Herunterladen  Diese Seite drucken

Husqvarna DC 5500 Bedienungsanweisung

Vorschau ausblenden

Werbung

Gebruiksaanwijzing Manuel d'utilisation
Bedienungsanweisung Istruzioni per l'uso
DC 5500
Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.
Lire attentivement et bien assimiler le manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine.
N N N N L L L L F F F F R R R R D D D D E E E E I I I I T T T T
Lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das
Gerät benutzen.
Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l'uso e accertarsi di averne compreso il contenuto

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

  Andere Handbücher für Husqvarna DC 5500

   Inhaltszusammenfassung für Husqvarna DC 5500

 • Seite 1 Gebruiksaanwijzing Manuel d’utilisation Bedienungsanweisung Istruzioni per l’uso DC 5500 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Lire attentivement et bien assimiler le manuel d’utilisation avant d’utiliser la machine. N N N N L L L L F F F F R R R R D D D D E E E E I I I I T T T T Lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das...
 • Seite 2 : Verklaring Van De Symbolen

  VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Symbolen op de machine Toelichting op de waarschuwingsniveaus WAARSCHUWING! Wanneer de machine onjuist of slordig wordt gebruikt, kan het De waarschuwingen zijn onderverdeeld in drie niveaus. een gevaarlijk gereedschap zijn, dat ernstig letsel of overlijden van de WAARSCHUWING! gebruiker of anderen kan veroorzaken.
 • Seite 3 : Inhaltsverzeichnis

  INHOUD Inhoud VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Symbolen op de machine ..........2 Toelichting op de waarschuwingsniveaus ..... 2 INHOUD Inhoud ................3 PRESENTATIE Beste klant! ..............4 Kenmerken ..............4 PRESENTATIE Wat is wat op de machine? ........... 5 MONTAGE EN AFSTELLINGEN Sluit de machine aan.
 • Seite 4 : Presentatie

  Vermogensuitgang voor Husqvarna PG 680 en PG 820. Meer dan 300 jaar innovatie • Slanginlaat van 75 mm (3"). Husqvarna AB is een Zweeds bedrijf met een geschiedenis • Wasbare polyesterfilters. die teruggaat tot 1689, toen de Zweedse koning Karl XI een •...
 • Seite 5 : Presentatie

  PRESENTATIE Ensure machine is switched to stop before connecting to power source Wat is wat op de machine? 1 Handvat, silo 15 Deur van behuizing secundair filter 2 Vacuümslanginlaat 16 Vacuümpomp/motor 3 Opvangkoker 17 Uitlaat 4 Elastiek 18 Onderstel/frame 5 Stofbeugel 19 Hefboomsluiting, secundair filter 6 Zwenkwiel 20 Hefboomsluiting, behuizing primair filter...
 • Seite 6 : Montage En Afstellingen

  LET OP! Zorg ervoor dat het vacuüm op OFF staat voordat de filtersokken uit de machine. u de machine aanzet. De Husqvarna DC 5500 kan ook worden gebruikt voor het • De machine dient te worden aangesloten op een geaard opzuigen van nat materiaal, zoals het slib dat ontstaat bij nat stopcontact.
 • Seite 7 : Bediening

  BEDIENING Veiligheidsuitrusting Andere beschermingsuitrusting Algemeen WAARSCHUWING! Tijdens het werken met de machine kunnen vonken ontstaan en Gebruik de machine nooit zonder de mogelijkheid hulp in te brand veroorzaken. Houd daarom altijd roepen in geval van nood. brandblusapparatuur bij de hand. Persoonlijke veiligheidsuitrusting •...
 • Seite 8 : Werkveiligheid

  BEDIENING • Schakel de machine altijd uit voordat u de stekker uit het WAARSCHUWING! Niet goedgekeurde stopcontact haalt. wijzigingen en/of niet-originele onderdelen kunnen tot ernstige verwondingen of het • Trek altijd de stekker uit het contact bij langere onderbrekingen in het werk. overlijden van zowel gebruiker of anderen leiden.
 • Seite 9 : Transport En Opbergen

  Let erop dat u tijdens het werken altijd op een veilige en stabiele ondergrond staat. Gebruik en onderhoud • De Husqvarna DC 5500, DC 3300 stofafzuig-/ vacuümmachine is bedoeld voor het nat of droog opzuigen van betonstof en vloeibaar slib. •...
 • Seite 10 : Starten En Stoppen

  STARTEN EN STOPPEN Voor de start Starten • Plaats de vacuümmachine in het werkgebied. WAARSCHUWING! Neem de • Zorg ervoor dat de plastic zak is bevestigd aan de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik opvangkoker. de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.
 • Seite 11 : Onderhoud

  ONDERHOUD Algemeen Schoonmaken van de primaire filters Na elke 10-20 minuten gebruik moeten de primaire filters WAARSCHUWING! De gebruiker mag alleen worden schoongemaakt vanwege de ophoping van stof aan de binnenkant van de filtersokken. U zult een toegenomen die onderhouds- en servicewerkzaamheden residuele stof op de grond achter de slijper opmerken.
 • Seite 12 : Vervangen Van De Primaire filters

  ONDERHOUD Vervangen van de primaire filters. • Maak de schroef van de slangklem aan de voet van elke filtersok los met een bus van 8 mm of een schroevendraaier. Bij constant gebruik moeten de primaire filters ongeveer om de 6 maanden vervangen worden. Hierdoor blijft een goede zuigkracht behouden en vermindert het aantal gaten dat zich in de filters vormt.
 • Seite 13 : Secundaire filters Reinigen/vervangen

  ONDERHOUD • Draai de slangklem vast met een bus van 8 mm. • Trek het filter uit. Reinig en droog het filter, of plaats een Controleer of de slangklem halfweg vastgedraaid is vanaf nieuw. de voet naar de rand van de slangklembuis. Een deel van de filtersok moet blootgesteld zijn onder de opening rond de buis.
 • Seite 14 : Opsporen Van Storingen

  OPSPOREN VAN STORINGEN Probleemoplossing WAARSCHUWING! De meeste ongelukken met machines gebeuren tijdens het opsporen van fouten en tijdens onderhoudswerkzaamheden, omdat het personeel zich dan binnen de risicozone van de machine moet begeven. Voorkom ongelukken door alert te zijn en de werkzaamheden te plannen en voor te bereiden.
 • Seite 15 : Onderhoudsschema

  OPSPOREN VAN STORINGEN Onderhoudsschema Item Controlepunt Maatregel Frequentie Controleer op gaatjes of perforaties in Controleer op het primair filter. Repareer met Inspectie van stofniveaus tussen siliconenafdichting na reiniging met Dagelijks microfilters filtersokplatform en perslucht of vacuüm. Controleer de secundair filter. montage van de primaire filterdichting.
 • Seite 16 : Technische Gegevens

  EG-verklaring van overeenstemming (Alleen geldig voor Europa) Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, Zweden, tel.: +46-31-949000, verklaart hierbij dat stofextractie-eenheid Husqvarna DC 5500 met serienummers van 2010 en later (bouwjaar aangegeven op het productplaatje gevolgd door een serienummer), in overeenstemming is met de voorschriften van de Europese richtlijn: •...
 • Seite 17 : Explication Des Symboles Symboles Sur La Machine

  EXPLICATION DES SYMBOLES Symboles sur la machine Explication des niveaux d'avertissement AVERTISSEMENT! La machine utilisée de manière imprudente ou inadéquate Il existe trois niveaux d'avertissement. peut devenir un outil dangereux, pouvant causer des blessures graves voire AVERTISSEMENT! mortelles à l’utilisateur et aux autres personnes présentes.
 • Seite 18 : Sommaire

  SOMMAIRE Sommaire EXPLICATION DES SYMBOLES Symboles sur la machine ..........17 Explication des niveaux d'avertissement ...... 17 SOMMAIRE Sommaire ..............18 PRÉSENTATION Cher client, ..............19 Fonctions ..............19 PRÉSENTATION Quels sont les composants de la machine ? ....20 MONTAGE ET RÉGLAGES Brancher la machine .............
 • Seite 19 : Présentation

  • Prise électrique pour la Husqvarna PG 680 ou la Husqvarna PG 820. Husqvarna AB est une entreprise suédoise qui a vu le jour en • Tuyau d'admission de 75 mm (3”) de diamètre. 1689 lorsque le roi Karl XI décida de construire un arsenal pour la fabrication des mousquets.
 • Seite 20 : Présentation

  PRÉSENTATION Ensure machine is switched to stop before connecting to power source Quels sont les composants de la machine ? 1 Poignée, silo 15 Volet du boîtier du filtre secondaire 2 Entrée du tuyau d'aspiration 16 Pompe d'aspiration/moteur 3 Cône de collection 17 Échappement 4 Sangle élastique 18 Châssis / Cadre...
 • Seite 21 : Montage Et Réglages

  ATTENTION ! Vérifiez que l’aspirateur est réglé sur le mode tubulures du filtre primaire de la machine. d’arrêt OFF avant d’activer l’alimentation électrique. Husqvarna DC 5500 peut aussi être utilisé pour le recueil des • La machine doit être branchée à une prise de terre. Voir matériaux mouillés tels que la boue générée par le processus...
 • Seite 22 : Commande

  COMMANDE Équipement de protection Autre équipement de protection Généralités AVERTISSEMENT! Lorsque vous travaillez avec la machine, des étincelles peuvent se Ne jamais utiliser une machine s’il n’est pas possible former et mettre le feu. Gardez toujours à d’appeler au secours en cas d’accident. portée de main les outils nécessaires à...
 • Seite 23 : Sécurité Du Travail

  COMMANDE • Éteignez toujours la machine avant de débrancher la fiche AVERTISSEMENT! Toute modification non d'alimentation. autorisée et/ou tout emploi d’accessoires non homologués peuvent provoquer des • Débranchez toujours la machine en cas d’interruption prolongée du travail. accidents graves voire mortels pour l’utilisateur et les autres.
 • Seite 24 : Transport Et Rangement

  Toujours adopter une position de travail sûre et stable. Utilisation et entretien • L’unité d’aspiration/l’extracteur de poussière Husqvarna DC 5500, DC 3300 est concu pour l’aspiration sèche ou mouillée de la poussière de ciment et de la boue liquide. • La machine est conçue pour des applications industrielles et destinée à...
 • Seite 25 : Démarrage Et Arrêt

  DÉMARRAGE ET ARRÊT Avant de démarrer la machine Démarrage • Positionnez l’aspirateur dans la zone de travail. AVERTISSEMENT! Lire attentivement et bien • Vérifiez que le sac en plastique est monté sur le cône de assimiler le manuel d’utilisation avant collection.
 • Seite 26 : Entretien

  ENTRETIEN Généralités Nettoyage des filtres primaires Les filtres primaires doivent être nettoyés toutes les 10-20 AVERTISSEMENT! L’utilisateur ne peut minutes d’utilisation dans la mesure où la poussière s’accumule à l’interieur des tubulures du filtre. La quantité de effectuer que les travaux d’entretien et de poussière résiduelle sur le sol augmente à...
 • Seite 27 : Remplacement Des filtres Primaires

  ENTRETIEN Remplacement des filtres primaires • Desserrer la vis du collier de serrage situé à la base de chaque poche à l'aide d'une douille de 8 mm ou d'un tournevis. En cas d'utilisation régulière, les filtres primaires doivent être remplacés tous les 6 mois environ. Ainsi, un bon niveau d'aspiration est maintenu et les trous apparaissant dans les filtres ont moins d'impact.
 • Seite 28 : Nettoyage/remplacement Des filtres Secondaires

  ENTRETIEN • Serrer le collier à l'aide d'une douille de 8 mm. Vérifier que • Sortir le filtre. Nettoyer et sécher le filtre ou en monter un le collier de serrage est serré à la moitié de la base du nouveau.
 • Seite 29 : Recherche De Pannes

  RECHERCHE DE PANNES Recherche de pannes AVERTISSEMENT! La plupart des accidents impliquant des machines se produisent lors de dépannages, de réparations ou de travaux d'entretien, lorsque qu'un membre du personnel doit pénétrer dans la zone de risque de la machine. Prévenez des accidents en étant attentif et en planifiant et préparant le travail.
 • Seite 30 : Schéma D'entretien

  RECHERCHE DE PANNES Schéma d’entretien Élément Point à vérifier Mesure Fréquence Vérifier que le filtre primaire ne présente pas de petits trous ou de petites Contrôler les niveaux de perforations. Réparer avec de l'enduit à Inspection des poussière entre la base de silicone après avoir nettoyé...
 • Seite 31 : Caractéristiques Techniques

  Nous, Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, Suède, tél : +46-31-949000, déclarons sous notre seule responsabilité que l'unité d'extraction de poussière Husqvarna DC 5500 à partir des numéros de série de l'année 2010 (l'année, clairement sur la plaque signalétique, est suivie du numéro de série) est conforme aux dispositions de la DIRECTIVE DU CONSEIL : •...
 • Seite 32 : Symbolerklärung Symbole Am Gerät

  SYMBOLERKLÄRUNG Symbole am Gerät Erläuterung der Warnstufen Es bestehen drei unterschiedliche Warnstufen. WARNUNG! Das Gerät kann falsch oder nachlässig angewendet gefährlich sein WARNUNG! und zu schweren oder gar lebensgefährlichen Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen führen. WARNUNG! Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu Lesen Sie die Bedienungsanweisung Verletzungen bzw.
 • Seite 33 : Inhalt

  INHALT Inhalt SYMBOLERKLÄRUNG Symbole am Gerät ............32 Erläuterung der Warnstufen .......... 32 INHALT Inhalt ................33 VORSTELLUNG Sehr geehrter Kunde! ........... 34 Merkmale ..............34 VORSTELLUNG Was ist was an der Gerät? ..........35 MONTAGE UND EINSTELLUNGEN Die Maschine anschließen ..........36 BETRIEB Schutzausrüstung ............
 • Seite 34 : Vorstellung

  VORSTELLUNG Sehr geehrter Kunde! Merkmale Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Husqvarna Die Entwicklung von zuverlässigen und innovativen entschieden haben. Hochleistungstechnologien und eine umweltfreundliche Produktfertigung sind die erklärten Ziele von Husqvarna. Wir hoffen, dass Sie mit Ihrer Maschine über lange Jahre zufrieden sein werden.
 • Seite 35 : Vorstellung

  VORSTELLUNG Ensure machine is switched to stop before connecting to power source Was ist was an der Gerät? 1 Griff, Silo 15 Nebenfiltergehäusetür 2 Vakuum-Schlaucheinlass 16 Vakuumpumpe/Motor 3 Sammeltrichter 17 Abgase 4 Spanngurt 18 Fahrgestell und Rahmen 5 Staubband 19 Schnappriegel, Nebenfilter 6 Laufrolle 20 Schnappriegel, Hauptfiltergehäuse 7 EIN/AUS-Schalter...
 • Seite 36 : Montage Und Einstellungen

  Umgebung eine Staubschutzmaske HINWEIS! Vor dem Einschalten kontrollieren, dass die bzw. Atemschutzmaske tragen. Ansaugfunktion ausgeschaltet ist. Die Husqvarna DC 5500 ist zum Aufsaugen der beim • Das Gerät muss an ein geerdete Steckdose Nassschleifen anfallenden Schlämme geeignet. angeschlossen werden. Siehe die Anweisungen im Dazu muss lediglich der Primärfilterschlauch aus der...
 • Seite 37 : Betrieb

  BETRIEB Schutzausrüstung • Ein Erste-Hilfe-Set soll immer griffbereit sein. Allgemeine Sicherheitsvorschriften Allgemeines Das Gerät niemals benutzen, wenn nicht die Möglichkeit WARNUNG! Lesen Sie sämtliche besteht, im Falle eines Unfalls Hilfe herbeizurufen. Sicherheitshinweise und Anweisungen durch. Die Nichtbeachtung der Persönliche Schutzausrüstung Warnhinweise und Anweisungen kann Bei der Benutzung des Gerätes muss die vorgeschriebene Stromschlag, Brand und/oder schwere...
 • Seite 38 : Arbeitssicherheit

  BETRIEB • Kontrollen und/oder Wartungsarbeiten sind bei WARNUNG! Unzulässige Änderungen und/ abgeschaltetem Motor und abgezogenem Stecker oder Zubehörteile können zu schweren durchzuführen. Verletzungen oder tödlichen Unfällen von • Schalten sie das Gerät aus, bevor Sie den Stromstecker Anwendern oder anderen Personen führen. ziehen.
 • Seite 39 : Transport Und Aufbewahrung

  Sorgen Sie immer dafür, dass Sie bei der Arbeit fest und sicher stehen. Verwendung und Pflege • Die Staubsauganlage Husqvarna DC 5500, DC 3300 ist für Nassund Trockenschleifarbeiten geeignet und kann u.a. Betonstaub und Zementschlämme aufnehmen. • Das Gerät ist für industrielle Anwendungen und die Benutzung durch erfahrene Bediener ausgelegt.
 • Seite 40 : Starten Und Stoppen

  STARTEN UND STOPPEN Vor dem Start Starten • Gerät im Arbeitsbereich aufstellen. WARNUNG! Lesen Sie die • Verbindung zwischen Kunststoffbeutel und Bedienungsanweisung sorgfältig durch und Sammeltrichter kontrollieren. machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das Gerät benutzen. • Sicherstellen, dass der Saugschlauch fest mit dem Anschluß...
 • Seite 41 : Wartung

  WARTUNG Allgemeines Reinigung der Primärfilter Die Primärfi lter müssen alle 10 bis 20 Minuten gereinigt WARNUNG! Der Bediener darf nur die werden, da sich die Verunreinigungen in den Schlauchfiltern absetzen. Die Staubmenge am Boden hinter dem Schleifer Wartungs- und Servicearbeiten ausführen, nimmt zu.
 • Seite 42 : Austausch Der Hauptfilter

  WARTUNG Austausch der Hauptfilter • Lösen Sie die Schraube der Schlauchklemme am Boden jedes Filterbeutels mit einem 8-mm-Schraubenschlüssel oder einem Schraubenzieher. Bei gleichmäßiger Nutzung müssen die Primärfilter alle sechs Monate ausgetauscht werden. Dadurch wird eine gute Saugkraft garantiert und die Wahrscheinlichkeit der Lochbildung in den Filtern bleibt niedrig.
 • Seite 43 : Reinigung/austausch Der Nebenfilter

  WARTUNG • Ziehen Sie die Schlauchklemme mit einem 8-mm- • Ziehen Sie den Filter heraus. Reinigen und trocknen Sie Schraubenschlüssel fest. Prüfen Sie, ob die den Filter oder bringen Sie einen neuen an. Schlauchklemme in der Mitte des Rohrteils befestigt ist. Ein Stück des Filterbeutels sollte unter der Schlauchklemme hervorstehen.
 • Seite 44 : Fehlersuche

  FEHLERSUCHE Fehlerbehebung WARNUNG! Die meisten Unfälle ereignen sich bei der Störungsbehebung, dem Service oder der Wartung der Maschine, weil das Wartungspersonal sich hierfür in den Sicherheitsbereich der Maschine aufhalten muss. Unfälle können allein dadurch verhindert werden, dass man derartige Einsätze sorgfältig plant und dabei vorsichtig vorgeht. Sofern nicht anders angegeben, muss der Motor bei den in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten ausgeschaltet sein.
 • Seite 45 : Wartungsschema

  FEHLERSUCHE Wartungsschema Wartung Prüfpunkt Maßnahme Häufigkeit Überprüfen Sie den Hauptfilter auf kleine Prüfen Sie den Löcher und Perforationen. Reparieren Überprüfung der Staubgrad zwischen Sie diese mit Silikondichtmasse nach Täglich Mikrofilter. Filterbeutel und Reinigung mit Druckluft oder Vakuum. Nebenfilter. Überprüfen Sie die Montage des Hauptfilterdichtung.
 • Seite 46 : Technische Daten

  Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, Schweden, Tel: +46-31-949000, versichert hiermit, dass das Entstaubungsgerät Husqvarna DC 5500 von den Seriennummern des Baujahrs 2010 an (die Jahreszahl wird mitsamt der nachfolgenden Seriennummer im Klartext auf dem Typenschild angegeben) den Vorschriften folgender RICHTLINIEN DES RATES entsprechen: •...
 • Seite 47 : Simbologia

  SIMBOLOGIA I simboli sulla macchina Spiegazione dei livelli di avvertenza Le avvertenze sono suddivise in tre livelli. AVVERTENZA! Se utilizzata in modo improprio o non corretto, la macchina può AVVERTENZA! essere un attrezzo pericoloso in grado di provocare gravi lesioni o morte dell’operatore , o di altre persone.
 • Seite 48 : Indice Indice

  INDICE Indice SIMBOLOGIA I simboli sulla macchina ..........47 Spiegazione dei livelli di avvertenza ......47 INDICE Indice ................48 PRESENTAZIONE Alla gentile clientela ............49 Caratteristiche ............... 49 PRESENTAZIONE Legenda ................ 50 MONTAGGIO E REGOLAZIONI Collegare la macchina ..........51 FUNZIONAMENTO Abbigliamento protettivo ..........
 • Seite 49 : Presentazione

  Più di 300 anni di innovazione • Attacco per flessibile diametro 75 mm (3 pollici). Le origini della Husqvarna AB risalgono al 1689 quando il re • Filtri in poliestere lavabili. Karl XI fece costruire una fabbrica per la produzione di •...
 • Seite 50 : Presentazione

  PRESENTAZIONE Ensure machine is switched to stop before connecting to power source Legenda 1 Impugnatura, silo 15 Portello alloggiamento filtro secondario 2 Attacco per tubo a vuoto 16 Pompa a vuoto/motore 3 Cono di raccolta 17 Scarico 4 Fascetta elastica 18 Telaio 5 Fascetta antipolvere 19 Chiusura a scatto, filtro secondario...
 • Seite 51 : Montaggio E Regolazioni

  NOTA! Prima di inserire l’alimentazione, assicurarsi che filtri a calza tubolari primari dalla macchina. l’aspirapolvere sia in posizione OFF. L’unità Husqvarna DC 5500 può essere usata anche per la • La macchina dev'essere collegata ad una presa a terra. raccolta di materiali umidi, come la malta liquida che si forma Vedere le istruzioni alla sezione "Operazione".
 • Seite 52 : Funzionamento

  FUNZIONAMENTO Abbigliamento protettivo Altri dispositivi di protezione Generalità AVVERTENZA! Lavorando con la macchina potrebbero verificarsi scintille in grado di Non usare mai la macchina se non siete certi di poter provocare incendi. Tenere sempre a portata chiedere aiuto in caso d’infortunio. di mano l'attrezzatura antincendio.
 • Seite 53 : Sicurezza Sul Lavoro

  FUNZIONAMENTO • Non trascinare mai la macchina usando il cavo e non AVVERTENZA! Modifiche e/o utilizzo di tirare mai la spina tirando il cavo. Per disconnettere accessori non autorizzati possono causare l'alimentazione impugnare la spina e tirare. gravi lesioni e la morte dell’operatore o altre •...
 • Seite 54 : Trasporto E Rimessaggio

  • Lavorare sempre in posizione sicura e stabile. Uso e manutenzione • L’unità aspirapolvere Husqvarna DC 5500, DC 3300 è stata progettata per l’aspirazione a secco o a umido di polvere di cemento e malta liquida. • La macchina è progettata per essere utilizzata in applicazioni industriali da operatori esperti.
 • Seite 55 : Avviamento E Arresto

  AVVIAMENTO E ARRESTO Prima dell’avvio Avviamento • Posizionare l’aspirapolvere nella zona di lavoro. AVVERTENZA! Prima di usare la macchina, • Assicurarsi che il sacco raccoglipolvere di plastica sia leggere per intero le istruzioni per l’uso e montato sul cono di raccolta. accertarsi di averne compreso il contenuto.
 • Seite 56 : Manutenzione

  MANUTENZIONE Generalità Pulizia dei filtri primari Dopo ogni 10-20 minuti di funzionamento, occorre pulire i filtri AVVERTENZA! L'utilizzatore può eseguire primari dagli accumuli di polvere all’interno dei filtri a calza tubolari. Si noterà un aumento della polvere residua a terra solo le operazioni di manutenzione e dietro l'affilatrice.
 • Seite 57 : Sostituzione Dei filtri Primari

  MANUTENZIONE Sostituzione dei filtri primari • Allentare la vite della manica fermatubo alla base di ciascun elemento filtrante con una chiave da 8 mm o un cacciavite. Con un uso regolare, i filtri primari devono essere sostituiti circa ogni 6 mesi. Questo manterrà un buon livello di aspirazione e ridurrà...
 • Seite 58 : Pulizia/sostituzione Dei filtri Secondari

  MANUTENZIONE • Serrare la manica fermatubo con una chiave da 8 mm. • Estrarre il filtro. Pulire e asciugare il filtro o inserirne uno Verificare che il fermatubo sia serrato a metà altezza dalla nuovo. base al bordo della manica fermatubo. Alcune unità filtro debbono essere completamente esposte verso il basso attorno al tubo.
 • Seite 59 : Ricerca Dei Guasti

  RICERCA DEI GUASTI Ricerca dei guasti AVVERTENZA! La maggior parte degli incidenti relativi ai macchinari avviene durante la ricerca guasti, la riparazione e la manutenzione in quanto il personale deve introdursi nell’area di rischio. Prevenite gli incidenti mantenendo viva l’attenzione e pianificando e preparando il lavoro. Il motore deve essere spento durante le operazioni descritte in questo capitolo, se non viene indicato diversamente.
 • Seite 60 : Schema Di Manutenzione

  RICERCA DEI GUASTI Schema di manutenzione Elemento Checkpoint Interventi Frequenza Controllare se sono presenti piccoli fori o Verificare i livelli di perforazioni nel filtro primario. Riparare polvere tra la con sigillante al silicone dopo aver pulito Ispezione dei microfiltri piattaforma delle unità Ogni giorno con aria compressa o aspirazione.
 • Seite 61 : Caratteristiche Tecniche

  Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, Svezia, tel: +46-31-949000, certifica con la presente che l'unità di estrazione polvere Husqvarna DC 5500 a partire dai numeri di serie del 2010 (l'anno viene evidenziato sulla targhetta dati di funzionamento ed è seguito da un numero di serie) è conforme alle disposizioni della DIRETTIVA DEL CONSIGLIO: •...
 • Seite 64 www.husqvarnacp.com Originele instructies Instructions d'origine Originalanweisungen IT - Istruzioni originali NL - FR - DE - 1154682-20 ´®z+Vd6¶0r¨ ´®z+Vd6¶0r¨ 2014-10-10...

Diese Anleitung auch für:

Dc 3300

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: