Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PFS 710 B1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

SABRE SAW PFS 710 B1
SABRE SAW
operation and safety Notes
Translation of original operation manual
KARDFŰRÉSZ
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
PILA OCASKA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
SÄBELSÄGE
Bedienungs- und sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IaN 106629
PIŁA SZABLASTA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
SABLJASTA ŽAGA
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
CHVOSTOVÁ PÍLA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 710 B1

 • Seite 1 SABRE SAW PFS 710 B1 SABRE SAW PIŁA SZABLASTA operation and safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi KARDFŰRÉSZ SABLJASTA ŽAGA Kezelési és biztonsági utalások Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Az originál használati utasítás fordítása...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ............................Paget 6 Features and equipment ........................Paget 6 Included items .............................Paget 6 Technical information ..........................Paget 6 General power tool safety warnings 1. Work area safety..........................Paget 7 2. Electrical safety ..........................Paget 7 3. Personal safety ..........................Paget 7 4.
 • Seite 6: Proper Use

  Introduction Sabre saw PFS 710 B1 Included items Q 1 Sabre saw PFS 710 B1 Introduction Q 1 Saw blade for wood HCS 152 mm 1 Bi-metal saw blade 156 mm We congratulate you on the purchase of your new 1 Operating instructions device.
 • Seite 7: General Power Tool Safety Warnings

  Introduction / General power tool safety warnings radiators, ranges and refrigerators. lar period of working, you should also take into account the intervening periods of time when the device is There is an increased risk of electric shock if switched off or is running but is not actually in use. your body is earthed or grounded.
 • Seite 8: Power Tool Use And Care

  General power tool safety warnings e) Do not overreach. Keep proper foot- Properly maintained cutting tools with sharp ing and balance at all times. This enables cutting edges are less likely to bind and are better control of the power tool in unexpected easier to control.
 • Seite 9: Original Accessories / Attachments

  General power tool safety warnings / Before use Blade (wood) For this reason, always make sure that nobody is placed in any danger and that there are no Dimensions: 152 x 1.25 mm, 6 TPI inflammable materials near the working area. Most suitable for: Sawing construction timber, NoxIoUS FUMES! Working chipboard, processed wood boards, plywood.
 • Seite 10: Setting The Blade Speed

  Before use / Preparing for use Advice about ways of Q A djust the shoe to suit the cutting depth. working when sawing T o do this release the shoe adjustment lever and place the shoe in appropriate position. L ock the shoe in this position by pulling the B efore sawing, check the workpiece for foreign shoe adjustment lever tight.
 • Seite 11: Maintenance And Cleaning

  Preparing … / Maintenance and cleaning / Service centre / Warranty / Disposal pliance has been manufactured with care 3. Bring the sabre saw vertical and continue saw- and meticulously examined before deliv- ing along the cutting line. ery. Please retain your receipt as proof Note: The saw blade used for this should not be of purchase.
 • Seite 12: Translation Of The Original Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Sabre saw PFS 710 B1 Date of manufacture (DoM): 10–2014 Serial number: IAN 106629 Bochum, 31.10.2014 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifica- tions in the course of further development.
 • Seite 13 Spis zawartości Wstęp Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ..................Strona 14 Wyposażenie ........................... Strona 14 Zakres dostawy ..........................Strona 14 Dane techniczne ..........................Strona 14 ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ....................Strona 15 2. Bezpieczeństwo elektryczne ....................... Strona 15 3.
 • Seite 14: Zastosowanie Zgodne Z Przeznaczeniem

  Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Tym sa- mym zdecydowali się Państwo na zakup produktu wysokiej jakości. Instrukcja obsługi jest częścią tego 1 Piła szablasta PFS 710 B1 produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące 1 Brzeszczot do drewna HCS 152 mm bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed 1 Brzeszczot do bi-metalu 156 mm pierwszym użyciem produktu należy zapoznać...
 • Seite 15: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Wstęp / Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi c) Podczas użytkowania urządzenia przypadkach może przekroczyć wartość podaną elektrycznego trzymaj dzieci i inne w niniejszej instrukcji. Obciążenie drganiami może osoby z daleka od urządzenia. Przy wydawać się mniejsze niż w rzeczywistości, jeśli elektronarzędzie będzie regularnie używane ten odchyleniu możesz stracić...
 • Seite 16: Bezpieczeństwo Osób

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi należy zastosować wyłącznik prądu g) Jeżeli zostaną zamontowane urzą- uszkodzeniowego. Zastosowanie wyłącz- dzenia do odsysania i wychwytywania pyłu, to upewnij się, że są one podłą- nika prądu uszkodzeniowego zapobiega nie- czone i że będą prawidłowo używane. bezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym.
 • Seite 17: Serwis

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi f) Utrzymuj narzędzia tnące w stanie Przytrzymanie jest wtedy pewniejsze, niż przy ostrym i czystym. Starannie pielęgnowane użyciu ręki. narzędzia tnące o ostrych krawędziach tnących W żadnym wypadku nie należy opierać rąk mniej zakleszczają się i dają się łatwiej prowadzić. obok lub przed urządzeniem i obrabianą...
 • Seite 18: Oryginalne Akcesoria / Urządzenia Dodatkowe

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa … / Przed uruchomieniem / Uruchomienie oryginalne akcesoria / obracanie uchwytem Q Q urządzenia dodatkowe ZAGRoŻENIE oBRAŻE- N ależy stosować jedynie akcesorii, NIEM! Przed podjęciem prac na urządzeniu należy podanych w instrukcji obsługi. Zastoso- zawsze usunąć wtyczkę z gniazdka. Uchwyt wanie innych narzędzi, aniżeli zalecanych w można obracać...
 • Seite 19: Bezpieczne Prowadzenie Piły Szablowej

  Uruchomienie / Konserwacja i czyszczenie Załączenie trybu pracy chwilowej: Cięcie zwięzłe: N ależy nacisnąć przycisk ZAŁ. / WYŁ. Z elastycznymi brzeszczotami, z uwzględnieniem Wyłączenie trybu pracy chwilowej: odpowiedniej długości, można odcinać odstające N ależy zwolnić przycisk ZAŁ. / WYŁ. przedmioty obrabiane, takie jak rury bezpośrednio przy ścianie.
 • Seite 20: Serwis

  Konserwacja i czyszczenie / Serwis / Gwarancja / Utylizacja D o wnętrza urządzenia nie mogą wnikać ciecze. akumulatorów. Produkt przeznaczony jest wyłącz- Do czyszczenia obudowy należy stosować nie do użytku domowego, a nie do zastosowań ścierkę. Zabrania się stosowania benzyny, profesjonalnych.
 • Seite 21: Tłumaczenie Oryginału Deklaracji Zgodności We / Producent

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Typ / oznaczenie urządzenia: Piła szablasta PFS 710 B1 Date of manufacture (DoM): 10–2014 Numer seryjny: IAN 106629 Bochum, 31.10.2014 Semi Uguzlu - Menadżer jakości - Zmiany techniczne w związku z ulepszeniami...
 • Seite 23 Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat .......................Oldal 24 Felszerelés ............................Oldal 24 A szállítmány tartalma ........................Oldal 24 Műszaki adatok ..........................Oldal 24 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 1. A munkahely biztonsága ......................Oldal 25 2. Elektromos biztonsága ........................Oldal 25 3. Személyek biztonsága ........................Oldal 25 4.
 • Seite 24: Rendeltetésszerű Használat

  Q Gratulálunk új készülékének vásárlása alkalmából. Ezzel a döntésével vállalatunk értékes terméke mel- 1 Kardfűrész PFS 710 B1 lett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A 1 Favágó fűrészlap Holz HCS 150 mm biztonságra, a használatára és a megsemmisítésre 1 Bimetál fűrészlap 156 mm...
 • Seite 25: Elektromos Szerszámokra Vonatkozó Általános Biztonsági Tudnivalók

  Bevezetés / Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 2. Elektromos biztonsága ket túllépheti. A rezgésterhelést alá lehet becsülni, ha az elektromos szerszámot rendszeresen ilyen a) A készülék csatlakozó dugójának módon használják. találni kell a dugaljzatba. A dugót Utalás: A rezgésterhelésnek egy bizonyos munka- semmilyen módon sem szabad megváltoztatni.
 • Seite 26: Az Elektromos Szerszámokkal Való Gondos Járás És Azok Gondos Használata

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók elektromos szerszámot. A találó elektro- közben már egy pillanat figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet. mos szerszámmal a megadott teljesítménytarto- b) Viseljen személyi védőfelszereléseket mányban jobban és biztonságosabban dolgozik. és mindig védőszemüveget. A személyi b) Ne használjon olyan elektromos szer- számot, amelynek a kapcsolója hibás.
 • Seite 27: Szervíz

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 5. Szervíz személy, vagy a közelben tartozkodó személyek egészségét. a) A készülékét csak szakképzett szak- Viseljen védőszemüveget és porvédő álarcot! emberrel és originál cserealkatré- A zbeszttartalmú anyagokat nem szabad meg- szekkel javíttassa. Ezáltal biztosítja, hogy munkálni.
 • Seite 28: Az Üzembevétel Előtt

  Elektromos szerszámokra vonatkozó … / Az üzembevétel előtt / Üzembevétel A legjobban alkalmas: épületfák, forgácslemezek, E bből a célból oldja ki a rögzítő emeltyűt és táblásított falapok és rétegelt lemezek fűrészelésére állítsa a talplemezt a megfelelő helyzetbe. és horonyvágásokra is. R eteszelje ezt a helyzetet úgy, hogy a rögzítő...
 • Seite 29: A Fűrészelési Munkákra Vonatkozó Tudnivalók

  Üzembevétel / Karbantartás és tisztítás / Szerviz A fűrészelési munkákra Q 3. Állítsa a kardfűrészt merőlegesre és fűrészeljen vonatkozó tudnivalók a vágási vonal mentén. Utalás: Az erre a célra használt fűrészlap max. V izsgálja meg a megmunkálandó anyagot ide- gen testekre mint pld. szegekre, csavarokra stb. hosszának a 152 mm-t túllépni nem szabad! és távolítsa azokat el.
 • Seite 30: Garancia

  Garancia / Mentesítés Garancia Mentesítés Q Q A készülékre 3 év garanciát adunk a vá- A csomagolás környezetbarát anyagok- sárlás dátumától számítva. A készüléket ból áll, amelyeket a helyi újraértékesítési gondosan gyártottuk, és szállítás előtt helyeken mentesíthet. lelkiismeretesen ellenőriztük. Kérjük, a vásárlás igazolására őrizze meg a pénz- Ne dobja az elektromos szerszá- tári blokkot.
 • Seite 31: Az Eredeti Eu-Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása / Gyártó

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Típus / A készülék megnevezése: Kardfűrész PFS 710 B1 Date of manufacture (DoM): 10–2014 Sorozatszám: IAN 106629 Bochum, 31.10.2014 Semi Uguzlu - Minőség menedzser - Fenntartjuk a jogot a továbbfejlesztés érdekében...
 • Seite 32: Jótállási Tájékoztató

  Jótállási tájékoztató JóTÁllÁSI TÁJÉKoZTATó A termék megnevezése: Kardfűrész Gyártási szám: 106629 A termék típusa: PFS 710 B1 A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása: A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTR. 21 Szerviz Magyarország / Hornos Ltd.
 • Seite 33 Jótállási tájékoztató 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem vé- gezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, valamint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia. 6.
 • Seite 35 Kazalo Uvod Pravilna uporaba ..........................Stran 36 Oprema .............................. Stran 36 Obseg dobave ........................... Stran 36 Tehnični podatki ..........................Stran 36 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ......................Stran 37 2. Električna varnost ........................... Stran 37 3.
 • Seite 36: Pravilna Uporaba

  Uvod Sabljasta žaga PFS 710 B1 obseg dobave Q 1 sabljasta žaga PFS 710 B1 Uvod Q 1 žagin list za les HCS 152 mm 1 dvokovinski žagin list 156 mm Iskrene čestitke ob nakupu vaše nove naprave. 1 navodilo za uporabo Odločili ste se za zelo kakovosten izdelek.
 • Seite 37: Splošna Varnostna Navodila Za Električno Orodje

  Uvod / Splošna varnostna navodila za električno orodje opozorilo: Za natančno oceno nihajne obreme- smete spreminjati. Skupaj z ozemljenimi stroji ne uporabljajte dodatnih nastav- nitve med določenim delovnim obdobjem je treba kov vtiča. Originalen nespremenjen vtič in upoštevati tudi čase, v katerih je naprava izkloplje- na in sicer teče, vendar pa ni dejansko v uporabi.
 • Seite 38: Skrbno Ravnanje In Uporaba Električnega Orodja

  Splošna varnostna navodila za električno orodje c) Preprečite nenameren vklop naprave. d) Neuporabljano električno orodje hra- Prepričajte se, da je električno orodje nite zunaj dosega otrok. osebam, ki izklopljeno, preden ga priključite na z napravo niso seznanjene ali niso oskrbo s tokom, dvignete ali nosite. prebrale teh navodil, uporabe napra- ve ne dovolite.
 • Seite 39: Originalna Oprema / Originalne Dodatne Naprave

  Splošna varnostna navodila za električno orodje / Pred začetkom uporabe lahko zadene ob skrito električno N aprava mora biti vedno čista, suha in očiščena napeljavo ali lastni priključni kabel, olj ali maziv. držite napravo samo na izoliranih po- vršinah za prijemanje. Kontakt z vodnikom, originalna oprema / originalne Q ki je pod napetostjo, lahko premosti napetost...
 • Seite 40: Vrtenje Ročaja Naprave

  Pred začetkom uporabe / Začetek uporabe Začetek uporabe Q S pustite hitrovpenjalno glavo , ki se mora vrniti v izhodiščni položaj. Žagin list je zdaj Vklop in izklop Q zapahnjen. Pri obratovanju lahko izbirate med trenutnim in Vrtenje ročaja naprave Q nepretrganim obratovanjem.
 • Seite 41: Vzdrževanje In Čiščenje

  Začetek uporabe / Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija Žaganje stičnih površin: Enoto za vpenjanje žaginega lista po potrebi čistite s čopičem S fleksibilnimi žaginimi listi, pod pogojem, da so ali z izpihovanjem s pomočjo komprimiranega ustrezne dolžine, lahko predolge obdelovance, kot zraka.
 • Seite 42: Odstranjevanje

  Vse o možnostih za odstranjevanje odsluženih na- oznaka tipa / Naprave: prav boste izvedeli pri vaši občinski ali mestni upravi. Sabljasta žaga PFS 710 B1 Date of manufacture (DoM): 10–2014 Serijska številka: IAN 106629 Bochum, 31.10.2014...
 • Seite 43: Garancijski List

  Garancijski list KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernaß 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblašče- Handels GmbH, da bo izdelek v garancijskem ni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno zahtevkov iz te garancije.
 • Seite 45 Seznam obsahu úvod Použití ke stanovenému účelu......................Strana 46 Vybavení ............................Strana 46 Rozsah dodávky ..........................Strana 46 Technické údaje ..........................Strana 46 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ......................Strana 47 2. Elektrická bezpečnost ........................Strana 47 3.
 • Seite 46: Použití Ke Stanovenému Účelu

  Úvod Pila ocaska PFS 710 B1 Rozsah dodávky Q 1 Pila ocaska PFS 710 B1 úvod Q 1 Pilový list do dřeva HCS 152 mm 1 Bimetalový pilový list 156 mm Blahopřejeme vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli 1 Návod k obsluze jste se pro kvalitní...
 • Seite 47: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Upozornění: Pro přesný odhad zatížení vibrace- zástrčky s adaptérem společně a se zařízeními s ochranným uzemněním. mi během určité pracovní časové oblasti by se měly vzít na zřetel i doby, v nichž je zařízení vypnuto, Nezměněné...
 • Seite 48: Pečlivé Zacházení S Elektrickými Nástroji A Jejich Použití

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje c) Zabraňte nechtěnému uvedení do mi, které s ním nejsou seznámeny provozu. Před připojením k napáje- nebo které si nepřečetly tyto návody. címu napětí, před upnutím a nošením Elektrické nástroje jsou nebezpečné, používají- elektrického nástroje se ujistěte, že je li je nezkušené...
 • Seite 49: Originální Příslušenství / Přídavná Zařízení

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické … / Před uvedením do provozu originální příslušenství / Q P racujete-li venku, připojte zařízení prostřed- přídavná zařízení nictvím ochranného spínače proti chybnému proudu (FI) s maximálním spouštěcím proudem P oužijte jen příslušenství, které je uve- 30 mA.
 • Seite 50: Otočení Rukojetí Zařízení

  Před uvedením do provozu / Uvedení do provozu otočení rukojetí zařízení Q Vypínání mžikového provozu: U volněte spínač ZAP / VYP NEBEZPEČí PoRANĚNí! Zapínání trvalého provozu: Před všemi pracemi na zařízení vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Rukojeť lze otočit o 90° S tiskněte spínač...
 • Seite 51: Údržba A Čistění

  Uvedení do provozu / Údržba a čistění / Servis / Záruka provést výrobcem zařízení nebo jeho 3. Zařízení zapněte tak, jak je popsáno a odříz- servisem. Tím se zajistí, že bezpečnost něte obrobek konstantním bočním tlakem. zařízení zůstane zachována. Hlubinné řezání: Upozornění: Neuvedené...
 • Seite 52: Zlikvidování

  EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Typ / označení přístroje: Pila ocaska PFS 710 B1 Date of manufacture (DoM): 10–2014 Sériové číslo: IAN 106629 Bochum, 31.10.2014 Semi Uguzlu - Manager jakosti - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Seite 53 Zoznam obsahu úvod Používanie v súlade s určením ......................Strana 54 Vybavenie ............................Strana 54 Obsah dodávky ..........................Strana 54 Technické údaje ..........................Strana 54 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta ....................Strana 55 2. Elektrická bezpečnosť ......................... Strana 55 3.
 • Seite 54: Používanie V Súlade S Určením

  Úvod Chvostová píla PFS 710 B1 obsah dodávky Q 1 Chvostová píla PFS 710 B1 úvod Q 1 Pílový list do dreva HCS 152 mm 1 Bimetalový pílový list 156 mm Blahoželáme vám ku kúpe nového výrobku. Rozhodli 1 Návod na obsluhu ste sa pre veľmi kvalitný...
 • Seite 55: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje vajte adaptéry spolu s prístrojmi vy- by sa mali zohľadniť aj časy, keď je prístroj vypnutý bavenými ochranným uzemnením. resp. je síce zapnutý, ale sa s ním v skutočnosti nepracuje. Toto môže výrazne zredukovať kmitavé Neupravované...
 • Seite 56: Bezpečná Manipulácia A Používanie Elektrických Nástrojov

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje ja vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Tieto protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo ochrana sluchu, v závislosti od preventívne opatrenia zabránia neúmyselnému druhu a použitia elektrického náradia, znižuje štartu prístroja. d) Nepoužívané elektrické nástroje riziko poranení. c) Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do uschovajte mimo dosahu detí.
 • Seite 57: Originálne Príslušenstvo / Originálne Prídavné Zariadenia

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické … / Pred uvedením do prevádzky Ak vykonávate práce, pri ktorých S kôr než prístroj odložíte, vždy ho vypnite a môže vložený nástroj naraziť na počkajte, kým sa úplne nezastaví. skryté elektrické vedenie alebo na P oužívajte iba ostré...
 • Seite 58: Otočenie Rukoväti

  Pred uvedením do prevádzky / Uvedenie do prevádzky Uvedenie do prevádzky Q Z atlačte požadovaný pílový list až na doraz do rýchloupínacieho puzdra . Pílový list zapadne. Zapnutie a vypnutie Q P ustite rýchloupínacie puzdro , musí sa vrá- tiť do svojej východiskovej polohy. Pílový list je teraz zaaretovaný.
 • Seite 59: Údržba A Čistenie

  Uvedenie do prevádzky / Údržba a čistenie / Servis / Záruśná lehota Zarovnané pílenie: Upnutie pílového listu očistite v prípade potreby štetcom Pomocou ohybných pílových listov môžete za pred- alebo ho prefúknite stlačeným vzduchom. pokladu zodpovedajúcej dĺžky odpíliť vyčnievajúce obrábané predmety, napr. rúry bezprostredne pri Servis Q stene.
 • Seite 60: Likvidácia

  EN 61000-3-3:2008 vzdať na ekologickú recykláciu. Typ / Názov prístroja: Informácie o možnostiach likvidácie starých prístrojov Chvostová píla PFS 710 B1 získate na vašom obecnom alebo mestskom úrade. Date of manufacture (DoM): 10–2014 Sériové číslo: IAN 106629 Bochum, 31.10.2014 Semi Uguzlu - manažér kvality -...
 • Seite 61 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 62 Ausstattung ............................Seite 62 Lieferumfang ............................Seite 62 Technische Daten ..........................Seite 62 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 63 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 63 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 63 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 64 5.
 • Seite 62: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Einleitung Säbelsäge PFS 710 B1 lieferumfang 1 Säbelsäge PFS 710 B1 Einleitung 1 Sägeblatt Holz HCS 152 mm 1 Sägeblatt Bi-Metall 156 mm Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Bedienungsanleitung Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.
 • Seite 63: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 2. Elektrische Sicherheit Hinweis: Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung während eines bestimmten a) Der Anschlussstecker des Elektrowerk- Arbeitszeitraumes sollten auch die Zeiten berück- zeuges muss in die Steckdose passen. sichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet Der Stecker darf in keiner Weise verän- ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz dert werden.
 • Seite 64: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 4. Verwendung und Behandlung werkzeug, wenn Sie müde sind oder des Elektrowerkzeugs unter dem Einfluss von Drogen, Alko- hol oder Medikamenten stehen. Ein a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Ver- Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch wenden Sie für Ihre Arbeit das dafür des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften bestimmte Elektrowerkzeug.
 • Seite 65: Service

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 5. Service Tragen Sie Schutzbrille und Staubschutzmaske! A sbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet a) lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von werden. Asbest gilt als krebserregend. qualifiziertem Fachpersonal und nur B eachten Sie beim Sägen von Baustoffen die mit original-Ersatzteilen reparieren.
 • Seite 66: Vor Der Inbetriebnahme

  Allgemeine Sicherheitshinweise für … / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme Bi-Metallsägeblatt V erriegeln Sie diese Position indem Sie den Maße: 156 mm, 18 TPI Feststellhebel festziehen. Beste Eignung: zum Sägen von Blechen, Profilen und Rohren – flexibel und bruchresistent. Hubzahlvorwahl Vor der Inbetriebnahme S ägeblatt montieren / wechseln Ziehen Sie vor allen Arbeiten...
 • Seite 67: Arbeitshinweise Zum Sägen

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service Arbeitshinweise zum Sägen 2. Kippen Sie die Säbelsäge nach vorn und tau- chen mit dem Sägeblatt in das Werkstück ein. P rüfen Sie das zu bearbeitende Material auf 3. Stellen Sie die Säbelsäge senkrecht und sägen Fremdkörper wie Nägel, Schrauben etc.
 • Seite 68: Garantie

  Service / Garantie / Entsorgung Hinweis: Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z.B. Service österreich Kohlebürsten, Schalter) können Sie über unsere Tel.: 0820 201 222 Callcenter bestellen. (0,15 EUR/Min.) E-mail: kompernass@lidl.at Garantie IAN 106629 Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- rantie ab Kaufdatum.
 • Seite 69: Original-Eg-Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-11:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Säbelsäge PFS 710 B1 Herstellungsjahr: 10–2014 Seriennummer: IAN 106629 Bochum, 31.10.2014 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 70 KOMPERNASS HANDELS GMBH Burgstrasse 21 44867 Bochum germaNY Last Information update · stan informacji · Információk állása · stanje informacij · stav informací · stav informácií · stand der Informationen: 10 / 2014 Ident.-No.: PFs710B1102014-4 IaN 106629...