Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 1
Montageanleitung
ibox M3
13620180

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für HANSGROHE ibox M3

 • Seite 1 Montageanleitung ibox M3 13620180...
 • Seite 4: Montage

  Deutsch Achtung! Die Armatur muss nach den gültigen Hansgrohe Einhandmischer können in Verbindung Normen montiert, gespült und geprüft werden. mit hydraulisch und thermisch gesteuerten Durch- lauferhitzern eingesetzt werden wenn der Fließdruck Montage mindestens 0,15 MPa beträgt. Grundkörper so einbauen, dass sich der Abgang...
 • Seite 5: Instructions De Service

  Français Attention! La robinetterie doit être installée, Les mitigeurs monocommandes Hansgrohe fonction- rincée et contrôlée conformément aux normes nent également en association à des chauffe-eau à valables. commande hydraulique ou thermique à condition que la pression soit au minimum de 0,15 MPa.
 • Seite 6: Final Assembly

  English Attention! The fitting must be installed, flushed Hansgrohe single lever mixers can be used together and tested after the valid norms. with hydraulically and thermically controlled con- tinuous flow heaters if the flow pressure is at least Assembly 0,15 MPa.
 • Seite 7: Montaggio Finale

  Italiano Attenzione! La rubinetteria deve essere installa- I miscelatori Hansgrohe possono venire usati con ta, pulita e testata secondo le istruzioni riportate. caldaie a “bassa pressione” se la pressione del flusso è almeno di 0,15 MPa. Montaggio Regolazione del limitatore di erogazione di acqua calde Installare il corpo in modo che l'uscita dell'acqua sia dei miscelatori monocomando, vedere pagina 22.
 • Seite 8: Montaje Final

  Español Atención! El grifo tiene que ser instalado, probado Los mezcladores Hansgrohe pueden ser utilizado y testado, según las normas en vigor. junto con calentadores continuos de agua que sean manejados de manera hidráulica o térmica, Montaje siempre que la presión del caudal ascienda a un mínimo de 0,15 MPa.
 • Seite 9: Technische Gegevens

  Nederlands Let op! Leidingen doorspoelen volgens Norm. De Hansgrohe ééngreepsmengkranen kunnen samen met mengkraan vervolgens monteren en controleren. hydraulisch en thermisch gestuurde geisers gebruikt worden indien de uitstroomdruk min. 0,15 MPa bedraagt. Montage Eéngreepsmengkranen met warmwaterbegrenzing, Basisgarnituur inbouwen met de uitver naar boven instelling zie blz.
 • Seite 10 Dansk Bemærk! Ifølge gældende regler, skal armaturet Hansgrohe etgrebsarmaturer kan anvendes i monteres, skylles igennem og afprøves. forbindelse med hydraulisk- og termiskstyrede gennemstrømningsvandvarmere ved et vandtryk Montering på 0,15 MPa. Grundkroppen installeres med afgang opad, og Etgrebsarmaturer med varmtvandsbegrænsning, tilskæres ved markeringen på beskyttelses-kappen justering se side 22.
 • Seite 11 Português Atenção! A misturadora deve ser instalada, purgada As misturadoras monocomando Hansgrohe podem e testada de acordo com as normas em vigor. ser utilizadas com esquentadores (de controlo térmico ou hidráulico) desde que a pressão de utilização Montagem seja, no minimo, de 0,15 MPa.
 • Seite 12: Montaż Końcowy

  Polski Uwaga! Armatura musi być zamontowana, Mieszacze jednouchwytowe Hansgrohe mogą być stosowane w połączeniu z przepływowymi podgrze- przepłukanaiwypróbowanawedługobowiązujących norm. waczami wody, sterowanymi hydraulicznie i termic- znie, jeśli ciśnienie wody wynosi min. 0,15 MPa. Montaż Mieszacz jednouchwytowy z ograniczeniem wody Zamontować element podtynkowy, tak aby wypływ wody był...
 • Seite 13: Teknik Bilgiler

  Türkçe Önemli! Batarya monte edilmeli, geçerli normlardan ,Su akış basıncı en azından 0,15 MPa olan yerlerde Hansgrohe tek kollu bataryalarını, hidrolik ve termik sonra akis testi yapilmalidir. kumandalı sürekli akışlı su ısıtıcıları ile birlikte Montaj kullanabilirsiniz. Gövdeyi, çıkış yukarı bakacak şekilde monte edin ve Sıcak su sınırlayıcı...
 • Seite 14: Òåõíè÷Åñêèå Äàííûå

  Ðóññêèé Ñìåñèòåëü äîëæåí áûòü ñìîíòèðîâàí Îäíîðû÷àæíûåñìåñèòåëèôèðìûHANSGROHEìîæíî ïî äåéñòâóþùèì íîðìàì è â ñîîòâåòñòâèè ñ èñïîëüçîâàòÜñýëåêòðîâîäîíàãðåâàòåëÿìèáîéëåðíîãî íàñòîÿùåé èíñòðóêöèåé, ïðîâåðåí íà ãåìåòè÷íîñòü òèïà ïðè ìèíèìàëüíîì äàâëåíèè 1,5 MÏà. è áåçóïðå÷íîñòü ðàáîòû. Îäíîðû÷àæíûé ñìåñèòåëü èìååò îãðàíè÷èòåëü Ìîíòàæ ðàñõîäà ãîðÿ÷åé âîäû (ñì. Ñòð. 22: þñòèðîâêà).
 • Seite 15: Technické Údaje

  Česky esky Pozor! Armatura se musí montovat, proplachovat Pákové baterie Hansgrohe mohou být používány ve spojení s hydraulicky nebo tepelně řízenými a testovat podle platných norem. průtokovými ohřívači, pokud tlak při průtoku je Montáž alespoň 0,15 MPa. Základní těleso namontujte tak, aby výtok byl nahoře Páková...
 • Seite 16 Românã Atentie! Inainte de instalarea bateriei, este Bateriile Hansgrohe cu monocomandă pot fi racordate la instalaţii de furnizare a apei calde cu obligatorie purjarea instalatiei de apa. debit continuu, dacă presiunea este de minimum Testarea dupa instalare se va face conform normelor 0,15 MPa.
 • Seite 17 Slovensky Pozor! Armatúra sa musí montovať, preplachovať Pákové batérie firmy Hansgrohe môžu byť používané v spojení s hydraulicky a tepelne riadenými a testovať podľa platných noriem! prietokovými ohrievačmi, pokiaľ je tlak prúdu aspoň Montáž 1,5 barov. Základné teleso namontujte tak, aby výtok bol hore Páková...
 • Seite 18: M Szaki Adatok

  Magyar Figyelem! A csaptelepet az érvényben lévő A Hansgrohe egykaros keverő csaptelepek beépíthetők hidraulikus- és hőszabályozással ellátott előírásoknak megfelelően kell felszerelni, átöblíteni és ellenőrizni. átfolyós vízmelegítőknél egyaránt, ha a víznyomás legalább 0,15 MPa. Szerelés Az egykaros, melegvíz-korlátozóval ellátott keverő Az alaptestet úgy kell beépíteni, hogy a kiállás felül csaptelep beállítását lásd a 22.
 • Seite 19 Hrvatski Pažnja! Cijevi moraju biti postavljene, isprane i Hansgrohe jednoručne slavine se mogu koristiti sa hidraulični i termički kontroliranim protočnim testirane prema važećim normama. bojlerima ako je tlak najmanje 0,15 MPa. Sastavljanje Da bi podesili limiter vruće vode na jednoručnim Montirajte tako, da su izlazi okrenuti prema gore slavinama molimo Vas da pogledate stranicu 22.
 • Seite 20 安装 0,15 MPa 如果水压达到 以上,汉斯格雅单 手柄龙头可以和液压式或热控式直流式热 必须按照现行的规定安装,冲洗和测试产 水器一起使用。 品! 安装阀芯时,出水口朝上并且使保护罩上的 带有热水控制器的单手柄龙头的调节方法, 记号与瓷砖面持平。 参见第 页。 5 -83 安装深度 毫米 如果与连续流热水器一起使用,则不必作 加长件 毫米。 任何调节。 注意:当安装完成后,确保龙头处于关闭 备用零件 (参见第 页) 状态! 95007000 螺母 92730000 阀体 冷热水管间过大的压力差必须予以平衡。 95008000 垫圈 32698000 加长件 毫米 总装配 Sportive 32615000 福柯斯面板...
 • Seite 21 τρόπο ώστε η έξοδος να είναι προς τα επάνω και το 0,3 MPa πλακάκι να τελειώνει μέσα στα ορισμένα όρια. Βάθος τοποθέτησης 56 - 83 mm. Οι αναμεικτικές μπαταρίες Hansgrohe μπορούν να Επιμήκυνση 28 mm. λειτουργούν και με θερμοσίφωνες συνεχούς ροής, θερμικά ή υδραυλικά εφ’ όσον η ελάχιστη πίεση...
 • Seite 22 Warmwasserbegrenzung: Warmwassertemperatur 60°C, Kaltwassertemperatur 10°C, Fließdruck 0,3 MPa. Limiteur d’eau chaude: Température d’eau chaude 60°C, Température d’eau froide 10°C, Pression dynamique 0,3 MPa. Hot water limiter: hot water temperature 60°C, cold water temperature 10°C, flow rate 0,3 MPa. Limitatore di acqua calda: temperatura dell’acqua calda 60°C, temperatura dell’acqua fredda 10°C, pressione 0,3 MPa. Limitación del agua caliente: temperature del agua caliente 60°C, temperatura del agua fria 10°C, presión dinámica 0,3 MPa.
 • Seite 24 Hansgrohe · Postfach 1145 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440 E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com...
 • Seite 25 Pdf Supplied By http://www.plumbworld.co.uk/...

Diese Anleitung auch für:

13620180

Inhaltsverzeichnis