Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PP 18 A1 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Cordless Screwdriver PP 18 A1
Introduction
We congratulate you on the purchase of your new appliance. You
have chosen a high quality product. The operating instructions are
part of the product. They contain important information concerning
safety, use and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all
the operating and safety instructions. If you pass the product on to anyone
else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.
Intended use
ATTENTION! NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER
3 YEARS OLD: CONTAINS SMALL PARTS WHICH
MAY REPRESENT A CHOKING HAZARD! DANGER
OF SUFFOCATION!
CORDLESS SCREWDRIVER PP 18 A1
ATTENTION! Cords / wires / polystyrene parts / foil / tapes / clips / tags,
loops, which have been used to secure the toy in its packaging for transport,
are not part of the toy and must be removed before children are allowed
to play with the toy.
CORDLESS SCREWDRIVER
WKRĘTAK AKUMULATOROWY
Operation and Safety Notes
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Notes for parents
Wskazówki dla rodziców
Scope of delivery
JÁTÉK AKKUS CSAVAROZÓ
AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK
Kezelési és biztonsági útmutatások
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
1 Toy including 4 bits
Tudnivalók szülők részére
Upozornění pro rodiče
1 Set of operating instructions
AKUMULÁTOROVÝ SKRUTKOVAČ
AKKUSCHRAUBER
Ovládacie a bezpečnostné pokyny
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Pokyny pre rodičov
Hinweise für die Eltern
IAN 78014
Technical Data
8
Cordless Screwdriver: PP 18 A1
For batteries
3 x 1.5 V
, R6, AA (Mignon) (not included in scope of delivery)
9
1
We recommend using only batteries and not accumulators.
Features and fittings / play function
7
This article is toy imitation of a tool with functions suitable for children.
1
1–2 gear switch: changes the rotation speed
2
Battery compartment
3
Battery compartment release
6
4
ON / Off switch switches the device on
L / R
5
Anticlockwise / clockwise: changes the direction of rotation
6
LED: lights up
5
7
Bit: creates drilling noises
ON / OFF
8
Bits
9
Torque ring: creates rattling noises
4
General Safety Instructions
Check the toy regularly for signs of damage (like damage at contacts or
on the housing, leaking batteries etc.). If you detect any damage, the toy
klick
may no longer be used.
3
2
General safety notes
Wkrętak akumulatorowy PP 18 A1
concerning batteries
Single use, non-rechargeable batteries must never be recharged.
Rechargeable batteries must always be recharged under adult supervision.
Rechargeable batteries must be removed from the toy before they are re-
charged.
Unequal batteries types or new and used batteries may not be used to-
gether.
czące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed pierwszym użyciem
Batteries must be inserted in compliance with the correct polarity.
produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi ob-
Empty batteries must be removed from the toy.
sługi i bezpieczeństwa. Przy przekazywaniu produktu osobom trzecim, należy
Do not allow the connection terminals to short circuit.
załączyć również całą przynależną dokumentację.
Removing and inserting the batteries
Press the battery compartment release
3
and remove the battery com-
partment
2
.
Loosen the screw using a screwdriver.
Remove the battery compartment cover and insert the new batteries.
Ensure correct polarity. This is shown in the battery compartment.
Screw on the battery compartment cover.
ATTENTION! Only use the device with the battery compartment cover screwed on.
Cleaning
Hello! My
name is Peter
Never immerse the device in water or other liquids.
Parkside!
Remove the batteries from the device prior to cleaning.
1 zabawka z 4 bitami
Clean the device using a slightly moist cloth. Do not use any type of
1 instrukcja obsługi
cleaning agent.
Clean the inside of the battery compartment only with a dry duster.
GB
GB
Disposal
Wkrętak akumulatorowy: PP 18 A1
Return the packaging to a local recycling facility.
Na baterie
3 x 1,5V
Return the device to a local recycling facility.
Contact your local authorities for information on how to dispose of the product
at the end of product life.
Niniejszy artykuł jest wzorowaną na prawdziwym narzędziu
zabawką z odpowiednimi dla dziecka funkcjami.
Disposal of the batteries!
1
2
3
Never dispose of batteries in your household waste.
4
Return batteries to the recycling facilities offered.
5
6
7
8
9
GB
GB
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
dotyczące baterii
Instrukcja
Nie można ponownie ładować baterii, które nie są ładowalne.
Ładowalne baterie mogą być ładowane jedynie pod nadzorem dorosłych.
Gratulujemy Państwu zakupu nowego urządzenia. Zdecydowali się
Ładowalne baterie należy wyjąć z zabawki przed ich ładowaniem.
Państwo na zakup produktu najwyższej jakości. Instrukcja obsługi
Nie można razem stosować różnych typów baterii lub nowych ze zużytymi.
jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki doty-
Baterie muszą zostać włożone zgodnie z prawidłową biegunowością.
Puste baterie muszą zostać wyjęte z zabawki.
Nie można zwierać zacisków przyłączeniowych.
Wyjąć i włożyć baterie
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Należy nacisnąć odblokowywanie komory na baterie
komorę
2
.
UWAGA! NIEPRZEZNACZONE DLA DZIECIE PONIŻEJ
Poluzować przy pomocy śrubokręta śrubę.
3 ROKU ŻYCIA, PONIEWAŻ MAŁE ELEMENTY MOGĄ
Należy zdjąć pokrywę komory na baterie i włożyć nowe baterie.
ZOSTAĆ POŁKNIĘTE! NIEBEZPIECZEŃSTWO UDU-
Należy przy tym zwrócić uwagę na właściwą biegunowość. Jest ona po-
SZENIA!
kazana w komorze na baterie.
UWAGA! Sznury / druty / elementy styropianowe / folie / taśmy / klamry /
Przykręcić pokrywę komory na baterie.
przywieszki, szlufki, przy pomocy których jest przymocowana zabawka
UWAGA! Używać urządzenia wyłącznie z zakręconą pokrywą komory na
dla bezpieczeństwa podczas transportu, nie są elementami zabawki i mu-
baterie.
szą zostać usunięte przed oddaniem zabawki dziecku.
Czyszczenie
Zawartość
Część!
Nazywam się
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
Peter Parkside!
Przed czyszczeniem należy usunąć baterie z urządzenia.
Czyść urządzenie lekko wilgotną ściereczką. Nie stosować żadnych środ-
ków czyszczących.
Wnętrze komory na baterie czyścić wyłącznie suchą szmatką.
PL
Dane techniczne
Utylizacja
Opakowanie zwracać przez dostępne składowiska.
, R6, AA (mignon) (nie dołączone w zestawie)
Nie zalecamy stosowania akumulatorów, jedynie baterii.
Urządzenie zwracać przez
dostępne składowiska.
Wyposażenie / funkcje do zabawy
Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu
udziela urząd gminy.
1-2-biegowy przełącznik: zmienia prędkość obrotów
Utylizacja baterii!
Komora na baterie
Odblokowanie komory na baterie
WŁĄCZNIK / WYŁĄCZNIK: włącza urządzenie
Baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi.
Bieg w lewo / prawo: zmienia kierunek obrotów
Baterie zwracać przez dostępne składowiska.
LED: świeci się
Bit: wytwarza dźwięki wiercenia
Bity
Pierścień obrotowy: wytwarza odgłos terkotania
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Zabawkę należy regularnie sprawdzać czy nie posiada uszkodzeń (na
kontaktach lub obudowie, wylane baterie itd.). W razie wykrycia uszko-
dzeń, nie można dalej korzystać z zabawki.
PL
Játék akkus csavarozó PP 18 A1
Bevezető
Gratulálunk új készülékének vásárlásához. Ezzel egy kiváló minő-
ségű termék mellett döntött. A használati utasítás ezen termék része.
A biztonságra, a használatára és a megsemmisítésre vonatkozó fontos
utasításokat tartalmazza. A termék használata előtt ismerje meg valamennyi
használati és biztonsági utasítást. A termék harmadik fél számára történő to-
vábbadása esetén mellékelje a teljes dokumentációt is.
Rendeltetésszerű használat
3
i zdjąć
FIGYELEM! 3 ÉV ALATTI GYERMEKEK SZÁMÁRA NEM
ALKALMAS, MERT AZ APRÓ RÉSZEK LENYELHETŐEK!
FULLADÁSVESZÉLY!
FIGYELEM! A zsinórok / drótok / hungarocell- részek / szalagok / kam-
pók / medálok, hurkok, melyekkel a játék a csomagolásba van rögzítve,
nem részei a játéknak és el kell távolítani őket még mielőtt a játékot a gyer-
FIGYELEM! Csak becsavarozott elemrekesz- fedéllel használja a készüléket.
meknek átadnánk.
A csomagolás tartalma
1 db játék 4 fejjel
Helló! A
1 db használati utasítás
nevem Peter
Parkside!
PL
HU
Műszaki adatok
Játék akkus csavarozó: PP 18 A1
Az elemekhez
3 db 1,5 V
, R6, AA (Mignon) (nem tartozék)
Nem javasoljuk akkumulátor használatát, csak elemét.
Felszereltség / játékfunkciók
A kiszolgált termék megsemmisítésének lehetőségeiről tájékozódjon lakóhelye
Ez a termék egy szerszám mintájára gyártott játékszer a gyermekeknek megfe-
önkormányzatnál.
lelő funkciókkal.
1
1–2-menetes kapcsoló: változtatja a forgás sebességét
2
Elemtartó rekesz
3
Elemtartó rekesz retesze
4
BE- / KI-kapcsoló: bekapcsolja a készüléket
Az elemeket nem szabad a háztartási szemétbe dobni.
5
Bal- / jobbmenet: a fordulat irányát változtatja
Az elemeket adja le egy gyűjtőállomáson.
6
LED: világít
7
Fej: fúró hangot ad
8
Fejek
9
Fordulatszám- gyűrű: racsni-hangokat ad
Általános biztonsági utasítások
Rendszeresen ellenőrizze a játékot az esetleges károsodások tekintetében
(mint a csatlakozások hibái, vagy a burkolat, a kifutott elemek, stb.) Ameny-
nyiben hibát észlel, úgy a játékot nem szabad használni.
PL
HU
Az elemekkel kapcsolatos általános
biztonsági utasítások
A nem újratölthető elemeket nem szabad tölteni.
A tölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni.
A tölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a játékból.
Különböző típusú, vagy új és használt elemek egyszerre nem használhatók.
Az elemeket a helyes polaritással kell behelyezni.
Az üres elemeket ki kell venni a játékból.
A csatlakozó- kampókat nem szabad rövidre zárni.
Elemek kivétele és behelyezése
Nyomja be az elemtartó rekesz reteszét
3
és vegye le az elemtartó
rekeszt
2
.
Egy csavarhúzóval lazítsa meg az elemtartó rekesz csavarját.
Vegye le az elemtartó rekesz fedelét és tegye be az új elemeket.
Ezalatt ügyeljen a helyes polaritásra. Ez meg van jelölve az elemrekeszben.
Csavarozza vissza az elemtartó rekesz fedelét.
Tisztítás
Soha ne merítse a készüléket vízbe, vagy más folyadékba.
Tisztítás előtt vegye ki az elemeket a készülékből.
Tisztítsa a készüléket egy enyhén megnedvesített kendővel. Ne használjon
tisztítószert.
Z elemtartó rekesz belsejét csak száraz porkendővel tisztítsa.
HU
Megsemmisítés
A csomagolást adja le egy gyűjtőállomáson.
A készüléket adja le egy
gyűjtőállomáson.
Az elemek megsemmisítése!
HU

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PP 18 A1

  • Seite 1 Cordless Screwdriver PP 18 A1 General safety notes Wkrętak akumulatorowy PP 18 A1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Játék akkus csavarozó PP 18 A1 Az elemekkel kapcsolatos általános concerning batteries dotyczące baterii biztonsági utasítások Introduction Single use, non-rechargeable batteries must never be recharged.
  • Seite 2 Akumulátorový šroubovák PP 18 A1 Bezpečnostní pokyny Akumulátorový skrutkovač PP 18 A1 Všeobecné bezpečnostné upozornenia Akkuschrauber PP 18 A1 Allgemeine Sicherheitshinweise k bateriím pre batérie für Batterien Úvod Nenabíjecí baterie se nesmí nabíjet. Úvod Nedobíjateľné batérie nesmiete znovu dobíjať. Einleitung Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.