Parkside PAAS 12 A2 Originalbetriebsanleitung

Akku-astsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS GARDEN SAW PAAS 12 A2
BATTERIDRIVEN GRENSÅG
Översättning av bruksanvisning i original
AKUMULIATORINIS ŠAKŲ PJŪKLAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
IAN 340502_1910
AKUMULATOROWA PIŁA
DO GAŁĘZI
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
AKKU-ASTSÄGE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAAS 12 A2

 • Seite 1 CORDLESS GARDEN SAW PAAS 12 A2 BATTERIDRIVEN GRENSÅG AKUMULATOROWA PIŁA Översättning av bruksanvisning i original DO GAŁĘZI Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi AKUMULIATORINIS ŠAKŲ PJŪKLAS AKKU-ASTSÄGE Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Originalbetriebsanleitung IAN 340502_1910...
 • Seite 2 Vik ut båda bildsidorna och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš...
 • Seite 5 12V max. 10,8V All Parkside tools and the chargers PLGK 12 A1/A2/B2/PDSLG 12 A1 of the X12V Team series are compatible with the PAPK 12 A1/A2/B1 battery pack. 2 Ah 2 Ah 4 Ah Charging times Battery pack Battery pack Battery pack Charging currents...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Beställning per telefon ............12 │ PAAS 12 A2  ...
 • Seite 7: Inledning

  Leveransens innehåll BATTERIDRIVEN GRENSÅG 1 batteridriven grensåg PAAS 12 A2 PAAS 12 A2 1 snabbladdare PLGK 12 A2 Inledning 1 batteripaket PAPK 12 A1 Grattis till din nyinköpta produkt. Du har valt en 1 bygel produkt med hög kvalitet. Bruksanvisningen ingår 1 sågblad för trä...
 • Seite 8: Allmän Säkerhets Information För Elverktyg

  Risken för elchock ökar om din kropp är jordad. c) Håll elverktyg på avstånd från regn och fukt. Om det tränger in vatten i ett elverktyg ökar risken för elchock. │ PAAS 12 A2    3 ■...
 • Seite 9: Personsäkerhet

  Ta bort inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar på elverktyget. Om ett verktyg eller en nyckel befinner sig i någon av elverktygets rörliga delar kan det hända en olycka. │ ■ 4    PAAS 12 A2...
 • Seite 10: Användning Och Hantering Av Det Batteridrivna Elverktyget

  Försök aldrig att själv serva skadade batterier. våda. Endast tillverkaren eller en auktoriserad kund- tjänst får utföra underhållsarbeten på uppladd- ningsbara batterier. │ PAAS 12 A2    5 ■...
 • Seite 11: Produktspecifika Säkerhets Anvisningar För Tigersågar

  VARNING! ■ Använd inga tillbehör som inte rekom- menderas av PARKSIDE. Det kan leda till elchocker och eldsvåda. │ ■ 6    PAAS 12 A2...
 • Seite 12: Innan Produkten Tas I Bruk

  För att kontrollera batterinivån ska man trycka på strömbrytaren och PÅ/AV-knappen Batteriets laddningsstatus och restkapacitet visas på följande sätt av batterinivåvisaren RÖD/ORANGE/GRÖN = maximal laddnings- nivå/kapacitet RÖD/ORANGE = medelhög laddningsnivå/ kapacitet RÖD = låg laddningsnivå – ladda batteriet │ PAAS 12 A2    7 ■...
 • Seite 13: Ta Produkten I Bruk

  2. Luta tigersågen framåt och låt sågbladet tränga in i arbetsstycket. 3. Ställ tigersågen lodrätt och fortsätt såga längs snittlinjen. B) Arbeta med bygel (se fig. G) ♦ För sågen nedåt med lätt tryck. │ ■ 8    PAAS 12 A2...
 • Seite 14: Garanti Från Kompernass Handels Gmbh

  Garantin täcker inte delar av produkten som utsätts för normalt slitage och därför betraktas som förslitningsdelar och inte heller skador på ömtåliga delar som t ex knappar eller delar av glas. │ PAAS 12 A2    9 ■...
 • Seite 15: Service

  E-Mail: kompernass@lidl.fi den uttjänta produkten för återvinning. IAN 340502_1910 Importör Observera att följande adress inte är någon service adress. Kontakta först det serviceställe som anges. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM TYSKLAND www.kompernass.com │ ■ 10    PAAS 12 A2...
 • Seite 16: Översättning Av Originalversionen Av Försäkran Om Överensstämmelse

  EN 60335-2-29:2004/A11: 2018 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ/beskrivning: Batteridriven grensåg PAAS 12 A2 Tillverkningsår: 02–2020 Serienummer: IAN 340502_1910 Bochum, 2020-01-28 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen.
 • Seite 17: Beställning Av Reservbatteri

  Service Suomi Tel.: 09 4245 3024 För snabb hantering av din beställning ber vi dig att ha produktens artikelnummer (t.ex. IAN 340502) i beredskap vid alla förfrågningar. Artikelnumret står på typskylten eller på framsidan i den här anvisningen. │ ■ 12    PAAS 12 A2...
 • Seite 18 Zamawianie telefoniczne ............25 │ PAAS 12 A2  ...
 • Seite 19: Wstęp

  Użytkowanie zgodne z  przeznaczeniem Zakres dostawy Urządzenie - normatywnie piła szablasta - jest 1 akumulatorowa piła do gałęzi PAAS 12 A2 wyposażone w stały ogranicznik (podstawa) i 1 szybka ładowarka do akumulatorów PLGK 12 A2 przeznaczone jest piłowania drewna, tworzyw 1 akumulator PAPK 12 A1 sztucznych i materiałów budowlanych.
 • Seite 20: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  (bez kabla sieciowego). cedurą testową i mogą być użyte do porów- nania jednego elektronarzędzia z drugim. ► Określoną całkowitą wartość drgań i wartość emisji hałasu można również wykorzystać do wstępnego oszacowania obciążenia. │ PAAS 12 A2    15 ■...
 • Seite 21: Bezpieczeństwo Na Stanowisku Pracy

  Narzędzie lub klucz pozostawiony w obracają- urządzenia. Uszkodzone lub poplątane kable cej się części elektronarzędzia może spowodo- zasilające zwiększają ryzyko porażenia prą- wać obrażenia ciała. dem elektrycznym. │ ■ 16    PAAS 12 A2...
 • Seite 22: Użytkowanie I Obsługa Elektro Narzędzia

  Zwarcie między stykami akumu- dzić lub nie przeczytały niniejszych instrukcji. latora może spowodować oparzenia lub pożar. Elektronarzędzia w rękach niepowołanych osób stanowią duże zagrożenie. │ PAAS 12 A2    17 ■...
 • Seite 23: Serwis

  Nigdy nie wolno naprawiać uszkodzonych odpowiednie kwalifikacje. Dzięki akumulatorów. Każda konserwacja akumulato- temu unikniemy poważnych zagro- rów powinna być przeprowadzana wyłącznie żeń. przez producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. │ ■ 18    PAAS 12 A2...
 • Seite 24: Wskazówki Robocze Dotyczące Piłowania

  Przed uruchomieniem OSTRZEŻENIE! ■ Nie używaj akcesoriów, które nie zostały Ładowanie akumulatora zalecone przez firmę PARKSIDE. Może to spowodować porażenie prądem elektrycz- PRZESTROGA! nym i pożar. ► Zawsze wyjmuj wtyk przewodu sieciowego, przed wyjęciem akumulatora z ładowarki UWAGA! wzgl. przed włożeniem go do niej.
 • Seite 25: Sprawdzanie Stanu Naładowania Akumulatora

  ściany. 3. Włącz urządzenie i odetnij element, używając UWAGA! przy tym jednolitej siły nacisku. ► Zęby brzeszczotu muszą przy tym wskazywać w dół! │ ■ 20    PAAS 12 A2...
 • Seite 26: Konserwacja I Czyszczenie

  ■ W przypadku dłuższego przechowywania aku- mulatora litowego należy regularnie kontrolo- wać jego poziom naładowania. Optymalny stan naładowania wynosi pomiędzy 50% a 80%. Optymalne warunki przechowywania to chłodne i suche miejsce. │ PAAS 12 A2    21 ■...
 • Seite 27 (IAN) ■ komercyjne wykorzystanie produktu 123456. ■ uszkodzenie lub modyfikacja produktu przez klienta ■ nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i konserwacji, błędy w obsłudze ■ szkody spowodowane zjawiskami naturalnymi │ ■ 22    PAAS 12 A2...
 • Seite 28: Serwis

  (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 44867 BOCHUM 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, NIEMCY 80–98: kompozyty. www.kompernass.com Informacji na temat możliwości utyli- zacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta. │ PAAS 12 A2    23 ■...
 • Seite 29: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 60335-2-29:2004/A11: 2018 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ/nazwa urządzenia: Akumulatorowa piła do gałęzi PAAS 12 A2 Rok produkcji: 02–2020 Numer seryjny: IAN 340502_1910 Bochum, dnia 28.01.2020 Semi Uguzlu - dyrektor ds. jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urządzenia.
 • Seite 30: Zamawianie Dodatkowego Akumulatora

  Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 Aby zapewnić szybką realizację zamówienia, prosimy przygotować numer katalogowy przypisany do urządzenia (np. IAN 340502). Numer katalogowy znajduje się na tabliczce znamionowej lub na stronie tytułowej niniejszej instrukcji. │ PAAS 12 A2    25 ■...
 • Seite 31 │ ■ 26    PAAS 12 A2...
 • Seite 32 Užsakymas telefonu ............. . 38 │ PAAS 12 A2  ...
 • Seite 33: Įžanga

  Tiekiamas rinkinys AKUMULIATORINIS ŠAKŲ 1 akumuliatorinis šakų pjūklas PAAS 12 A2 PJŪKLAS PAAS 12 A2 1 spartusis akumuliatorių kroviklis PLGK 12 A2 Įžanga 1 akumuliatoriaus blokas PAPK 12 A1 1 šakų laikiklis Sveikiname įsigijus naują įrankį. Pasirinkote kokybiš- 1 pjūklo geležtė medienai pjauti ką...
 • Seite 34: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  šaldytuvų. Kai kūnas įžemintas, padidėja įrankis, ir tas, kuriame jis įjungtas, bet veikia elektros smūgio pavojus. be apkrovos). c) Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ar drėgmės. Į elektrinio įrankio vidų patekus vandens, padidėja elektros smūgio pavojus. │ PAAS 12 A2    29 ■...
 • Seite 35: Žmonių Sauga

  šių nurodymų neperskaičiusiems atsitikimas. žmonėms. Elektriniai įrankiai kelia pavojų, jei d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite juos naudoja patirties neturintys žmonės. reguliavimo įrankius arba veržliarakčius. Besisukančioje elektrinio įrankio dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti. │ ■ 30    PAAS 12 A2...
 • Seite 36: Akumuliatorinio Įrankio Naudojimas Ir Elgsena Su Juo

  Venkite prisiliesti prie skysčio. Jei taip netyčia atsitiktų, nuplaukite jį vandeniu. Jei skysčio patektų į akis, papildo- mai kreipkitės į gydytoją. Ištekėjęs akumuliato- riaus skystis gali sudirginti odą arba nudeginti. │ PAAS 12 A2    31 ■...
 • Seite 37: Tiesinių Pjūklų Naudojimo Specialieji Saugos Nurodymai

  TPI = dantų skaičius colyje (teeth per inch) = dantų skaičius 2,54 cm atkarpoje laidas, jį turi pakeisti gamintojas ar jo klientų aptarnavimo tarnyba arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo. ĮSPĖJIMAS! ■ Naudokite tik PARKSIDE rekomenduojamus priedus. Antraip galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. │ ■ 32   ...
 • Seite 38: Prieš Pradedant Naudoti

  ĮJUNGIMO/ ♦ Atleiskite sparčiojo tvirtinimo griebtuvą – jis IŠJUNGIMO jungiklį . Įkrovos lygį ir (arba) turi grįžti į pradinę padėtį. likutinę galią akumuliatoriaus įkrovos lygio Dabar pjūklo geležtė įtvirtinta. │ PAAS 12 A2    33 ■...
 • Seite 39: Pradėjimas Naudoti

  Prireikus pjūklo geležtės laikiklį išvalykite šepetėliu arba prapūskite suslėgtuoju oru. ■ Ilgesnį laiką laikant ličio jonų akumuliatorių, reikia reguliariai tikrinti jo įkrovos lygį. Optimalus įkro- vos lygis yra nuo 50 iki 80 %. Geriausia laikyti vėsioje ir sausoje aplinkoje. │ ■ 34    PAAS 12 A2...
 • Seite 40: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  Garantija taikoma tik medžiagų arba gamybos tarnybos adresu. trūkumams. Šis garantija netaikoma įprastai dylančioms dalims, priskiriamoms prie susidėvinčių dalių kategorijos, arba lūžtančių (dužių) dalių, pavyzdžiui, jungiklių ar iš stiklo pagamintų dalių, pažeidimams. │ PAAS 12 A2    35 ■...
 • Seite 41: Priežiūra

  IAN 340502_1910 miesto administracijoje. Importuotojas Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adresas. Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM VOKIETIJA www.kompernass.com │ ■ 36    PAAS 12 A2...
 • Seite 42: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  EN 60335-2-29:2004/A11: 2018 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tipas/įrankio pavadinimas: Akumuliatorinis šakų pjūklas PAAS 12 A2 Pagaminimo metai: 2020–02 Serijos numeris: IAN 340502_1910 Bochumas, 2020-01-28 Semi Uguzlu - Kokybės vadovas - Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį.
 • Seite 43: Atsarginio Akumuliatoriaus Užsakymas

  Užsakymas telefonu Priežiūra Lietuva Tel. 880 033 144 Kad galėtume greitai apdoroti Jūsų užsakymą, kreipdamiesi bet kokiu klausimu dėl gaminio žinokite gaminio numerį (pvz., IAN 340502). Gaminio numerį rasite duomenų lentelėje arba ant šios naudojimo instrukcijos viršelio. │ ■ 38    PAAS 12 A2...
 • Seite 44 Telefonische Bestellung ............51 DE │ AT │ CH │ PAAS 12 A2    39...
 • Seite 45: Einleitung

  Lieferumfang AKKU-ASTSÄGE PAAS 12 A2 1 Akku-Astsäge PAAS 12 A2 Einleitung 1 Akku-Schnellladegerät PLGK 12 A2 1 Akku-Pack PAPK 12 A1 Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Haltebügel Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil 1 Sägeblatt Holz 152 mm/TPI 6 (SWISS MADE)
 • Seite 46: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Weise verändert werden. Ver- zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung wenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam läuft). mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Un- veränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. DE │ AT │ CH │ PAAS 12 A2    41 ■...
 • Seite 47: Sicherheit Von Personen

  Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passen- verringert das Risiko von Verletzungen. den Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich. │ DE │ AT │ CH ■ 42    PAAS 12 A2...
 • Seite 48: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen. sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen. DE │ AT │ CH │ PAAS 12 A2    43 ■...
 • Seite 49: Service

  Gefährdun- WARNUNG! gen zu vermeiden. ■ Verwenden Sie kein Zubehör welches nicht von PARKSIDE empfohlen wurde. Dies kann ACHTUNG! zu elektrischem Schlag und Feuer führen. ► Dieses Ladegerät kann nur die folgenden Batterien laden: PAPK 12 A1/PAPK 12 A2/ PAPK 12 B1.
 • Seite 50: Arbeitshinweise Zum Sägen

  . Der Zustand bzw. die Restleistung wird in der Akkuzustandsanzeige wie folgt angezeigt: ROT/ORANGE/GRÜN = maximale Ladung/ Leistung ROT/ORANGE = mittlere Ladung/Leistung ROT = schwache Ladung – Akku aufladen DE │ AT │ CH │ PAAS 12 A2    45 ■...
 • Seite 51: Haltebügel Einsetzen/Entnehmen

  3. Schalten Sie das Gerät ein und sägen Sie das Werkstück mit konstantem Druck ab. ♦ Lassen Sie das Schnellspannfutter los, es muss in seine Ausgangsposition zurückkehren. Das Sägeblatt ist nun verriegelt. │ DE │ AT │ CH ■ 46    PAAS 12 A2...
 • Seite 52: Wartung Und Reinigung

  Soll ein Lithium-Ionen-Akku längere Zeit gelagert werden, muss regelmäßig der Ladezustand kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50 und 80 %. Das optimale Lagerungsklima ist kühl und trocken. DE │ AT │ CH │ PAAS 12 A2    47 ■...
 • Seite 53 Eingabe der Artikelnummer ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen. durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs- vorschriften, Bedienungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse │ DE │ AT │ CH ■ 48    PAAS 12 A2...
 • Seite 54: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift gedienten Produkts erfahren Sie bei keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com DE │ AT │ CH │ PAAS 12 A2    49 ■...
 • Seite 55: Original-Konformitätserklärung

  EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 60335-2-29:2004/A11: 2018 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ/Gerätebezeichnung: Akku-Astsäge PAAS 12 A2 Herstellungsjahr: 02–2020 Seriennummer: IAN 340502_1910 Bochum, 28.01.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 56: Ersatz Akku Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z. B. IAN 340502) des Gerätes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung. DE │ AT │ CH │ PAAS 12 A2    51 ■...
 • Seite 57 │ DE │ AT │ CH ■ 52    PAAS 12 A2...
 • Seite 58 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Informationsstatus · Stan informacji · Informacijos data Stand der Informationen: 03 / 2020 · Ident.-No.: PAAS12A2-022020-1 IAN 340502_1910...

Inhaltsverzeichnis