÂ РАДА И БРЗИНÂ ВЕНТИЛАТОРА 669. Додирните дугме режима рада „MODE” једном за пребацивање између следећа два режима: ПАМЕТНИ и РУЧНИ ПАМЕТНИ: Ово је подразумевани режим у коме се уређај покреће. У паметном режиму уређај користи податке сензора као улазне вредности за одређивање...
 • Seite 297 филтера, па за информацију о томе који филтер треба заменити погледајте апликацију Wellbeing. Увек проверите да ли је пластична заштитна кеса скинута са филтера пре него што га ставите у уређај. Након замене искоришћеног филтераа, сличица за замену филтера ће се аутоматски искључити...
 • Seite 298 честица који може да детектује честице величине PM1, PM2,5 и PM10. Индикатор квалитета ваздуха ће визуелно – скалом у боји – приказивати квалитет ваздуха у стварном времену, према доњој табели. Кад је уређај у паметном режиму, степен квалитета ваздуха утицаће и на брзину вентилатора, према...
 • Seite 299 682. Са листе доступних мрежа изаберите кућни WiFi на 2,4 GHz с којим уређај треба да се повеже па у апликацију унесите лозинку за тај кућни WiFi и сачекајте да уређај успостави везу. 683. Поступак довршите уносом назива управо повезаног пречистача ваздуха! 684.
 • Seite 300 спречило накупљање прашине. ЗАМЕНА ФИЛТЕРА – слике на стр. 6–7 НАПОМЕНА: Филтери – осим решеткастог предфилтера – не могу да се перу, већ увек морају да се замене на крају радног века. Пречистачи ваздуха серије WELL A7/A5 могу да имају разноврсне филтере који су прилагођени...
 • Seite 301 локалним прописима о рециклажи. RFID ознаке садрже електрична кола, па их треба одложити одвојено од остатка филтера. ПРИЛАГОЂАВАЊЕ – слике на стр. 6–7 Пречистач ваздуха серије WELL A7/A5 поседује јединствену форму дизајна и естетику која осигурава његово добро уклапање у ваш дом и намештај, за разлику...
 • Seite 302 маску, ако постоји, пазећи да не искривите плочу. НАПОМЕНА: Неки модели из серије WELL A7 испоручују се са тканином која је трајно причвршћена за предњу плочу и не може да се скине са ње, али и даље можете прилагодити плочу стављањем неке друге текстилне...
 • Seite 303 за око 5–6 cm изнад тла и лаганим протресањем. ГРЕШКЕ И РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА Доња табела представља само ограничен списак. За најновије и најпотпуније информације о решавању проблема, одговоре на најчешћа питања и водич за грешке, погледајте одговарајући одељак на нашем сајту или апликацију Wellbeing.
 • Seite 304 Пречистач Ако је уређај у РУЧНОМ режиму, погледајте клизач Уређај је ваздуха дуже брзине вентилатора на корисничком интерфејсу конструисан тако време или у апликацији Wellbeing и подесите га на да, када филтер непрекидно ради жељену вредност. дође на крај радног уз...
 • Seite 305 PNC и серијски број наведен или сајту или у апликацији Wellbeing на странама са уређаја. ниједан од информацијама о производу, а за подршку се горњих корака можете и директно обратити овлашћеном није успео да сервисеру компаније Electrolux. Хвала! га реши Класификовано као интерно...
 • Seite 306 Класификовано као интерно...
 • Seite 307 Modeller: Serierna WA51-303 och WA51-304, WA71-304 och WA71-305 Класификовано као интерно...
 • Seite 308: Allmän Säkerhetsinformation

  BRUKSANVISNING Tack för att du har valt en luftrenaren i Electrolux WELL A7/A5-serien. Använd alltid Electrolux originaldelar, tillbehör och reservdelar för att få enheten att uppnå bästa möjliga prestanda. Denna produkt är skapad med miljön i åtanke och alla plastdelar är därför märkta för återvinning.
 • Seite 309 Ta inte bort några stift från nätsladden. Kläm, böj eller knyt inte nätsladden. Skär inte i och skada inte nätsladden. Om den medföljande nätsladden är skadad får den endast bytas ut av Electrolux, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer. Denna enhet innehåller inga användarservicebara delar. Kontakta alltid en auktoriserad Electrolux-serviceverkstad för reparationer.
 • Seite 310: Före Användning

  Starta inte eller stäng av enheten genom att dra ut nätsladden eller stänga av strömmen i eldosan. Vid funktionsfel (gnistor, bränd lukt osv.) ska du omedelbart sluta använda produkten, dra ut nätsladden och ringa en Electrolux-auktoriserad serviceverkstad. Hantera inte enheten med våta händer. Dra inte i nätsladden.
 • Seite 311 HUVUDKOMPONATORER TILL LUFTRENARE I WELL A7 / A5-SERIEN Löstagbar och anpassningsbar frontpanel Utrymme för strömsladd Frontpanelens magneter Fläktmotorutrymme, grill Nätfilter RFID-etikett(er) Ultrafint partikelfilter Krokar till frontpanelen Klassificerad som internt...
 • Seite 312 OBS! Din specifika modell kanske inte har alla komponenter och funktioner som listas i denna BRUKSANVISNING. Kontrollera produktförpackningen eller produktspecifikationen på vår webbplats för exakt information om din modell. Electrolux förbehåller sig rätten att ändra information häri utan föregående meddelande. Klassificerad som internt...
 • Seite 313 Klassificerad som internt...
 • Seite 314 UPPTAGNING OCH KONFIGURATION – bilderna 6-7 Var försiktig medan du plockar upp luftrenaren. Enheten har flera löstagbara komponenter som kan ha lossnat vid transport. Öppna lådan försiktigt och lägg den på en stor plan yta ELLER på golvet. 706. Ta försiktigt lös enheten (t.ex. med handtaget) och avlägsna sedan tillbehören från lådan.
 • Seite 315: Aktivera Enheten

  b. Lyft upp enheten och placera den bredvid eluttaget som ska användas. c. Se till att det är minst 30 cm fritt utrymme runt fronten (luftinlopp) och minst 20 cm mellan enhetens högra sida (sensorfönster) och andra ytor. Se även till att det finns gott om fritt utrymme ovanför överdelen (luftutloppsgallret), så...
 • Seite 316 använder enheten sensordata som ingång för att bestämma lämplig fläkthastighet och användargränssnittets displaytyp och intensitetsnivå. Fläkthastigheten kan inte justeras manuellt av användaren i det här läget. Se avsnittet LUFTKVALITETSINDIKATOR för mer information. OBS! AQI-lampan släcks helt i ett mörkt rum när enheten är i SMART-läge, så att den inte stör. MANUAL (manuellt läge): I det manuella läget (MANUAL) använder enheten sensordata endast...
 • Seite 317 elektriskt eller elektroniskt fel med din enhet. Se Wellbeing App för information om feltyp, komponentdetaljer och eventuella åtgärder som eliminerar felet. Mer information finns i avsnittet FEL OCH FELSÖKNING nedan. 721. BARNLÅS: Enheten har en säkerhetsfunktion för att inaktivera produktens användardisplay för att undvika oavsiktlig tryckning.
 • Seite 318 LJUS FÄRG PM 2,5 (μg/m3) LUFTKVALITETSSTAT FLÄKTHASTIG Kalibrering | Parkoppling Grön 0–12 Mycket bra 13–35 Apelsin 36–55 Dålig Röd 56–150 Mycket dålig Lila 151–250 Dålig Rödbrun > 250 Mycket dålig PARKOPPLING – bilder sidorna 6–7 OBS! Vissa steg i parkopplingssflödet kan ha ändrats. Följ steg-för-steg-instruktionerna i den senaste versionen av appen vid eventuella avvikelser.
 • Seite 319: Rengöring Och Skötsel

  WiFi-nätverk. RENGÖRING, SKÖTSEL OCH FÖRVARING – bilder sidorna 6–7 OBS! Koppla alltid från luftrenaren före rengöring för att förhindra elstötar eller brand. Använd aldrig slipande medel, starka rengöringsmedel ELLER vax för rengöring av enheten. De högeffektiva filtren kan inte tvättas, de måste alltid bytas ut i slutet av deras livscykel.
 • Seite 320 737. När en eller flera filter snart är slut tänds symbolen för filterbyte på produktens användardisplay för att indikera att det behöver bytas. Gå till Wellbeing Appen för att korrekt identifiera vilket filter som är i slutet av livet och behöver bytas ut. När filtret snart är slut kommer enhetens fläkthastighet att styras av SMART- läget.
 • Seite 321 b. Ta bort eventuellt skyddande plastemballage från det nya handtaget och sätt fast det på enheten genom att dra åt skruvarna och vrida medurs tills du möter lite motstånd. Se till att det inte finns något tomt utrymme mellan enheten och skruven. c.
 • Seite 322: Fel Och Felsökning

  JUSTERING AV FÖTTERNA TPE-fötterna (av termoplastiskt elastomer) fästs i enheten med hjälp av inbyggda skruvar. Fötterna är, precis som det handtaget på ovansidan. löstagbara. Följ stegen nedan för att fästa eller byta ut en befintlig uppsättning fötter. 749. Placera enheten plant på baksidan så att frontpanelen är vänd mot taket. Skruva bort de befintliga fötterna genom att vrida dem moturs.
 • Seite 323 Luftrenaren I det manuella läget (MANUAL) kontrollera PM-sensorn i arbetar vid max fläkthastighetsreglaget på produktens enheten är fläkthastighet användardisplay eller i Wellbeing App och justera det mycket exakt och hela tiden under till önskad nivå. känslig och det är längre perioder normalt att luftrenaren I SMART-läget, kontrollera luftkvalitetsindikatorn på...
 • Seite 324 Wellbeing App efter några försök i enlighet med enheten fungerar luftrenaren till anvisningarna i avsnittet Wellbeing App och Vanliga endast vid 2,4 Ghz, appen frågor, är det bäst att kontakta ett Electrolux- så se till att WiFi- auktoriserat servicecenter för support. anslutningen hemmet körs på denna bandbredd.
 • Seite 325 Vanliga frågor på vår hemsida ELLER i produkt- som inte finns Wellbeing App på produktinformationsidan eller serienummer till beskrivet här kontakta Electrolux auktoriserade servicecenter hands. ELLER inget av direkt för support. Tack! ovanstående steg har hjälpt till att lösa...
 • Seite 326 Klassificerad som internt...
 • Seite 327 Modeller: WA51-303 ve WA51-304 serisi WA71-304 ve WA71-305 serisi Klassificerad som internt...
 • Seite 328: Kullanim Kilavuzu

  KULLANIM KILAVUZU Electrolux WELL A7 / A5 serisi hava temizleyiciyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ünitenizden en iyi sonuçları elde etmek için her zaman orijinal Electrolux sarf malzemeleri, aksesuarları ve yedek parçalarını kullanın. Bu cihaz çevre göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve bu nedenle tüm plastik parçalar geri dönüşüm amacıyla damgalanmıştır.
 • Seite 329 Güç kablosunu kesmeyin veya güç kablosuna zarar vermeyin. Ürünle birlikte verilen güç kablosu hasar görürse, yalnızca Electrolux, servis temsilcisi veya benzer şekilde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir. Bu ünite, kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek hiçbir parça içermez. Onarım için daima yetkili bir Electrolux servisini Hizmete Özel olarak...
 • Seite 330: Elden Çikarma

  Üniteyi, güç kablosunu prizden çekerek veya elektrik kutusundaki gücü KAPATARAK durdurmayın veya başlatmayın. Bir arıza durumunda (kıvılcım, yanık kokusu vb.) derhal çalışmayı durdurun, güç kablosunu çıkarın ve yetkili bir Electrolux servisini arayın. Üniteyi ıslak el ile çalıştırmayın. Güç kablosunu çekmeyin.
 • Seite 331 WELL A7 / A5 SERİSİ HAVA TEMİZLEYİCİLERİN ANA BİLEŞENLERİ Çıkarılabilir ve özelleştirilebilir ön panel Güç kablosu boşluğu Ön panel magnetleri Fan motoru boşluğu, ızgara Örgü ön filtre RFID etiket(ler)i Çok ince partikül filtresi Ön panel kancaları Hizmete Özel olarak sınıflandırılmıştır...
 • Seite 332 NOT: Modeliniz, bu KULLANIM KILAVUZU içinde listelenen tüm bileşenlere ve özelliklere sahip olmayabilir. Modelinizin tam ayrıntıları için lütfen ürün ambalajını VEYA web sitemizdeki ürün özellikleri sayfasını kontrol edin. Electrolux, burada yer alan bilgileri herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Seite 333 Hizmete Özel olarak sınıflandırılmıştır...
 • Seite 334 KUTUDAN ÇIKARMA VE KURULUM – resimli sayfalar 6-7 Hava temizleyiciyi kutudan çıkartırken lütfen dikkatli olun. Ünite, nakliye sırasında gevşemiş olabilecek birkaç çıkarılabilir parçaya sahiptir, bu nedenle kutuyu dikkatlice ve büyük düz bir yüzeye VEYA zemine yerleştirerek açın. 753. Üniteyi (ör. varsa üst tutamağı ile) ve yardımcı bileşenleri ana kutudan yavaşça çıkarın.
 • Seite 335 sağlayın. Ayrıca, ünitenin odaya saf havayı yaymak için en iyi şekilde çalışabilmesi amacıyla üst kısımda (hava çıkış ızgarası) yeterince boş alan sağlayın. d. Duvara monte ederken, daha verimli hava dağıtımı için lütfen silindirik ayakları ünitenin tabanından çıkarın. 756. Ön paneli iki elinizle yavaşça üniteden çekerek çıkarın. 757.
 • Seite 336: Fi̇ltre Deği̇şti̇rme

  KALİTESİ GÖSTERGESİ bölümüne bakın. NOT: AQI ışığı, ünite akıllı moddayken karanlık bir odada rahatsızlık vermemek için tamamen söner. MANUEL: MANUEL modda, ünite sensör verilerini yalnızca hava kalitesi göstergesi aracılığıyla hava kalitesi seviyesini göstermek için girdi olarak kullanır ancak fan hızını kendi kendine ayarlamaz. Bu mod, özellikle kullanıcı ev işleri nedeniyle odadaki partikül maddede bir artış...
 • Seite 337: Çocuk Ki̇li̇di̇

  768. ÇOCUK KİLİDİ: Ünite, istenmeyen basmayı önlemek için ürün kullanıcı arayüzünü devre dışı bırakan bir güvenlik kilidi özelliği ile donatılmıştır. Çocuk kilidi özelliği, Wellbeing Uygulaması üzerinden veya GÜÇ ve MOD düğmesine aynı anda 5 saniye süreyle basılarak AÇILABİLİR / KAPATILABİLİR. Özellik etkinleştirildiğinde çocuk kilidi simgesi yanar.
 • Seite 338: Temi̇zli̇k Ve Bakim

  TANITMA – resimli sayfalar 6-7 NOT: Tanıtım akışındaki bazı adımlar değişmiş olabilir, tutarsızlık durumunda referans olarak lütfen Uygulamanın en son sürümündeki adım adım talimatları izleyin. Lütfen evdeki WiFi'ın 5 GHz bandında değil 2,4 GHz bandında çalıştığından emin olun, çünkü 5 GHz hava temizleyici tarafından tanınmayacaktır. 772.
 • Seite 339 779. Üniteden en ideal performansı elde etmek için sensör penceresinin açık kalmasını sağlayın. Bu alanda toz birikmesi doğaldır, bu nedenle dar başlığı / fırçası olan bir elektrikli süpürge ile sensör penceresinin düzenli olarak (ör. 4 haftada bir) süpürüldüğünden emin olun. 780.
 • Seite 340 tek kullanımlık bir torba veya ambalajın hazır olduğundan emin olun. 786. Ön paneli ve örgü ön filtreyi çıkarın ve bir kenara koyun. Ardından, kullanım ömrü dolan filtre katmanını çıkarın ve elinizdeki tek kullanımlık torbaya koyun. 787. Sonra, lütfen yedek filtreyi plastik ambalajdan çıkarın ve uygun yere yerleştirin. Lütfen ünitenin içine önce VOC karbon filtrenin, ardından çok ince partikül filtresinin takıldığından emin olun.
 • Seite 341 a. Ünitenin üst kısmında, ürün kullanıcı arayüzü ve hava çıkış ızgarası arasında, lastik bir tapa ile sabitlenmiş iki dairesel boşluk bulacaksınız. Bu lastik tapaları, yanlarından hafifçe çekip üniteden çıkararak boşluğu açın. b. 37b ve 37c adımlarını izleyin (yukarıda). ÖN PANEL ÖZELLEŞTİRMESİ Ön panelin görünümü, daha belirgin olmasına yardımcı...
 • Seite 342 797. Yeni ayak setini kaplayan koruyucu plastiği çıkarın. 798. Yeni ayakların dahili vidasını ünitenin altındaki boşluğa hafifçe itin ve bir dirençle karşılaşana kadar saat yönünde çevirerek sabitleyin. 799. Üniteyi tekrar dik olarak yerleştirip yerden yaklaşık 5-6 cm yukarı kaldırıp hafifçe sallayarak ayakların dengesini test edin. HATALAR VE SORUN GİDERME Aşağıdaki tablo yalnızca sınırlı...
 • Seite 343 Hava temizleyici, MANUEL modda lütfen ürün kullanıcı arayüzündeki Ünitedeki PM uzun süre veya Wellbeing Uygulamasındaki fan hızı kaydırıcısını sensörü son boyunca hep kontrol edin ve istenen seviyeye ayarlayın. derece hatasız ve maksimum fan hassastır. hızında çalışıyor Temizleyicinin iç SMART modda lütfen ürün kullanıcı arayüzündeki hava kalitenizi veya Wellbeing Uygulamasındaki hava kalitesi güvenli seviyelere...
 • Seite 344 ("yeni araba kokusu" gibi), ancak hızla zaman uygun bir kaybolması gerekir. ambalajla kaplandığından emin olun. Bir yanık kokusu algılarsanız, lütfen ünitenin bağlantısını kesin ve daha fazla destek için Electrolux yetkili servis merkeziyle iletişime geçin. Hizmete Özel olarak sınıflandırılmıştır...
 • Seite 345 Uygulamaya adımları izleyerek birkaç denemeden sonra üniteyi yongası yalnızca 2,4 tanıtamıyorum tanıtıp Wellbeing Uygulamasına bağlayamazsanız, Ghz'de çalışır, bu yapılacak en iyi şey, destek için bir Electrolux yetkili nedenle lütfen ev servis merkeziyle iletişime geçmektir. WiFi'ınızın bu bant genişliğinde çalıştığından emin olun.
 • Seite 346 Hizmete Özel olarak sınıflandırılmıştır...

Inhaltsverzeichnis