Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Conrad GT750 Bedienungsanleitung Seite 7

Inhaltsverzeichnis

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
GT750 Bluetooth GPS-Logger
Bestnr. 37 27 38
Beoogd gebruik
Ontvangt via GPS (tot wel 65 satelieten tegelijkertijd) de coördinaten en slaat deze op incl.
datum en tijd. Er kunnen hiermee tot wel 256000 wegpunten opgeslagen worden.
De opnameintervallen van de wegpunten kunnen ingesteld worden. Foto's kunnen aansluitend
exact aan de reisroute worden toegekend. Evenzo kunnen de opgeslagen data geëxporteerd
en in 3D-kaarten zoals bijv. Google-Maps ingevoegd worden.
Deze Bleutooth GPS-Logger gebruikt Bleutooth 2.0 en is compatibel met Bleutooth-producten,
die het Bluetooth „Serial Port Profile" (PPS) ondersteunen.
Het product ondersteunt A-GPS (Assisted Global Positioning System)
Het product mag niet vochtig of nat worden.
De spanningsvoorziening gebeurt met een 3,7 V (1000 mAh, LI-ION) accu of via een 12-24 V/DC
autolaadadapter. De meegeleverde batterij maakt een gebruiksduur tot wel 13 uur mogelijk.
Neem de veiligheids- en bedieningsinstructies van deze gebruiksaanwijzing onvoorwaardelijk in
acht. Deze beschermen niet alleen het apparaat, maar vooral ook uw gezondheid. Lees daarom
de hele gebruiksaanwijzing aandachtig, voordat u het product gebruikt.
Dit product voldoet aan de voorwaarden van de nationale en Europese wetgeving. Alle voor-
komende bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende
eigenaren.
Alle rechten voorbehouden.
Omvang van de levering
• Bluetooth GPS-Logger
• Auto-laadadapter
• Mini-USB naar USB-kabel
• Software CD-Rom (incl. uitvoerige handleidingen)
• Accu (3,7 V, 1000 mAh, LI-ION)
• Gebruiksaanwijzing
Verklaring van de symbolen
Het symbool met een bliksem in een driehoek wordt gebruikt als er gevaar bestaat
voor uw gezondheid (bijv. door elektrische schokken).
Dit symbool met een uitroepteken in een driehoek wijst op bijzondere gevaren bij
hantering, gebruik of bediening.
Het 'hand'-symbool verwijst naar speciale tips en bedieningsvoorschriften.
Veiligheidsaanwijzingen
Bij schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze
gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie! Voor gevolgschade aan-
vaarden wij geen aansprakelijkheid!
Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel veroor-
zaakt door ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van de veilig-
heidsinstructies. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.
• Om veiligheids- en vergunningsredenen (CE) is het eigenmachtig openen,
ombouwen en/of veranderen van het product niet toegestaan.
• Gebruik dit product niet in ziekenhuizen of medische inrichtingen. Hoewel het pro-
duct slechts relatief zwakke radiografische signalen uitzendt, zouden die daar
functiestoringen van levensreddende systemen kunnen veroorzaken. Dit geldt
mogelijk ook voor andere gebieden.
• Stel de bij de levering behorende systeemcomponenten niet bloot aan extreme
temperaturen, direct invallend zonlicht, intensieve trillingen of zware mechani-
sche belasting.
• Het product is geen speelgoed, en is niet geschikt voor kinderen. Wees dus extra
voorzichtig bij aanwezigheid van kinderen.
• Wanneer de systeemcomponenten van een koude naar een warme ruimte wor-
den gebracht (bijv. bij transport), kan condenswater ontstaan. Hierdoor kan het
product worden beschadigd. Bovendien bestaat levensgevaar door elektrische
schokken! Laat daarom de systemcomponenten eerst op kamertemperatuur
komen alvorens deze te gebruiken.
• De bij de levering behorende systeemcomponenten mogen niet vochtig of nat
worden.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinde-
ren gevaarlijk speelgoed zijn.
• Behandel het product voorzichtig, door stoten, schokken of een val - zelfs van
geringe hoogte - kan het beschadigd raken.
www.conrad.com
Versie 10/09
°
Tips voor batterijen en accu's
• Houd batterijen en accu's buiten het bereik van kinderen.
• Let bij het plaatsen van de batterij resp. accu op de juiste polariteit (kijk goed naar de plus/+
en min/-).
• Laat batterijen resp. accu's niet rondslingeren, kinderen of huisdieren zouden ze kunnen inslik-
ken. Raadpleeg direct een arts als er toch een batterij is ingeslikt.
• Lekkende of beschadigde batterijen en accu's kunnen bij huidcontact bijtende wonden ver-
oorzaken; draag daarom in dit geval geschikte beschermende handschoenen.
• Let erop dat de batterijen resp. accu's niet worden kortgesloten of in vuur worden geworpen.
Er bestaat explosiegevaar!
• Laad gewone batterijen niet op. Er bestaat explosiegevaar! Laad uitsluitend daarvoor geschik-
te oplaadbare batterijen („accu's") op. Gebruik een daarvoor geschikte oplader.
• Neem - bij langdurig niet gebruiken (bijvoorbeeld bij opslag) - de ingelegde batterijen resp.
accu's uit. Bij veroudering bestaat anders het gevaar dat de batterijen resp. accu's gaan lek-
ken, wat schade toebrengt aan het product en waardoor het recht op garantie verloren gaat!
• Lees a.u.b. het hoofdstuk 'Verwijdering' voor het milieuvriendelijk afvoeren van batterijen en
accu's .
Indicatie- en bedieningselementen
1) Accu- en laadstatus LED
Inzoverre deze LED geel oplicht is de
accuspanning
Bluetooth GPS-Logger opgeladen wor-
den. Licht deze LED rood op, dan wordt de
accu op dat moment opgeladen. Knippert
blauw bij het zoeken naar verbindingen
met Bluetooth-apparaten.
2) Bluetooth status-LED
Knippert deze LED (1 seconde AAN/3
seconden UIT), dan is Bluetooth geacti-
veerd en klaar voor dataoverdracht.
Knippert deze LED (0,5 seconde AAN/3
seconden UIT), dan worden op dat
moment data via Bluetooth verzonden.
Accu plaatsen/vervangen
• Schuif aan de achterzijde het accuvakdeksel naar beneden en eraf.
• Leg vervolgens met de juiste poling (let op de correcte plaatsing) de meegeleverde accu in het
accuvak.
• Schuif dan het accuvakdeksel weer op zijn plaats en sluit hiermee het accuvak.
Ingebruikname
• Druk en houd de IN/UIT toets ca. 2 seconden ingedrukt om de Bluetooth GPS-Logger in te
schakelen.
• Breng de Bluetooth GPS-Logger in een positie waarbij een goed ontvangstsignaal gegaran-
deerd is (in de open lucht).
• Schakel uw Bluetooth-apparaat (bijv. PDA/PC/mobiele telefoon) in.
• Laat het Bluetooth-apparaat naar Bluetooth-toebehoren zoeken. Bij een wachtwoord-invoer-
opdracht voert u als wachtwoord „0000" in.
• Elektronische apparaten zijn geen speelgoed en moeten buiten bereik van kin-
deren worden bewaard!
• In industriële omgevingen dienen de Arbo-voorschriften ter voorkoming van
ongevallen met betrekking tot elektrische installaties en bedrijfsmiddelen te wor-
den opgevolgd.
• Laat onderhoud, wijzigingen of reparaties uitsluitend uitvoeren door een gekwali-
ficeerde vakman of een vakwerkplaats.
• Raadpleeg onze technische klantenservice of andere vakmensen als u vragen
hebt die niet in deze gebruikshandleiding worden beantwoord.
3) Aansluiting voor laadkabel (Mini-USB-
4) Toets „AAN/UIT"
gering
en
moet
de
5) GPS status-LED
Let op, het gaat bij deze gebruiksaanwijzing om een „verkorte handleiding".
Een uitgebreide bedieningshandleiding bevindt zich op de meegeleverde CD-
ROM
Neem in ieder geval ook de gebruiksaanwijzing van uw Bleutooth-apparaat in
acht.
bus)
Knippert deze LED (1 seconde aan/
1 seconde uit), dan werd de positie
vastgelegd.

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis