Herunterladen Diese Seite drucken

Asus SDRW-08D2S-U Schnellinstallationsanleitung Seite 14

External slim optical drive
Vorschau ausblenden

Werbung

한국어
컴퓨터에 광드라이버를 연결합니다.
A. 컴퓨터에 USB Y케이블을 연결합니다.
주의:
• 번들 된 USB Y 케이블은 2개의 USB 커넥터와 1개의
mini-USB 커넥터로 구성되어 있습니다.
충분한 전원공급을 위하여 컴퓨터의 2개 USB 포트에
USB 커넥터 양쪽을 모두 연결할 것을 권장합니다. (
A1 참고 )
• 몇 컴퓨터가 안정적인 전원을 공급하지 못 하는 경우,
확장케이블이 필요할 수 있습니다. ( A2 참고 )
• 확장 케이블은 별매 입니다.
• USB 허브를 사용하여 연결 할 경우 광드라이브의
성능을 보장하지 않습니다.
B. USB Y 케이블의 mini-USB 커넥터를 광드라이브의 mini-
USB포트에 연결합니다.( B 참고 )
Tiếng Việt
Kết nối ổ đĩa quang với máy tính.
A. Cắm cáp USB Y kết hợp vào máy tính.
GHI CHÚ:
• Cáp USB Y kết hợp đi kèm với hai đầu cắm USB và một
đầu cắm USB mini. Chúng tôi đề nghị bạn cắm cả hai
đầu cắm USB vào hai cổng USB trên máy tính để được
cung cấp nguồn điện đầy đủ (xem hình A1).
• Đối với một số máy tính vốn không thể cung cấp đủ
nguồn điện, bạn có thể cần dùng đến cáp mở rộng (xem
hình A2).
• Bạn phải mua riêng cáp mở rộng.
• Chúng tôi KHÔNG đảm bảo về tính hiệu quả của ổ đĩa
quang được kết nối qua cổng USB.
B. Cắm đầu cắm USB mini của cáp USB Y kết hợp vào cổng
USB mini của ổ đĩa quang (xem hình B).
Қазақ
Оптикалық жетекті компьютерге қосу.
A. Бірге берілетін USB Y кабелін компьютерге жалғаңыз.
ЕСКЕРТПЕЛЕР:
• Бірге берілетін USB Y кабелінде екі USB қосқышы мен
бір мини-USB қосқышы болады. Қуат жеткілікті түрде
берілуі үшін компьютерге USB қосқыштардың екеуін
де қосуды абзал санаймыз (А1 қараңыз).
• Жеткілікті түрде қуат беруге қабілеті жоқ кейбір
компьютерлермен қолданғанда ұзартқыш кабель
қажет болуы мүмкін (А2 қараңыз).
• Ұзартқыш кабелін бөлек сатып алу керек.
• USB хабы арқылы қосылған оптикалық жетектің
жұмыс істеуіне кепілдік бере АЛМАЙМЫЗ.
B. Бірге берілетін USB Y кабелінің мини-USB қосқышын
оптикалық жетектің мини-USB портына жалғаңыз (В
қараңыз).

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Asus SDRW-08D2S-U