Parkside PKIK 4.3 A1 Bedienungsanleitung Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKIK 4.3 A1

 • Seite 3 Srpski .................. 2 Română ................25 Български ................. 45 Ελληνικά ................69 Deutsch ................90 V 2.6...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Sadržaj 1. Objašnjenje korišćenih simbola ..........4 2. Namenska upotreba ............5 3. Sadržaj pakovanja ............... 6 4. Tehničke specifikacije ............7 5. Bezbednosne napomene ............8 6. Početni koraci i korišćenje uređaja ........11 6.1 Pregled kontrola i funkcija dugmadi............11 6.2 Pregled simbola na ekranu ...............
 • Seite 5 11. Autorsko pravo ..............20 12. Informacije o garanciji i servisu ........20 Čestitamo! Kupovinom PARKSIDE PKIK 4.3 A1 boroskopa (inspekcijske kamere) odabrali ste kvalitetan proizvod. Kameru sa savitljivim vratom i podesivim LED osvetljenjem možete da koristite na slabo pristupačnim mestima kao pomagalo za pregled i analizu kvarova.
 • Seite 6: Objašnjenje Korišćenih Simbola

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 1. Objašnjenje korišćenih simbola OPASNOST! Ova signalna reč označava opasnost sa visokim rizikom, koja može uzrokovati smrt ili teške povrede ako se ne izbegne. UPOZORENJE! Ova signalna reč označava opasnost sa umerenim rizikom, koja može uzrokovati smrt ili teške povrede ako se ne izbegne.
 • Seite 7: Namenska Upotreba

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 2. Namenska upotreba Boroskop PKIK 4.3 A1 je optički uređaj za ispitivanje. Kameru sa savitljivim vratom i podesivim LED osvetljenjem možete da koristite na slabo pristupačnim mestima kao pomagalo za pregled i analizu kvarova. Savitljivi vrat kamere je vodootporan i može da se koristi u tečnostima. Imajte u vidu da samo savitljivi vrat kamere može da bude izložen vlazi, ali ne i glavna...
 • Seite 8: Sadržaj Pakovanja

  Izvadite uređaj i sve dodatke iz pakovanja. Uklonite sav ambalažni materijal i proverite da li su svi delovi čitavi i neoštećeni. Ako uočite da nešto nedostaje ili je oštećeno, obratite se proizvođaču. Boroskop PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Futrola Alatka za kameru „Magnet“...
 • Seite 9: Tehničke Specifikacije

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 4. Tehničke specifikacije Ekran Veličina dijagonale 10,9 cm / 4,3 inča Rezolucija ekrana 480 x 272 Rezolucija kamere 640 x 480 Interna memorija za najviše 100 slika Veza Mikro USB priključak Osvetljenje kamere 6 belih LED lampica (sa 8 nivoa podešavanja)
 • Seite 10: Bezbednosne Napomene

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 5. Bezbednosne napomene Opšte OPASNOST! Boroskop nije odobren za medicinske primene! Nikad ga ne stavljajte u telesne otvore! Postoji rizik od povreda opasnih po život! • Ako primetite dim, neobičan zvuk ili čudne mirise, prestanite da koristite uređaj i odnesite ga na proveru u ovlašćeni servis.
 • Seite 11 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 ! Ekran UPOZORENJE Ne pritiskajte ekran i držite oštre predmete dalje od ekrana. Slomljen ekran predstavlja rizik od povrede. Nosite rukavice kada sakupljate slomljene delove i obratite se proizvođaču ako je to potrebno. Ako dođe do curenja tečnosti, postupite na sledeći način: •...
 • Seite 12 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Baterije ne smete da otvarate ili savijate jer to može da dovede do curenja hemikalija i povreda. Ako su baterije procurele, izvadite ih da ne bi oštetile uređaj. Iscurelu tečnost iz baterije možete da obrišete suvom, upijajućom krpom.
 • Seite 13: Početni Koraci I Korišćenje Uređaja

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6. Početni koraci i korišćenje uređaja 6.1 Pregled kontrola i funkcija dugmadi Ovo uputstvo za rukovanje ima preklopive korice. Otvorite korice da biste u svakom momentu mogli da vidite odgovarajuće upravljačke elemente. Ekran Odeljak za baterije (na...
 • Seite 14: Umetanje I Zamena Baterija

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.3 Umetanje i zamena baterija Isključite kameru. Odeljak za baterije [2] se nalazi na zadnjoj strani uređaja. Skinite poklopac odeljka za baterije tako što ćete pritisnuti dugme za otključavanje na bočnoj strani i podići poklopac. Umetnite četiri baterije veličine AA od 1,5 V / LR6 (minjon) u odeljak za baterije [2].
 • Seite 15: Odmotavanje/Namotavanje Vrata Kamere

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.4 Odmotavanje/namotavanje vrata kamere Odmotajte ili namotajte vrat kamere na željenu dužinu. 6.5 Korišćenje uređaja 6.5.1 Uključivanje/isključivanje boroskopa Da biste uključili boroskop, pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje [5] oko 3 sekunde dok ekran [1] ne počne da svetli. Da biste isključili boroskop, pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje [5] oko 3...
 • Seite 16: Svetlina Ekrana

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.3 Svetlina ekrana Pomoću dugmeta za svetlinu ekrana [6] možete da podešavate svetlinu ekrana [1]. Ako dugme pritisnete više puta, svetlina ekrana [1] se postepeno povećava. Postoji 9 nivoa podešavanja. Kada dođete do najvišeg nivoa i ponovo pritisnete dugme za svetlinu ekrana [6], svetlina se vraća na najnižu...
 • Seite 17: Snimanje Slike

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.7 Snimanje slike Pritisnite dugme za snimanje [3] da biste snimili sliku. Snimljena slika će se prikazivati na ekranu [1] oko 2 sekunde. Ekran [1] se zatim vraća na prikaz slike uživo. Snimljene slike se čuvaju u internoj memoriji kamere. Možete da sačuvate do 100 slika.
 • Seite 18: Postavljanje Alatke

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.10 Postavljanje alatke Sledeće alatke/držači su isporučeni sa uređajem: Magnet [C] Kuka [D] Ogledalo [E] Držač alatke [G] Postavite malu nazubljenu kuku u otvor na kraju vrata kamere, ispod glave kamere [10]. Napomena: Ako želite da koristite magnet [C], držač alatke morate prvo da stavite na dodatak zbog njegove veličine.
 • Seite 19: Prenos Slika Na Računar

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.11 Prenos slika na računar Pomoću isporučenog USB kabla [F] možete da povežete boroskop sa računarom i prenesete slike na njega. Uradite sledeće: OPREZ! Gubitak podataka Budite pažljivi kada menjate naziv fascikli i datoteka. NEMOJTE na računaru da menjate nazive fascikli ili datoteka uskladištenih na uređaju jer u suprotnom nećete moći da čitate...
 • Seite 20: Skladištenje Uređaja Kada Ga Ne Koristite

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.6 Skladištenje uređaja kada ga ne koristite Ako boroskop nećete koristiti u dužem vremenskom periodu, izvadite baterije da biste sprečili njihovo curenje. Čuvajte čist i suv boroskop i njegove dodatke u isporučenoj futroli [B] na suvom i hladnom mestu.
 • Seite 21: Propisi O Zaštiti Životne Sredine I Informacije O Zbrinjavanju

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 9. Propisi o zaštiti životne sredine i informacije o zbrinjavanju Uređaji označeni ovim simbolom podležu direktivi Evropske unije 2012/19/EU. Sve električne i elektronske uređaje je potrebno zbrinuti odvojeno od kućnog otpada u zvaničnim centrima za recikliranje. Uklonite baterije pre odlaganja proizvoda.
 • Seite 22: Obaveštenja O Usaglašenosti

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 10. Obaveštenja o usaglašenosti Proizvod udovoljava zahtevima primenjivih evropskih nacionalnih direktiva. Potvrda o sukladnosti je priložena. Proizvođač poseduje odgovarajuće deklaracije i dokumentaciju. Celokupan tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan na sledećoj adresi: https://www.targa.gmbh/ downloads/conformity/315439_1904.pdf 11. Autorsko pravo Čitav sadržaj ovog uputstva za rukovanje je zaštićen zakonom o autorskom...
 • Seite 23 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 zamenu aparata, u garantnom roku predviđenim ovom garancijskom izjavom, u slučaju da opravka nije moguća, ili ako otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo da zahteva od prodavca povrat novca. Ukupan rok garancije je 3 godine.
 • Seite 24 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Popravke u roku garancije: Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. U istom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom roku.
 • Seite 25 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Inspekcijska kamera Naziv proizvoda: PKIK 4.3 A1 Model: 315439_1904 IAN: TARGA GmbH, Coesterweg 45, 59494 Soest, Proizvođač: NEMAČKA Molimo da vodite računa, da sledeća adresa nije adresa servisa. Najpre kontaktirajte gore navedeni servis. Davalac garancije- uvoznik: Lidl Srbija Ovlašćeni serviser:...
 • Seite 26 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Kako izjaviti reklamaciju? Servis Telefon: 0800 191191 e-pošta: targa@lidl.rs Lidl prodavnicu: posetite najbližu Lidl prodavnicu IAN: 315439_1904 Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo da sačuvate fiskalni račun ili drugi dokaz o kupovini (kopiju računa, slipa, i sl) i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije.
 • Seite 27 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Cuprins 1. Semnificația simbolurilor utilizate ........27 2. Destinația acestui produs ............ 28 3. Conținutul pachetului ............29 4. Specificații tehnice .............. 30 5. Instrucțiuni privind siguranța ..........30 6. Pornirea și utilizarea aparatului ......... 34 6.1 Comenzile și funcțiile butoanelor ..............
 • Seite 28 12. Informații despre garanție și service ......... 43 Felicitări! Produsul pe care l-ați achiziționat, Camera endoscopică PARKSIDE PKIK 4.3 A1, reprezintă un produs de calitate. Această cameră cu braț flexibil și iluminare cu led reglabilă poate fi utilizată în zonele greu accesibile, pentru verificarea și analizarea diverselor probleme.
 • Seite 29: Semnificația Simbolurilor Utilizate

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 1. Semnificația simbolurilor utilizate PERICOL! Indică un pericol cu grad ridicat de risc, ce poate provoca vătămări grave sau chiar decesul dacă nu este evitat. AVERTIZARE! Indică un pericol cu grad moderat de risc, ce poate provoca vătămări grave sau chiar decesul dacă nu este evitat.
 • Seite 30: Destinația Acestui Produs

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 2. Destinația acestui produs Camera endoscopică PKIK 4.3 A1 este un aparat de examinare optic. Această cameră cu braț flexibil și iluminare cu led reglabilă poate fi utilizată în zonele greu accesibile, pentru verificarea și analizarea diverselor probleme.
 • Seite 31: Conținutul Pachetului

  Scoateți aparatul și toate accesoriile din pachet. Înlăturați materialul de ambalare și verificați dacă toate componentele sunt complete și nedeteriorate. Dacă constatați lipsa unor componente sau componente defecte, vă rugăm să contactați producătorul. Camera endoscopică PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Husă textilă Accesoriu „magnet” Accesoriu „cârlig”...
 • Seite 32: Specificații Tehnice

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 4. Specificații tehnice Ecran Diagonală 10,9 cm (4,3 inchi) Rezoluție 480 x 272 Rezoluția camerei 640 x 480 Memoria internă capacitate până la 100 de imagini Conexiune Mufă micro USB Iluminare cameră 6 leduri albe (intensitate reglabilă la 8 niveluri) Luminozitate ecran Luminozitate reglabilă...
 • Seite 33 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 • Dacă observați fum, zgomote neobișnuite sau mirosuri ciudate, întrerupeți utilizarea aparatului și prezentați-l spre verificare unui service autorizat. În astfel de cazuri, opriți imediat aparatul și scoateți bateriile. • Utilizarea acestui produs la oameni sau animale este interzisă.
 • Seite 34 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 ! Ecran AVERTIZARE Nu apăsați niciodată pe ecran și evitați contactul acestuia cu obiecte ascuțite. Un ecran spart prezintă pericol de vătămare. În cazul unui ecran spart, folosiți mănuși pentru strângerea cioburilor și contactați producătorul, dacă este necesar.
 • Seite 35 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 PERICOL! Bateriile Introduceți bateriile respectând polaritatea corectă. Consultați diagrama de pe baterii și din interiorul compartimentului bateriilor. Nu încercați să reîncărcați bateriile obișnuite și nu le aruncați în foc. Nu combinați tipurile de baterii (vechi și noi sau pe bază de carbon și alcaline etc.). Atunci când nu utilizați aparatul o perioadă...
 • Seite 36: Pornirea Și Utilizarea Aparatului

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6. Pornirea și utilizarea aparatului 6.1 Comenzile și funcțiile butoanelor Acest manual de utilizare are o copertă pliantă. Deschideți coperta pentru a putea identifica funcțiile corespunzătoare la momentul potrivit. Ecran Compartiment pentru baterii (pe partea din spate) Buton redare Buton înregistrare...
 • Seite 37: Introducerea Sau Schimbarea Bateriilor

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.3 Introducerea sau schimbarea bateriilor Asigurați-vă că ați oprit camera endoscopică. Compartimentul pentru baterii [2] se află în partea posterioară a aparatului. Scoateți capacul compartimentului pentru baterii apăsând butonul de blocare de pe laterală și ridicând capacul.
 • Seite 38: Desfășurarea/Înfășurarea Brațului Flexibil

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.4 Desfășurarea/înfășurarea brațului flexibil Puteți desfășura sau înfășura brațul flexibil pentru a obține lungimea dorită. 6.5 Utilizarea aparatului 6.5.1 Pornirea/oprirea camerei endoscopice Pentru a porni camera endoscopică, țineți apăsat butonul Pornire/Oprire [5] circa 3 secunde, până când se aprinde ecranul [1]. Pentru a opri camera endoscopică, țineți apăsat butonul Pornire/Oprire [5] timp de aproximativ 3...
 • Seite 39: Luminozitatea Ecranului

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.3 Luminozitatea ecranului Puteți folosi butonul Luminozitate ecran [6] pentru a regla luminozitatea ecranului [1]. Apăsând succesiv acest buton, luminozitatea ecranului [1] va crește. Sunt disponibile 9 niveluri. După ce se ajunge la cel mai ridicat nivel de luminozitate, o apăsare a butonului Luminozitate ecran [6] va readuce...
 • Seite 40: Capturarea Unei Imagini

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.7 Capturarea unei imagini Pentru a captura o imagine statică, apăsați butonul de înregistrare [3]. Imaginea capturată va fi afișată pe ecran [1] timp de circa 2 secunde. Apoi, ecranul [1] va afișa din nou imaginea în direct. Toate imaginile capturate sunt stocate în memoria internă...
 • Seite 41: Montarea Accesoriilor

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.10 Montarea accesoriilor Următoarele accesorii și suporturi sunt furnizate împreună cu aparatul: Magnet [C] Cârlig [D] Oglindă [E] Suport accesorii [G] Introduceți cârligul ghimpe în deschizătura de la capătul brațului flexibil, imediat sub cameră [10]. Observație: Pentru magnet [C], suportul pentru accesorii trebuie introdus pe corpul accesoriului dinainte, din cauza dimensiunii acestui accesoriu.
 • Seite 42: Transferarea Imaginilor În Computer

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.11 Transferarea imaginilor în computer Puteți folosi cablul USB [F] furnizat pentru a conecta camera endoscopică la un computer și a transfera imaginile în memoria acestuia. Procedați după cum urmează: PRECAUȚIE! Pierderea datelor Procedați cu grijă când redenumiți directoarele și fișierele. NU modificați numele directoarelor sau fișierelor stocate în memoria...
 • Seite 43: Depozitarea

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.6 Depozitarea Dacă nu utilizați camera endoscopică o perioadă mai îndelungată, scoateți bateriile pentru a evita eventuale scurgeri de lichid. Camera endoscopică se va depozita curată și uscată, împreună cu accesoriile, în husa textilă [B] furnizată, într-un loc uscat și răcoros.
 • Seite 44: Normele Ecologice Și Informații Privind Scoaterea Din Uz

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 9. Normele ecologice și informații privind scoaterea din uz Aparatele marcate cu acest simbol sunt supuse prevederilor Directivei Europene 2012/19/EU. Toate aparatele electrice și electronice trebuie scoase din uz separat față de deșeurile menajere și predate la centrele de colectare oficiale. Înainte de predarea aparatului, scoateți bateriile.
 • Seite 45: Precizări Privind Conformitatea Cu Standardele

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Precizări privind conformitatea standardele Acest produs respectă cerințele directivelor europene și naționale corespunzătoare. S-a făcut dovada conformității. Producătorul deține declarațiile și documentațiile corespunzătoare. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: https://www.targa.gmbh/ downloads/conformity/315439_1904.pdf...
 • Seite 46 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 defecţiunii, operatorii de la hotline vă vor îndruma la un service. În perioada de garanţie, produsul, în cazul unui defect de material sau de fabricaţie, va fi reparat gratuit sau va fi înlocuit, acest lucru fiind la latitudinea noastră. Odată...
 • Seite 47 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Съдържание 1. Обяснения за използваните символи ........ 47 2. Употреба по предназначение .......... 48 3. Съдържание на опаковката ..........49 4. Технически спецификации ..........50 5. Инструкции за безопасност ..........51 6. Начало на работа и експлоатация ........54 6.1 Обзор...
 • Seite 48 11. Авторско право ............... 63 12. Информация за гаранция и сервиз ......... 63 Поздравления! С покупката на инспекционната камера PARKSIDE PKIK 4.3 A1, вие избрахте един качествен продукт. Камерата с гъвкав накрайник и регулируемо светодиодно осветление може да се използва на места с...
 • Seite 49: Обяснения За Използваните Символи

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 1. Обяснения за използваните символи ОПАСНОСТ! Тази сигнална дума означава опасност с висок риск, която може да доведе до смърт или сериозно нараняване, ако не се избегне. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Тази сигнална дума означава опасност със средна степен, която може да доведе до...
 • Seite 50: Употреба По Предназначение

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 2. Употреба по предназначение Инспекционната камера PKIK 4.3 A1 е оптично устройство за преглед. Камерата с гъвкав накрайник и регулируемо светодиодно осветление може да се използва на места с лоша достъпност като помощно средство при проверка и анализ на неизправности.
 • Seite 51: Съдържание На Опаковката

  опаковъчния материал и проверете дали всички части са налице и в изправност. Ако установите, че нещо липсва или е повредено, моля, свържете се с производителя. Инспекционна камера PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Торба от плат Инструмент „магнитна“ камера Инструмент камера „кука“...
 • Seite 52: Технически Спецификации

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 4. Технически спецификации Дисплей 10,9 cm / 4,3" диагонален размер на изображението Разделителна способност на 480 x 272 дисплея Разделителна способност на 640 x 480 камерата Вътрешна памет за до 100 снимки Свързване Micro USB свързване...
 • Seite 53: Инструкции За Безопасност

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 5. Инструкции за безопасност Общо ОПАСНОСТ! Инспекционната камера не е одобрена за медицински приложения! Тя никога не трябва да се поставя в телесни отвори! Има риск от животозастрашаващи наранявания! • Ако забележите дим, необичаен шум или странна миризма, устройството...
 • Seite 54 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 погълнати дребни части, потърсете медицинска помощ незабавно. Дръжте опаковката на недостъпно за деца място. Опаковъчният материал не е играчка. Съществува риск от задушаване! ! Дисплей ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не оказвайте натиск върху екрана и го пазете от остри предмети.
 • Seite 55 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 ОПАСНОСТ! Батерии Поставете батериите в правилна посока в зависимост от поляритета им. Обърнете се към диаграмата върху тях и тази в отделението за батерии. Не се опитвайте да ги презаредите и не ги хвърляйте в огън. Не смесвайте...
 • Seite 56: Начало На Работа И Експлоатация

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6. Начало на работа и експлоатация 6.1 Обзор на органите за управление и функциите на бутоните Тези инструкции за употреба имат разгъваща се корица. Разгънете капака, за да можете да виждате съответните органи за управление по...
 • Seite 57: Поставяне И Смяна На Батериите

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.3 Поставяне и смяна на батериите Моля, уверете се, че камерата е изключена. Отделението за батерии [2] се намира от задната страна на устройството. Свалете капака на отделението за батерии, като натиснете бутона за отключване отстрани и...
 • Seite 58: Развиване / Навиване На Гъвкавия Накрайник

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.4 Развиване / навиване на гъвкавия накрайник Развийте или навийте гъвкавия накрайник до желаната дължина. 6.5 Използване на устройството 6.5.1 Включване/изключване на инспекционната камера За включване на инспекционната камера натиснете и задръжте бутона за включване/изключване [5] за около 3 секунди, докато дисплеят [1] светне.
 • Seite 59: Яркост На Дисплея

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Това е специална лампа, която не е подходяща за осветление на домашни помещения, а е предназначена само за осветяване на работното пространство. 6.5.3 Яркост на дисплея Можете да използвате бутона за яркост на дисплея [6], за да регулирате...
 • Seite 60: Превключване Към Черно-Бял Дисплей

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.6 Превключване към черно-бял дисплей Натиснете и задръжте бутона за увеличение [8] за около 2 секунди, за да превключите дисплея между черно-бяло и цветно. Функцията ще бъде върната към цветен дисплея, ако изключите камерата и я включите...
 • Seite 61: Инсталиране На Инструментите

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 бутона за възпроизвеждане [4], за да отмените функцията за снимка в снимка. Натиснете бутона за включване/изключване [5], за да се върнете към живата картина. 6.5.10 Инсталиране на инструментите Следните инструменти/държачи се предоставят с устройството: Магнит [C] Кука...
 • Seite 62: Прехвърляне На Снимки В Компютър

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.11 Прехвърляне на снимки в компютър Можете да използвате предоставения USB кабел [F], за да свържете инспекционната камера към компютър и да прехвърлите вашите снимки в него. Действайте както следва: ПРЕДПАЗЛИВОСТ! Загуба на данни Бъдете внимателни при преименуване на папки и файлове.
 • Seite 63: Съхранение

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 • Инспекционната камера се изключва автоматично след няколко секунди. 6.6 Съхранение Ако няма да използвате инспекционната камера за дълъг период от време, извадете батериите, за да избегнете течове. Съхранявайте чистата и суха инспекционна камера и нейните...
 • Seite 64: Наредби За Околната Среда И Информация За Изхвърлянето На Продукта

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Наредби за околната среда и информация за изхвърлянето на продукта Устройства, маркирани с този символ, отговарят на Европейска директива 2012/19/EU. Всички електрически и електронни устройства трябва да се изхвърлят разделно от домакинския отпадък в официални центрове за бракуване.
 • Seite 65: Бележки За Съответствие

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 10. Бележки за съответствие Продуктът отговаря на изискванията на приложимите европейски и национални директиви. Предоставени са доказателства за съответствие. Производителят има съответните декларации и документация. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на...
 • Seite 66 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Гаранционни условия Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за покупката. Ако в рамките на три години от датата на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или...
 • Seite 67 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 предназначен само за частна, а не за стопанска употреба. При злоупотреба и неправилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията отпада. Процедура при гаранционен случай...
 • Seite 68 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на нашия сервиз почистен и с указание за дефекта. Уредите, изпратени с неплатени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат. Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас...
 • Seite 69 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са...
 • Seite 70 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113 , той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на...
 • Seite 71 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Περιεχόμενα 1. Επεξήγηση συμβόλων ............71 2. Ενδεδειγμένη χρήση ............72 3. Περιεχόμενα συσκευασίας ........... 73 4. Τεχνικές προδιαγραφές ............74 5. Οδηγίες ασφάλειας ............. 75 6. Προετοιμασία και λειτουργία ..........79 6.1 Περιγραφή μερών, υποδοχών και κουμπιών ........... 79 6.2 Επισκόπηση...
 • Seite 72 12. Πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση και το σέρβις ..88 Συγχαρητήρια! Με την αγορά της κάμερας επιθεώρησης PARKSIDE PKIK 4.3 A1, έχετε επιλέξει ένα προϊόν υψηλής ποιότητας. Η κάμερα αυτή, με εύκαμπτο λαιμό και ρυθμιζόμενο φωτισμό LED, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σημεία με...
 • Seite 73: Επεξήγηση Συμβόλων

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 1. Επεξήγηση συμβόλων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για υψηλής σοβαρότητας κίνδυνο, με ενδεχόμενο θανάσιμο ή σοβαρό τραυματισμό σε περίπτωση που αγνοηθεί. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για μεσαίας σοβαρότητας κίνδυνο, με ενδεχόμενο θανάσιμο ή σοβαρό τραυματισμό σε περίπτωση που αγνοηθεί.
 • Seite 74: Ενδεδειγμένη Χρήση

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 2. Ενδεδειγμένη χρήση Η κάμερα PKIK 4.3 A1 είναι μια συσκευή οπτικής επιθεώρησης. Η κάμερα αυτή, με εύκαμπτο λαιμό και ρυθμιζόμενο φωτισμό LED, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σημεία με περιορισμένη πρόσβαση ως ένα βοήθημα επιθεώρησης και ελέγχου προβλημάτων.
 • Seite 75: Περιεχόμενα Συσκευασίας

  υλικά συσκευασίας και βεβαιωθείτε ότι δεν λείπει τίποτα και ότι όλα τα εξαρτήματα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Αν κάποια από τα περιεχόμενα της συσκευασίας λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. Κάμερα επιθεώρησης PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Υφασμάτινη θήκη Εργαλείο κάμερας "Μαγνήτης" Εργαλείο κάμερας "Άγκιστρο"...
 • Seite 76: Τεχνικές Προδιαγραφές

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 4. Τεχνικές προδιαγραφές Οθόνη Διαγώνιος 10,9 εκ. / 4,3 ιντσών Ανάλυση οθόνης 480 x 272 Ανάλυση κάμερας 640 x 480 Εσωτερική μνήμη χωρητικότητα έως 100 φωτογραφίες Σύνδεση Σύνδεση Micro USB Φωτισμός κάμερας 6 λευκά LED (ρυθμιζόμενα σε 8 επίπεδα) Φωτεινότητα...
 • Seite 77: Οδηγίες Ασφάλειας

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 5. Οδηγίες ασφάλειας Γενικά ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Η κάμερα επιθεώρησης δεν είναι εγκεκριμένη για ιατρικές εφαρμογές! Δεν πρέπει να την χρησιμοποιείτε ποτέ στις σωματικές κοιλότητες! Υπάρχει κίνδυνος θανάσιμων τραυματισμών! • Αν η συσκευή βγάζει καπνό, αναδίδει ασυνήθιστη οσμή ή εκπέμπει...
 • Seite 78 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 καθαρισμός ή η συντήρηση του προϊόντος από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα μικρά εξαρτήματα εγκυμονούν κινδύνους γιατί σε περίπτωση κατάποσης μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό. Σε περίπτωση κατάποσης μικρών εξαρτημάτων, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Φυλάξτε τη συσκευασία σε...
 • Seite 79 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ασφάλεια κατά τη λειτουργία Μην ανοίγετε το περίβλημα της κάμερας επιθεώρησης. Δεν υπάρχουν μέρη που χρειάζονται συντήρηση στο εσωτερικό. Η συσκευή δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένη σε μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση της υγρασίας του αέρα και βραχυκύκλωμα. Αν...
 • Seite 80 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Περιβάλλον λειτουργίας/Συνθήκες περιβάλλοντος Κρατήστε την κυρίως μονάδα (οθόνη [1]) μακριά από υγρασία και μην αφήνετε ξένα σώματα να εισχωρήσουν σε αυτήν. Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά ή ποτά (όπως βάζα ή ποτήρια κτλ.) επάνω ή δίπλα στη συσκευή.
 • Seite 81: Προετοιμασία Και Λειτουργία

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6. Προετοιμασία και λειτουργία 6.1 Περιγραφή μερών, υποδοχών και κουμπιών Αυτό το εγχειρίδιο έχει αναδιπλούμενο εξώφυλλο. Διπλώστε το εξώφυλλο για να βλέπετε τα μέρη της συσκευής οποιαδήποτε στιγμή. Οθόνη Θήκη μπαταριών (στην πίσω πλευρά) Κουμπί εγγραφής...
 • Seite 82: Τοποθέτηση Ή Αντικατάσταση Των Μπαταριών

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.3 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση των μπαταριών Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα επιθεώρησης είναι απενεργοποιημένη. Η θήκη των μπαταριών [2] βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής. Αφαιρέστε το κάλυμμα θήκης μπαταριών πιέζοντας το κουμπί απασφάλισης στο πλάι και...
 • Seite 83: Ξετύλιγμα / Τύλιγμα Του Εύκαμπτου Λαιμού

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.4 Ξετύλιγμα / τύλιγμα του εύκαμπτου λαιμού Ξετυλίξτε ή τυλίξτε τον εύκαμπτο λαιμό στο επιθυμητό μήκος. 6.5 Χρήση της συσκευής 6.5.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της κάμερας Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα επιθεώρησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης [5] για περίπου 3 δευτερόλεπτα...
 • Seite 84: Φωτεινότητα Οθόνης

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.3 Φωτεινότητα οθόνης Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί φωτεινότητας οθόνης [6] για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης [1]. Πατώντας αυτό το κουμπί πολλές φορές, αυξάνεται σταδιακά η φωτεινότητα της οθόνης [1]. Υπάρχουν 9 επίπεδα ρύθμισης. Όταν η φωτεινότητα έχει ρυθμιστεί στο υψηλότερο επίπεδο, πατώντας...
 • Seite 85: Λήψη Φωτογραφίας

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.7 Λήψη φωτογραφίας Πατήστε το κουμπί εγγραφής [3] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία που τραβήχτηκε εμφανίζεται στην οθόνη [1] για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, στην οθόνη [1] εμφανίζεται ξανά η ζωντανή εικόνα. Οι φωτογραφίες που τραβιούνται αποθηκεύονται στην εσωτερική...
 • Seite 86: Τοποθέτηση Των Εργαλείων

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.10 Τοποθέτηση των εργαλείων Μαζί με τη συσκευή παρέχονται τα παρακάτω εργαλεία/βάσεις: Μαγνήτης [C] Άγκιστρο [D] Καθρέφτης [E] Βάση εργαλείου [G] Τοποθετήστε το μικρό αγκυλωτό άκρο των εργαλείων στην υποδοχή στο άκρο του εύκαμπτου λαιμού, λίγο πιο κάτω από την...
 • Seite 87: Μεταφορά Φωτογραφιών Σε Υπολογιστή

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.11 Μεταφορά φωτογραφιών σε υπολογιστή Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο USB [F] για τη σύνδεση της κάμερας επιθεώρησης με υπολογιστή και τη μεταφορά φωτογραφιών σε αυτόν. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Απώλεια δεδομένων Να είστε προσεκτικοί κατά τη μετονομασία φακέλων και...
 • Seite 88: Φύλαξη Όταν Δεν Χρησιμοποιείτε Τη Συσκευή

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 • Αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά των φωτογραφιών στον υπολογιστή σας, καταργήστε με ασφαλή τρόπο τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης μέσω της λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος. • Αποσυνδέστε το καλώδιο USB [F] από την κάμερα επιθεώρησης και τον...
 • Seite 89: Περιβαλλοντικοί Κανονισμοί Και Πληροφορίες Απόρριψης

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 9. Περιβαλλοντικοί κανονισμοί και πληροφορίες απόρριψης Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο υπόκεινται στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/EU. Όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να παραδίδονται στα κατάλληλα σημεία συλλογής και όχι στους δημόσιους...
 • Seite 90: Σχετικά Με Τη Συμμόρφωση

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Λάβετε υπόψη σας τις σημάνσεις στα υλικά συσκευασίας κατά την απόρριψή τους. Η σήμανση με τις συντομογραφίες (a) και τους αριθμούς (b) σημαίνει τα εξής: 1–7: πλαστικό / 20–22: χαρτί και χαρτόνι / 80-98: σύνθετα υλικά.
 • Seite 91 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί με αυτό τον τρόπο, απευθυνθείτε στην ανοικτή μας γραμμή επικοινωνίας. Παρακαλούμε για κάθε ερώτημα να έχετε σε ετοιμότητα τον αριθμό είδους (IAN) ή αν υπάρχει, τον αριθμό σειράς. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή μια τηλεφωνική λύση, μέσω της ανοικτής μας...
 • Seite 92 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Inhaltsverzeichnis 1. Verwendete Symbole und ihre Bedeutung ......92 2. Bestimmungsgemäße Verwendung ........93 3. Lieferumfang ..............94 4. Technische Daten ..............95 5. Sicherheitshinweise ............95 6. Inbetriebnahme und Bedienung ......... 99 6.1 Übersicht der Bedienelemente und Tastenfunktionen ......99 6.2 Übersicht der Displaysymbole ..............
 • Seite 93 12. Hinweise zu Garantie und Service-abwicklung ....108 Herzlichen Glückwunsch! Mit dem Kauf der Inspektionskamera PARKSIDE PKIK 4.3 A1 haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Kamera mit dem beweglichen Schwanenhals und der einstellbaren LED-Beleuchtung kann an schwer zugänglichen Stellen als Hilfsmittel zur Inspektion und Fehleranalyse eingesetzt...
 • Seite 94: Verwendete Symbole Und Ihre Bedeutung

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 1. Verwendete Symbole und ihre Bedeutung GEFAHR! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzung zur Folge hat. WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzung zur Folge haben kann.
 • Seite 95: Bestimmungsgemäße Verwendung

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 2. Bestimmungsgemäße Verwendung Bei der Inspektionskamera PKIK 4.3 A1 handelt es sich um ein optisches Inspektionsgerät. Die Kamera mit dem beweglichen Schwanenhals und der einstellbaren LED-Beleuchtung kann an schwer zugänglichen Stellen als Hilfsmittel zur Inspektion und Fehleranalyse eingesetzt werden.
 • Seite 96: Lieferumfang

  Nehmen Sie das Gerät und alle Zubehörteile aus der Verpackung. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind. Im Falle einer unvollständigen oder beschädigten Lieferung wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Inspektionskamera PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Stofftasche Kameraaufsatz “Magnet” Kameraaufsatz “Haken”...
 • Seite 97: Technische Daten

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 4. Technische Daten Display 10,9 cm / 4,3" Bilddiagonale Display-Auflösung 480 x 272 Kamera-Auflösung 640 x 480 Interner Speicher für bis zu 100 Bilder Anschluss Micro USB Anschluss Kamerabeleuchtung 6 weiße LEDs (einstellbar in 8 Stufen)
 • Seite 98 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 • Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, darf das Gerät nicht weiterverwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät sofort aus und entnehmen Sie die Batterien.
 • Seite 99 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 ! Display WARNUNG Üben Sie keinen Druck auf das Display aus und halten Sie spitze Gegenstände vom Display fern. Bei einem gebrochenen Display besteht Verletzungsgefahr. Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie die gebrochenen Teile einsammeln und setzen Sie sich gegebenenfalls mit dem Hersteller in Verbindung.
 • Seite 100 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 GEFAHR! Batterien Legen Sie die Batterien stets polrichtig ein. Beachten Sie dazu die Kennzeichnung auf den Batterien und im Batteriefach. Versuchen Sie nicht, Batterien wieder aufzuladen und werfen Sie diese unter keinen Umständen ins Feuer. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterien (alte und neue, Alkali und Kohle, usw.) gleichzeitig.
 • Seite 101: Inbetriebnahme Und Bedienung

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6. Inbetriebnahme und Bedienung 6.1 Übersicht der Bedienelemente und Tastenfunktionen Diese Bedienungsanleitung ist mit einem ausklappbaren Umschlag versehen. Klappen Sie die Umschlagseite aus, damit Sie die Bedienelemente immer vor Augen haben. Display Batteriefach (auf der Rückseite)
 • Seite 102: Batterien Einsetzen/ Austauschen

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.3 Batterien einsetzen/ austauschen Achten Sie darauf, dass die Kamera ausgeschaltet ist. Das Batteriefach [2] befindet sich auf der Rückseite des Gerätes. Entfernen Batteriefach- abdeckung, indem Entriegelung an der Seite drücken Batteriefachabdeckung nach oben abheben. Legen Sie 4 Stück 1,5V AA (Mignon) / LR6 Batterien polungs- richtig in das Batteriefach [2] ein.
 • Seite 103: Schwanenhals Ab- Bzw. Aufwickeln

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.4 Schwanenhals ab- bzw. aufwickeln Wickeln Sie den Schwanenhals auf die gewünschte Länge ab- bzw. auf. 6.5 Gerät verwenden 6.5.1 Ein-/Ausschalten der Inspektionskamera Um die Inspektionskamera einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste [5] ca. 3 Sekunden gedrückt, bis sich das Display [1] einschaltet. Halten Sie die Ein- /Aus-Taste [2] ca.
 • Seite 104: Displayhelligkeit

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.3 Displayhelligkeit Über die Displayhelligkeits-Taste [6] kann die Helligkeit des Displays [1] verändert werden. Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste wird die Helligkeit des Displays [1] stufenweise erhöht. 9 verschiedene Stufen sind einstellbar. Wurde die höchste Stufe erreicht und die Displayhelligkeits-Taste [6] wird erneut gedrückt, wird die Helligkeit auf den niedrigsten Wert eingestellt.
 • Seite 105: Bild Aufnehmen

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.7 Bild aufnehmen Drücken Sie die Aufnahme-Taste [3], um ein Bild aufzunehmen. Das aufgenommene Bild wird ca. 2 Sekunden auf dem Display [1] angezeigt. Danach wechselt die Anzeige des Displays [1] wieder in das Live-Bild. Aufgenommene Bilder werden auf dem internen Speicher der Kamera gespeichert.
 • Seite 106: Aufsätze Montieren

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.10 Aufsätze montieren Dem Gerät liegen folgende Aufsätze/ Befestigungen bei: Magnet [C] Haken [D] Spiegel [E] Aufsatzbefestigung [G] Legen Sie den kleinen Wiederhaken des Aufsatzes in die dafür vorgesehene Öffnung am Ende des Schwanenhalses kurz unterhalb des Kamerakopfes [10].
 • Seite 107: Bilder Auf Einen Computer Übertragen

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.11 Bilder auf einen Computer übertragen Sie können Ihre Bilder auf einen Computer übertragen, indem Sie die Inspektionskamera mit Ihrem Computer über das beiliegende USB-Kabel [F] verbinden. Gehen Sie dazu wie folgt vor: ACHTUNG! Datenverlust Vorsicht beim Umbenennen der Verzeichnisse und Dateien.
 • Seite 108: Lagerung Bei Nichtbenutzung

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.6 Lagerung bei Nichtbenutzung Wenn Sie die Inspektionskamera für längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterien, um einem Auslaufen vorzubeugen. Bewahren Sie die gereinigte, trockene Inspektionskamera und die Zubehörteile in der mitgelieferten Stofftasche [B] an einem trockenen und kühlen Ort auf.
 • Seite 109: Umwelthinweise Und Entsorgungshinweise

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 9. Umwelthinweise und Entsorgungshinweise Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Entfernen Sie vor der Entsorgung des Gerätes die Batterien aus dem Gerät.
 • Seite 110: Konformitätsvermerke

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 10. Konformitätsvermerke Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://www.targa.gmbh/ downloads/conformity/315439_1904.pdf...
 • Seite 111 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 veranlasst. In der Garantie wird das Produkt bei Material- oder Fabrikationsfehler – nach unserer Wahl – kostenlos repariert oder ersetzt. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Verbrauchsmaterial wie Batterien, Akkus und Leuchtmittel sind von der Garantie ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis