Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PP 18 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Cordless Screwdriver PP 18 A1
Introduction
We congratulate you on the purchase of your new ap-
pliance. You have chosen a high quality product. The
operating instructions are part of the product. They
contain important information concerning safety, use and dis-
posal. Before using the product, familiarise yourself with all the
operating and safety instructions. If you pass the product on to
anyone else, please ensure that you also pass on all the docu-
mentation with it.
Intended use
CORDLESS SCREWDRIVER
PP 18 A1
HAZARD! DANGER OF SUFFOCATION!
ATTENTION! Cords / wires / polystyrene parts / foil / tapes /
clips / tags, loops, which have been used to secure the toy in
CORDLESS SCREWDRIVER
AKKURUUVINVÄÄNNIN
its packaging for transport, are not part of the toy and must
Operation and Safety Notes
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
Notes for parents
Tietoja vanhemmille
be removed before children are allowed to play with the toy.
SLADDLÖS SKRUVDRAGARE
BATTERIDREVET SKRUETRÆKKER
Bruks- och säkerhetsanvisningar
Betjenings- og sikkerhedshenvisninger
Scope of delivery
Hänvisningar för föräldrar
Henvisninger til forældrene
1 Toy including 4 bits
AKKUSCHRAUBER
1 Set of operating
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Hinweise für die Eltern
instructions
IAN 78014
Technical Data
8
Cordless Screwdriver: PP 18 A1
For batteries
3 x 1.5 V
We recommend using only batteries and not accumulators.
9
1
Features and fittings / play function
7
This article is toy imitation of a tool with functions suitable for
children.
1–2 gear switch: changes the rotation speed
1
Battery compartment
2
6
3
Battery compartment release
L / R
ON / Off switch switches the device on
4
Anticlockwise / clockwise: changes the direction of rotation
5
5
LED: lights up
6
ON / OFF
Bit: creates drilling noises
7
Bits
8
4
Torque ring: creates rattling noises
9
General Safety Instructions
Check the toy regularly for signs of damage (like damage at
klick
contacts or on the housing, leaking batteries etc.). If you
detect any damage, the toy may no longer be used.
3
2
General safety notes
concerning batteries
Single use, non-rechargeable batteries must never be re-
charged.
Rechargeable batteries must always be recharged under
adult supervision.
Rechargeable batteries must be removed from the toy be-
fore they are recharged.
Unequal batteries types or new and used batteries may not
be used together.
Batteries must be inserted in compliance with the correct
polarity.
Empty batteries must be removed from the toy.
Do not allow the connection terminals to short circuit.
Removing and inserting the batteries
ATTENTION! NOT SUITABLE FOR CHILDREN
UNDER 3 YEARS OLD: CONTAINS SMALL
PARTS WHICH MAY REPRESENT A CHOKING
Press the battery compartment release
battery compartment
Loosen the screw using a screwdriver.
Remove the battery compartment cover and insert the new
batteries.
Ensure correct polarity. This is shown in the battery com-
partment.
Screw on the battery compartment cover.
Hello! My
name is Peter
ATTENTION! Only use the device with the battery compartment
Parkside!
cover screwed on.
GB/IE
Cleaning
Never immerse the device in water or other liquids.
Remove the batteries from the device prior to cleaning.
, R6, AA (Mignon) (not included in scope of delivery)
Clean the device using a slightly moist cloth. Do not use any
type of cleaning agent.
Clean the inside of the battery compartment only with a dry
duster.
Disposal
Return the packaging to a local recycling facility.
Return the device to a local recycling facility.
Contact your local authorities for information on how to dispose
of the product at the end of product life.
Disposal of the batteries!
Never dispose of batteries in your household waste.
Return batteries to the recycling facilities offered.
GB/IE
Akkuruuvinväännin PP 18 A1
Johdanto
Onnittelemme sinua tuotteen hankinnasta. Olet valinnut
korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotetta.
Se sisältää tärkeää tietoa tuotteen turvallisuudesta,
käytöstä ja hävittämisestä. Tutustu ennen tuotteen käyttöä huo-
lellisesti kaikkiin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin. Anna käyttöoh-
jeet tuotteen mukana myös uudelle omistajalle.
Määräystenmukainen käyttö
HUOMIO! EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE,
SILLÄ PIENET OSAT VOIVAT JOUTUA NIE-
LUUN! TUKEHTUMISVAARA!
HUOMIO! Narut / metallilangat / styroksit / kelmut / nauhat /
and remove the
kiinnittimet / ripustimet ja lenkit, joilla lelu on kiinnitetty
3
2
.
pakkaukseen kuljetusta varten, eivät ole lelun osia, joten ne
täytyy poistaa ennen kuin lelu annetaan lapsen käyttöön.
Toimituksen sisältö
1 lelu sisältäen 4 kärkeä
1 käyttöohje
GB/IE
Tekniset tiedot
Akkuruuvinväännin: PP 18 A1
Paristoille
3 x 1,5 V
, R6, AA (Mignon) (eivät sisälly toimitukseen)
Emme suosittele akkujen vaan ainoastaan paristojen käyttöä.
Tuotteen osat / toiminnot
Tuote on työkalua muistuttava lelu, joka on varustettu lapsille
sopivilla toiminnoilla.
1–2 -nopeuksinen kytkin: muuttaa pyörimisnopeutta
1
Paristolokero
2
3
Paristolokeron lukituksen avaaja
Virtakytkin: kytkee laitteen päälle
4
Pyörimissuunta vasemmalle / oikealle: vaihtaa pyörimissuuntaa
5
LED: valo palaa
6
Kärki: tuottaa porausääniä
7
Kärjet
8
Vääntömomenttirengas: tuottaa tärinä-ääniä
9
Yleiset turvallisuusohjeet
Tarkista säännöllisesti, ettei lelu ole vaurioitunut (esim. kon-
taktipinnoissa tai kotelossa olevat vauriot, vuotavat paristot,
jne.). Jos havaitset vaurioita, lelua ei saa enää käyttää.
GB/IE
Paristoja koskevat
turvallisuusohjeet
Kertakäyttöisiä paristoja ei saa ladata uudelleen.
Uudelleen ladattavat paristot saa ladata vain aikuisen henki-
lön valvonnassa.
Uudelleen ladattavat paristot tulee poistaa lelusta ennen
niiden latausta.
Erityyppisiä paristoja tai uusia ja vanhoja paristoja ei saa
käyttää yhdessä.
Paristot täytyy asettaa sisään oikeanapaisesti.
Tyhjät paristot täytyy poistaa lelusta.
Liittimiä ei saa oikosulkea.
Paristojen poistaminen ja sisäänasettaminen
Paina paristolokeron lukituksen avaajaa
ja poista paris-
3
tolokero
.
2
Irrota ruuvi ruuvimeisselillä.
Irrota paristolokeron kansi ja aseta uudet paristot sisään.
Huomioi oikeanapaisuus. Napaisuus on merkitty paristolokeroon.
Kiinnitä ruuvilla paristolokeron kansi.
HUOMIO! Käytä lelua vain kun paristolokeron kansi on ruuvattu
kiinni.
Hei! Minun
nimeni on Peter
Puhdistus
Parkside!
Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin.
Poista paristot tuotteesta ennen puhdistusta.
FI
Puhdista tuote hieman kostealla liinalla. Älä käytä mitään
puhdistusaineita.
Puhdista paristolokeron sisäpuoli vain kuivalla liinalla.
Hävittäminen
Vie pakkaus lähimpään keräyspisteeseen.
Vie tuote lähimpään keräyspisteeseen.
Lisätietoja käytettyjen tuotteiden hävittämismahdollisuuksista
saat kuntasi virastosta.
Paristojen hävittäminen!
Paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana.
Palauta paristot lähimpään keräyspisteeseen.
FI
Sladdlös skruvdragare PP 18 A1
Inledning
Vi gratulerar till köpet av din nya apparat. Du har valt en
produkt av hög kvalitet. Bruksanvisningen är en del av pro-
dukten. Den innehåller viktiga anvisningar för säkerhet,
användning och avfallshantering. Läs alla bruks- och säkerhets-
anvisningar innan du använder produkten. Överlämna även alla
dessa handlingar om du överlåter produkten till en tredje person.
Avsedd användning
SE UPP! EJ LÄMPLIG FÖR BARN UNDER 3 ÅR,
DÅ RISK FÖRELIGGER ATT DE KAN RÅKA
SVÄLJA SMÅDELAR! KVÄVNINGSRISK!
OBS! Snören / trådar / delar av styropor / folier / band /
klammrar / lappar, öglor, som används för att fästa leksaken
i förpackningen för att säkra transporten, är ingen del av lek-
saken och måste tas bort innan leksaken överlämnas till barn.
Leveransomfattning
1 Leksak inklusive 4 bits
Hej! Mitt
1 Bruksanvisning
namn är Peter
Parkside!
FI
SE
Tekniska data
Sladdlös skruvdragare: PP 18 A1
För batterier
3 x 1,5 V
, R6, AA (Mignon) (ingår ej)
Vi rekommenderar inga batteripack, utan endast batterier.
Utrustning / lekfunktioner
Denna artikel är en leksak med barnvänliga funktioner, som ser
ut som ett verktyg.
Omkopplare med 1–2 rotationshastigheter
1
Batterifack
2
3
Batterifackets lås
TILL- / FRÅN-knapp: slår på apparaten
4
Vänster- / högergång: skiftar rotationsriktningen
5
LED: lyser
6
Bit: producerar borrljud
7
Bits
8
Momentring: producerar knattrande ljud
9
Allmänna säkerhetsanvisningar
Kontrollera leksaken regelbundet med avseende på skador
(som till exempel skador på kontakter, hölje, läckande bat-
terier etc.). Leksaken får inte längre användas, om skador
upptäcks.
FI
SE

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PP 18 A1

  • Seite 1 Cordless Screwdriver PP 18 A1 General safety notes Akkuruuvinväännin PP 18 A1 Paristoja koskevat Sladdlös skruvdragare PP 18 A1 concerning batteries turvallisuusohjeet Introduction Johdanto Inledning Single use, non-rechargeable batteries must never be re- Kertakäyttöisiä paristoja ei saa ladata uudelleen. charged.
  • Seite 2 Allmänna säkerhetsanvisningar Batteridrevet skruetrækker PP 18 A1 Almindelige sikkerhedshenvisninger Akkuschrauber PP 18 A1 Allgemeine Sicherheitshinweise för batterier for batterier für Batterien Indledning Einleitung Ladda aldrig ej laddningsbara batterier. Ikkegenopladelige batterier må ikke oplades.   N ichtwiederaufladbareBatteriendürfennichtaufgeladen Laddningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av Genopladelige batterier må...