Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Conformiteitsverklaring; Technische Gegevens - Conrad GT750 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

• Start uw GPS Routing Software met de betreffende route-data, welke u tijdens uw reis wilt vol-
gen. Verzeker u ervan, dat uw software op COM-poort is ingesteld (is meestal standaard het
geval) . U kunt nu uw GPS-software overeenkomstig de gebruikshandleiding gebruiken.
Eventueel zijn nog meer instellingen noodzakelijk. Raadpleeg hiervoor echter de gebruiks-
aanwijzing van de software
• Bij eerste ingebruikname, of wanneer de Bluetooth GPS-Logger in uitgeschakelde toestand
meer dan 500 km verplaatst is, adviseren wij om de Bluetooth GPS-Logger buiten (directe
zichtverbinding) te positioneren en aldus een goede ontvangst en correcte plaatsbepaling te
garanderen.
• Druk, om de Bluetooth GPS-Logger uit te schakelen, de „IN/UIT"-toets (4) in en houd deze ca.
2 seconden ingedrukt.
Ontvangst
In de volgende situaties kunnen ontvangstproblemen ontstaan:
Binnen tunnels worden GPS-signalen geblokkeerd.
Afdekkingen leiden tot onderdrukking van het GPS-ontvangst-
signaal.
Binnen gebouwen wordt het GPS-signaal geblokkeerd..
In de omgeving van gebouwen (in het bijzonder hoge gebouwen,
zoals bijv. flatgebouwen) wordt het GPS-signaal minder en kun-
nen storingen optreden.
In bossen of bij het doorkruizen van dicht begroeide gebieden
wordt het GPS-signaal minder en kunnen storingen optreden.
Verdere mogelijkheden van een verminderde ontvangstkwaliteit en/of storingen van het
ontvangstsignaal zijn:
• Zonweringstroken binnen een voertuig kunnen de signaalontvangst verminderen resp. volle-
dig verhinderen.
• Muren en plafonds van gewapend beton
• Ramen met gecoat/opgedampt isolatieglas
• Nabijheid van metalen & geleidende voorwerpen
• Breedbandstoringen bijv. in woongebieden (DECT-telefoons, mobiele telefoons, draadloze
hoofdtelefoons, draadloze luidsprekers, draadloze weerstations, babyfoons, enz.)
• Nabijheid van elektrische motoren, transformatoren, voedingen, computers
• Nabijheid van slecht afgeschermde of open gebruikte computers of andere elektrische appa-
ratuur
Onderhoud & reiniging
Het product is voor u onderhoudsvrij, open/demonteer het nooit.
Reinig het product slechts met een droge, schone, zachte doek. Gebruik in geen geval agres-
sieve reinigingsproducten of chemische oplosmiddelen omdat deze de behuizing kunnen aan-
tasten.
Verwijdering
a) Algemeen
Voer de producten na afloop van hun levensduur volgens de geldende wettelijke voorschrif-
ten af.
b) Batterijen en accu's
U bent als eindgebruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege
batterijen/accu's in te leveren; afvoer via huishoudelijk afval is niet toegestaan!
Batterijen/accu's die schadelijke stoffen bevatten worden gemarkeerd door de hier-
naast getoonde symbolen. Deze symbolen duiden erop dat afvoer via het huishou-
delijk afval verboden is. De aanduidingen voor de betreffende zware metalen zijn
Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.
Gebruikte batterijen/accu's/knoopcellen kunt u gratis inleveren bij de verzamelpun-
ten in uw gemeente, onze filialen of elke andere winkel waar batterijen/
accu´s/knoopcellen verkocht worden!
Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan het beschermen van het milieu!

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij, Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dat dit
product in overeenstemming is met de algemene voorwaarden en andere relevante voorschrif-
ten van de richtlijn 1999/5/EG.
De bij dit product behorende verklaring van overeenstemming kunt u vinden op
www.conrad.com.

Technische gegevens

Voeding:
via de meegeleverde accu 3,7 V/DC (1000 mAh, LI-ION) of
via de 12-24 V/DC auto-laadadapter
Bedrijfstemperatuurbereik:
-20°C tot +60°C
Afmetingen:
ca. 74 x 44 x 22 mm
Gewicht:
ca. 60 gram
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2009 by Conrad Electronic SE.
01_1009_01/HK

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis