Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Makita HM0810 Betriebsanleitung

Makita HM0810 Betriebsanleitung

Meißelhammer
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für HM0810:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 8
GB Demolition Hammer
F
Burineur
D
Meißelhammer
I
Martello demolitore
NL Breekhamer
E
Martillo demoledor
P
Martelo demolidor
DK Opbrydningshammer
S
Mejselhammare
N
Meiselhammer
SF Purkuvasara
GR Σφυρί κατεδάφισης
HM0810
HM0810B
HM0810
Instruction Manual
Manuel d'instructions
Betriebsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Οδηγίες χρήσεως
HM0810B

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Makita HM0810

 • Seite 1 Manuel d’instructions Meißelhammer Betriebsanleitung Martello demolitore Istruzioni per l’uso NL Breekhamer Gebruiksaanwijzing Martillo demoledor Manual de instrucciones Martelo demolidor Manual de instruções DK Opbrydningshammer Brugsanvisning Mejselhammare Bruksanvisning Meiselhammer Bruksanvisning SF Purkuvasara Käyttöohje GR Σφυρί κατεδάφισης Οδηγίες χρήσεως HM0810 HM0810B HM0810 HM0810B...
 • Seite 3 Symbols The following show the symbols used for the tool. Be sure that you understand their meaning before use. Symboles Nous donnons ci-dessous les symboles utilisés pour l’outil. Assurez-vous que vous en avez bien compris la significa- tion avant d’utiliser l’outil. Symbole Die folgenden Symbole werden für die Maschine verwendet.
 • Seite 4: Specifications

  16 Lock nut wrench Red dot (Tool retainer) 11 Switch trigger 17 Crank cap Tool retainer 12 Hex wrench SPECIFICATIONS Model HM0810 HM0810B Blows per minute........................2,900 2,900 Overall length ...........................410 mm 433 mm Net weight ..........................5.3 kg 5.3 kg • Due to our continuing programme of research and...
 • Seite 5: Maintenance

  To maintain product safety and reliability, repairs, mainte- position and then tighten it by turning clockwise. nance or adjustment should be carried out by a Makita Authorized Service Centre. Switch action (Fig. 5)
 • Seite 6 16 Clé à ergots Pointe rouge de la fixation 11 Gâchette 17 Couvercle du carter Fixation 12 Clé BTR SPECIFICATIONS Modèle HM0810 HM0810B Cadence de frappe/mn......................2 900 2 900 Longueur totale ........................410 mm 433 mm Poids net ..........................5,3 kg 5,3 kg •...
 • Seite 7: Entretien

  (Fig. 3) 1) Avant toute chose, procurez vous auprès d’un distribu- NOTE : teur MAKITA la dose de lubrifiant SPÉCIAL (tube de Pour installer l’accessoire avec un capuchon, retirez le 30 gr.). La viscosité de ce lubrifiant est PARTICULIÈRE, capuchon de l’outil.
 • Seite 8: Technische Daten

  (Werkzeugaufnahme) 10 Schalterarretierung 17 Kurbelgehäusedeckel Rote Markierung 11 Schalter (Werkzeugaufnahme) 12 Innensechskantschüssel TECHNISCHE DATEN Modell HM0810 HM0810B Schlagzahl (min ) ........................2 900 2 900 Gesamtlänge ..........................410 mm 433 mm Nettogewicht..........................5,3 kg 5,3 kg • Wir behalten uns vor, Änderungen im Zuge der Ent- ZUSÄTZLICHE...
 • Seite 9: Bedienungshinweise

  Um den Meißel herauszunehmen, verfahren Sie in brauchte Öl soweit wie möglich, und ersetzen Sie es umgekehrter Reihenfolge. durch 30 g Original-Makita Öl. Der Bohrhammer darf nur Seitengriff (Zusatzgriff) (Abb. 4) die jeweils vorgeschriebene Menge an Öl erhalten, da Der Seitengriff läßt sich zu beiden Seiten drehen und ein Überschmieren zu Getriebeschäden führen kann.
 • Seite 10: Dati Tecnici

  Punto rosso (Fermapunte) 11 Interruttore 16 Chiave Fermapunte 12 Chiave esagonale 17 Copriscatola eccentrica DATI TECNICI Modello HM0810 HM0810B No.colpi/min..........................2.900 2.900 Lunghezza totale ........................410 mm 433 mm Peso netto ..........................5,3 kg 5,3 kg • Per il nostro programma di ricerca e sviluppo continui, i REGOLE ADDIZIONALI DI SICUREZZA dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.
 • Seite 11: Istruzioni Per L'uso

  Per mantenere la sicurezza e l’affidabilità del prodotto, le derata e stringerlo dinuovo fecendolo girare nel senso riparazioni, la manutenzione o le regolazioni dovrebbero dell’orologio. essere eseguite da un centro di assistenza Makita auto- rizzato. Operazione dell’interruttore (Fig. 5) ATTENZIONE: Prima di collegare l’utensile ad una presa di corrente...
 • Seite 12: Aanvullende Veiligheidsvoorschriften

  (Gereed schapshouder) 10 Vastzetknop 16 Nokkensleutel Rode stip (vergrendeling) 11 Trekschakelaar 17 Carterdeksel TECHNISCHE GEGEVENS Model HM0810 HM0810B Aantal slagen/min........................2 900 2 900 Totale lengte ..........................410 mm 433 mm Neto gewicht..........................5,3 kg 5,3 kg • In verband met ononderbroken research en ontwikke-...
 • Seite 13: Bedieningsvoorschriften

  Voor HM0810B (Fig. 2 en 3) Makita Service Center Wanneer het echter noozakelijk is Druk de vergrendeling in en verdraai deze vervolgens tot- dat u dit zelf doet, dient u als volgt te werk te gaan.
 • Seite 14: Normas De Seguridad Adicionales

  10 Botón de bloqueo 17 Tapa del cigüeñal Punto rojo 11 Interruptor de gatillo (Cierre de la herramienta) 12 Llave hexagonal ESPECIFICACIONES Modelo HM0810 HM0810B Golpes por minuto ........................2.900 2.900 Longitud total..........................410 mm 433 mm Peso neto ..........................5,3 kg 5,3 kg •...
 • Seite 15: Mantenimiento

  Quite la grasa vieja que haya dentro y tapa no podrá ser instalado. cámbiela por nueva (30 g). Use solamente grasa Makita genuina (accesorio opcional). Echando más grasa de la Para sacar la el accesorio, siga los procedimientos de cantidad especificada (unos 30 gramos) puede redundar instalación al revés.
 • Seite 16 (encabadouro) 10 Botão de bloqueio 16 Chave de pinos Marcação vermelha (trinco) 11 Gatilho do interruptor 17 Tampa do excêntrico ESPECIFICAÇÕES Modelo HM0810 HM0810B Impactos por minuto.........................2.900 2.900 Comprimento total ........................410 mm 433 mm Peso líquido..........................5,3 kg 5,3 kg • Devido a um programa contínuo de pesquisa e desen- REGRAS DE SEGURANÇA ADICIONAIS...
 • Seite 17: Instruções De Funcionamento

  Se assim não for, não pode instalar por outra nova (30 gr.). Utilize só massa de lubrificação o ponteiro com resguardo. da Makita (acessório opcional). Colocar mais do que a quantidade especificada (aprox. 30 gr.) pode prejudicar o Para retirar o ponteiro, siga os mesmos procedimentos funcionamento ou avariar a máquina.
 • Seite 18 10 Låseknap 16 Gaffelnøgle Rød prik (mejsellås) 11 Afbryder 17 Krumtaphus dæksel Låsebolt 12 Unbraconøgle SPECIFIKATIONER Model HM0810 HM0810B Slagantal/min..........................2 900 2 900 Længde ............................410 mm 433 mm Vægt............................5,3 kg 5,3 kg • Ret til tekniske ændringer forbeholdes. YDERLIGERE SIKKERHEDSBESTEMMELSER •...
 • Seite 19 Sluk for maskinen og træk netstikket ud. Skru oliedæks- Når De monterer mejslen med hætte, skal De fjerne den let af ved hjælp af Makita gaffelnøgle 35 (medfølger ikke). hætte, der sidder på maskinen. Ellers kan mejslen med Sæt maskinen på bordet med værktøjsholderen pegende hætte ikke monteres.
 • Seite 20: Tekniska Data

  Röd markering 10 Låsknapp 16 Tappnyckel (Verktygshållare) 11 Strömställare 17 Vevhuslock TEKNISKA DATA Modell HM0810 HM0810B Slag per minut ..........................2 900 2 900 Totallängd ..........................410 mm 433 mm Nettovikt ...........................5,3 kg 5,3 kg • På grund av det kontinuerliga programmet för forskning KOMPLETTERANDE och utveckling, kan här angivna tekniska data ändras...
 • Seite 21 Torka ur all gammal olja och fyll på ny. Använd endast Skjut ner verktyget så långt som möjligt i verktygsfästet. Makita original-olja med art. nr. 181490-7 (30 gram). Tryck sedan in verktygshällaren igen och vrid den ett halvt Observera att påfyllning av mer än föreskrivna mängd varv (180 grader).
 • Seite 22: Tekniske Data

  10 Låseknapp 16 Hakenøkkel Rød prikk (Kule holder) 11 Startbryter 17 Veivhette Verktøyssperre 12 Sekskantnøkkel TEKNISKE DATA Modell HM0810 HM0810B Stagtall pr. min.........................2 900 2 900 Totallengde ..........................410 mm 433 mm Nettovekt ..........................5,3 kg 5,3 kg EKSTRA SIKKERHETSREGLER • Grunnet det kontinuerlige forsknings- og utviklingspro- grammet, forbeholder vi oss retten til å...
 • Seite 23 Deretter slipper kuleholderen slik at meiselen blir sittende gamle fettet og legg inn 30 gram nytt fett. Bruk kun fast. (Fig. 3) Makita originalfett. Ved å fylle for meget fett kan dette for- MERKNAD: årsake dårlig hammerkapasitet og skade på verktøyet.
 • Seite 24: Tekniset Tiedot

  16 Lukkoavain Punainen piste (koneen lukko) 11 Kytkin 17 Täyttöaukon kansi Koneen lukko 12 Kuusioavain TEKNISET TIEDOT Malli HM0810 HM0810B Iskunopeus isuka/min.......................2 900 2 900 Pituus ............................410 mm 433 mm Paino ............................5,3 kg 5,3 kg • Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidä- LISÄTURVAOHJEITA...
 • Seite 25 (noin 30 g). Käytä aina vain lista. Paina koneen lukkoa ja käännä sitä 180 astetta. aitoa Makita-rasvaa (lisävaruste). Jos rasvaa pannaan Vapauta se sitten terän kiinnittämiseksi. (Kuva 3) enemmän kuin mitä on määrätty (noin 30 g), vasarointi saattaa toimia virheellisesti tai työkalu mennä...
 • Seite 26: Τεχνικα Χαρακτηριστικα

  (Θήκη µηχανήµατος) 10 Κουµπί ασφάλισης 17 Καπάκι στροφάλου Κ κκινη κουκκίδα 11 Σκανδάλη διακ πτης (Συγκρατητήςµηχανήµατος) 12 Εξαγ. κλειδί ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μοντέλο HM0810 HM0810B Κτυπύµατα ανά λεπτ ......................2.900 2.900 Ολικ µήκος..........................410 χιλ. 433 χιλ. Βάρος καθαρ ........................5,3 kg 5,3 kg ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ...
 • Seite 27: Ο∆Ηγιεσ Χρησησ

  αυτ µατο σβήσιµο του µηχανήµατος. Αν τούτο συµβεί τοποθετήσετε την αιχµή. τ τε αλλάζουµε ταυτ χρονα και τα δύο καρβουνάκια. Για HM0810 (Εικ. 1) Να χρησιµοποιείτε πάντα τα ίδια καρβουνάκια. Στρέψτε τον συγκρατητή µηχανήµατος προς τα πλάγια. (Αν είναι δύσκολο να µετακινήσετε τον...
 • Seite 28 9 m/s La tipica radice quadrata del valore medio ponderato del quadrato dell’accelerazione è di 9 m/s Yasuhiko Kanzaki CE 94 Director Direktor Directeur Amministratore MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND...
 • Seite 29 El valor de aceleración eficaz típico es de 9 m/s Den typisk vægtede kvadratiske middel-accelerations- værdi er 9 m/s Yasuhiko Kanzaki CE 94 Directeur Director Director Direktør MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND...
 • Seite 30 Typisk belastet rot betyr at kvadratisk akselerasjonsverdi Η τυπική σταθµισµένη τιµή ενεργούς (RMS) er 9 m/s επιτάχυνσης είναι 9 m/s Yasuhiko Kanzaki CE 94 Direktör Johtaja Direktor ∆ιευθυντής MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND...
 • Seite 32 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan Made in Japan 883521E992 PRINTED IN JAPAN...

Diese Anleitung auch für:

Hm0810b

Inhaltsverzeichnis