Parkside PKIK 4.3 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKIK 4.3 A1

 • Seite 3 English ................. 2 Dansk ................22 Deutsch ................42 V 2.6...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Table of Contents 1. Explanation of used symbols ..........4 2. Intended use ................. 5 3. Package contents ..............6 4. Technical specifications ............7 5. Safety instructions ..............8 6. Getting started and operation ..........11 6.1 Overview of controls and button functions ..........
 • Seite 5 12. Warranty and service information ........20 Congratulations! By purchasing the PARKSIDE PKIK 4.3 A1 borescope (inspection camera), you have opted for a quality product. The camera with gooseneck and adjustable LED lighting can be used in areas with poor accessibility as an aid for inspection and fault analysis.
 • Seite 6: Explanation Of Used Symbols

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 1. Explanation of used symbols DANGER! This signal word indicates a danger with a high risk, which could lead to death or major injuries if not avoided. WARNING! This signal word indicates a danger with a moderate risk, which can lead to death or major injuries if not avoided.
 • Seite 7: Intended Use

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 2. Intended use The PKIK 4.3 A1 borescope is an optical examination device. The camera with gooseneck and adjustable LED lighting can be used in areas with poor accessibility as an aid for inspection and fault analysis.
 • Seite 8: Package Contents

  Remove the device and all the accessories from the packaging. Remove all packaging material and check that all parts are complete and undamaged. If you find anything missing or damaged, please contact the manufacturer. PARKSIDE PKIK 4.3 A1 borescope Fabric bag "Magnet" camera tool "Hook"...
 • Seite 9: Technical Specifications

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 4. Technical specifications Display 10.9 cm / 4.3" diagonal image size Display resolution 480 x 272 Camera resolution 640 x 480 Internal memory for up to 100 pictures Connection Micro USB connection Camera lighting 6 white LEDs...
 • Seite 10: Safety Instructions

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 5. Safety instructions General DANGER! The borescope is not approved for medical applications! It must never be inserted into bodily orifices! There is the risk of life-threatening injuries! • If you notice any smoke, unusual noise or strange smells, the device should no longer be used and should be inspected by authorized service personnel.
 • Seite 11 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 ! Display WARNING Do not apply any pressure to the screen and keep sharp objects away from the screen. A broken screen represents a risk of injury. Wear gloves when collecting the broken parts and contact the manufacturer if necessary.
 • Seite 12 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 device is not to be used for an extended period. Improper use could cause explosions or leaks. Batteries must never be opened or deformed, as this could result in chemicals leaking out which could cause injuries. If the batteries have leaked, remove them to prevent damage to the device.
 • Seite 13: Getting Started And Operation

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6. Getting started and operation 6.1 Overview of controls and button functions These operating instructions have a fold-out cover. Fold-out the cover so you can refer to the relevant controls at any time. Display Battery compartment (on the...
 • Seite 14: Inserting Or Replacing The Batteries

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.3 Inserting or replacing the batteries Please make sure that your camera is switched off. The battery compartment [2] is located on the rear of the device. Remove the battery compartment cover by pressing the unlock button on the side and lifting the battery compartment cover.
 • Seite 15: Unwinding / Winding The Gooseneck

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.4 Unwinding / winding the gooseneck Unwind or wind the gooseneck to the desired length. 6.5 Using the Device 6.5.1 Switching the borescope on/off To switch the borescope on, press and hold the On/Off button [5] for about 3 seconds until the display [1] illuminates.
 • Seite 16: Display Brightness

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.3 Display brightness You can use the Display brightness button [6] to adjust the brightness of the display [1]. Pressing this button multiple times will stepwise increase the display [1] brightness. There are 9 adjustable levels. Once the highest level has been reached, pressing the Display brightness button [6] again will reset the brightness to the lowest value.
 • Seite 17: Playback Function

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 again. Any captured pictures are stored in the internal memory of the camera. You can save up to approx. 100 pictures. If the internal memory is full, "100%" reads on the display [1]. Before you can capture more pictures, you need to erase some pictures first.
 • Seite 18: Installing The Tools

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.10 Installing the tools The following tools/holders are supplied with the device: Magnet [C] Hook [D] Mirror [E] Tool holder [G] Place the small barbed hook of the tools in the opening at the end of the goose neck, just below the camera head [10].
 • Seite 19: Transferring Pictures To A Computer

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.11 Transferring pictures to a computer You can use the USB cable [F] supplied to connect the borescope to a computer and transfer your pictures to it. Proceed as follows: CAUTION! Loss of data Be careful when renaming any folders and files. Do NOT try to...
 • Seite 20: Storage When Not In Use

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.6 Storage when not in use If you will not be using the borescope for a long period of time, remove the batteries to prevent any leaking. Store the clean and dry borescope and its accessories in the supplied fabric bag [B] and in a dry, cool place.
 • Seite 21: Environmental Regulations And Disposal Information

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 9. Environmental regulations and disposal information Devices marked with this symbol are subject to the European Directive 2012/19/EU. All electrical and electronic devices must be disposed of separately from household waste at official disposal centres. Remove the batteries before disposal of the device.
 • Seite 22: Conformity Notes

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 10. Conformity notes The product complies with the requirements of the applicable European and national directives. Evidence of conformity has been provided. The manufacturer has the relevant declarations and documentation. The complete text of the EU Declaration of Conformity is available at the following address: https://www.targa.gmbh/...
 • Seite 23 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Your statutory rights towards the seller are not affected or restricted by this warranty. Service Phone: 0800 404 7657 E-Mail: targa@lidl.co.uk Phone: 1890 930 034 E-Mail: targa@lidl.ie Phone: 800 62230 E-Mail: targa@lidl.com.mt Phone: 8009 4409 E-Mail: targa@lidl.com.cy...
 • Seite 24 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Indholdsfortegnelse 1. Forklaring af anvendte symboler ........24 2. Tilsigtet anvendelse ............25 3. Pakkens indhold ..............26 4. Tekniske specifikationer ............. 27 5. Sikkerhedsinstruktioner ............. 27 6. Kom godt i gang og betjening ..........31 6.1 Oversigt over betjeningselementer og knapfunktioner ......
 • Seite 25 11. Copyright ................. 40 12. Garanti- og serviceoplysninger ......... 40 Tillykke! Ved at købe PARKSIDE PKIK 4.3 A1-boreskop (inspektionskamera) har du valgt et kvalitetsprodukt. Kameraets svanehals og justerbare LED-lys gør, at det kan bruges til inspektion og fejlanalyse i svært tilgængelige områder.
 • Seite 26: Forklaring Af Anvendte Symboler

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 1. Forklaring af anvendte symboler FARE! Dette signalord angiver en fare med moderat risiko, som kan føre til dødsfald eller større kvæstelser, hvis den ikke undgås. ADVARSEL! Dette signalord angiver en fare med moderat risiko, som kan føre til dødsfald eller større kvæstelser, hvis den ikke undgås.
 • Seite 27: Tilsigtet Anvendelse

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 2. Tilsigtet anvendelse PKIK 4.3 A1-boreskopet er en optisk inspektionsenhed. Kameraets svanehals og justerbare LED-lys gør, at det kan bruges til inspektion og fejlanalyse i svært tilgængelige områder. Svanehalsen er vandbestandig og egnet til nedsænkning i væsker. Bemærk, at kun selve svanehalsen må...
 • Seite 28: Pakkens Indhold

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 3. Pakkens indhold Fjern enheden og alt tilbehøret fra pakken. Fjern alt emballagemateriale, og kontroller, at alle delene er hele og ubeskadigede. Hvis der mangler noget, eller noget er beskadiget, skal du kontakte producenten. PARKSIDE PKIK 4.3 A1-boreskop Stofpose ”Magnet", kameratilbehør...
 • Seite 29: Tekniske Specifikationer

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 4. Tekniske specifikationer Display 10,9 cm/4,3" diagonal billedstørrelse Displayets opløsning 480 x 272 Kameraets opløsning 640 x 480 Intern hukommelse op til 100 billeder Forbindelse Micro USB-forbindelse Kamerabelysning 6 hvide LED'er (justerbar til 8 niveauer) Displayets lysstyrke Lysstyrken kan justeres til 9 niveauer Strømforsyning...
 • Seite 30 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 • Hvis der bemærkes røg, underlige lyde eller mærkelige lugte, må enheden ikke bruges, og det skal undersøges af autoriserede servicemedarbejdere. I dette tilfælde skal man straks slukke for enheden og tage batterierne ud. • Det er ikke tilladt at bruge produktet til at undersøge mennesker eller dyr.
 • Seite 31 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 ! Display ADVARSEL Udsæt ikke skærmen for tryk, og hold skarpe genstande på afstand af skærmen. Et ødelagt display er forbundet med risiko for kvæstelser. Bær handsker, når du indsamler ødelagte dele og kontakt om nødvendigt producenten.
 • Seite 32 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 og alkaliske batterier osv.). Fjern batterierne, når enheden ikke anvendes i en længere periode. Ukorrekt brug kan forårsage eksplosion eller lækager. Batterier må aldrig åbnes eller deformeres, da dette kan resultere i udtrængning af kemikalier, som kan forårsage skader. Hvis batterierne er lækket, skal de fjernes for at forhindre skader på...
 • Seite 33: Kom Godt I Gang Og Betjening

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6. Kom godt i gang og betjening 6.1 Oversigt over betjeningselementer og knapfunktioner Denne betjeningsvejledning har en flap på forsiden, der kan foldes ud. Fold flappen på forsiden ud, så du altid kan referere til de relevante betjeningsknapper.
 • Seite 34: Isætning Eller Udskiftning Af Batterierne

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.3 Isætning eller udskiftning af batterierne Du skal sikre dig, at kameraet er slukket. Batterirummet [2] sidder på undersiden af enheden. Fjern dækslet til batterirummet ved at trykke på oplåsningsknappen på siden af enheden og løfte dækslet Isæt fire 1,5V AA-størrelse/LR6-...
 • Seite 35: Udrulning/Sammenrulning Af Svanehals

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.4 Udrulning/sammenrulning af svanehals Udrul og sammenrul svanehalsen til den ønskede længde. 6.5. Brug af enheden 6.5.1 Sådan tændes/slukkes boreskopet For at tænde boreskopet skal du trykke på og holde Tænd-/sluk-knappen [5] inde i omkring 3 sekunder, indtil displayet [1] tænder. For at slukke boreskopet skal du trykke på...
 • Seite 36: Displayets Lysstyrke

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.3 Displayets lysstyrke Du kan bruge Display-lysstyrkeknappen [6] til at justere displayets lysstyrke [1]. Når du trykker på denne knap flere gange, vil den øge displayets [1] lysstyrke trinvist. Der er 9 justerbare niveauer. Så snart det højeste niveau er blevet nået, vil endnu et tryk på...
 • Seite 37: Optagelse Af Et Billede

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.7 Optagelse af et billede Tryk på Optageknappen [3] for at tage et billede. Billedoptagelsen vises [1] i ca. 2 sekunder. Derefter viser displayet [1] livebilledet igen. Alle billedoptagelser gemmes i kameraets interne hukommelse. Du kan gemme op til 100 billeder.
 • Seite 38: Montering Af Tilbehøret

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.10 Montering af tilbehøret Følgende tilbehør/holdere leveres sammen med enheden: Magnet [C] Krog [D] Spejl [E] Tilbehørsholder [G] Anbring den lille tilbehørskrog med modhager i åbningen for enden af svanehalsen, lige under kamerahovedet [10]. Bemærk: Ved påsætning af magneten [C] skal tilbehørsholderen skubbes fast på...
 • Seite 39: Overførsel Af Billeder Til En Computer

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.11 Overførsel af billeder til en computer Du kan bruge det medfølgende USB-kabel [F] til at forbinde boreskopet til en computer og overføre dine billeder til det. Gør følgende: FORSIGTIG! Tab af data Vær forsigtig, når du omdøber mapper eller filer. Forsøg IKKE at ændre mappe- eller filnavne, der er gemt på...
 • Seite 40: Opbevaring, Når Det Ikke Er I Brug

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.6 Opbevaring, når det ikke er i brug Hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid, skal du fjerne alle isatte batterier for at forhindre, at de lækker. Opbevar det rene og tørre boreskop og dets tilbehør i den medfølgende stofpose [B] og på...
 • Seite 41: Miljøregler Og Oplysninger Om Bortskaffelse

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 9. Miljøregler og oplysninger om bortskaffelse Enheder mærket med dette symbol er underlagt det europæiske direktiv 2012/19/EU. Alle elektriske og elektroniske apparater skal bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald på officielle genbrugspladser. Fjern batterierne inden bortskaffelse af enheden.
 • Seite 42: Bemærkninger Om Overensstemmelse

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 10. Bemærkninger om overensstemmelse Produktet overholder kravene i de gældende europæiske og nationale direktiver. Dokumentation for overensstemmelsen er blevet fremsendt. Producenten besidder de relevante erklæringer og dokumentation. Den fulde udgave af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende adresse: https://www.targa.gmbh/...
 • Seite 43 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 fabrikationsfejl. Der påbegyndes ikke en ny garantiperiode ved reparation eller udskiftning af produktet. Forbrugsmateriale, som batterier, akkumulatorer og lyskilder er ikke omfattet af garantien. Dine lovbestemte rettigheder over for sælgeren hverken påvirkes eller begrænses af denne garanti.
 • Seite 44 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Inhaltsverzeichnis 1. Verwendete Symbole und ihre Bedeutung ......44 2. Bestimmungsgemäße Verwendung ........45 3. Lieferumfang ..............46 4. Technische Daten ..............47 5. Sicherheitshinweise ............47 6. Inbetriebnahme und Bedienung ......... 51 6.1 Übersicht der Bedienelemente und Tastenfunktionen ......51 6.2 Übersicht der Displaysymbole ..............
 • Seite 45 12. Hinweise zu Garantie und Service-abwicklung ....60 Herzlichen Glückwunsch! Mit dem Kauf der Inspektionskamera PARKSIDE PKIK 4.3 A1 haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Kamera mit dem beweglichen Schwanenhals und der einstellbaren LED-Beleuchtung kann an schwer zugänglichen Stellen als Hilfsmittel zur Inspektion und Fehleranalyse eingesetzt...
 • Seite 46: Verwendete Symbole Und Ihre Bedeutung

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 1. Verwendete Symbole und ihre Bedeutung GEFAHR! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzung zur Folge hat. WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzung zur Folge haben kann.
 • Seite 47: Bestimmungsgemäße Verwendung

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 2. Bestimmungsgemäße Verwendung Bei der Inspektionskamera PKIK 4.3 A1 handelt es sich um ein optisches Inspektionsgerät. Die Kamera mit dem beweglichen Schwanenhals und der einstellbaren LED-Beleuchtung kann an schwer zugänglichen Stellen als Hilfsmittel zur Inspektion und Fehleranalyse eingesetzt werden.
 • Seite 48: Lieferumfang

  Nehmen Sie das Gerät und alle Zubehörteile aus der Verpackung. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind. Im Falle einer unvollständigen oder beschädigten Lieferung wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Inspektionskamera PARKSIDE PKIK 4.3 A1 Stofftasche Kameraaufsatz “Magnet” Kameraaufsatz “Haken”...
 • Seite 49: Technische Daten

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 4. Technische Daten Display 10,9 cm / 4,3" Bilddiagonale Display-Auflösung 480 x 272 Kamera-Auflösung 640 x 480 Interner Speicher für bis zu 100 Bilder Anschluss Micro USB Anschluss Kamerabeleuchtung 6 weiße LEDs (einstellbar in 8 Stufen)
 • Seite 50 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 • Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, darf das Gerät nicht weiterverwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät sofort aus und entnehmen Sie die Batterien.
 • Seite 51 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 ! Display WARNUNG Üben Sie keinen Druck auf das Display aus und halten Sie spitze Gegenstände vom Display fern. Bei einem gebrochenen Display besteht Verletzungsgefahr. Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie die gebrochenen Teile einsammeln und setzen Sie sich gegebenenfalls mit dem Hersteller in Verbindung.
 • Seite 52 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 GEFAHR! Batterien Legen Sie die Batterien stets polrichtig ein. Beachten Sie dazu die Kennzeichnung auf den Batterien und im Batteriefach. Versuchen Sie nicht, Batterien wieder aufzuladen und werfen Sie diese unter keinen Umständen ins Feuer. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterien (alte und neue, Alkali und Kohle, usw.) gleichzeitig.
 • Seite 53: Inbetriebnahme Und Bedienung

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6. Inbetriebnahme und Bedienung 6.1 Übersicht der Bedienelemente und Tastenfunktionen Diese Bedienungsanleitung ist mit einem ausklappbaren Umschlag versehen. Klappen Sie die Umschlagseite aus, damit Sie die Bedienelemente immer vor Augen haben. Display Batteriefach (auf der Rückseite)
 • Seite 54: Batterien Einsetzen/ Austauschen

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.3 Batterien einsetzen/ austauschen Achten Sie darauf, dass die Kamera ausgeschaltet ist. Das Batteriefach [2] befindet sich auf der Rückseite des Gerätes. Entfernen Batteriefach- abdeckung, indem Entriegelung an der Seite drücken Batteriefachabdeckung nach oben abheben. Legen Sie 4 Stück 1,5V AA (Mignon) / LR6 Batterien polungs- richtig in das Batteriefach [2] ein.
 • Seite 55: Schwanenhals Ab- Bzw. Aufwickeln

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.4 Schwanenhals ab- bzw. aufwickeln Wickeln Sie den Schwanenhals auf die gewünschte Länge ab- bzw. auf. 6.5 Gerät verwenden 6.5.1 Ein-/Ausschalten der Inspektionskamera Um die Inspektionskamera einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste [5] ca. 3 Sekunden gedrückt, bis sich das Display [1] einschaltet. Halten Sie die Ein- /Aus-Taste [2] ca.
 • Seite 56: Displayhelligkeit

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.3 Displayhelligkeit Über die Displayhelligkeits-Taste [6] kann die Helligkeit des Displays [1] verändert werden. Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste wird die Helligkeit des Displays [1] stufenweise erhöht. 9 verschiedene Stufen sind einstellbar. Wurde die höchste Stufe erreicht und die Displayhelligkeits-Taste [6] wird erneut gedrückt, wird die Helligkeit auf den niedrigsten Wert eingestellt.
 • Seite 57: Bild Aufnehmen

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.7 Bild aufnehmen Drücken Sie die Aufnahme-Taste [3], um ein Bild aufzunehmen. Das aufgenommene Bild wird ca. 2 Sekunden auf dem Display [1] angezeigt. Danach wechselt die Anzeige des Displays [1] wieder in das Live-Bild. Aufgenommene Bilder werden auf dem internen Speicher der Kamera gespeichert.
 • Seite 58: Aufsätze Montieren

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.10 Aufsätze montieren Dem Gerät liegen folgende Aufsätze/ Befestigungen bei: Magnet [C] Haken [D] Spiegel [E] Aufsatzbefestigung [G] Legen Sie den kleinen Wiederhaken des Aufsatzes in die dafür vorgesehene Öffnung am Ende des Schwanenhalses kurz unterhalb des Kamerakopfes [10].
 • Seite 59: Bilder Auf Einen Computer Übertragen

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.5.11 Bilder auf einen Computer übertragen Sie können Ihre Bilder auf einen Computer übertragen, indem Sie die Inspektionskamera mit Ihrem Computer über das beiliegende USB-Kabel [F] verbinden. Gehen Sie dazu wie folgt vor: ACHTUNG! Datenverlust Vorsicht beim Umbenennen der Verzeichnisse und Dateien.
 • Seite 60: Lagerung Bei Nichtbenutzung

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 6.6 Lagerung bei Nichtbenutzung Wenn Sie die Inspektionskamera für längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterien, um einem Auslaufen vorzubeugen. Bewahren Sie die gereinigte, trockene Inspektionskamera und die Zubehörteile in der mitgelieferten Stofftasche [B] an einem trockenen und kühlen Ort auf.
 • Seite 61: Umwelthinweise Und Entsorgungshinweise

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 9. Umwelthinweise und Entsorgungshinweise Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Entfernen Sie vor der Entsorgung des Gerätes die Batterien aus dem Gerät.
 • Seite 62: Konformitätsvermerke

  PARKSIDE PKIK 4.3 A1 10. Konformitätsvermerke Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://www.targa.gmbh/ downloads/conformity/315439_1904.pdf...
 • Seite 63 PARKSIDE PKIK 4.3 A1 veranlasst. In der Garantie wird das Produkt bei Material- oder Fabrikationsfehler – nach unserer Wahl – kostenlos repariert oder ersetzt. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Verbrauchsmaterial wie Batterien, Akkus und Leuchtmittel sind von der Garantie ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis