Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 34
822 949 425_EEG8000.book Seite 1 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19
Conical Burr Coffee Grinder EEG8000
S
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 4
Brugsanvisning . . . . . . . . . . 10
N
Bruksanvisning . . . . . . . . . . 16
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 22
Instruction book . . . . . . . . . 28
D
Gebrauchsanweisung . . . . . 34
F
Mode d'emploi . . . . . . . . . . 41
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . 47
PAGE
I
Istruzione per l'uso. . . . . . . .53
E
Instrucciones de uso . . . . . .60
P
Priručnik . . . . . . . . . . . . . . . .73
Instrukcija . . . . . . . . . . . . . . .85

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Electrolux EEG8000

 • Seite 1: Inhaltsverzeichnis

  822 949 425_EEG8000.book Seite 1 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Conical Burr Coffee Grinder EEG8000 PAGE Bruksanvisning ... 4 Istruzione per l'uso..53 Brugsanvisning .
 • Seite 2 822 949 425_EEG8000.book Seite 2 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 L, M, N...
 • Seite 3 822 949 425_EEG8000.book Seite 3 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19...
 • Seite 4: Säkerhetsinstruktioner

  822 949 425_EEG8000.book Seite 4 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Bästa köpare, Säkerhetsinstruktioner läs noga igenom denna bruksan- Denna apparat överensstämmer visning. Beakta särskilt säkerhets- med accepterade teknologiska föreskrifterna på de första sidorna. standarder gällande säkerheten. Förvara bruksanvisningen för ett Trots det anser vi som tillverkare senare bruk på...
 • Seite 5 822 949 425_EEG8000.book Seite 5 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 • Denna utrustning är inte avsedd att • Sänk aldrig ned apparaten i vatten användas av personer (inklude- eller någon annan vätska om så rande barn) med nedsatt fysiska, inte anges särskilt.
 • Seite 6 822 949 425_EEG8000.book Seite 6 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Du kan mala kaffe till ett filter på Justera malningsinställ- vilken espressomaskin som helst ningen eller, vid andra bryggnignstyper, till behållaren för malt kaffe (Fig. 1/P). En startpunkt för malningsinställ- För att mala kaffe till en filteren- ningarna: het:...
 • Seite 7: Skötsel Och Rengöring

  822 949 425_EEG8000.book Seite 7 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Tips Kaffebönstratten har en mekanism för frigöring av slutaren för att lätt 1. Välj korrekt malning för den kunna ta bort den och förebygga bryggningsmetod du använder. 25 oavsiktligt spill. Det gör att man malningsinställningar finns tillgäng- kan överföra oanvända bönor till liga för att garantera en exakt juste-...
 • Seite 8: Tekniska Data

  822 949 425_EEG8000.book Seite 8 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Fig. 7). Förvara oanvända bönor i regleringsfläns för att ställa upp en lufttät behållare för att bevara den grafiska linjen på flänsen med aromen. linjen på motorbasens baksida och trycka ner (se Fig.
 • Seite 9 822 949 425_EEG8000.book Seite 9 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Avfallshantering Förpackningsmaterial Förpackningsmaterialet är miljö- vänligt och kan återanvändas. Plastdelarna är märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc. Lämna förpack- ningsmaterialet vid de kommunala återvinningsstationerna i därför avsedda behållare. Avfallshantering när produkten är utsliten Symbolen på...
 • Seite 10: Kære Kunde

  822 949 425_EEG8000.book Seite 10 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Kære kunde Sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugsanvis- Sikkerhedsmæssigt overholder ning omhyggeligt igennem. dette apparat de anerkendte tek- Bemærk i særdeleshed sikker- nologiske standarder med hensyn hedshenvisningerne på de første til sikkerhed.
 • Seite 11 822 949 425_EEG8000.book Seite 11 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 tager producenten intet ansvar for • Dyp ikke apparatet ned i vand eller eventuelle skader. nogen anden væske, med mindre det anbefales. • Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inkl.
 • Seite 12 822 949 425_EEG8000.book Seite 12 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Du kan male kaffe direkte ned i Justering af maleindstillingen enhver espressomaskine, eller til Startpunkt for maleindstilling: andre bryggetyper kan du male ned i beholderen til malet kaffe INDSTIL- (Fig.
 • Seite 13: Rengøring Og Vedligeholdelse

  822 949 425_EEG8000.book Seite 13 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Tips som forhindrer, at kaffen ved et uheld spildes. Således kan ikke- 1. Vælg den korrekte maling til den anvendte bønner flyttes til et bedre anvendte bryggemetode. Der fin- opbevaringssted.
 • Seite 14: Tekniske Data

  822 949 425_EEG8000.book Seite 14 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 0 Sæt topskæret tilbage på plads i Fig. 7). Opbevar ubrugte bønner i en lufttæt beholder, så de beholder malejusteringskraven. Sørg for, at deres friskhed. markeringen på topskæret er på linie med markeringen på...
 • Seite 15: Bortskaffelse

  822 949 425_EEG8000.book Seite 15 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Bortskaffelse Emballage Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges. Plastikkomponenterne er identificerede med mærkater, f.eks >PE<, >PS< osv. Bortskaf emballagen til de passende contai- nere på de offentlige affaldsbort- skaffelsesfaciliteter. Gammelt apparat Symbolet på...
 • Seite 16: Bruksanvisning

  822 949 425_EEG8000.book Seite 16 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Kjære kunde, Sikkerhetsinstrukser les nøye gjennom denne bruksan- Dette apparatet følger aksepterte visningen. tekniske standarder relatert til sik- Vær spesielt oppmerksom på sik- kerhet. Som produsenter anser vi kerhetsreglene på de første sidene imidlertid at det er vår plikt å...
 • Seite 17 822 949 425_EEG8000.book Seite 17 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 • Dette apparatet er ikke beregnet • Ikke senk apparatet i vann eller brukt av personer (inkludert barn) annen væske med mindre dette er med reduserte fysiske, sensoriske anbefalt. eller mentale evner eller mangel på...
 • Seite 18: Justering Av Kverneinnstillingen

  822 949 425_EEG8000.book Seite 18 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Du kan kverne kaffe ned i et filter- Justering av kverneinnstillin- håndtak for enhver espressomas- kin. For andre typer kaffe kan du kverne kaffen ned beholderen for Startpunktet for kverneinnstilling: kvernet kaffe (fig.
 • Seite 19: Rengjøring Og Stell

  822 949 425_EEG8000.book Seite 19 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Tips helle ubrukte bønner over i en pas- sende beholder. 1. Velg korrekt kvernstørrelse for 8. For å sikre best mulig resultat fra traktemetoden du benytter. Det fin- kaffekvernen bør bønnebeholderen nes 25 kverneinnstillinger for å...
 • Seite 20 822 949 425_EEG8000.book Seite 20 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 0 Vask bønnebeholderen og kaffebe- 0 Sett øvre kvernstein på plass igjen holderen i varmt såpevann, skyll og i den kvernjusterende kragen. Påse tørk. at merket på den øvre kvernstei- nen er stilt inn med market på...
 • Seite 21 822 949 425_EEG8000.book Seite 21 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Avfallsbehandling Emballasjemateriale Emballasjematerialene er miljø- vennlige og kan resirkuleres. Kunst- stoffene er merket med f.eks . >PE<, >PS< osv. Sørg for å kaste emballasjematerialene ifølge mer- kingen i den kommunale avfalls- håndteringens oppsamlingsbeholdere.
 • Seite 22: Käyttöohje

  822 949 425_EEG8000.book Seite 22 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Arvoisa asiakas, Turvaohjeet lue tämä käyttöohje huolellisesti Tämä laite vastaa hyväksyttyjä tur- läpi. Ota ennen kaikkea huomioon vallisuuteen liittyviä teknologisia tämän käyttöohjeen ensimmäisillä standardeja. Joka tapauksessa sivuilla olevat turvallisuusohjeet! valmistajina pidämme velvollisuu- Säilytä...
 • Seite 23 822 949 425_EEG8000.book Seite 23 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 mistään siitä aiheutuvasta vauri- • Älä upota laitetta veteen tai muu- osta. hun nesteeseen ellei niin suositella. • Tätä laitetta eivät saa käyttää hen- • Älä pese kahvimyllyn osia astian- kilöt (mukaan lukien lapset), jotka pesukoneessa.
 • Seite 24 822 949 425_EEG8000.book Seite 24 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Voit jauhaa kahvia minkä tahansa Jauhatusasetuksen säätö espressokeittimen suodatinkah- Lähtökohta jauhatusasetuksille: vaan tai muita valmistustapoja var- ten jauhetun kahvin säiliöön (kuva ASETUS KEITTOTAPA 1/P). Kahvin jauhatusta varten suoda- 1 – 5 Turkkilainen kahvi tinkahvaan: 0 Aseta suodatinkahva suodatinkah-...
 • Seite 25 822 949 425_EEG8000.book Seite 25 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 tuksen, 10-15 ovat puolikarkeita pavut voidaan siirtää sopivaan säi- espressokeittimille tarkoitettuja jau- lytysyksikköön. hatuksia ja 25 kaikkein karkein jau- 8. Kahvimyllyn parhaan tuloksen hatus, joka voidaan saada. Kokeile takaamiseksi puhdista kahvipapu- erilaisia jauhatusasetuksia valmis- säiliö...
 • Seite 26: Tekniset Tiedot

  822 949 425_EEG8000.book Seite 26 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 0 Pese kahvipapusäiliö ja kahvisäiliö 0 Aseta yläterä takaisin paikalleen lämpimällä saippuavedellä, huuh- jauhatuksen säätörenkaaseen. Var- tele ja kuivaa. mista, että yläterän päällä oleva merkki on asetettu kohdakkain jau- Terien puhdistus hatuksen säätörenkaan sisällä...
 • Seite 27 822 949 425_EEG8000.book Seite 27 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Jätehuolto Pakkausmateriaalit Pakkausmateriaalit ovat ekologi- sesti kestäviä ja ne voidaan käyttää uudelleen. Muoviosat tunnistaa mm. merkinnöistä >PE<, >PS< jne. Toimita käytetyt pakkausmateriaa- lit niille varattuihin keräyspisteisiin ja noudata materiaalimerkinnöistä annettuja ohjeita.
 • Seite 28: Safety Instructions

  822 949 425_EEG8000.book Seite 28 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Dear Customer, Safety Instructions please read these operating This appliance corresponds to instructions through carefully. accepted technological standards Above all please observe the with regards to safety. Neverthe- safety instructions on the first few less, as a manufacturer we con- pages of these operating instruc- sider it our obligation to make you...
 • Seite 29: Operating

  822 949 425_EEG8000.book Seite 29 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 • If the appliance is used for pur- Safety in cleaning and care poses other than those intended or • Follow the cleaning instructions. used incorrectly, no liability can be •...
 • Seite 30: Adjusting The Grind Setting

  822 949 425_EEG8000.book Seite 30 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Refer to the grind setting table in Cleaning“ section as these objects section „Adjusting the Grind Set- need to be removed immediately. ting“ to assist you in selecting the correct grind level for the desired Adjusting the Grind Setting brewing method.
 • Seite 31: Care And Cleaning

  822 949 425_EEG8000.book Seite 31 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Tips mechanism for easy removal and preventing accidental spills. It 1. Select the correct grind for the allows to transfer any un-used brewing method you are using. 25 beans to an ideal storage unit. grind settings are available to 8.
 • Seite 32: Technical Data

  822 949 425_EEG8000.book Seite 32 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 0 Clean the motor base exterior 0 Replace the top burr back into using a damp soft sponge with position in the grind adjustment mild detergent and wipe dry. collar.
 • Seite 33 822 949 425_EEG8000.book Seite 33 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Disposal Packaging material The packaging materials are envi- ronmentally friendly and can be recycled. The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Please dispose of the packaging materials in the appropriate container at the com- munity waste disposal facilities.
 • Seite 34: Gebrauchsanweisung

  822 949 425_EEG8000.book Seite 34 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Sehr geehrte Kundin, Verwahrung für Anschlusskabel (Geräteunterseite) sehr geehrter Kunde, M Rutschfeste Gummifüße Typschild (Geräteunterseite) lesen Sie bitte diese Gebrauchsan- Reinigungsbürste für das weisung sorgfältig durch. Mahlwerk Beachten Sie vor allem die Sicher- Behälter für gemahlenen Kaffee heitshinweise auf den ersten Sei- mit Deckel...
 • Seite 35: Bedienung

  822 949 425_EEG8000.book Seite 35 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 • Das Gerät nicht auf oder neben Sicherheit bei der Benutzung eine heiße Gasflamme, ein elektri- • Kontrollieren Sie vor Gebrauch, sches Bauteil oder einen beheizten dass sich keine Fremdkörper im Ofen stellen.
 • Seite 36 822 949 425_EEG8000.book Seite 36 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Spülwasser, dann abspülen und Kaffee in einen Siebträger trocknen. mahlen: 0 Positionieren Sie den Siebträger im Tauchen Sie das Mahlwerk nie in Siebträgerhalter (siehe Bild 4). Wasser oder in eine andere Flüs- sigkeit.
 • Seite 37: Mahlgrad Einstellen

  822 949 425_EEG8000.book Seite 37 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Mahlgrad einstellen Tipps 1. Wählen Sie den richtigen Mahl- Ein Ausgangspunkt für die Mahl- grad für die benutzte Brühart. Die gradeinstellung: 25 zur Verfügung stehenden Mahl- gradeinstellungen ermöglichen eine EINSTEL- präzise Anpassung.
 • Seite 38: Pflege Und Reinigung

  822 949 425_EEG8000.book Seite 38 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Flecken auf der Oberfläche der wahren. Sie sollten Kaffeebohnen Mahlkegel sind eine Folge des nicht für längere Zeit im Bohnen- Härtungsvorgangs. Diese Flecken behälter der Kaffeemühle aufbe- haben keinen Einfluss auf die Leis- wahren.
 • Seite 39: Technische Daten

  822 949 425_EEG8000.book Seite 39 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 0 Den Entriegelungsknopf Mahlkegel nachjustieren ‘UNLOCK’ an der Rückseite des Die Mahlkegel sind für eine beson- Motorgehäuses drücken und hal- ders lange Lebensdauer aus ten, und mit der anderen Hand den gehärtetem Werkzeugstahl herge- Mahlgrad-Einstellring gegen den stellt.
 • Seite 40: Entsorgung

  822 949 425_EEG8000.book Seite 40 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Entsorgung Verpackungsmaterial Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederver- wertbar. Die Kunststoffteile sind gekennzeichnet, z. B. >PE<, >PS< etc. Entsorgen Sie die Verpa- ckungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den kom- munalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Sammelbehäl- tern.
 • Seite 41: Mode D'emploi

  822 949 425_EEG8000.book Seite 41 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Chère cliente, Plaque signalétique (sous l'appareil) cher client, Brosse de nettoyage des meules Récipient à café moulu avec Veuillez lire attentivement le pré- couvercle sent mode d'emploi. Respectez avant toutes choses les remarques relatives à...
 • Seite 42 822 949 425_EEG8000.book Seite 42 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 • Les réparations de cet appareil, comme les possibles petits notamment le remplacement du cailloux présents parfois dans avec cordon secteur, doivent être con- les grains de café. Les blocages ou fiées uniquement à...
 • Seite 43 822 949 425_EEG8000.book Seite 43 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 0 Remplissez le réservoir à grains 0 Lorsque le filtre est plein, retirez le avec de grains de café. porte-filtre du bouton. Égalisez le café dans le filtre en le tapotant sur N'oubliez pas : le réservoir doit le bord puis répétez pour moudre rester rempli en permanence.
 • Seite 44 822 949 425_EEG8000.book Seite 44 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Les réglages notés dans la table de départ. Les moutures les plus précédente sont uniquement des fines nécessitent moins de café indications de départ. Par exem- mais, si la mouture est trop fine, la ple, le réglage pour l'expresso saveur finale peut paraître amère.
 • Seite 45: Nettoyage Et Entretien

  822 949 425_EEG8000.book Seite 45 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 0 Nettoyez l'extérieur de la base N'oubliez pas motorisée avec une éponge douce humide et un détergent doux puis PRO- RÉSUL- DESCRIPTION séchez en essuyant. BLÈME 0 Nettoyez le réservoir à grains et le Développe- récipient à...
 • Seite 46: Données Techniques

  822 949 425_EEG8000.book Seite 46 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Cet appareil est conforme aux 0 Une fois les meules propres, repo- directives suivantes de la C.E. : sitionnez le sélecteur de réglage de mouture dans la base motori- •...
 • Seite 47: Geachte Klant

  822 949 425_EEG8000.book Seite 47 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Geachte klant M Antisliprubbertjes Specificatieplaatje (onderkant van Lees deze gebruiksaanwijzing aan- het apparaat) dachtig door. Lees vooral de aan- Reinigingsborstel maalelementen wijzingen m.b.t. de veiligheid op de Bus voor gemalen koffie met eerste pagina's van deze gebruiks- deksel aanwijzing.
 • Seite 48 822 949 425_EEG8000.book Seite 48 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 • Reparaties aan dit apparaat, inclu- koffiebonen. Blokkering of bescha- sief vervanging van het netsnoer, diging veroorzaakt door vreemde mag uitsluitend worden uitge- elementen in het maalmecha- voerd door een daarvoor opgeleid nisme vallen eventueel niet onder onderhoudstechnicus.
 • Seite 49 822 949 425_EEG8000.book Seite 49 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Vergeet niet dat de trechter altijd kloppen en herhaal dit tot de vol moet zijn. Een gelijkmatig gewenste hoeveelheid koffie is gewicht op de maalelementen is gemalen. belangrijk voor een gelijkmatig Koffie malen in de bus voor maalsel.
 • Seite 50 822 949 425_EEG8000.book Seite 50 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Het brede assortiment van 25 die u dan met vers heet water aan- maalinstellingen zorgt voor een pre- vult. Hiermee krijgt u de beste en cisie-afstelling. Het koffiezetappa- minst bittere smaak. raat bepaalt de benodigde korrel- 4.
 • Seite 51: Onderhoud En Reiniging

  822 949 425_EEG8000.book Seite 51 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Onderhoud en reiniging maalelementen consistente resul- taten bereiken, en dat is vooral belangrijk voor het malen van kof- Controleer of de koffiemolen is uit- fie voor espresso. geschakeld en of de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u 0 Controleer of de koffiemolen is uit- hem gaat schoonmaken.
 • Seite 52: Technische Gegevens

  822 949 425_EEG8000.book Seite 52 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Afvalverwerking Verstelling van de maalele- menten wegens slijtage Verpakkingsmateriaal De tapse maalelementen zijn De verpakkingsmaterialen zijn niet gemaakt van gehard staal voor een schadelijk voor het milieu en her- extra lange levensduur.
 • Seite 53: Gentile Cliente

  822 949 425_EEG8000.book Seite 53 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Gentile Cliente Supporto per il portafiltro in for- mato domestico La preghiamo di leggere attenta- Vano portacavo (sotto l'apparec- mente le presenti istruzioni per chio) l’uso, osservando in particolare le M Piedini in gomma antiscivolo avvertenze di sicurezza riportate Targhetta nominale (sotto l'apparec-...
 • Seite 54 822 949 425_EEG8000.book Seite 54 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 • Non utilizzare l'apparecchio con un Sicurezza durante l'uso cavo di prolunga a meno che que- • Prima dell'uso controllare l'even- sto non sia stato precedentemente tuale presenza di oggetti estranei controllato e collaudato da un tec- all'interno del distributore di chic- nico qualificato o da un un addetto...
 • Seite 55 822 949 425_EEG8000.book Seite 55 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Non immergere le macine in acqua Per macinare il caffè in un porta- o in qualsiasi altro liquido. filtro: 0 Posizionare il macinacaffè su una 0 Collocare il portafiltro nell'apposito superficie orizzontale e asciutta.
 • Seite 56: Regolazione Del Grado Di Macinatura

  822 949 425_EEG8000.book Seite 56 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Regolazione del grado di Vedere la sezione „Pulizia e manu- tenzione“ per maggiori dettagli. macinatura Suggerimenti Un punto d'inizio per regolare la 1. Selezionare il grado di macina- macinatura: tura adeguato al metodo di prepa- razione utilizzato.
 • Seite 57: Pulizia E Manutenzione

  822 949 425_EEG8000.book Seite 57 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Chiazze e segni sulla superficie 6. Comprare chicchi di caffè interi delle macine derivano del pro- e freschi settimanalmente. cesso di tempra. Tali segni non 7. Per salvaguardarne la fre- influenzano le prestazioni del maci- schezza, conservare i chicchi in un nacaffè...
 • Seite 58: Dati Tecnici

  822 949 425_EEG8000.book Seite 58 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 0 Tenere premuto il pulsante di Regolazione delle macina per ‘UNLOCK’ (SBLOCCO) sul retro l'usura della base del motore e con l'altra Le macine coniche sono realizzate mano ruotare il collare di regola- in acciaio temprato per garantirne zione della macinatura in senso la massima durata.
 • Seite 59: Smaltimento

  822 949 425_EEG8000.book Seite 59 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Smaltimento Materiale di imballaggio I materiali di imballaggio sono eco- logici e riciclabili. Gli elementi in materiale plastico sono contrasse- gnati ad es. >PE< (polietilene), >PS< (polistirolo espanso), ecc. Smaltire i materiali di imballaggio a seconda del loro contrassegno conferendoli negli appositi conte-...
 • Seite 60: Instrucciones De Uso

  822 949 425_EEG8000.book Seite 60 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Estimado/a cliente: Soporte de portafiltro de tamaño doméstico Lea detenida y completamente las Base recogecables del cable (parte instrucciones de uso. En especial, inferior del aparato) observe las normas de seguridad M Pies de goma antideslizantes incluidas en las primeras páginas Placa de características (parte...
 • Seite 61 822 949 425_EEG8000.book Seite 61 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 • No coloque el aparato encima o • No ponga granos de café congela- cerca de una llama de gas, ele- dos o caramelizados en la tolva mento eléctrico o sobre un horno para granos de café.
 • Seite 62 822 949 425_EEG8000.book Seite 62 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 0 Para moler el café, presione el por- del motor, empuje hacia abajo y gire en el sentido de las agujas del tafiltro contra el interruptor (Fig. reloj (véase la Fig. 2). 1/E) situado en el centro del soporte del portafiltro (véase la Fig.
 • Seite 63 822 949 425_EEG8000.book Seite 63 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Los ajustes indicados en la tabla medidas con la jarra. Las molien- anterior son únicamente una refe- das más finas necesitan menos rencia inicial. Por ejemplo, el ajuste café, pero si se utiliza una para café...
 • Seite 64: Cuidado Y Limpieza

  822 949 425_EEG8000.book Seite 64 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 0 Limpie el exterior de la base del Recuerde siempre motor con una esponja suave humedecida con detergente y pos- RESUL- PROBLEMA DESCRIPCIÓN teriormente seque con un paño. TADO 0 Lave el deposito de granos de café...
 • Seite 65: Datos Técnicos

  822 949 425_EEG8000.book Seite 65 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Este aparato cumple los requisitos 0 Una vez que se hayan limpiado las de las siguientes directivas euro- muelas, lleve el anillo de ajuste de peas: molido a su posición en la base del motor.
 • Seite 66: Instruções De Segurança

  822 949 425_EEG8000.book Seite 66 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Prezado cliente, Compartimento de arrumação do cabo (na parte inferior do aparelho) Leia este manual de instruções M Pés de borracha anti-deslizantes com atenção. Esteja especial- Placa de características (na parte mente atento às instruções de inferior do aparelho) segurança nas primeiras páginas...
 • Seite 67 822 949 425_EEG8000.book Seite 67 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 ou por uma pessoa do serviço de Segurança durante a assistência técnica. utilização • Não coloque o aparelho sobre nem • Antes da utilização, verifique o na proximidade de uma chama a recipiente de moagem quanto (Fig.
 • Seite 68 822 949 425_EEG8000.book Seite 68 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Não mergulhe as lâminas cónicas Para moer café para dentro de em água ou outro líquido. um manípulo múltiplo: 0 Coloque a tramonha de café sobre 0 ajuste o manípulo múltiplo ao posi- uma superfície seca e nivelada.
 • Seite 69: Ajustar O Grau De Moagem

  822 949 425_EEG8000.book Seite 69 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Ajustar o grau de moagem mos que retire a lâmina cónica superior e limpe eventuais resí- Um ponto de partida para os graus duos de café. Para obter informa- de moagem: ções mais detalhadas, consulte "Cuidados e limpeza".
 • Seite 70: Cuidados E Limpeza

  822 949 425_EEG8000.book Seite 70 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 5. A partir do momento em que Não mergulhe a base do motor da está moído, o café perde rapida- tramonha de café em água. mente o seu sabor e aroma. Para Não mergulhe nenhuma das partes obter os melhores resultados, do conjunto de lâminas cónicas...
 • Seite 71: Dados Técnicos

  822 949 425_EEG8000.book Seite 71 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 0 Certifique-se de que a tramonha Ajuste das lâminas cónicas de café está desligado e o cabo de para compensar desgastes alimentação retirado da tomada Para uma vida útil extra longa, as eléctrica.
 • Seite 72 822 949 425_EEG8000.book Seite 72 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Eliminação Material de embalagem Os materiais utilizados na embala- gem deste aparelho são compatí- veis com o ambiente e recicláveis. As peças em plástico estão identi- ficadas, por exemplo, >PE<, >PS< etc.
 • Seite 73: Sigurnosne Upute

  822 949 425_EEG8000.book Seite 73 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Poštovani kupče, Sigurnosne upute molimo Vas da pažljivo pročitate Ovaj uređaj odgovara prihvaćenim ove upute za uporabu. Posebno tehnološkim standardima u obratite pozornost na sigurnosne pogledu sigurnosti. Ipak, kao upute na prvim stranicama ovih proizvođač...
 • Seite 74: Sigurnost Djece

  822 949 425_EEG8000.book Seite 74 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 • Ako se uređaj koristi u svrhe Sigurnost pri čišćenju drugačije od onih za koje je i održavanju namijenjen ili ako se koristi • Pridržavajte se uputa za čišćenje. nepravilno, ne može se prihvatiti •...
 • Seite 75 822 949 425_EEG8000.book Seite 75 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 U cijelom zrnju kave nekada se 0 Izaberite finoću mljevenja mogu naći strani predmeti poput zakretanjem prstena za namještanje kamenčića ili grančica, što može u željeni položaj (vidi Sl. 3). uzrokovati zaglavljivanje mlinca.
 • Seite 76: Čišćenje I Skrb

  822 949 425_EEG8000.book Seite 76 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 • Nakon duljih perioda korištenja 6. Svakog tjedna kupite novu kavu finijih postavki, preporučujemo da u zrnu. skinete gornji žrvanj i izbrišete svu 7. Da zadržite svježinu kave u zaostalu kavu da bi se izbjeglo zrnu, čuvajte ju u nepropusnoj začepljivanje.
 • Seite 77 822 949 425_EEG8000.book Seite 77 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Točke i oznake na površini žrvanja 0 Izdignite gornji žrvanj iz prstena za dio su procesa otvrdnjavanja. Te namještanje meljave pomoću oznake ne utječu na radna svojstva ručice (vidi Sl. 10). Čistite četkom mlinca niti na okus samljevene za čišćenje žrvnja.
 • Seite 78: Tehnički Podaci

  822 949 425_EEG8000.book Seite 78 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Tehnički podaci Mrežni napon: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz Potrošnja snage: 125 – 150 W Ovaj uređaj usklađen je sa slijedećim EC direktivama: • Direktiva o niskom naponu 2006/95/EC •...
 • Seite 79: Instrucţiuni De Utilizare

  822 949 425_EEG8000.book Seite 79 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Stimate client, Compartiment cordon (partea inferioară a aparatului) Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste Picioruşe de cauciuc anti- instrucţiuni de utilizare. alunecare Înainte de toate, vă rugăm să Plăcuţă...
 • Seite 80 822 949 425_EEG8000.book Seite 80 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 • Nu aşezaţi aparatul pe sau în numai boabe de cafea prăjite! apropierea unei surse de gaz, a Îndepărtaţi toate corpurile străine, unui element electric sau pe un cum ar fi pietricelele, din boabele de cuptor încălzit.
 • Seite 81 822 949 425_EEG8000.book Seite 81 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Nu uitaţi că recipientul de boabe 0 După ce coşul s-a umplut, trebuie să fie întotdeauna plin. îndepărtaţi suportul de filtru de Pentru o râşnire completă, este buton. Atingeţi baza suportului de important să...
 • Seite 82 822 949 425_EEG8000.book Seite 82 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Reglajele din tabelul de mai sus o cantitate mai mică de cafea, însă reprezintă numai un ghid de cafeaua făcută din boabe măcinate pornire. De exemplu, reglajul prea fin are un gust amar. pentru o cafea espresso variază...
 • Seite 83: Întreţinerea Şi Curăţarea

  822 949 425_EEG8000.book Seite 83 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Nu uitaţi 0 Curăţaţi partea exterioară a compartimentului motorului folosind un burete moale cu DIFICULTATE DESCRIERE REZULTAT detergent slab şi ştergeţi până Folosirea în când se usucă. EXTRAGEREA exces a Gust 0 Spălaţi recipientul de boabe şi PREA...
 • Seite 84: Date Tehnice

  822 949 425_EEG8000.book Seite 84 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Date tehnice 0 Curăţaţi lamela inferioară cu ajutorul periei de curăţare a Tensiune de alimentare: lamelelor (vezi Fig. 11). 220 – 240 V / 50 – 60 Hz 0 După ce aţi curăţat ambele lamele, Consum de energie: 125 –...
 • Seite 85: Instrukcija

  822 949 425_EEG8000.book Seite 85 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Brangus vartotojau, Duomenų plokštelė (prietaiso apatinėje dalyje) Prašome atidžiai perskaityti šią Malimo mechanizmo valymo naudojimo instrukciją. šepetys Pirmiausia prašome laikytis Indas su dangčiu sumaltai kavai saugumo nurodymų, esančių pirmuose naudojimo instrukcijos puslapiuose! Išsaugokite šią...
 • Seite 86: Vaikų Sauga

  822 949 425_EEG8000.book Seite 86 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 gali kilti didelis pavojus. Jei Saugos taisyklės valant ir prietaisą būtina taisyti, susisiekite prižiūrint prietaisą su Klientų aptarnavimo skyriumi ar • Laikykitės valymo instrukcijų. įgaliotu atstovu. • Prietaisą valant, pirmiausia reikia •...
 • Seite 87 822 949 425_EEG8000.book Seite 87 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Pasinaudokite malimo režimo ir valymas“ nuorodomis, kadangi nustatymo lentele „Malimo režimo šiuos objektus būtina nedelsiant nustatymas“, kuris padės jums pašalinti. pasirinkti teisingą malimo režimą pagal pageidaujamą kavos virimo Malimo režimo nustatymas būdą.
 • Seite 88: Valymas Ir Priežiūra

  822 949 425_EEG8000.book Seite 88 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Patarimai padeda nesunkiai išimti pupeles ir saugo nuo atsitiktinio išbirėjimo. Jis 1. Pasirinkite teisingą malimo leidžia perpilti nepanaudotas režimą pagal virimo metodą. 25 pupeles į puikų laikymo įtaisą. malimo režimų pasirinkimas leidžia 8.
 • Seite 89 822 949 425_EEG8000.book Seite 89 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Nuvalykite variklio įtaisą, 0 Išvalykite apatinį malimo mechanizmą, naudodamiesi pupelių piltuvą ir indą kavai malimo mechanizmo valymo 0 Nuimkite pupelių piltuvą nuo šepečiu (žr. 11 pav.). variklio įtaiso: stumkite žemyn ir 0 Išvalę...
 • Seite 90: Techniniai Duomenys

  822 949 425_EEG8000.book Seite 90 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Techniniai duomenys Elektros įtampa: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz Energijos suvartojimas: 125 – 150 W Šis prietaisas atitinka šias Europos Komisijos direktyvas: • Direktyva dė žemos įtampos 2006/95/EC •...
 • Seite 91: Правила Безпеки

  822 949 425_EEG8000.book Seite 91 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Шановний покупець Кнопка запуску перемелювання Тарілка для меленої кави Будь ласка, уважно прочитайтe Захисний заслін для млинка цю інструкцію з експлуатації. Конічні млинки Насамперед, будь ласка, Тримач для ємностей додержуйтеся...
 • Seite 92 822 949 425_EEG8000.book Seite 92 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 подовжувач не був перевірений перемелювання немає кваліфікованим спеціалістом. чужорідних предметів. • Не ставте прилад на або біля • Не засипайте заморожені або відкритого полум'я, карамелізовані зерна в ємність електроприладів або розігрітої для...
 • Seite 93 822 949 425_EEG8000.book Seite 93 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 натисніть і поверніть за розташовану в центрі тримача годинниковою стрілкою (див. ємності (див. Мал. 5). Мал. 2). 0 Коли ємність наповниться, 0 Наповніть кавовими зернами заберіть ємність від кнопки. Щоб ємність...
 • Seite 94 822 949 425_EEG8000.book Seite 94 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Значення, вказані в таблиці є 2. Для краплинних кавоварок з орієнтовними. Наприклад значення фільтром добрим початком буде для еспресо буде коливатися в 8 грам (1 мірна ложка) кави на залежності...
 • Seite 95: Чищення І Догляд

  822 949 425_EEG8000.book Seite 95 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 8. Для кращих результатів з 0 Витріть моторний корпус вологою кавомолкою, регулярно чистьте м'якою губкою з помірним миючим ємність для зерен і конічні засобом, після чого витріть насухо. млинки. 0 Мийте...
 • Seite 96 822 949 425_EEG8000.book Seite 96 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Даний прилад відповідає 0 Після чистки обох млинків, наступним Європейським поверніть регулятор ступеня Директивам: помелу на його місце в моторному корпусі. Поверніть регулятор • Директива про низьку напругу ступеня помелу, щоб графічна 2006/95/EC риска...
 • Seite 97 822 949 425_EEG8000.book Seite 97 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19...
 • Seite 98 822 949 425_EEG8000.book Seite 98 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19...
 • Seite 99 822 949 425_EEG8000.book Seite 99 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19...
 • Seite 100 822 949 425_EEG8000.book Seite 100 Montag, 14. Juli 2008 7:56 19 Share more of our thinking at www.electrolux.com EEG8000 (822 949 425 - 01 - 0508)

Inhaltsverzeichnis